ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) ร่วมกันจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเป็นผู้ตรวจสอบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในการดูแลและการเก็บรักษาสัตว์น้ำในเรือประมง ให้กับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ และจังหวัดระนอง จำนวนทั้งสิ้น 25 คน เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในบริบทของการเป็นผู้ตรวจประเมินฯ รวมทั้งประกาศกรมประมง เรื่อง มาตรฐานด้านสุขอนามัยในการดูแลและรักษาสัตว์น้ำในเรือประมง และหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการตรวจและออกหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในการดูแลและรักษาสัตว์น้ำในเรือประมง ในพื้นที่ที่หน่วยงานของตนรับผิดชอบ ณ โรงแรมเอราวัณ จังหวัดพังงา ระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน 2560