Back to Top

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์

ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย สพท. [MFRDB E-Research]

ทางคณะทำงานกำกับดูแลระบบสารสนเทศ ของสำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล มีมติให้จัดทำระบบฐานข้อมูลงานวิจัย ปี 2557

ดาวน์โหลด [Download]

คู่มือการจัดทำรายงานวิชาการ กรมประมง คลิกที่นี่ »

ลงชื่อเข้าใช้งาน

ลืมรหัสผ่าน?

ยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ลงทะเบียน!          

« หน้าแรก‹ ก่อนหน้า12131415161718ถัดไป ›หน้าสุดท้าย »

ที่
ฉบับที่
รหัสทะเบียนวิจัย
ชื่องานวิจัย
ผู้วิจัย
3441 /56341-44-3-14-03-14-2-188-015(เอกสารเผยแพร่)ปูม้า (Portunus pelagicus) จากเครื่องมืออวนลากและอวนรุนขนาดเล็ก บริเวณอ่าวไทยตอนในจินตนา จินดาลิขิต,ขนิษฐา เสรีรักษ์,มงคล ธีระธาร,สมคิด ศรีประภา,อนงค์ เส็งวงศ์
3451 /56345-0408-46070(เอกสารเผยแพร่)หอยทะเลสองฝาบริเวณจังหวัดระยองวัฒนา ไวยนิยา,ทิวารัตน์ สินอนันต์, ปรเมศร์ อรุณ,กฤษฎา ธงศิลา,ขวัญชัย ปานแก้ว
3461 /563-(เอกสารเผยแพร่)ขบวนการทำน้ำทะเลให้เป็นน้ำจืดด้วยระบบ Reverse Osmosis ของเครื่อง TAIGA รุ่น M12 ในเรือสำรวจประมงมหิดลภิรมย์ ปานประเสริฐ
3471 /563-(เอกสารเผยแพร่)ทรัพยากรสัตว์น้ำบริเวณพื้นที่ปิโตรเลียมนวมินทร์ ปี 2550วิรัตน สนิทมัจโร,ณรงค์ศักดิ์ คงชัย,อุทิศ โชติธรรมโม, สมใจ เวชประสิทธิ์,กิ่งกาญจน์ วิบุญพันธ์,สุภาพร ชุมภูวรณ์
3481 /563-(เอกสารเผยแพร่)คู่มือการวิเคราะห์โลหะหนักในสัตว์น้ำคู่มือการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องยนต์มารีนดีเซลธงชัย แสงพุ่ม
3491 /563-(เอกสารเผยแพร่)เรือประมงที่ขึ้นทะเบียนในเขตจังหวัดระยอง ปี ๒๕๔๖อนุชา ส่งจิตต์สวัสดิ์,ธีรยุทธ ศรีคุ้ม,สุวิชา ใจเปี่ยม
3501 /563-(เอกสารเผยแพร่)คู่มือการฝึกประจำสถานีดับไฟบนเรือสำรวจประมงมหิดลสถาพร สว่างพักตร์
3511 /563-(เอกสารเผยแพร่)การใช้และบำรุงรักษาเครื่องยนต์ขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า YANMAR DIESEL Model S185 L _ ST ของเรือสำรวจประมงมหิดลชวลิต ไชยพงษ์,สันติ ประสาทเขตต์การ
3531 /56341-42-3-14-06-15-2-941-082(เอกสารเผยแพร่)เครื่องมือและแหล่งประมงพื้นบ้านบริเวณอ่าวไทยตอนล่างอำนาจ ศิริเพชร,นพรัตน์ เรืองปฏิกรณ์
3541 /563-(เอกสารเผยแพร่)ระบบเครื่องทำความเย็นแบบการใช้น้ำเกลือดองเย็นปลาเริงฤทธิ์ จิระสถิตย์
3551 /56312-3456-78901-234(เอกสารเผยแพร่)PHYTOPLANTON 2000:โปรแกรมฐานข้อมูลสำหรับการศึกษาองค์ประกอบชนิดการแพร่กระจาย และความชุกชุมของแพลงค์ตอนพืชสันติสุข ไทยปาล,มณเฑียร เกษตรสมบูรณ์
3591 /56351-0400-51132(เอกสารวิชาการกรมประมง)การเลือจับของขนาดช่องตาอวนของเครื่องมืออวนติดตาทวีป บุญวานิช
3603/256158-0407-58072ทรัพยากรประมงและการทำประมงอวนรุนบริเวณอ่าวไทยตอนในโอภาส ชามะสนธิ์
3614 /56356-0407-56091การศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของชาวประมง ในการจัดสร้างและบริหารจัดการปะการังเทียมจังหวัดเพชรบุรีวันทนา เจนกิจโกศล,อัญญานี แย้มรุ่งเรือง
3625/256157-0408-57020-005ผลของการจัดวางแท่งคอนกรีตที่ต่างกันในแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล จังหวัดระยองรัชกฤต ตันวิไลย,นันทพล สุขสำราญ,วรกิจ เลิศประเสริฐ,ทิพากร สุขพล
3636/256155-0408-55001ความชุกชุมและการแพร่กระจายของไข่ปลาและปลาวัยอ่อน บริเวณหมู่เกาะช้าง และเกาะกูด จังหวัดตราดกมลรัตน์ พุทธรักษา,บัณฑิต ยังพลขันธ์,อุดม เครือเนียม ,รัตนา มั่นประสิทธิ์
3647/310450-0409-50089-011ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาตาหวานจุด (Priacanthus tayenus Richardson, 1846) ในอ่าวไทยพัชรี พันธุเล่ง, นิรชา สองแก้ว, จักรพัณน์ ปิ่นพุทธศิลป์, บุญฤทธิ์ เจริญสมบัติ
3658/256159-0400-59088ปลาวัยอ่อนบริเวณแท่นขุดเจาะปิโตรเลียมกลางอ่าวไทยทิราภรณ์ โยธะคง,สามารถ คึ้มสูง
3669/256159-0400-59087ปลาวัยอ่อนบริเวณ Ninety East Ridgeทิราภรณ์ โยธะคง,จิดาภา ตะเวทีกุล,เอกพล รัตนพันธ์
36710/256158 0407 58070การประเมินผลมาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ บริเวณอ่าวไทยตอนใน ปี 2557-2559 จากเครื่องมืออวนดำปวโรจน์ นรนาถตระกูล,ฐิติพล เชื้อมั่นคง,อดิศร แจ่มใส

« หน้าแรก‹ ก่อนหน้า12131415161718ถัดไป ›หน้าสุดท้าย »