Back to Top

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์

ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย สพท. [MFRDB E-Research]

ทางคณะทำงานกำกับดูแลระบบสารสนเทศ ของสำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล มีมติให้จัดทำระบบฐานข้อมูลงานวิจัย ปี 2557

ดาวน์โหลด [Download]

คู่มือการจัดทำรายงานวิชาการ กรมประมง คลิกที่นี่ »

ลงชื่อเข้าใช้งาน

ลืมรหัสผ่าน?

ยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ลงทะเบียน!          

« หน้าแรก‹ ก่อนหน้า131415161718

ที่
ฉบับที่
รหัสทะเบียนวิจัย
ชื่องานวิจัย
ผู้วิจัย
36811/256154-0337-5402754-033ประสิทธิผลของอาหารแห้งสำเร็จรูปเสริม Astaxanthin ต่อการพัฒนารังไข่ ของปูทะเลชนิด Scylla paramamosain (Estampador, 1949)7-54027รัชฎา ขาวหนูนา, จูอะดี พงศ์มณีรัตน์,ชุติมา ตันติกิตติ,ก่อเกียรติ กูลแก้ว
36912/256155-0412-55064การทำประมงเบ็ดราวทูน่าของเรือประมงไทยบริเวณมหาสมุทรอินเดีย ระหว่างปี ๒๕๕๐-๒๕๕๔นฤพน ดรุมาศ , วัชรพงศ์ ชุ่มชื่น,ไพโรจน์ หน่ายมี
37013/256156 0410 56095ปริมาณโลหะหนักในสัตว์น้ำ น้ำทะเล และดินตะกอน บริเวณทะเลสาบสงขลาตอนนอก จังหวัดสงขลา ปี 2556สมชาย วิบุญพันธ์ ,ธิดารัตน์ คงชัย
37114/256154-0407-54004ความสูญเสียเชิงเศรษฐกิจของการใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำจากการทำประมงอวนล้อมจับ บริเวณอ่าวไทยตอนในฐิติพล เชื้อมั่นคง,วิวัฒนันท์ บุญยัง ,ปวโรจน์ นรนาถตระกูล
37215/256155-0411-55023-002สภาวะทรัพยากรและการประมงปลาโอทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทยชลิต สง่างาม,ธุมาวดี ใจเย็น ,สนธยา บุญสุข,เพราลัย นุชหมอน
37316/256155-0409-55011การประมงอวนลอยปลาทูบริเวณอ่าวไทยตอนกลางนันทชัย บุญจร
37417/256155-0409-55012การประมงอวนล้อมจับบริเวณอ่าวไทยตอนกลางนันทชัย บุญจร,ศันสนีย์ ศรีจันทร์งาม,อุดมสิน อักษรผอบ
37518/256159-0411-59009-005ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของกุ้งโอคักชนิด Metapenaeus affinis (H. Milne Edwards, 1837) และกุ้งตะกาดกรีจุด (M. ensis (De Haan, 1844)) บริเวณอ่าวพังงาธนภร เจริญลาภ,พนิดา ชาลี,อัญชลีย์ ยะโกะ
37619/256154-0421-54016ความชุกชุมและการแพร่กระจายของปลาวัยอ่อนบริเวณชายฝั่งจังหวัดสตูลเกศแก้ว เทศอาเส็น,ไภทูล ผิวขาว,โชคชัย เมืองสง
37720/256112-3456-78901-234การเพาะพันธุ์และอนุบาลปลาเก๋าปะการัง Epinephelus corallicola (Valenciennes, 1828)สุภาพร ตั้งสิทธิวัฒน์,เกรียงศักดิ์ เผด็จภัย,อภิชาติ เติมวิชชากร,ปริญญา สุทธินนท์,สุริยะ แพงดี
37821/256159-0408-59010การประมงอวนล้อมติดตาบริเวณจังหวัดจันทบุรีภิญโญ ประสารยา,นรากร สมวรรณ์ธนา,ธนัช ศรีคุ้ม
37922/256157-0409-56084-006ทัศนคติของชาวประมงต่อการขยายเขตมาตรการปิดอ่าวในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อกนิษฐ เกื้อเผือก,อุดมสิน อักษรผอบ
38023/256156-0400-56086สภาวะทรัพยากรและวิถีตลาดกั้งกระดาน (Thenus spp.) ทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทยกำพล ลอยชื่น,ทิพากร สุขพล
3811/256254-0407-54005การทำประมงเครื่องมือประมงพื้นบ้านในพื้นที่อำเภอบ้านแหลมถึงอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรีกมลพันธ์ อวัยวานนท์,จินตนา จินดาลิขิต
3822/256259-0408-59011การประมงเคยในจังหวัดตราดนรากร สมวรรณ์ธนา,ธนัช ศรีคุ้ม

« หน้าแรก‹ ก่อนหน้า131415161718