การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการพิจารณาปรับปรุงมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำทางฝั่งทะเลอันดามัน

ในระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 1 มีนาคม 2560 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลได้ดำเนินการจัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพิจารณาปรับปรุงมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูปลามีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวในวัยอ่อนทางฝั่งทะเลอันดามัน ซึ่งได้มีการจัดประชุมรับฟัง โดยมีศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) เป็นตัวแทนในการประสานงานหลักและจัดการประชุมดังกล่าว ร่วมกับผู้แทนชาวประมงพาณิชย์ ผู้แทนชาวประมงพื้นบ้าน และคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดในพื้นที่ฝั่งอันดามันจำนวน 3 จังหวัด อันได้แก่ ระนอง พังงา และตรัง ในการประชุมครั้งนี้จะเป็นการรับฟังข้อคิดเห็นต่างๆที่เกี่ยวกับมาตรการดังกล่าว เพื่อนำไปสู่บทสรุปในการปรับปรุงมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำฝั่งอันดามันต่อไป