5. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย

 

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535

 

กฎกระทรวง

 

กฏกระทรวง (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535

กฏกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535

กฏกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535

 

ประกาศ

 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ที่กรมประมงมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2538 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2538

 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายในส่วน ของกรมประมง พ.ศ. 2538 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2538

 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ยกเว้นการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ที่กรมประมง เป็นผู้รับผิดชอบ พ.ศ. 2538 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2538

 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2546

 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 30กันยายน พ.ศ. 2547

 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548

 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2549

 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2549

 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย การออกใบสำคัญและการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ที่กรมประมงเป็นผู้รับผิดชอบ พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2551