Back to Top

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์

ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย สพท. [MFRDB E-Research]

ทางคณะทำงานกำกับดูแลระบบสารสนเทศ ของสำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล มีมติให้จัดทำระบบฐานข้อมูลงานวิจัย ปี 2557

ดาวน์โหลด [Download]

คู่มือการจัดทำรายงานวิชาการ กรมประมง คลิกที่นี่ »

ลงชื่อเข้าใช้งาน

ลืมรหัสผ่าน?

ยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ลงทะเบียน!          

« หน้าแรก‹ ก่อนหน้า101112131415161718ถัดไป ›หน้าสุดท้าย »

ที่
ฉบับที่
รหัสทะเบียนวิจัย
ชื่องานวิจัย
ผู้วิจัย
29612/255850-0407-50090-010ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาทูแขกครีบยาว Decapterus maruadsi (Temminck & Schlegel, 1843) ในอ่าวไทยปิยวรรณ หัสดี, ธิดารัตน์ คงชัย, ฐิติพร ศุภนิรันดร์, บุญฤทธิ์ เจริญสมบัติ และอุดม เครือเนียม
2971/255950-0402-50090-008ประเมินสภาวะทรัพยากรปลาข้างเหลือง (Selaroides leptolepis (Cuvier, 1833)) ในอ่าวไทยจันทร์ทิพย์ บรรลือเดช, ปวโรจน์ นรนารถตระกูล, นันทชัย บุญจร, ขวัญชัย ปานแก้ว และ ภัคจุฑา เขมากรณ์
2982/255946-0407-46069การเปรียบเทียบองค์ประกอบชนิดของลูกปลาวัยอ่อนในบริเวณพื้นที่และนอกพื้นที่ จัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลบริเวณอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ปิยวรรณ หัสดี, วันทนา เจนกิจโกศล และ จงกลณี แช่มช้าง
2993/255949-0411-49139-005ทรัพยากรสัตว์น้ำจากเรือสำรวจประมง บริเวณฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย พ.ศ. 2549สิชล หอยมุข, พรอนันต์ คีรีรัตน์, ธุมาวดี ใจเย็น, ทัศพล กระจ่างดารา และ วรรลี สิงห์ธงยาม
3004/255957-0412-57097ปริมาณโลหะหนักในปลาเศรษฐกิจที่จับได้บริเวณนอกน่านน้ำไทย จากท่าเทียบเรือจังหวัดสงขลา และจังหวัดตรัง ระหว่างปี 2554-2555สมเจตน์ สอนครุฑ และ อุมาพร แก้วมณี
3015/255953-0411-53017-001แพลงก์ตอนสัตว์ในเขตมาตรการอนุรักษ์สัตว์น้ำในฤดูปลาที่มีไข่ และวางไข่ เลี้ยงลูก และพื้นที่ใกล้เคียงทางฝั่งทะเลอันดามันอิสราภรณ์ จิตรหลัง, พนิดา ชาลี, ไภทูล ผิวขาว และธรรมรัตน์ เลิศเกียรติรัชตะ
3026/255956-0408-56083-003ประเมินสภาวะทรัพยากรหอยลายบริเวณช่องเกาะช้าง จังหวัดตราดปิยะโชค สินอนันต์, กฤษฎา ธงศิลา และ ภิญโญ ประสารยา
3037/255954-0411-54009การประมงเบ็ดราวปลาทูน่าในมหาสมุทรอินเดียโดยเรือประมงต่างชาติ ที่ขึ้นท่าจังหวัดภูเก็ตของประเทศไทยสัมพันธ์ ปานจรัตน์, สิชล หอยมุข, ธุมาวดี ใจเย็น, สุภชัย รอดประดิษฐ์ และ วรรลี สิงห์ธงยาม
3048/255954-0412-54020-007ปลาวัยอ่อนบริเวณ Ninety East Ridge และพื้นที่ใกล้เคียง ในมหาสมุทรอินเดียตะวันออกทิราภรณ์ โยธะคง, ภัทธิรา เลิศวิทยาประสิทธิ์, จิดาภา ตะเวทีกุล และ เอกพล รัตนพันธ์๓
3059/255951-0410-51076-004การประมงหมึกกล้วยในอ่าวไทยวราภรณ์ เดชบุญ, อนุชา ส่งจิตต์สวัสดิ์, กฤษฎา ธงศิลา, นิภา กุลานุจารี และ ศันสนีย์ ศรีจันทร์งาม
30610/255951-0407-51076-001การประมงหมึกกระดองจากเครื่องมืออวนลากพาณิชย์ในอ่าวไทยอัญญานี แย้มรุ่งเรือง, ปวโรจน์ นรนาถตระกูล, นันทชัย บุญจร, กฤษฎา ธงศิลา และ นพรัตน์ เรืองปฏิกรณ์
30711/255954-0411-54025-001ทัศนคติของชาวประมงพื้นบ้านต่อแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลบ้านบ่อดาน อาเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงาอรสา เพชรสลับศรี, วิทยา พันธะกิจ และ อิสริยะ อีดเกิด
30812/255957-0410-57020-004การเปรียบเทียบโครงสร้างประชาคมและผลจับสัตว์น้ำระหว่างแหล่งปะการังเทียมและกลุ่มปะการังเทียมบริเวณจังหวัดพังงาอำนาจ ศิริเพชร, วิทยา พันธะกิจ และ อรสา เพชรสลับศรี
30913/255954-0411-54008ผลผลิตกุ้งแชบ๊วยจากการประมงอวนจมกุ้งสามชั้น และการตลาดของ เครือข่ายตลาดกลางสัตว์น้ำตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงาวิทยา พันธะกิจ และอำนาจ ศิริเพชร
31014/255956-0411-56086-003การประมงและวิถีตลาดกั้งกระดานทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทยสัมพันธ์ ปานจรัตน์, ชลิต สง่างาม, มนตรี สุมณฑา และ เกศแก้ว เทศอาเส็น
31115/255955-0411-55023-004ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาโอแกลบ (Auxis thazard (Lacepede, 1800)) และปลาโอลาย (Euthynnus affinis (Cantor, 1849))อัญชลีย์ ยะโกะ, อำนวย คงพรหม และ ประพัตร์ แก้วมณี
3121/256055-0300-55062การอนุบาลลูกปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) ระยะ Megalopa ถึง ระยะ Crab 2 ที่ระดับน้าและความหนาแน่นที่ต่างกันไชยพร ลู่สวัสดิกุล และมีชัย แก้วศรีทอง
3132/256056-0350-56074ผลของพื้นที่หลบซ่อนต่อการเติบโต และอัตราการรอดตายของปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) ที่เลี้ยงในบ่อดินมีชัย แก้วศรีทองและไชยพร ลู่สวัสดิกุล
3143/256057-0339-57027ความเข้มข้นของน้ำมันกานพลูในการนำสลบและควบคุมการสลบ ปลากะพงขาว (Lates calcarifer) วัยรุ่น และปลากะรังดอกแดง (Epinephelus coioides) วัยรุ่นพัชรา แมเร๊าะ,อรพิน คงภักดี,อดุลย์ แมเร๊าะ,สุกัญญา บูสูและเยาวลักษณ์ เมืองสง
3154/256057-0407-57020-001การศึกษาลักษณะพื้นทะเล การจมตัว และชนิดสัตว์น้ำที่อาศัยบริเวณ กองปะการังเทียมจังหวัดเพชรบุรีกมลพันธ์ อวัยวานนท์,รังสิมันต์ บัวทอง และ จินตนา จินดาลิขิต

« หน้าแรก‹ ก่อนหน้า101112131415161718ถัดไป ›หน้าสุดท้าย »