โครงการ “อนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์"
การจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล โดยกรมประมง
วัสดุที่ใช้ในการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
โครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาส
การจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลด้วยรถยนต์ ในโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปัตตานีและนราธิวาส
แผนการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม)