ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง)
Eastern Gulf Fisheries Research and Development Center (Rayong)

1.) ศึกษา ค้นคว้า สำรวจ วิจัย ชีววิทยาของสัตว์น้ำ สิ่งแวดล้อม การทำประมงในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อจัดการการใช้ประโยชน์สัตว์น้ำที่เหมาะสม
2.) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาเครื่องมือประมง อุปกรณ์ และวิธีทำการประมง ในพื้นที่รับผิดชอบ
3.) ศึกษา วิจัย และดำเนินการฟื้นฟูแหล่งอาศัยสัตว์น้ำ ทรัพยากรสัตว์น้ำ เพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ
4.) ศึกษา วิจัย สัตว์น้ำและพันธุ์ไม้น้ำ และรูปแบบการจัดสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ รวมทั้งประชาสัมพันธ์และดำเนินงาน
5.) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

* ตามคำสั่งกรมประมง ที่ 883/2559 เรื่อง การกำหนดโครงสร้างการแบ่งงานภายใน และหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงานตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2559


ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ รวมประกาศต่างๆ การจัดซื้อจัดจ้าง

  ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) เรื่อง ขายครุภัณฑ์ที่ชำรุด [๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒]
  ประกาศศูนย์ฯ เรื่อง ขายครุภัณฑ์มากับอาคารและเงินจำหน่ายบัตรของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำที่ชำรุด [๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒]
  ประมวลภาพของจุดบริการถ่ายภาพฟรี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ - ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง กรมประมง
  ประกาศกรมประมง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
  กระบวนการติดต่อขอเข้าเยี่ยมชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง


กิจกรรมเด่นประจำเดือนและโครงการที่น่าสนใจ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเป็นผู้ตรวจสอบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง

                กรมประมง โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) จัดให้มีการจัดฝึกอบรม หลักสูตรการเป็นผู้ตรวจสอบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง ในระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) ให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง (PIPO) กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง ซึ่งยังไม่เคยผ่านการอบรม เรื่องมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมงมาก่อน เพื่อเกิดความรู้ ความเข้าใจ สำหรับการตรวจสอบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยฯ ทุกครั้งที่มีการแจ้งเรือเข้า และแจ้งเรือออกไปทำการประมง ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมง อีกทั้งหนังสือรับรองฯ ยังใช้ในการประกอบการขอใบอนุญาตการทำประมงพาณิชย์ ในรอบปีการประมง พ.ศ. 2563 – 2564 ต่อไป

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ISO/IEC 17025:2017 Laboratory Risk and Opportunity management

                วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มงานตรวจสอบและรับรองแหล่งประมง จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ISO/IEC 17025:2017 Laboratory Risk and Opportunity management การจัดการความเสี่ยงและโอกาสสําหรับห้องปฏิบัติการ ณ โรงแรมโกลเด้นท์ ซิตี้ ระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยมีอาจารย์อังคพล แช่มชวลิต จากบริษัท The Quality Center (Thailand) เป็นวิทยากร และมีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภายใต้กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง จำนวน 30 ราย ประกอบด้วย กลุ่มตรวจสอบและรับรองแหล่งประมง กลุ่มสำรวจและวิจัยทรัพยากรทะเลลึก ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดตราด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนล่าง (สตูล) เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาระบบห้องปฏิบัติการในด้านการประเมินความเสี่ยงและโอกาส รองรับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการระบบ ISO/IEC 17025:2017

Harmful raphidophytes in the Western Pacific : species/population distribution and fisheries damages

                วันที่ 25 - 27 กุมภาพันธ์ 2562 เจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานตรวจสอบและรับรองแหล่งประมง เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ WESTPAC-HAB Workshop 2019 entitled “Harmful raphidophytes in the Western Pacific: species/population distribution and fisheries damages”, Bangkok, Thailand ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีและเหตุการณ์ปลาตายที่เกิดจากแพลงก์ตอนพืชสกุล Chattonella spp. หรือแพลงก์ตอนพืชชนิดอื่นๆ ในกลุ่ม Raphidophytes ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลปัจจุบันด้านสัณฐานวิทยาและประชากรของแพลงก์ตอนพืชสกุล Chattonella spp. บนพื้นฐานข้อมูลทางด้านโครงสร้างระดับเซลล์ (ultrastructure) และข้อมูลทางด้านอณูพันธุศาสตร์ (molecular data) และเพื่อกำหนดแนวทางในการทำวิจัยร่วมกันในครั้งต่อไป นอกจากนี้ยังได้แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการสะพรั่งของแพลงก์ตอนพืชที่เป็นอันตราย (HABs) ชนิดอื่นๆ ผลกระทบต่อการเพาะเลี้ยงบริเวณชายฝั่ง รวมทั้งการศึกษาเกี่ยวกับแพลงก์ตอนพืชที่เป็นอันตรายของประเทศต่างๆ โดยเจ้าที่จากกลุ่มงานตรวจสอบและรับรองแหล่งประมงได้นำเสนอการศึกษาเกี่ยวกับแพลงก์ตอนพืชที่เป็นอันตรายเรื่อง Distribution of potentially harmful algae along coastal water in Rayong province ในการประชุมในครั้งนี้

คณะผู้เชี่ยวชาญ ดร. MATSUISHI Takashi Fritz มหาวิทยาลัยฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น เยี่ยมชมศูนย์ฯ

                วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เจ้าหน้าที่จากกลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง พร้อมด้วยคณะผู้เชี่ยวชาญ ดร. MATSUISHI Takashi Fritz มหาวิทยาลัยฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น เยี่ยมชมศูนย์ฯ โดยร่วมเดินทางไปปฏิบัติงานสำรวจทรัพยากรประมง ณ ท่าเทียบเรือประมง พร้อมกันนี้ได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์แพลงก์ตอนพืช ตามระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ของศูนย์ฯ และสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจติดตามและดำเนินการในแหล่งรับรองสุขอนามัยหอยสองฝา (Approved zone) ของประเทศไทย

การประชุมสัมมนา JSPS-CCore-RENSEA Third Joint Seminar on Coastal Ecosystems in Southeast Asia

                วันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2562 เจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานตรวจสอบและรับรองแหล่งประมง เข้าร่วม การประชุมสัมมนา JSPS-CCore-RENSEA Third Joint Seminar on Coastal Ecosystems in Southeast Asia ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตุประสงค์เพื่อสรุปผลการดำเนินการร่วมกันด้านงานวิจัยเกี่ยวกับระบบนิเวศชายฝั่ง ของประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วย ประเทศอินโดนิเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และประเทศเวียดนาม จัดโดยสถาบัน Atmosphere and Ocean Research มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น พร้อมทั้งนำเสนองานวิจัยด้าน Harmful algal blooms (HABs) ในรูปแบบโปสเตอร์ในหัวข้อ Reported of Pseudo-nitzschia spp. Bloom in Takuan-Ao Pradu Bay, Maptaphut, Rayong Province, Thailand ซึ่งได้รับความสนใจและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญจากหลายประเทศ

การดำเนินการสำรวจติดตามและประเมินการจัดสร้างปะการังเทียมขนาดใหญ่ จังหวัดจันทบุรี

                ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) โดยกลุ่มงานพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง ได้ดำเนินการสำรวจติดตามและประเมินการจัดสร้างปะการังเทียมขนาดใหญ่ จังหวัดจันทบุรี ในโครงการ “อนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์” ด้วยการดำน้ำสำรวจชนิดและปริมาณสัตว์น้ำ คุณภาพน้ำ ตะกอนดิน ถ่ายรูปใต้น้ำ และภาพวีดีทัศน์ บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลตำบลเกาะเปริด อำเภอแหลมสิงห์ ถึงตำบลบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี หลังการจัดวางไปแล้วเป็นเวลา ๑ ปี ๖ เดือน

การตรวจรับงานจ้างจัดทำแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) เขตที่ ๑ แห่งที่ ๑ จังหวัดระยอง งวดที่ ๑

                ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการตรวจรับพัสดุ เดินทางมายังสถานที่จัดทำแท่งคอนกรีต จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งดำเนินการจัดทำแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2561 แท่งคอนกรีตขนาด 1.5 x 1.5 x 1.5 เมตร จำนวน ๒๒๔ แท่ง แท่งคอนกรีตขนาด 3.0 x 3.0 x 3.0 เมตร จำนวน ๑๘ แท่ง และทุ่นลอยแสดงตำแหน่งที่หมายและขอบเขต จำนวน 6 ทุ่น มีพื้นที่ ๑ ตารางกิโลเมตร


รายงานผลการปฏิบัติงานและกิจกรรมประจำเดือน

ปี/เดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
2557 เปิดดู เปิดดู เปิดดู เปิดดู เปิดดู เปิดดู เปิดดู เปิดดู
2558 เปิดดู เปิดดู เปิดดู เปิดดู เปิดดู เปิดดู เปิดดู เปิดดู เปิดดู เปิดดู
2559 เปิดดู เปิดดู เปิดดู เปิดดู เปิดดู เปิดดู เปิดดู เปิดดู เปิดดู เปิดดู เปิดดู เปิดดู
2560 เปิดดู เปิดดู เปิดดู เปิดดู เปิดดู เปิดดู เปิดดู เปิดดู เปิดดู เปิดดู เปิดดู เปิดดู
2561 เปิดดู เปิดดู เปิดดู เปิดดู เปิดดู เปิดดู เปิดดู เปิดดู เปิดดู เปิดดู เปิดดู เปิดดู
2562 เปิดดู


ข้อมูลงานวิจัยของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) ดูข้อมูลงานวิจัยเพิ่มเติม


ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล


เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์


ดาวโหลดเอกสาร

ดาวโหลดเอกสาร

ดาวโหลดเอกสาร

ดาวโหลดเอกสาร

ดาวโหลดเอกสาร

ดาวโหลดเอกสาร

ดาวโหลดเอกสาร

ดาวโหลดเอกสาร

ดาวโหลดเอกสาร


แผนที่แนวเขตตามกฎหมายของจังหวัดระยอง จันทบุรีและตราด ข้อมูลแผนที่ที่ใช้อ้างอิง
การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)

"โลกแห่งการเรียนรู้ ไม่มีวันจบสิ้น อาหารสมอง ทานยิ่งเยอะ ยิ่งดีต่อสุขภาพทางปัญญา" ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ทางไกล สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวนท่านที่ต้องการเพิ่มศักยภาพให้กับตนเองเข้าร่วมรับอาหารเสริมทางปัญญากับการพัฒนาทางไกล ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (HRD: e-Learning) โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนกลไกการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) โดยมี ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก เพื่อเพิ่มโอกาสให้ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างทั่วถึง ตลอดเวลา และทันสถานการณ์ ตามนโยบายการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ นโยบาย e-Learning ของรัฐบาล พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน และยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้ารับการอบรม

* สำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจ สามารถสมัครเข้ารับการอบรมออนไลน์ได้ในบางหลักสูตร ศึกษารายละเอียด ที่หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการรับนักศึกษาฝึกงาน (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 038-651764) ข้อมูลการรับนักศึกษาฝึกงานเพิ่มเติมFlag Counter