รวบรวมข้อมูล โดย :: นายภิญโญ ประสารยา

ที่มาของข้อมูล
 • หนังสือรวมกฎหมายว่าด้วยการประมงฯ ส่วนอนุญาตและจัดการประมง สำนักบริหารจัดการด้านการประมง 2548 (โครงการ Seafood Bank)
 • หนังสือรวมกฏหมายเกี่ยวกับการประมง ส่วนอนุญาตและจัดการประมง สำนักบริหารจัดการด้านการประมง 2548
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา
 • ฐานข้อมูลราชกิจจานุเบกษาและการพัฒนากฎหมายอิเล็กทรอนิกส์


กฎระเบียบคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป (อีซี ) THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION OK


กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรมประมง
 • พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 ลงวันที่ 13 มกราคม 2490 จากหนังสือรวมกฎหมายว่าด้วยการประมงฯ 2548 (โครงการ Seafood Bank)
 • พระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตต์การประมงไทย พ.ศ. 2482
 • พระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2496
 • พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535
 • พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
 • พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456
 • พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525
 • พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510
 • พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
 • พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499
 • พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
 • พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504
 • พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
 • พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
 • พระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ. 2481
 • พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484
 • พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
 • พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522


พระราชบัญญัติการประมง 1


พระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย 2


พระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา 3


พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 4


พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย 5


พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย 6


พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ 7


พระราชบัญญัติยา 8


พระราชบัญญัติอาหาร 9


พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ 10


พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ 11


พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ 12


พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว 13


พระราชบัญญัติโรงงาน 14


พระราชบัญญัติเรือไทย 15


พระราชบัญญัติป่าไม้ 16


พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 17


พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า 18


พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 เอกสารด้านล่างนี้ได้รวบรวมข้อมูลจาก กลุ่มนิติการ กรมประมง และตัวข้าพเจ้าเองค้นหามาได้บางส่วน

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 OK

กฏกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 OK
ฉบับที่ 14 ได้ "ยกเลิก" ฉบับที่ 3
ฉบับที่ 17 ได้ "ยกเลิก" ฉบับที่ 2,13,14,16
ฉบับที่ 19 ได้ "แก้ไข" ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 20 ได้ "แก้ไข" ฉบับที่ 17

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ OK

ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ OK

คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ OK

หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ OK

ประกาศจังหวัด OK

องค์การบริหารส่วนตำบล OK


ประกาศกรมประมง OK

ระเบียบกรมประมง OK

คำสั่งกรมประมง OK

หนังสือกรมประมง OK