Back to Top

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์

ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย สพท. [MFRDB E-Research]

ทางคณะทำงานกำกับดูแลระบบสารสนเทศ ของสำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล มีมติให้จัดทำระบบฐานข้อมูลงานวิจัย ปี 2557

ดาวน์โหลด [Download]

คู่มือการจัดทำรายงานวิชาการ กรมประมง คลิกที่นี่ »

ลงชื่อเข้าใช้งาน

ลืมรหัสผ่าน?

ยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ลงทะเบียน!          

« หน้าแรก‹ ก่อนหน้า678910111213141516ถัดไป ›หน้าสุดท้าย »

ที่
ฉบับที่
รหัสทะเบียนวิจัย
ชื่องานวิจัย
ผู้วิจัย
20730/255553-0411-5308-7ประเมินสภาวะทรัพยากรกุ้งกุลาลาย (Penaeus semisulcatus De Haan, 1844) ทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย สัมพันธ์ ปานจรัตน์, สิชล หอยมุข, ทัศพล กระจ่างดารา, มนตรี สุมณฑา และ กำพล ลอยชื่น
20831/255548-0412-48118-002ทรัพยากรสัตว์น้ำบริเวณกลางอ่าวไทย จากการสำรวจโดยเครื่องมืออวนลากแผ่นตะเฆ่ ปี 2547-2548 สุมา รักแผน และ จันทร์ทิพย์ บรรลือเดช
20932/255554-0407-54089ชีววิทยาบางประการของกุ้งแชบ๊วย (Penaeus merguiensis De Man, 1888) บริเวณคลองสรรพสามิต จักรพัณน์ ปิ่นพุทธศิลป์, ปิยวรรณ หัสดี, อังสุนีย์ ชุณหปราณ, ไพโรจน์ ซ้ายเกลี้ยง และ ปุณณวิทย์ แก้วมูล
21033/255554-0407-54091ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของกุ้งตะกาด (Metapenaeus ensis (De Haan, 1844)) บริเวณอ่าวไทยตอนใน จักรพัณน์ ปิ่นพุทธศิลป์, ไพโรจน์ ซ้ายเกลี้ยง, ขนิษฐา เสรีรักษ์, อังสุนีย์ ชุณหปราณ และ ปุณณวิทย์ แก้วมูล
21134/255555-0408-55004การประเมินสภาวะทรัพยากรปูม้า (Portunus pelagicus (Linnaeus, 1758)) บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ทิวารัตน์ สินอนันต์
2121/255650-0409-50090-001ประเมินสภาวะทรัพยากรปลาหลังเขียวชนิด Sardinella gibbosa (Bleeker, 1849) ในอ่าวไทยนันทชัย บุญจร, ปวโรจน์ นรนาถตระกูล, วิรัตน สนิทมัจโร และ ขวัญชัย ปานแก้ว
2132/255655-0408-55005การประเมินสภาวะทรัพยากรกุ้งแชบ๊วย (Penaeus merguiensis De Man, 1888) บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออกกฤษฎา ธงศิลา, ทิวารัตน์ สินอนันต์
2143/255655-0408-55007ชีววิทยาบางประการของปลาทู (Rastrelliger brachysoma (Bleeker, 1851)) และ ปลาลัง (R. kanagurta (Cuvier, 1816)) บริเวณจังหวัดตราด ปี 2552อุดม เครือเนียม, บุญฤทธิ์ เจริญสมบัติ, บัณฑิต ยังพลขันธ์ และ รัตนา มั่นประสิทธิ์
2154/255651-0411-51076-003ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของหมึกกระดองชนิด Sepia aculeata และ S. recurvirostra บริเวณอ่าวไทยบุญฤทธิ์ เจริญสมบัติ, อุดม เครือเนียม, ธิดารัตน์ คงชัย, จินตนา จินดาลิขิต และ ชุมโชค สิงหราชัย
2165/255653-0411-53018-004ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของหมึกหอม (Sepioteuthis lessoniana Lesson, 1830) ทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทยอัญชลีย์ ยะโกะ, ประพัตร์ แก้วมณี, ธรรมรัตน์ เลิศเกียรติรัชตะ, เกศแก้ว เทศอาเส็น และธรรมรงค์ อินทรสุวรรณ์
2176/255655-0409-55113การจำแนกกลุ่มของประชากรปลาทูโดยวิธีการวิเคราะห์รูปร่างของกระดูกหูศันสนีย์ ศรีจันทร์งาม, สุชาติ แสงจันทร์, อุดมสิน อักษรผอบ, นันทชัย บุญจร และ ศักดิ์ดา วังฉาย
2187/255656-0400-56103การประเมินสถานภาพการทำประมงด้วยตัวชี้วัดการทำการประมงแบบยั่งยืน กรณีศึกษา : ปลาทู Rastrelliger brachysoma (Bleeker, 1851) ในอ่าวไทยไพโรจน์ ซ้ายเกลี้ยง, และวชิระ เหล็กนิ่ม
2198/255653-0422-53019-006ทรัพยากรสัตว์น้ำจากการประมงพื้นบ้านทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทยกำพล ลอยชื่น, วิทยา พันธะกิจ, สนธยา บุญสุข, ประพัตร์ แก้วมณี และ ทัศนีย์ ศุภพฤกษ์
2209/255650-0410-50089-007การประเมินสภาวะทรัพยากรปลาแป้นกระดาน (Photopectoralis bindus (Valenciennes, 1835)) ในอ่าวไทยสุวรรณทนา ทศพรพิทักษ์กุล, วิวัฒนันท์ บุญยัง, อุดมสิน อักษรผอบ และปรเมศร์ อรุณ
22110/255652-0411-52064การประมงเบ็ดราวหน้าดินในจังหวัดพังงาทัศนีย์ ศุภพฤกษ์, สุชาติ แสงจันทร์, เทิดศักดิ์ มิตรวงค์ และ พลชาติ คฤหานนท์
22211/255656-0400-56111แนวทางการกำหนดพื้นที่หลบภัยสัตว์น้ำเพื่อการประมงที่ยั่งยืนของประเทศไทยไพโรจน์ ซ้ายเกลี้ยง
22312/255612-3456-78901-234การประเมินสภาวะทรัพยากรปลาทรายแดงชนิด Nemipterus bipunctatus (Valenciennes, 1830) ทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทยสิชล หอยมุข, ทัศพล กระจ่างดารา, มนตรี สุมณฑา และ วรรลี สิงห์ธงยาม
22413/255653-0411-51076-011ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของหมึกกล้วยชนิด Photololigo chinensis (Gray, 1849) และ P. duvaucelii (d'Orbigny, 1835) ทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย ธรรมรัตน์ เลิศเกียรติรัชตะ และ ประพัตร์ แก้วมณี
22514/255653-0411-51076-010หมึกกล้วยจากเรือประมงอวนลากทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย พ.ศ. 2551พรอนันต์ คีรีรัตน์, เกศแก้ว เทศอาเส็น, มนตรี สุมณฑา, ธุมาวดี ใจเย็น และ วรรลี สิงห์ธงยาม
22615/255650-0411-50089-004การประเมินสภาวะทรัพยากรปลาตาหวานจุด (Priacanthus tayenus (Richardson, 1846)) ทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย สิชล หอยมุข, มนตรี สุมณฑา, สนธยา บุญสุข, พรอนันต์ คีรีรัตน์ และ วรรลี สิงห์ธงยาม

« หน้าแรก‹ ก่อนหน้า678910111213141516ถัดไป ›หน้าสุดท้าย »