ปริมาณการจับสัตว์น้ำต่อหน่วยการลงแรงประมง (CPUE) ในแหล่งประมงทะเล ปี 2553
ปริมาณการจับสัตว์น้ำต่อหน่วยการลงแรงประมง (CPUE) ในแหล่งประมงทะเล ปี 2554
สถานการณ์การประมงทะเลในปี 2553
สถานการณ์การประมงทะเลในปี 2554