Back to Top

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์

ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย สพท. [MFRDB E-Research]

ทางคณะทำงานกำกับดูแลระบบสารสนเทศ ของสำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล มีมติให้จัดทำระบบฐานข้อมูลงานวิจัย ปี 2557

ดาวน์โหลด [Download]

คู่มือการจัดทำรายงานวิชาการ กรมประมง คลิกที่นี่ »

ลงชื่อเข้าใช้งาน

ลืมรหัสผ่าน?

ยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ลงทะเบียน!          

« หน้าแรก‹ ก่อนหน้า4567891011121314ถัดไป ›หน้าสุดท้าย »

ที่
ฉบับที่
รหัสทะเบียนวิจัย
ชื่องานวิจัย
ผู้วิจัย
16712/255452-0411-52065การประมงแมงกะพรุนบริเวณจังหวัดระนองมนตรี สุมณฑา, จริยา ฤทธิสมาน และ ศิตวิทย์ บุณยรัตน์พันธุ์
16813/255448-0407-48120-001ฤดูวางไข่ ความดกไข่ และอัตราส่วนเพศของปูม้าในน่านน้ำไทยจินตนา จินดาลิขิต, ธิดารัตน์ คงชัย, กมลรัตน์ พุทธรักษา และบุญศรี จารุธรรมโสภณ
16914/255451-0408-51076-007การประมงหมึกสายโดยเปลือกหอยจุกพราหมณ์ในอ่าวไทยธีรยุทธ ศรีคุ้ม และ หัสพงศ์ สมชนะกิจ
17015/255452-0412-52055-002ทรัพยากรปลาผิวน้ำจากการทำประมงด้วยเครื่องมือเบ็ดราวปลาผิวน้ำ บริเวณแพล่อปลา ประจำที่ในทะเลอันดามัน ปี 2551-2553วัชรพงศ์ ชุ่มชื่น, เอกรัฐ วงษ์เขียว, พิธเนตร์ อุทัศน์ และ อมร รอดอินทร์
17116/255452-0412-52055-004ชีววิทยาบางประการของปลาผิวน้ำขนาดใหญ่ที่จับได้จากเบ็ดราวปลาผิวน้ำ บริเวณทะเลอันดามันเชิดศักดิ์ ชูคง และ วิไลลักษณ์ เปรมกิจ
17217/255450-0411-50090-015การประเมินสภาวะทรัพยากรปลาแข้งไก่ (Megalaspis cordyla (Linnaeus, 1758)) 5ทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทยพรอนันต์ คีรีรัตน์, มนตรี สุมณฑา, สนธยา บุญสุข, วรรลี สิงห์ธงยาม และ ธศินี นนทพันธ์
17318/255450-0410-50091-003ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลากระบอกดำ (Liza subviridis) บริเวณอ่าวนครศรีธรรมราชธเนศ ศรีถกล และ ธิดารัตน์ คงชัย
17419/255450-0410-50091-005ชีววิทยาบางประการของปูทะเลชนิด Scylla serrata (Forskal, 1755) บริเวณอ่าวนครศรีธรรมราชธิดารัตน์ คงชัย, สมชาย วิบุญพันธ์, อุทิศ โชติธรรมโม และ สุภาพร ชมภูวรณ์
17520/255450-0411-50090-009การประเมินสภาวะทรัพยากรปลาข้างเหลือง (Selaroides leptolepis (Cuvier, 1833)) ทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทยธุมาวดี ใจเย็น, สนธยา บุญสุข, มนตรี สุมณฑา, วรรลี สิงห์ธงยาม และ ธศินี นนทพันธ์
17621/255450-0410-50091-006ชนิดและการแพร่กระจายของปลาและกุ้งวัยอ่อนบริเวณอ่าวนครศรีธรรมราชนิรชา สองแก้ว, ธิดารัตน์ คงชัย, อุทิศ โชติธรรมโม และ สุภาพร ชุมภูวรณ์
17722/255453-0410-53090ความชุกชุมและการแพร่กระจายของปลาและกุ้งวัยอ่อนบริเวณเกาะสมุย ถึงเกาะกระนิรชา สองแก้ว, ธิดารัตน์ คงชัย, อุทิศ โชติธรรมโม และ ศรีวิตา ไชยบัณดิษฐ์
1781/255545-1404-45003-004ความชุกชุมและการแพร่กระจายของทรัพยากรสัตว์น้ำบริเวณ หมู่เกาะช้างและเกาะกูด จังหวัดตราด ปี 2545ปิยะโชค สินอนันต์ และ ประพัตร์ แก้วมณี
1792/255552-0408-52062สภาวะทรัพยากรกุ้งทรายชนิด Trachypenaeus fulvus Dall, 1957 บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออกปิยะโชค สินอนันต์ และ ขวัญชัย ปานแก้ว
1803/255550-0408-50089-005ประเมินสภาวะทรัพยากรปลาปากคมชนิด Saurida elongata (Temminck & Schlegel, 1846) และ S. undosquamis (Richardson, 1848) ในอ่าวไทยปิยะโชค สินอนันต์, ทิวารัตน์ สินอนันต์, ไกรศักดิ์ ไชยมีสุข, อุดมสิน อักษรผอบ และ อำนวย คงพรหม
1814/255552-0408-52062สภาวะทรัพยากรกุ้งตะกาดชนิด Metapenaeus affinis (H. Milne Edwards, 1837) บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออกปิยะโชค สินอนันต์, ทิวารัตน์ สินอนันต์ และ ทัศน์พงษ์ กลมเกลียว
1825/255552-0410-52057-002การประมงอวนลอยกุ้งสามชั้นบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชวราภรณ์ เดชบุญ, นพรัตน์ เรืองปฏิกรณ์ และ สมเกียรติ อินทร์ชู
1836/255550-0408-50090-005ประเมินสภาวะทรัพยากรปลาแข้งไก่ (Megalaspis cordyla (Linnaeus, 1758)) ในอ่าวไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ปิยะโชค สินอนันต์, ขวัญชัย ปานแก้ว, อัญญานี แย้มรุ่งเรือง, นันทชัย บุญจร และ สุวรรณทนา ทศพรพิทักษ์กุล
1847/255544-44-1-14-04-152-2-977-014ทรัพยากรสัตว์น้ำจากเรือสำรวจประมงบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ปี 2540 ถึง 2543 ปิยะโชค สินอนันต์ และ ประพัตร์ แก้วมณี
1858/255555-0408-55002ความชุกชุมของสัตว์น้ำวัยอ่อนบริเวณโป๊ะเชือกและพื้นที่ใกล้เคียง จังหวัดระยองกมลรัตน์ พุทธรักษา, อุดม เครือเนียม, บัณฑิต ยังพลขันธ์ และ รัตนา มั่นประสิทธิ์
1869/255552-0408-52153การเจริญพันธุ์ของปลาทู (Rastrelliger brachysoma (Bleeker, 1851)) บริเวณชายฝั่งจังหวัดตราดอุดม เครือเนียม และ บุญฤทธิ์ เจริญสมบัติ

« หน้าแรก‹ ก่อนหน้า4567891011121314ถัดไป ›หน้าสุดท้าย »