ประวัติ
 หน้าที่รับผิดชอบ
 บุคคลากร

 เอกสารวิชาการ

 กิจกรรม

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร)
สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเล
สำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ที่ตั้ง เลขที่ 408 หมู่ที่ 8 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86120
โทรศัพท์ / โทรสาร    07-752-2185, 07-752-2006
e-mail
mf-cmdec@dof.in.th


    ประชาสัมพันธ์:::     ประกาศ:::  
 


 

                                                             


 

 1. ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
 2. ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร
 3. ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำรวจ
 4. ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ร่าง) 
 5. ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (ร่าง) 
 6. ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (ร่าง)
 7. ราคากลางจ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูล 
 8. ราคากลางจ้างเหมาบริการงานยานพาหนะ งานที่ 1 
 9. ราคากลางจ้างเหมาบริการงานยานพาหนะ งานที่ 2 
 10. ราคากลางจ้างเหมาบริการงานยานพาหนะ งานที่ 3 
 11. ราคากลางจ้างเหมาบริการงานวิเคราะห์คุณภาพน้ำและสัตว์น้ำในแหล่งประมงทะเล 
 12. ราคากลางจ้างเหมาบริการงานสำรวจข้อมูลการประมงและงานโครงการพัฒนาตามแผนแม่บทการจัดการประมงทะเลไทย 


 


 

ค้นหาโดย  

 

ค้นหาโดย