ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง)
Eastern Gulf Fisheries Research and Development Center (Rayong)

1.) ศึกษา ค้นคว้า สำรวจ วิจัย ชีววิทยาของสัตว์น้ำ สิ่งแวดล้อม การทำประมงในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อจัดการการใช้ประโยชน์สัตว์น้ำที่เหมาะสม
2.) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาเครื่องมือประมง อุปกรณ์ และวิธีทำการประมง ในพื้นที่รับผิดชอบ
3.) ศึกษา วิจัย และดำเนินการฟื้นฟูแหล่งอาศัยสัตว์น้ำ ทรัพยากรสัตว์น้ำ เพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ
4.) ศึกษา วิจัย สัตว์น้ำและพันธุ์ไม้น้ำ และรูปแบบการจัดสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ รวมทั้งประชาสัมพันธ์และดำเนินงาน
5.) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

* ตามคำสั่งกรมประมง ที่ 883/2559 เรื่อง การกำหนดโครงสร้างการแบ่งงานภายใน และหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงานตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2559

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ รวมประกาศต่างๆ การจัดซื้อจัดจ้าง

  ประกาศกรมประมง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
  กระบวนการติดต่อขอเข้าเยี่ยมชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง


กิจกรรมเด่นประจำเดือนและโครงการที่น่าสนใจ

กิจกรรมการปล่อยลูกพันธุ์หอยหวาน วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ท่าเทียบเรือเทศบาลตำบลบ้านเพ

                กรมประมง โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในงานเทศกาลเที่ยวทะเล หาดบ้านเพ-เกาะเสม็ด ครั้งที่ ๑๘ ณ ท่าเทียบเรือเทศบาล ตำบลบ้านเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ และเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในอ่าวเพ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) ได้สนับสนุนลูกพันธุ์หอยหวาน เป็นจำนวน ๓๐,๐๐๐ ตัว

การเพาะพันธุ์หอยหวานเพื่อปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติ ปี 2561

                ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ วิสาหกิจชุมชนประมงเรือเล็กหนองแฟบ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ได้จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อเพิ่มทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พื้นที่จังหวัดระยอง โดยมีทุกภาคส่วนได้เข้าร่วมเป็นอย่างดี ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) ได้สนับสนุนพันธุ์หอยหวาน จำนวน ๕,๕๐๐ ตัว โดยทำการปล่อยพันธุ์หอยหวานบริเวณพื้นที่ที่กำหนดเป็นเขตอนุรักษ์ ตามโครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมงโดยชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อเพิ่มประชากรหอยหวาน เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ตามธรรมชาติ แหล่งประมงหอยหวานสำหรับชุมชนประมงเรือเล็กบ้านหนองแฟบ และชาวประมงในพื้นที่ข้างเคียงต่อไป


รายงานผลการปฏิบัติงานและกิจกรรมประจำเดือน

ปี/เดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
2557 เปิดดู เปิดดู เปิดดู เปิดดู เปิดดู เปิดดู เปิดดู เปิดดู
2558 เปิดดู เปิดดู เปิดดู เปิดดู เปิดดู เปิดดู เปิดดู เปิดดู เปิดดู เปิดดู
2559 เปิดดู เปิดดู เปิดดู เปิดดู เปิดดู เปิดดู เปิดดู เปิดดู เปิดดู เปิดดู เปิดดู เปิดดู
2560 เปิดดู เปิดดู เปิดดู เปิดดู เปิดดู เปิดดู เปิดดู เปิดดู เปิดดู เปิดดู เปิดดู เปิดดู
2561 เปิดดู เปิดดู เปิดดู เปิดดู เปิดดู เปิดดู เปิดดู เปิดดู เปิดดู เปิดดู เปิดดู


ข้อมูลงานวิจัยของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) ดูข้อมูลงานวิจัยเพิ่มเติม


ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล


เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์


ดาวโหลดเอกสาร

ดาวโหลดเอกสาร

ดาวโหลดเอกสาร

ดาวโหลดเอกสาร

ดาวโหลดเอกสาร

ดาวโหลดเอกสาร

ดาวโหลดเอกสาร

ดาวโหลดเอกสาร

ดาวโหลดเอกสาร


แผนที่แนวเขตตามกฎหมายของจังหวัดระยอง จันทบุรีและตราด ข้อมูลแผนที่ที่ใช้อ้างอิง
การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)

"โลกแห่งการเรียนรู้ ไม่มีวันจบสิ้น อาหารสมอง ทานยิ่งเยอะ ยิ่งดีต่อสุขภาพทางปัญญา" ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ทางไกล สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวนท่านที่ต้องการเพิ่มศักยภาพให้กับตนเองเข้าร่วมรับอาหารเสริมทางปัญญากับการพัฒนาทางไกล ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (HRD: e-Learning) โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนกลไกการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) โดยมี ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก เพื่อเพิ่มโอกาสให้ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างทั่วถึง ตลอดเวลา และทันสถานการณ์ ตามนโยบายการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ นโยบาย e-Learning ของรัฐบาล พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน และยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้ารับการอบรม

* สำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจ สามารถสมัครเข้ารับการอบรมออนไลน์ได้ในบางหลักสูตร ศึกษารายละเอียด ที่หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการรับนักศึกษาฝึกงาน (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 038-651764) ข้อมูลการรับนักศึกษาฝึกงานเพิ่มเติมFlag Counter