โครงการฝึกอบรม
หลักสูตร สถิติเพื่อการวิจัยด้านการประมงทะเล
หลักการและเหตุผล
                เนื่องจากกรมประมงได้ดำเนินการการแก้ไขปัญหา การป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทำประมงผิด
กฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญเร่งด่วน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 ซึ่งการติดตามประเมินผลทรัพยากรสัตว์น้ำ การตรวจสอบสภาพสิ่งแวดล้อมในแผนบริหารจัดการประมงทะเล (FMP) เป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาการประมง IUU ของไทย ทั้งนี้เพื่อให้มีการจัดการทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืน ในการติดตามประเมินผลทรัพยากรสัตว์น้ำนั้น การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง การเปรียบเทียบข้อมูลทางสถิติ รวมถึงการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้เป็นสิ่งสำคัญ
                ดังนั้น การวิเคราะห์ทางสถิติต่าง ๆ ถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญยิ่งที่เจ้าหน้าที่ควรนำมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์ที่มีความถูกต้อง แม่นยำมากขึ้น จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล จึงได้ดำเนินการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร สถิติเพื่อการวิจัยด้านการประมงทะเล เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพ และเสริมสร้างให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของข้อมูล ลักษณะของข้อมูลด้านการประมงทะเล การวิเคราะห์ทางสถิติแบบต่างๆ และการใช้งานโปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป
วัตถุประสงค์
                1. เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องของข้อมูลและลักษณะของข้อมูลด้านการประมงทะเล
                2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถวิเคราะห์ทางสถิติแบบต่างๆ ได้
                3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบวิธีการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติสำเร็จรูป (โปรแกรม R และโปรแกรม Statistica)
กลุ่มเป้าหมาย
                บุคลากรของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 30 คน รวมทั้งสิ้น 60 คน
เนื้อหาของหลักสูตร
                1. ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลและลักษณะของข้อมูลด้านการประมงทะเล
                2. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางสถิติแบบต่างๆ
                3. ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ (โปรแกรม R และโปรแกรม Statistica)
วิธีการดำเนินการ
                รับฟังการบรรยาย และแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ
ระยะเวลา
                รุ่นที่ 1 ในระหว่างวันที่ 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2560
                รุ่นที่ 2 ในระหว่างวันที่ 1 - 3 มีนาคม 2560
สถานที่ดำเนินการ
                ห้องประชุมปลาลัง ชั้น 7 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล อาคารปลอดประสพ กรมประมง
วิทยากร
                1. นายวุฒิชัย  วังคะฮาต      หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีประมง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง
                2. นางสาวรัตนาวลี พูลสวัสดิ์       ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน   (สมุทรปราการ)
                3. นางสาวศันสนีย์ ศรีจันทร์งาม    หัวหน้าสถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดระนอง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง
                4. ศ.ดร. ทวนทอง  จุฑาเกตุ          ภาควิชาประมง คณะเกษตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
                5. ดร.ปิยะเทพ  อาวะกุล   อาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์
                6. นายสนธยา กูลกัลยา     อาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร      มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี