ศูนย์บริหารจัดการประมงทะเลฝั่งอันดามัน กระบี่

untitled-1

 

 

ประกาศ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี)

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา รายละเอียด

ประกาศ กรมประมง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียด

ประกาศ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี)

เรื่อง  สอบราคาจ้างซ่อมตัวเรือและเครื่องจักรใหญ่ขวาเรือตรวจ ฯ 614 เอกสารแนบ 

รายละเอียดวงเงินงบประมาณและราคากลาง

จัดจ้างซ่อมเครื่องจักรใหญ่ขวาซ่อมเรือตรวจประมงทะเล 605 รายละเอียด  

ประกาศจังหวัดกระบี่

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราค  เอกสารแนบ 

ประกาศจังหวัดกระบี่ 

เรื่อง  สอบราคาจ้างงานปรับปรุงอาคารสำนักงาน ขนาดพื้นที่มช้สอยประมาณ 300 ตารางเมตร เอกสารแนบท้าย  

ประมาณราคากลาง

 ปรับปรุงอาคารสำนักงานขนาดพื้นที่ใช้สอยประมาณ  300 ตามรางเมตร 

ประกาศจังหวัดกระบี่

 เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เอกสารแนบ 1อกสารแนบ 2 เอกสารแนบ 3  

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  เอกสารแนบ 

ประกาศ ศูนย์บริหารจัดการประมงทะเลฝั่งอันดามัน กระบี่  เรือง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า 

ประกาศ กรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า จำนวน ๑ อัตรา รายละเอียด 

ประกาศ ศูนย์บริหารจัดการประมงทะเลฝั่งอันดามัน กระบี่  เรือง ให้ผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติจ้างเหมาบริการเจ้าพนักงานประมง ทำสัญญาจ้างเหมาบริการ ณ.ศูนย์บริหารจัดการประมงทะเลฝั่งอันดามัน กระบี่ ในวันที่ 25  กุมภาพันธ์  2559  เวลา 10.00 น- 16.00 น เอกสารที่ใช้ในการทำสัญญาจ้าง 1. สำเนาบัตรประชาชน 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3.สมุดบัญชีธนาคารของตนเอง 4. ใบผ่านเกณฑ์ทางทหาร สด8 หรือ สด 43  

ประกาศ ศูนย์บริหารจัดการประมงทะเลฝั่งอันดามัน กระบี่  เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านพิจารณาจ้างเหมาบริการเจ้าพนักงานประมง  รายละเอียด  

ประกาศ ศูนย์บริหารจัดการประมงทะเลฝั่งอันดามัน กระบี่  เรื่อง  จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเจ้าพนักงานประมง รายละเอียด 1 รายละเอียด 2  

ประกาศ  ศูนย์บริหารจัดการประมงทะเลฝั่งอันดามัน กระบี่  เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านพิจารณาคุณสมบัติจ้างเหมาบริการนักวิชาการประมง และเจ้าพนักงานประมง  รายละเอียด 

ประกาศ  ศูนย์บริหารจัดการประมงทะเลฝั่งอันดามัน กระบี่ เรื่อง จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งนักวิชาการประมง และตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง ดูรายละเอียด 1                          รายละเอียด 2 

ประกาศ กรมประมง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  และให้ผู้ที่สอบผ่านลำดับที่ ๑ ในแต่ละตำแหน่งมารายงานตัวในวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์บริหารจัดการประมงทะเลฝั่งอันดามัน กระบี่ รายละเอียด

ประกาศ  ศูนย์บริหารจัดการประมงทะเลฝั่งอันดามัน กระบี่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสาร ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง และตำแหน่งนายท้ายเรือกลชายทะเล ชั้น 2 รายละเอียด 

 • ประกาศจังหวัดกระบี่
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ดูรายละเอียด

  รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ดูร
  ายละเอียด
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ดูรายละเอียด

 • ประกาศ ศูนย์บริหารจัดการประมงทะเลฝั่งอันดามัน กระบี่ 
    เรื่อง
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ดูรายละเอียด
 • ประกาศ   กรมประมง                                                                                            
 • เรื่องผลผู้ชนะการประกวดกวดราคาจ้างงานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารพาณิชย์และสำนักงาน (72.12.11.03)โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ปรับปรุงสถานที่ ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมและติดตามตำแหน่งเรือประมง (VMS) ดูรายละเอียด
 • เรื่องประกวดราคาจ้างงานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารพาณิชย์และสำนักงาน (72.12.11.03)โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ปรับปรุงสถานที่ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมและติดตามตำแหน่งเรือประมง (VMS)  ดูรายละเอียด 1   ดูรายละเอียด  2    
 •   ประกาศ ศูนย์บริหารจัดการประมงทะเลฝั่งอันดามันกระบี่ 
    เรื่อง จ้างบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานวิเคราะห์ขอบเขตการทำประมงดูรายละเอียด 
 •   คู่มือการกรอกข้อมูลพลังงานส่งศูนย์ ดูรายละเอียด
 •   คู่มือการกรอกข้อมูลพลังงานส่งศูนย์ ดูรายละเอียด
 •   คู่มือคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับและการโยกย้ายบุคลากรสังกัดกรมประมง ดูรายละเอียด

การสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อสร้างประเทศไทยให้เข้มแข็ง
โดยต้องสร้างคนในชาติให้มีค่านิยมไทย 12 ประการ ได้แก่

1.มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

2.ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม 3.กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 

4.ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

5.รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม

6.มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 

7.เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 

8.มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 

9.มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

10.รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อมเมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

11.มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาป
ตามหลักของศาสนา และ 

12.คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

 

copy20of20untitled-2

 

12489266 853170981495538 3205782223516456863 o

เมื่อวันที่ ๑๗ - ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการประมงทะเลฝั่งอันดามัน กระบี่
ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยบริหารจัดการประมงทะเลเกาะสิมิลัน พังงา จัดฝึกอบรม
โครงการยุวประมง รุ่นที่ ๖๙ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน 
หมู่ที่ 1 ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา  จังหวัดกระบี่ ดูรายละเอียด

 

 pit ao58

 • เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558  ศูนย์บริหารจัดการประมงทะเลฝั่งอันดามัน กระบี่
  ได้จัดพิธีประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูปลาที่มีไข่ 
  และวางไข่เลี้ยงลูก ฝั่งทะเลอันดามัน ประจำปี 2558  ดูรายละเอียด 

 

network58

 

 • เมื่อวันที่ 19 - 21 มกราคม 2558  ศูนย์บริหารจัดการประมงทะเลฝั่งอันดามัน กระบี่
  ได้จัดฝึกอบรมโครงการเครือข่ายเฝ้าระวังการทำประมง ณ ห้องประชุมศูนย์บริหาร
  จัดการประมงทะเลฝั่งอันดามัน กระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่  ดูรายละเอียด 

35 (Copy)

 • เมื่อวันที่ 19 - 21 ธันวาคม 2557 เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการประมงทะเลฝั่งอันดามัน กระบี่
  ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยบริหารจัดการประมงทะเลเกาะสิมิลัน พังงา จัดฝึกอบรม
  โครงการยุวประมง 58 รุ่นที่ 67 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36  จังหวัดภูเก็ต  
  หมู่ที่ 3 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้  จังหวัดภูเก็ต ดูรายละเอียด  

PB080498 (Copy)

 • เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2557 ท่านธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยผู้อำนวยการ
  ส่วนบริหารจัดการประมงทะเล เดินทามาตรวจเยี่ยมศูนย์บริหารจัดการประมงทะเล
  ฝั่งอันดามัน กระบี่  ดูรายละเอียด  
Read more...
 

หัวหน้าศูนย์บริหารฯ กระบี่

boss.jpg

วิสัยทัศน์กรมประมง

060953.jpg

แบบสำรวจความพอใจ

คุณพึงพอใจกับเว็ปมากน้อยเพียงใด
 

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday2
mod_vvisit_counterYesterday18
mod_vvisit_counterThis week63
mod_vvisit_counterLast week113
mod_vvisit_counterThis month313
mod_vvisit_counterLast month469
mod_vvisit_counterAll days50158

Online (20 minutes ago): 1
Your IP: 103.55.140.135
,
Today: Oct 17, 2018
Visitors CounterPowered by Joomla!. Designed by: free web hosting ad free celebrity list Valid XHTML and CSS.