จังหวัดชุมพร ประกาศใช้มาตรการปิดอ่าวในช่วงฤดูปลามีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวในวัยอ่อน 3 เดือน
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.30 น. ณ บริเวณท่าเทียบเรือเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร พลเอก ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูปลาที่มีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวในวัยอ่อนฝั่งทะเลอ่าวไทย ประจำปี 2560 ในพื้นที่บางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 15 ก.พ. ถึง 15 พ.ค. 60 โดยมีนายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยนายมีศักดิ์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมประมง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษา และชาวประมงร่วมให้การต้อนรับ
พลเอก ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ กล่าวว่า การประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ ในฤดูปลามีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวในวัยอ่อน ฝั่งทะเลอ่าวไทย (ปิดอ่าว) รวมระยะเวลา 3 เดือน ระหว่างวันที่ 15 ก.พ. ถึง 15 พ.ค. 60 ครอบคุลมพื้นที่ประมาณ 26,400 ตารางกิโลเมตร ตั้งแต่จังหวัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงฤดูที่สัตว์น้ำในฝั่งทะเลอ่าวไทย กำลังมีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัววัยอ่อนเกิดขึ้นจำนวนมาก กรมประมง ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็น ที่จะต้องดูแลรักษาทรัพยากรสัตว์น้ำเหล่านี้เอาไว้ เนื่องจากปัจจุบันทรัพยากรสัตว์น้ำของประเทศไทย ได้ลดจำนวนลงอย่างมาก โดยเฉพาะกลุ่มปลาทู ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการลักลอบทำประมงโดยใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมาย ดังนั้น เพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับท้องทะเลอ่าวไทย จึงได้กำหนดห้ามใช้เครื่องมือบางชนิดที่อาจส่งผลต่อการแพร่ขยายพันธุ์ของพ่อแม่พันธุ์ และสัตว์น้ำวันอ่อนในท้องทะเลอ่าวไทย
สำหรับการประกาศปิดอ่าว ปี 2560 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ออกประกาศใหม่ 2 ฉบับ ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ฉบับแรก ได้แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2550 ในข้อ 3 (3) ที่เกี่ยวข้องกับการจำกัดใช้อวนติดตา เดิมได้จำกัดชนิดและความยาวของเรือ มาเป็นจำกัดขนาดเรือโดยใช้ ตันกรอส ตามทะเบียนเรือแทน เรือที่ทำประมงได้ต้องมีขนาดไม่เกิน 10 ตันกรอส ส่วนขนาดอวนได้กำหนดขนาดช่องตาอวนต้องเกิน 2 นิ้วขึ้นไป แทนการกำหนด ความลึกและความยาวของอวน ส่วนประกาศฉบับที่สอง เป็นข้อกำหนดหลังสิ้นสุดปิดอ่าว 45 วัน คือ ระหว่าง 16 พ.ค. ถึง 30 มิ.ย.60 ห้ามเรือปั่นไฟประกอบอวนล้อมจับ อวนครอบ อวนช้อนหรืออวนยกปลากะตัก เข้าทำประมงในเขตระยะ 7 ไมล์ทะเล ยกเว้นการใช้เครื่องมืออวนครอบ อวนช้อน หรืออวนยกหมึก ประกอบเครื่องปั่นไฟ ทำประมงนอกเขตทะเลชายฝั่ง