• ปี 2555
เอกสารเลขที่

เรื่อง

ผู้วิจัย Download/Preview
1. ความชุกชุมและการแพร่กระจายของทรัพยากรสัตว์น้ำ จังหวัดตราด ปี 2545 ปิยะโชค สินอนันต์ และประพัตร์ แก้วมณี              Download/Preview
2. สภาวะทรัพยากรกุ้งทรายบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันอออก ปิยะโชค สินอนันต์ และขวัญชัย ปานแก้ว Download/Preview
3. ประเมินสภาวะทรัพยากรปลาปากคมในอ่าวไทย ปิยะโชค สินอนันต์ และคณะ Download/Preview
4. สภาวะทรัพยากรกุ้งตะกาดบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ปิยะโชค สินอนันต์ ทิวารัตน์ สินอนันต์ และทัศน์พงษ์ กลมเกลียว Download/Preview
5. การประมงอวนลอยกุ้งสามชั้นบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช วราภรณ์ เดชบุญ นพรัตน์ เรืองปฏิกรณ์ และสมเกียรติ อินทร์ชู       Download/Preview
6. ประเมินสภาวะทรัพยากรปลาแข้งไก่

ปิยะโชค สินอนันต์ และคณะ

Download/Preview
7. ทรัพยากรสัตว์น้ำจากเรือสำรวจประมงบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ปี 2540-2543 ปิยะโชค สินอนันต์ และประพัตร์ แก้วมณี           Download/Preview
8. ความชุกชุมของสัตว์น้ำวัยอ่อนบริเวณโป๊ะเชือกและพื้นที่ใกล้เคียง จังหวัดระยอง_กมลรัตน์ กมลรัตน์ พุทธรักษา และคณะ Download/Preview
9. การเจริญพันธุ์ของปลาทูบริเวณชายฝั่งจังหวัดตราด อุดม เครือเนียม และบุญฤทธิ์ เจริญสมบัติ Download/Preview
10. ความสูญเสียทางเศรษฐกิจของสัตว์น้ำจากการประมงอวนล้อมจับขนาดตาอวน 1.5ซม. เกศแก้ว เทศอาเส็น และคณะ Download/Preview
11. การประมงทะเลพื้นบ้านบริเวณอ่าวนครศรีธรรมราช วิโรจน์ คงอาษา หัสพงศ์ สมชนะกิจ และนพรัตน์ เรือปฏิกรณ์ Download/Preview
12. ชีววิทยากุ้งตะกาดบรเวณเกาะสมุยถึงเกาะกระ ธเนศ ศรีถกล และคณะ Download/Preview
13. ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาปากคมในอ่าวไทย สมชายวิบุญพันธ์ และคณะ Download/Preview
14. การประมงปูม้าจากเครื่องมือประมงพื้นบ้านบริเวณฝั่งตะวันตกของพังงา อรสา เพชรสลับศรี และคณะ  Download/Preview
15. การประมงอวนจมปูบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ธีรยุทธ ศรีคุ้ม ประภาส บินระห่าน และสุวิชา ใจเปี่ยม Download/Preview
16. ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปูม้าบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก กมลรัตน์ พุทธรักษา อุดม เครื่อเนียม และบุญฤทธิ์ เจริญสมบัติ Download/Preview
17. การประมงอวนล้อมซั้งจากเรือที่ขึ้นท่าในจังหวัดระยอง ปิยะโชค สินอนันต์ และประพัตร์ แก้วมณี       Download/Preview
18. การประมงปลากะตักในอ่าวไทย ปิยะโชค สินอนันต์ และคณะ Download/Preview
19. การประเมิณสภาวะทรัพยากรปลาลังในอ่าวไทย กฤษฎา ธงศิลา และคณะ Download/Preview
20. ชีววิทยาของปลาแข้งไก่ทางฝั่งอันดามันของประเทศไทย อิสราภรณ์ จิตรหลัง ธนดล นวลจันทร์ และกำพล ลอยชื่น Download/Preview
21. การเติบโตและการเคลื่อนที่ของปลากะพงขาวบริเวณ อ.ปะทิว จ.ชุมพร นพรัตน์ นาสุชล และฐิติพร ศุภนิรันดร์ Download/Preview
22. ทรัพยากรปลาทูจากการประมงพื้นบ้านบริเวณจังหวัดตราด จารุภา ศิริ ธีรยุทธ ศรีคุ้ม Download/Preview
23.

การประเมินสภาวะทรัพยากรปลาปากคมชนิดSaurida undosquamis (Richardson,1848) และ S. elongata (Temminck & Schlegel,1846) ทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย

สัมพันธ์ ปานจรัตน์ สนธยา บุญสุข
มนตรี สุมณฑา สิชล หอยมุข
วรรลี สิงห์ธงยาม
Download/Preview
24. สภาวะการประมงพาณิชจังหวัดนครศรีธรรมราช 2552

วิรัตน์ เรืองปฏิกรณ์
สุวรรณทนา ทศภรณพิทักษ์กุล
กิ่งกาญจน์ วิบุญพันธ์
จุรีรัตน์ สงนุ้ย

Download/Preview
25. ความชุกชุมของสัตว์น้ำบริเวณอ่าวนครศรีธรรมราช นพรัตน์ เรืองปฏิกรณ์
วราภรณ์ เดชบุญ
Download/Preview
26. สภาวะการประมงลอบหมึกบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก

อุดม เครือเนียม
นันทพล สุขสำราญ

Download/Preview
27.

การประเมินสภาวะทรัพยากรปลาสีกุนตาโต (Selar crumenophthalmus (Bloch, 1793)) ทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย

มนตรี สุมณฑา
สนธยา บุญสุข
พรอนันต์ ศรีรัตน์

Download/Preview
28.

เปรียบเทียบผลจับของลอบหมึกที่ความลึกน้ำและระดับการวางลอบต่างกัน

อนุชา ส่งจิตต์สวัสดิ์
ธีรยุทธ ศรีคุ้ม
สุวรรณี เฉินบำรุง

Download/Preview
29. การประเมินสภาวะทรัพยากรปลาหลังเขียวชนิด Sardinella gibbosa (Bleeker, 1849) ทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย

ธุมาวดี ใจเย็น
ทัศพล กระจ่างดารา
สนธยา บุญสุข
มนตรี สุมณฑา
จริยา ฤทธิสมาน

Download/Preview
30.

ประเมินสภาวะทรัพยากรกุ้งกุลาลาย (Penaeus semisulcatus De Haan, 1844) ทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย

สัมพันธ์ ปานจรัตน์
สิชล หอยมุข
ทัศพล กระจ่างดารา
มนตรี สุมณฑา
กำพล ลอยชื่น

Download/Preview
31. ทรัพยากรสัตว์น้ำกลางอ่าวไทยจากการสำรวจโดยเครื่องมืออวนลากแผ่นตะเฆ่ปี 2547-2548 สุมา รักแผน
จันทร์ทิพย์ บรรลือเดช
Download/Preview
32.

ชีววิทยาบางประการของกุ้งแชบ๊วย (Penaeus merguiensis De Man, 1888) บริเวณคลองสรรพสามิต

จักรพัณน์ ปิ่นพุทธศิลป์ ปิยวรรณ หัสดี อังสุนีย์ ชุณหปราณ    
ไพโรจน์  ซ้ายเกลี้ยง ปุณณวิทย์ แก้วมูล

Download/Preview
33. ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของกุ้งตะกาด (Matapenaeus ensis (De Haan, 1844))บริเวณอ่าวไทยตอนใน

จักรพัณน์ ปิ่นพุทธศิลป์    
 ไพโรจน์  ซ้ายเกลี้ยง
 ขนิษฐา  เสรีรักษ์
อังสุนีย์  ชุณหปราณ
ปุณณวิทย์  แก้วมูล     

Download/Preview
34. การประเมินสภาวะทรัพยากรปูม้า (Portunus pelagicus (Linnaeus, 1758)) บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ทิวารัตน์ สินอนันต์ Download/Preview