โครงสร้างกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กลุ่มวิชาการ
กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง
กลุ่มตรวจสอบและรับรองแหล่งประมง
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีประมง
กลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง
กลุ่มสำรวจและวิจัยทรัพยากรทะเลลึก
กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรและการประมงทะเลลึก
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง)
- สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดตราด
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ)
- สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง(สงขลา)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต)
- สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดระนอง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนล่าง (สตูล)
-
ศูนย์การศึกษาพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์ปู ป่าทุ่งทะเล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกระบี่