Back to Top

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์

ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย สพท. [MFRDB E-Research]

ทางคณะทำงานกำกับดูแลระบบสารสนเทศ ของสำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล มีมติให้จัดทำระบบฐานข้อมูลงานวิจัย ปี 2557

ดาวน์โหลด [Download]

คู่มือการจัดทำรายงานวิชาการ กรมประมง คลิกที่นี่ »

ลงชื่อเข้าใช้งาน

ลืมรหัสผ่าน?

ยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ลงทะเบียน!          

« หน้าแรก‹ ก่อนหน้า89101112131415161718ถัดไป ›หน้าสุดท้าย »

ที่
ฉบับที่
รหัสทะเบียนวิจัย
ชื่องานวิจัย
ผู้วิจัย
24816/255754-0412-54019-001องค์ประกอบชนิดและอัตราการติดเบ็ดของสัตว์น้ำจากเครื่องมือเบ็ดราวปลาทูน่า บริเวณ Ninety East Ridge ในมหาสมุทรอินเดียสุมา รักแผน และเอกรัฐ วงษ์เขียว
24917/255751-0409-51075-003การประเมินสภาวะทรัพยากรปลากะตักในอ่าวไทยจินดา เพชรกำเนิด, อำนวย คงพรหม, อัญญานี แย้มรุ่งเรือง และทิวารัตน์ สินอนันต์
25018/255754-0408-54021-001แหล่งและฤดูทำการประมงของเครื่องมือประมงพาณิชย์บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออกปิยะโชค สินอนันต์, ทิวารัตน์ สินอนันต์ และกฤษฎา ธงศิลา
2521/255812-3456-78901-234ความชุกชุมและการแพร่กระจายของไข่และปลากะตักวัยอ่อนทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทยพนิดา ชาลี, ไภทูล ผิวขาว และ ธรรมรงค์ อินทรสุวรรณ์
2532/255853-0410-53019-004ความชุกชุมและการแพร่กระจายของปลาวัยอ่อนที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจในเขตชายฝั่ง 10 ไมล์ทะเล บริเวณอ่าวไทยนิรชา สองแก้ว, พัชรี พันธุเล่ง, กมลรัตน์ พุทธรักษา และ จักรพัณน์ ปิ่นพุทธศิลป์
2543/255852-0407-52056-003โครงสร้างประชาคมสัตว์น้ำจากการทำประมงโพงพางบริเวณปากแม่น้ำบางปะกงโอภาส ชามะสนธิ์, นิภา กุลานุจารี และ ปิยวรรณ หัสดี
2554/255854-0410-54023-001ศึกษาปริมาณโลหะหนักในสัตว์น้ำและแหล่งประมง บริเวณชายฝั่งจังหวัดสงขลา ปี 2554สมชาย วิบุญพันธ์, ธิดารัตน์ คงชัย, อุทิศ โชติธรรมโม และ พิมพ์วิมล อินทร์แก้ว
2565/255855-0411-55024-003ความชุกชุมและการแพร่กระจายของกั้งตั๊กแตนวัยอ่อน ทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทยอิสราภรณ์ จิตรหลัง, เกศแก้ว เทศอาเส็น, ประพัตร์ แก้วมณี และ ไภทูล ผิวขาว
2576/255845-1405-45004-005ทรัพยากรและการประมงอวนลากพาณิชย์ทางฝั่งทะเลอันดามันสิชล หอยมุข, เพราลัย นุชหมอน, อุดมสิน อักษรผอบ และ สัมพันธ์ ปานจรัตน์
2587/255854-0422-54012ปัจจัยทางเศรษฐกิจ และสังคม ที่มีต่อทัศนคติในการจัดการประมงชายฝั่ง ของชุมชนประมงบ้านเกาะสินไห จังหวัดระนองกำพล ลอยชื่น, ประพัตร์ แก้วมณี, วัชชิระ โซ่โดบ และ จริยา ฤทธิสมาน
2598/255812-3456-78901-234ประเมินสภาวะทรัพยากรปลาสีกุนตาโต (Selar crumenophthalmus) ในอ่าวไทยภัคจุฑา เขมากรณ์, อัญญานี แย้มรุ่งเรือง, นันทชัย บุญจร และขวัญชัย ปานแก้ว
2619/255854-0411-54011ชีววิทยากุ้งกุลาลาย (Penaeus semisulcatus De Haan, 1844) ทางฝั่งทะเลอันดามันพนิดา ชาลี, อัญชลีย์ ยะโกะ, ธรรมรัตน์ เลิศเกียรติรัชตะ, ไภทูล ผิวขาว, อิสราภรณ์ จิตรหลัง และ ธรรมรงค์ อินทรสุวรรณ์
26210/255853-0411-53019-009สภาวะแวดล้อมในแหล่งประมงเขตชายฝั่งทะเลอันดามันไภทูล ผิวขาว, อิสราภรณ์ จิตรหลัง, ธรรมรัตน์ เลิศเกียรติรัชตะ, อัญชลีย์ ยะโกะ และ ธรรมรงค์ อินทรสุวรรณ์
26311/255856-0408-56130การประมงอวนรุนบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออกนันทพล สุขสำราญ และกฤษฎา ธงศิลา
2641/2547-PHYTOPLANKTON 2000: โปรแกรมฐานข้อมูลสำหรับการศึกษาองค์ประกอบชนิด การแพร่กระจาย และความชุกชุมของแพลงก์ตอนพืชสันติสุข ไทยปาล และมณเฑียร เกษตรสมบูรณ์
2651/2548-ระบบเครื่องทำความเย็นแบบการใช้น้ำเกลือดองเย็นปลาเริงฤทธิ์ จิระสถิตย์
2671/254944- 44 -1 -22 -03- 09- 2- 101- 003(เอกสารเผยแพร่)การประมงและชีววิทยาปลาทูนาบริเวณมหาสมุทรอินเดียเริงชัย สุจิตโตสกุล, ไพเราะ กนกลัคนา, อำนาจ ดาวเรือง และ จุรีรัตน์ สงนุ้ย
2682/2549-เครื่องมือและแหล่งประมงพื้นบ้านบริเวณอ่าวไทยตอนล่างอำนาจ ศิริเพชร และ นพรัตน์ เรืองปฏิกรณ์
2691/2550-เรือประมงที่ขึ้นทะเบียนในเขตจังหวัดระยอง ปี ๒๕๔๖อนุชา ส่งจิตต์สวัสดิ์, ธีรยุทธ ศรีคุ้ม และสุวิชา ใจเปี่ยม
2702/2550-คู่มือการฝึกประจำสถานีดับไฟบนเรือสำรวจประมงมหิดลสถาพร สว่างพักตร์

« หน้าแรก‹ ก่อนหน้า89101112131415161718ถัดไป ›หน้าสุดท้าย »