ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล

การจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล

ผู้ชมเว็บไซต์

เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Search

ข่าวเปิดสอบงานราชการ

ข่าวงานราชการทั้งหมด
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ)
กิจกรรมที่น่าสนใจ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2013 เวลา 10:25 น.

 

แผนที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ)

ประกาศกรมประมง

เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ต.นายท้ายเรือกลชายทะเลชั้น 2 (update 24/01/61)

สำหรับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประมง ไม่มีผู้ผ่านการเลือกสรรฯเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

- ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการซื้อวัสดุก่อสร้าง (Update 27 ก.พ.61)

- ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการจ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ  (Update 27 ก.พ.61)

- ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการซื้อวัสดุก่อสร้าง (Update 26 ก.พ.61)

- ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการจ้างทำตรายาง (Update 20 ก.พ.61)

- ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (Update 19 ก.พ.61)

- ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการซื้อวัสดุสำนักงาน (Update 31 ม.ค.61)

- ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (Update 30 ม.ค.61)

- ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (Update 22 ม.ค.61)

- ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (Update 15 ม.ค.61)

ประกาศกรมประมง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ(Update 29 พ.ย.60)

- ประกาศกรมประมง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (Update 10 พ.ย. 60)

- ประกาศกรมประมง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (Update 6 พ.ย.60)

- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (Update 11 ต.ค.60)

- ประกาศกรมประมง เรื่องผู้ชนะการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานการเงินประจำเดือนเมษายน 2561 ของงบประมาณประจำปี 2561 (NEW!!)

รายงานการเงินประจำเดือนมีนาคม 2561 ของงบประมาณประจำปี 2561

รายงานการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ของงบประมาณประจำปี 2561

รายงานการเงินประจำเดือนมกราคม 2561 ของงบประมาณประจำปี 2561

รายงานประจำปีงบประมาณ 2561

รายงานการเงินประจำเดือนธันวาคม 2560 ของงบประมาณประจำปี 2561

รายงานการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ของงบประมาณประจำปี 2561

รายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม 2560 ของงบประมาณประจำปี 2560

รายงานการเงินประจำเดือนกันยายน 2560 ของงบประมาณประจำปี 2560


 

กิจกรรมและโครงการ

นายคณิต เชื้อพันธุ์ นักวิชาการประมงชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) ร่วมกับชาวประมงคราดหอยในพื้นที่อ่าวไทยตอนบน ร่วมกัน จัดทำแหล่งประมงคราดหอยที่ได้จากการทำประมงคราดหอยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในพื้นที่อ่าวไทยตอนบน ในวันที่ 22 – 23 พฤษภาคม 2561

นางสาวรัตนาวลี พูลสวัสดิ์ ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงอาวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) พรอมคณะเจาหนาที่จากศูนยวิจัยและพัฒนาประมงอาวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) ร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องในกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561 ณ ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงอาวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561

นางสาวรัตนาวลี พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) เข้าร่วม “โครงการสหกรณ์กรมประมงสัญจร ประจำปี พ.ศ. 2561” โดยมีหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม นายสมโภชน์ กริบกระโทก และคณะทำงาน มาร่วมให้คำแนะนำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ฯ ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับสหกรณ์ รวมถึงสิทธิประโยชน์และบริการต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์แก่สมาชิก ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) ในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 (New!!)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) ในนามกรมประมง ดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาตามแผนแม่บทการจัดการประมงทะเลไทย โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน คือ พิจารณาคัดเลือกพื้นที่ที่มีความเหมาะสม แต่งตั้งคณะกรรมการในพื้นที่เพื่อประชุมหารือถึงแผนงานรูปแบบและขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมปี 2561 สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ และติดตามผลการดำเนินงาน (New!!)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) จัดงานทำบุญ และเลี้ยงพระเพล จำนวน 9 รูป ณ บริเวณอาคารชั้น 3 ของศูนย์ฯ ในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00-13.00 น.

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) ดำเนินการ มอบของให้แก่ชาวประมงในพื้นที่บริเวณหาดเจ้าสำราญ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อจัดทำซั้งกอ ให้เป็นแหล่งอาศัย และแหล่งอนุบาลสัตว์ทะเลขนาดเล็กให้มีโอกาสได้เจริญเติบโตและขยายพันธุ์เพื่อเพิ่มปริมาณ ในวันที่ 15 มีนาคม 2561

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) จัดฝึกอบรมภายใน เรื่อง การจำแนกชนิดกุ้งตะกาดในภาคสนาม ณ ห้องประชุม และห้องปฏิบัติการทดลอง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) จัดโครงการฝึกอบรมสำหรับบุคคลภายนอก หลักสูตรมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง ให้แก่เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือที่ออกไปทำการประมง ในพื้นที่จังหวัด ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และชลบุรี เพื่อให้เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือที่ออกไปทำการประมงมีความรู้และเข้าใจหลักการ เรื่องมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง
ณ โรงแรมเซนทรัลเพลส จังหวัดสมุทรสาคร ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561

นักวิชาการประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร เทคนิคการเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินสภาวะทรัพยากรประมง ณ กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ห้องประชุมปลาลัง ในระหว่างวันที่ 30 มกราคม ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2561

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) ในนามกรมประมง  เข้าดำเนินการอำนวยความสะดวกในการตรวจมาตรฐานด้านสุขอนามัยในการดูแลและการเก็บรักษาสัตว์น้ำในเรือประมง ให้แก่ชาวประมง โดยส่งหน่วยบริการเคลื่อนที่ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ในระหว่างวันที่ 22-26 มกราคม 2561

นักวิชาการประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) ในนามกรมประมง เข้าดำเนินการตรวจมาตรฐานด้านสุขอนามัยในการดูแลและการเก็บรักษาสัตว์น้ำในเรือประมง ให้แก่ชาวประมงในจังหวัดสมุทรสาคร และสมุทรสงคราม ในวันที่ 4-6 ธันวาคม 2560

นักวิชาการประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) ในนามกรมประมง เข้าดำเนินการตรวจมาตรฐานด้านสุขอนามัยในการดูแลและการเก็บรักษาสัตว์น้ำในเรือประมง ให้แก่ชาวประมงในจังหวัดสมุทรสงคราม ในวันที่ 26 ธันวาคม 2560

เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) ร่วมหารือกับชาวประมงจังหวัดเพชรบุรี เพื่อวางแผนดำเนินการจัดทำซั้งกอในพื้นที่บริเวณหาดเจ้าสำราญ เพื่อให้เป็นแหล่งอาศัย
และแหล่งอนุบาลสัตว์ทะเลขนาดเล็กให้มีโอกาสได้เจริญเติบโตและขยายพันธุ์เพื่อเพิ่มปริมาณ
ในวันที่ 13 ธันวาคม 2560

เจ้าหน้าที่กรมประมง กรมเจ้าท่า และทหารเรือ ร่วมปฏิบัติงานตามคำสั่งศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ทำการดำเนินการติดตามสถานะเรือประมงจำนวน
1,402 ลำ ตามพื้นที่ 22 จังหวัดฃายทะเล ตั้งแต่วันที่ 21 - 30 พฤศจิกายน 2560

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) พร้อมด้วยคณะนักวิชาการประมงและเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯร่วมงานทอดกฐินสามัคคีกรมประมง ประจำปี 2560 เมือวันที่ 8 ตุลาคม 2560


ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) ทำการต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่กรมประมงจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมารวม 10 คน เดินทางมาศึกษาดูงานและ
เข้าร่วมฟังบรรยาย เรื่อง “การจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำและผลการปิดอ่าว” ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) ในวันที่ 26 กันยายน 2560
เวลา 09.00 – 12.00 น.


นักวิชาการประมงศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการสำรวจทรัพยากร


ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) ได้จัดสัมนาเชิงปฏิบัติการ การดำเนินกิจกรรมการบริหารจัดการประมงโดยชุมชน เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) ร่วมกับวิทยากรจากกรมประมง จัดอบรมหลักสูตร มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง ให้แก่ชาวประมง ในจังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) ร่วมกับวิทยากรจากกรมประมง จัดอบรมหลักสูตร มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง ให้แก่ชาวประมง ในจังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) ร่วมกับวิทยากรจากกรมประมง จัดอบรมหลักสูตร มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง ให้แก่ชาวประมง ในจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) ร่วมกับวิทยากรจากกรมประมง จัดอบรมหลักสูตร มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง ให้แก่ชาวประมง ในจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) ร่วมกับวิทยากรจากกรมประมง จัดอบรมหลักสูตร มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง ให้แก่ชาวประมง ในจังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2560

 

นางสาวรัตนาวลี พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์วืจัยลัพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่กรมประมง และตัวแทนชาวประมงร่วมพิธีเปิดประกาศปิดอ่าวไทยรูปตัว ก เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 โดยมีนางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานพิธีเปิด

 

นักวิชาการประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) ในนามกรมประมง เข้าดำเนินการตรวจมาตรฐานด้านสุขอนามัยในการดูแลและการเก็บรักษาสัตว์น้ำในเรือประมง ให้แก่ชาวประมงในจังหวัดสมุทรสงคราม ในวันที่ 15 - 19 พฤษภาคม 2560


นักวิชาการประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) ในนามกรมประมง ร่วมกับหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (สอ.รฝ.) และกรมเจ้าท่า เข้าปฏิบัติหน้าที่ในโครงการการวัดขนาดเรือประมงและการจัดทำอัตลักษณ์เครื่องหมายเรือประมง โดยเข้าปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม โดยแบ่งออกเป็น 2 ห้วงเวลา คือ ห้วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 16 - 30 เมษายน 2560 ห้วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 – 21 พฤษภาคม 2560


เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) กลับจากออกพื้นที่เพื่อเข้าประชุมติดตามผลการดำเนินงานประจำเดือน เมษายน ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง
อ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) ในวันที่ 20 เมษายน 2560

 


กรมประมงจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วันที่ 13 เมษายน 2560

- นักวิชาการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) ในนามกรมประมงร่วมประชาสัมพันธ์ประกาศกรมประมง เรื่อง “มาตรฐานด้านสุขอนามัยในการดูแลและการเก็บรักษาสัตว์น้ำในเรือประมง และหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการตรวจ และออกหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในการดูแลและการเก็บรักษาสัตว์น้ำในเรือประมง พ.ศ. 2560” ให้แก่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออกเรือประมงในพื้นที่จังหวัด เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา และชลบุรี ในวันที่ 4 - 8 เมษายน 2560

- นักวิชาการจากกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล เข้าพบและหารือกับ รศ.ดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ คณบดีคณะประมง และอาจารย์ ดร.อุไรรัฒท์ เนตรหาญ เรื่อง “พิจารณาผลการวิเคราะห์ข้อมูลปิดอ่าวไทยรูปตัว ก” ที่คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ในวันที่ 3 เมษายน 2560

- วันที่ 23 มีนาคม 2560 นิสิตหลักสูตรครุศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาศึกษา ภาควิชานโยบายการจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา เข้าพบ ผอ.ศพม.ตอนบน เพื่อขอข้อมูลในการทำวิทยานิพนธ์ เรื่อง "คนโป๊ะ : ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการสืบทอดการทำประมงพื้นบ้านสมุทรสงคราม"

- นักวิชาการประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) ร่วมปรึกษาหารือและให้ข้อมูลเกี่ยวกับ การบริหารจัดการประมงโดยชุมชน ตามโครงการพัฒนาตามแผนแม่บทการจัดการประมงทะเลไทย แก่ชาวประมงชุมชนบ้านโรงโป๊ะ ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

- นักวิชาการประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) ในนามกรมประมง ร่วมกับหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (สอ.รฝ.) กองบังคับการตำรวจน้ำ กรมเจ้าท่า และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยเฉพาะกิจสำรวจและตรวจสภาพความพร้อมของท่าเทียบเรือประมง (ฉก.สตท.) ภายใต้ชื่อโครงการ “ย่ำเท้า เข้าท่า” โดยเข้าปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัด ชลบุรี ฉะเชิงเทรา กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์ และเพชรบุรี  ในระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2560 ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2560 (update)

- นักวิชาการประมงพร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) ออกสำรวจเก็บข้อมูลทรัพยากรสัตว์น้ำและเก็บข้อมูลคุุณภาพน้ำเบื้องต้นบริเวณพื้นที่จังหวัดชลบุรี ในระหว่างวันที่ 22-27 มกราคม 2560

- เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) ในนามของกรมประมง ร่วมกันหารือเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลปิดอ่าวไทยรูปตัว ก. กับคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ในวันที่ 17 มกราคม 2560

- เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) ในนามของกรมประมง พร้อมด้วยคุณทวีป บุญวานิช ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เพื่อหารือเรื่อง "ผลของมาตรการปิดอ่าวไทยรูปตัว ก." ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ในวันที่ 15 มกราคม 2560

- ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) ได้จัดอบรม เรื่อง "ชีววิทยาหมึกหอม" ให้แก่คณะอาจารย์และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ที่เข้ามาศึกษาดูงานเรื่องหมึกหอม ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) ในวันที่ 7 ธันวาคม 2559

- กลุ่มงานตรวจสอบและรับรองแหล่งประมง ได้จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง "การจัดตั้งธนาคารสัตว์น้ำชุมชน" ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ชาวประมง และผู้แทนภาคประชาชน ณ บ้านแหลมผักเบี้ย หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแหลม จังหวัดเพชรบรี วันที่ 13 ธันวาคม 2559

- กลุ่มงานตรวจสอบและรับรองแหล่งประมง ได้จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง "การบริหารจัดการประมงโดยชุมชน" ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ชาวประมง และผู้แทนภาคประชาชน ณ บ้านบางแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านบางแก้ว จังหวัดเพชรบรี วันที่ 14 ธันวาคม 2559

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2018 เวลา 14:14 น.
 

บุคคลสำคัญของเรา

mai.jpg

ปล่อยพันธุ์กุ้ง ณ วัดขุนสมุทรจีน 10 เม.ย.55

Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.