ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง)
Eastern Gulf Fisheries Research and Development Center (Rayong)

1.) ศึกษา ค้นคว้า สำรวจ วิจัย ชีววิทยาของสัตว์น้ำ สิ่งแวดล้อม การทำประมงในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อจัดการการใช้ประโยชน์สัตว์น้ำที่เหมาะสม
2.) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาเครื่องมือประมง อุปกรณ์ และวิธีทำการประมง ในพื้นที่รับผิดชอบ
3.) ศึกษา วิจัย และดำเนินการฟื้นฟูแหล่งอาศัยสัตว์น้ำ ทรัพยากรสัตว์น้ำ เพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ
4.) ศึกษา วิจัย สัตว์น้ำและพันธุ์ไม้น้ำ และรูปแบบการจัดสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ รวมทั้งประชาสัมพันธ์และดำเนินงาน
5.) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

* ตามคำสั่งกรมประมง ที่ 883/2559 เรื่อง การกำหนดโครงสร้างการแบ่งงานภายใน และหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงานตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2559


ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ รวมประกาศต่างๆ การจัดซื้อจัดจ้าง

  ประมวลภาพของจุดบริการถ่ายภาพฟรี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ - ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง กรมประมง
  กระบวนการติดต่อขอเข้าเยี่ยมชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง


กิจกรรมเด่นประจำเดือนและโครงการที่น่าสนใจ

"ธนาคารปูม้า และการสร้างเครือข่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงชายฝั่งให้กับชุมชนรายรอบ" ครั้งที่ ๒

                ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) โดยกลุ่มงานพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง ได้จัดการอบรมหลักสูตร "ธนาคารปูม้า และการสร้างเครือข่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงชายฝั่งให้กับชุมชนรายรอบ" ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) มีจำนวนผู้เข้าฝึกอบรม 30 คน

การจัดวางแท่งคอนกรีตและทุ่นลอยของแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล เขตที่ ๑ จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

                ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) โดยกลุ่มงานพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง ได้ดำเนินงานจัดวางแท่งคอนกรีต และทุ่นลอย ของแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) บ้านในไร่ หมู่ ๑ ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ โดยดำเนินการจัดวางแท่งคอนกรีตขนาด ๑.๕ x ๑.๕ x ๑.๕ จำนวน ๒๒๔ แท่ง และแท่งคอนกรีตขนาด ๓.๐ x ๓.๐ x ๓.๐ จำนวน ๑๘ แท่ง ทุ่นลอยแสดงตำแหน่งที่หมายและขอบเขตจำนวน ๖ ทุ่น

"ธนาคารปูม้า และการสร้างเครือข่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงชายฝั่งให้กับชุมชนรายรอบ" ครั้งที่ ๑

                ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) โดยกลุ่มงานพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง ได้จัดการอบรมหลักสูตร "ธนาคารปูม้า และการสร้างเครือข่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงชายฝั่งให้กับชุมชนรายรอบ" ในวันที่ 26 เมษายน 2562 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแหลมสิงห์ ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ผู้เข้าฝึกอบรม จำนวน 30 คน โดยมีหัวข้อและสาระสำคัญดังนี้
1. ชีววิทยาปูม้า แหล่งอาศัยของปูม้า วงจรชีวิตและการสืบพันธุ์ การเพาะฟักลูกปูในโรงเพาะเลี้ยง พัฒนาการของไข่ปู การให้อาหาร
2. การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรปูม้า ผลผลิตปูม้าในน่านน้ำไทย การใช้ประโยชน์จากปูม้าอย่างยั่งยืน เลือกขนาดที่ เหมาะสมในการจับ กิจกรรมการฟื้นฟูทรัพยากรต่างๆ การทำแนวเขตอนุรักษ์ การมีส่วนร่วมของชุมชน
3. กฎหมายประมงเบื้องต้น พระราชกำหนดการประมง การบริหารจัดการด้านการประมงมาตราต่างๆ มาตรการ อนุรักษ์และการบริหารจัดการ ประกาศกระทรวงเกษตร ประกาศกรมประมง
4. ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการปล่อยปูม้า ความสำคัญของการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ การอนุบาล สัตว์น้ำให้เหมาะสมกับการปล่อย ประเภทของการปล่อยสัตว์น้ำ การเตรียมพื้นที่ปล่อย ปัจจัยที่ส่งผลต่อ อัตราการรอด การจัดการองค์ความรู้หลังการปล่อย
5. จิตสำนึกและความรับผิดชอบในการทำการประมงปูม้า การใช้เครื่องมือที่มีขนาดเหมาะสมกับการจับ การรักษา ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร การทำกิจกรรมฟื้นฟูทรัพยากรต่างๆ
ผลที่ได้รับจากการอบรม
                กลุ่มชาวประมงและชาวบ้านในพื้นที่ เกิดจิตสำนึกและความรับผิดชอบในการอนุรักษ์ปูม้า ชาวประมงมีแนวคิดการทำประมงปูม้าอย่างมีจรรยาบรรณและถูกต้องตามกฎหมาย สนใจในการรักษาทรัพยากรให้เกิดความยั่งยืน

นักศึกษาฝึกงานร่วมการฝึกปฏิบัติการเก็บตัวอย่างภาคสนามทางทะเลบนเรือสำรวจประมง๑๖

                นักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และวิทยาลัยเกษตรชลบุรี จำนวนทั้งสิ้น ๔ คน เข้าร่วมการฝึกปฏิบัติการเก็บตัวอย่างภาคสนามทางทะเลบนเรือสำรวจประมง๑๖ โดยมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) ให้คำแนะนำและอธิบายการเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำและน้ำทะเล รวมถึงการจำแนกชนิดของสัตว์น้ำและการบันทึกข้อมูลภาคสนามที่ถูกต้อง


รายงานผลการปฏิบัติงานและกิจกรรมประจำเดือน

ปี/เดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
2557 เปิดดู เปิดดู เปิดดู เปิดดู เปิดดู เปิดดู เปิดดู เปิดดู
2558 เปิดดู เปิดดู เปิดดู เปิดดู เปิดดู เปิดดู เปิดดู เปิดดู เปิดดู เปิดดู
2559 เปิดดู เปิดดู เปิดดู เปิดดู เปิดดู เปิดดู เปิดดู เปิดดู เปิดดู เปิดดู เปิดดู เปิดดู
2560 เปิดดู เปิดดู เปิดดู เปิดดู เปิดดู เปิดดู เปิดดู เปิดดู เปิดดู เปิดดู เปิดดู เปิดดู
2561 เปิดดู เปิดดู เปิดดู เปิดดู เปิดดู เปิดดู เปิดดู เปิดดู เปิดดู เปิดดู เปิดดู เปิดดู
2562 เปิดดู เปิดดู เปิดดู


ข้อมูลงานวิจัยของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) ดูข้อมูลงานวิจัยเพิ่มเติม


ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล


เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์


ดาวโหลดเอกสาร

ดาวโหลดเอกสาร

ดาวโหลดเอกสาร

ดาวโหลดเอกสาร

ดาวโหลดเอกสาร

ดาวโหลดเอกสาร

ดาวโหลดเอกสาร

ดาวโหลดเอกสาร

ดาวโหลดเอกสาร


การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)

"โลกแห่งการเรียนรู้ ไม่มีวันจบสิ้น อาหารสมอง ทานยิ่งเยอะ ยิ่งดีต่อสุขภาพทางปัญญา" ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ทางไกล สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวนท่านที่ต้องการเพิ่มศักยภาพให้กับตนเองเข้าร่วมรับอาหารเสริมทางปัญญากับการพัฒนาทางไกล ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (HRD: e-Learning) โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนกลไกการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) โดยมี ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก เพื่อเพิ่มโอกาสให้ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างทั่วถึง ตลอดเวลา และทันสถานการณ์ ตามนโยบายการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ นโยบาย e-Learning ของรัฐบาล พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน และยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้ารับการอบรม

* สำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจ สามารถสมัครเข้ารับการอบรมออนไลน์ได้ในบางหลักสูตร ศึกษารายละเอียด ที่หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการรับนักศึกษาฝึกงาน (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 038-651764) ข้อมูลการรับนักศึกษาฝึกงานเพิ่มเติมFlag Counter