• เอกสารวิชาการปี 2558
เอกสารเลขที่

เรื่อง

ผู้วิจัย Download/Preview
1. ความชุกชุมและการแพร่กระจายของไข่และปลากะตักวัยอ่อนทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย

พนิดา ชาลี
ไภทูล ผิวขาวธรรมรงค์ อินทรสุวรรณ์

Download/Preview
2.

ความชุกชุมและการแพร่กระจายของปลาวัยอ่อนวงศ์ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจในเขตชายฝั่ง 10 ไมล์ทะเล บริเวณอ่าวไทย

บัณฑิต  ยังพลขันธ์ Download/Preview
3.

โครงสร้างประชาคมสัตว์น้ำจากเครื่องมือโพงพางบริเวณปากแม่น้ำบางปะกง

โอภาส ชามะสนธิ์
นิภา กุลานุจารี ปิยวรรณ หัสดี

Download/Preview
4. ศึกษาปริมาณโลหะหนักในสัตว์น้ำ และแหล่งประมงบริเวณชายฝั่ง จังหวัดสงขลา ปี 2554

สมชาย วิบุญพันธ์
ธิดารัตน์ คงชัย
อุทิศ โชติธรรมโม พิมพ์วิมล อินทร์แก้ว

Download/Preview
5. ความชุกชุมและการแพร่กระจาย ของกั้งตั๊กแตนวัยอ่อนทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย

อิสราภรณ์ จิตรหลัง
เกศแก้ว เทศอาเส็น
ประพัตร์ แก้วมณี ไภทูล ผิวขาว

Download/Preview
6.

สภาวะทรัพยากรและการประมงอวนลากพาณิชย์ทางฝั่งทะเลอันดามัน

สิชล หอยมุข
เพราลัย นุชหมอน
อุดมสิน อักษรผอบ สัมพันธ์ ปานจรัตน์

Download/Preview
7.

ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลต่อทัศนคติในการจัดการประมงชายฝั่งของชุมชนประมงบ้านเกาะสินไห จังหวัดระนอง

กำพล ลอยชื่น
ประพัตร์ แก้วมณี
วัชชิระ โซ่โดบ จริยา ฤทธิสมาน

Download/Preview
8.

ประเมินสภาวะทรัพยากรปลาสีกุนตาโต (Selar crumenophthalmus)ในอ่าวไทย

ภัคจุฑา เขมากรณ์
อัญญานี แย้มรุ่งเรือง
นันทชัย บุญจร ขวัญชัย ปานแก้ว

Download/Preview
9. ชีววิทยากุ้งกุลาลาย (Penaeus semisulcatus De Haan, 1844) ทางฝั่งทะเลอันดามัน

พนิดา ชาลี
อัญชลีย์ ยะโกะ
ธรรมรัตน์ เลิศเกียรติรัชตะ
ไภทูล ผิวขาว
อิสราภรณ์ จิตรหลัง ธรรมรงค์ อินทรสุวรรณ์

Download/Preview
10. สภาวะแวดล้อมในแหล่งประมงเขตชายฝั่งทะเลอันดามัน

ไภทูล ผิวขาว
อิสราภรณ์ จิตรหลัง
ธรรมรัตน์ เลิศเกียรติรัชตะ
อัญชลีย์ ยะโกะ ธรรมรงค์ อินทรสุวรรณ์

Download/Preview
11.

การประมงอวนรุนบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก

นันทพล สุขสำราญ กฤษฎา ธงศิลา

Download/Preview
12.

ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาทูแขกครีบยาว Decapterus maruadsi (Temminck & Schlegel, 1843) ในอ่าวไทย

ปิยวรรณ หัสดี
ธิดารัตน์ คงชัย
ฐิติพร ศุภนิรันดร์
บุญฤทธิ์เจริญสมบัติ อุดม เครือเนียม

Download/Preview