INTRANETบริการ

"กรมประมงเรียกบรรจุข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (คนพิการ) ลำดับที่ 1 - 10, "
กองการเจ้าหน้าที่ กรมประมง
ข่าวประชาสัมพันธ์ ปี 2562 PDF Print
Written by jiraporn   
Wednesday, 09 January 2019 11:29

 
 • หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที กษ 0503.4/ว 524 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2562 (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เรื่ง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
  เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  และตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
  ความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการของกรมประมง
  (รายละเอียด)
 • หนังสือกรมประมง  ที่ กษ 0503.4/ว 524 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2562
  เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (รายละเอียด)
 • แบบฟอร์มหนังสือแสดงความจำนงขอโอนมารับราชการในสังกัดกรมประมง
  (สำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญ)
  (Download)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
  และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
  (คนพิการ) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง (รายละเอียด)
 • หนังสือกรมประมง  ที่ กษ 0503.4/ว 509 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2562
  เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (รายละเอียด)
 • การตรวจสุขภาพประจำปี 2562 กษ 0503.6/ว478 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562
  (แบบฟอร์มจำนงตรวจสุขภาพ)
 • หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/ ว 504  ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2562 เรื่อง การคัดเลือก
  เพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (รายละเอียด)
 • หนังสือกรมประมง ที่ กษ 0503.4/ว 414 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2562
  เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
  ระดับเชี่ยวชาญ สังกัดกรมประมง (รายละเอียด)
 • ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการกรมประมง เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการ
  ร้านอาหารกรมประมง (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 26 เมษายน 2562 เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือก
  เพื่อรับโอนมารับราชการ สังกัดกรมประมง (รายละเอียด)
 • กรมประมงเรียกรายงานตัวและบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ดังนี้
  ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ลำดับที่ 2
  ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ลำดับที่ 2
  ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ลำดับที่ 19
  ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ลำดับที่ 1
  ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ลำดับที่ 1 - 9
  ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ลำดับที่ 1 - 4
  ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ลำดับที่ 2
  (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 26 เมษายน 2562 เรื่อง การขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
  ในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานของกรมประมง (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 26 เมษายน 2562 เรื่อง การขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
  ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของกรมประมง (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 19 เมษายน 2562 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหา
  เพื่อเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการและผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรม
  ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 11 เมษายน 2562 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
  ความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของกรมประมง (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 11 เมษายน 2562 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
  ความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานของกรมประมง (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 10 เมษายน 2562 เรื่อง การขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
  ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานของกรมประมง (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 4 เมษายน 2562 เรื่อง การขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
  ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการของกรมประมง (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 4 เมษายน 2562 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ
  เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงิน
  และบัญชีปฏิบัติงานของกรมประมง (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 4 เมษายน 2562 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ
 • เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน
 • ปฏิบัติการของกรมประมง (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 1 เมษายน 2562 เรื่อง การขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
  ในตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการของกรมประมง (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 1 เมษายน 2562 เรื่อง การขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
  ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการของกรมประมง (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
  ความเหมาะสมบตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการของกรมประมง
  (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 22 มีนาคม 2562 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
  ความเหมาะสมบตำแหน่งนักทรัพยากรปฏิบัติการของกรมประมง
  (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562 เรื่อง การจัดสรรทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่
  ในสังกัดกรมประมง ประจำปี 2561
  (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 22 มีนาคม 2562  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
  ความเหมาะสมบตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการของกรมประมง
  (รายละเอียด)
 • กรมประมงเรียกรายงานตัวและบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
  ตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ ลำดับที่ 4 - 8
  (รายละเอียด)
 • กรมประมงเรียกรายงานตัวและบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ดังนี้
  ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ลำดับที่ 16 - 18
  ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ ลำดับที่ 4
  ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (คนพิการ) ลำดับที่ 14
  ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ลำดับที่ 2
  ตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน ลำดับที่ 4
  (รายละเอียด)
 • กรมประมงเรียกรายงานตัวและบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ดังนี้
  ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ลำดับที่ 1 - 15
  ตำแหน่งนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการ  ลำดับที่ 1 - 2
  ตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ ลำดับที่ 1 - 3
  ตำแหน่งเจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน ลำดับที่ 6 - 7
  ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ ลำดับที่ 3
  ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (คนพิการ) ลำดับที่ 11 - 13
  (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 23 มกราคม 2562 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบ
  แข่งขันได้นการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการ
  ประมงปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการ
  และตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 17 มกราคม 2562 เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือก
  เพื่อบโอนมารับราชการ สังกัดกรมประมง (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 10 มกราคม 2562 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัด
  ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการ
  ผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการ และตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
  และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ (รายละเอียด)
 • แบบฟอร์มฐานข้อมูลผู้ลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน (รายละเอียด)

          กลุ่มส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การสร้างและพัฒนาวินัย 
  คุณธรรม และจริยธรรมเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ" รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562
  ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 - 21 มิถุนายน 2562
 • ณ สวนพุทธธรรม อาเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  (รายละเอียด
 • ใบสมัครโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การสร้างและพัฒนาวินัย คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนางาน
  ให้มีประสิทธิภาพ" รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562
  ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 - 21 มิถุนายน 2562
  ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 24 - 26 กรกฎาคม 2562
  ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 14 - 16 สิงหาคม 2562 
 • ณ สวนพุทธธรรม อาเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  (รายละเอียด
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน
  ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ประจำปี 2562
  ระหว่างวันที่ 4 - 6 มิถุนายน 2562 
  ณ โรงแรมแซนดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี 
  (รายละเอียด
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเจริญสติเพื่อพัฒนางานให้มี
  ประสิทธิภาพ" ประจำปี 2562
  รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 8 - 10 พฤษภาคม 2562
  รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 22 - 24 พฤษภาคม 2562

  ณ สวนพุทธธรรม อาเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  (รายละเอียด
 • ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตร “การปฏิบัติธรรมเพื่อความสุขตามแนวปรัชญา
  ของเศรษฐกิจพอเพียง”
  ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2562 
  ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี 
  หมายเหตุ : ใช้เสนอขออนุญาตเข้ารับการฝึกอบรมจากต้นสังกัดท่าน
  (รายละเอียด
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การสร้างและพัฒนาวินัย คุณธรรมและ
  จริยธรรมเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ" ประจำปี 2562
  รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 16 - 18 มกราคม 2562
  รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 13 - 15 กุมภาพันธ์ 2562

  ณ สวนพุทธธรรม อาเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  (รายละเอียด
 
        
 
     รายงานผลการพัฒนาบุคลากรประจำปี 2562
      หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มแผนและติดตามประเมินผล ที่ กษ 0503.7/ว 901
     เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) และรายงานผลการพัฒนาบุคลากรประจำปี 2562

     แบบฟอร์มรายงาน
กกจ.1/62, กกจ.2/62, กกจ.3/62,
                                 
กกจ.3/62 ใบลงทะเบียนโครงการอบรมเกษตรกร
 
     ตัวอย่างแบบฟอร์มการรายงาน
     แผน/ผลการพัฒนารายบุคคล (IDP) ประจำปีงบประมาณ 2562
     ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 (รายละเอียด)
 
     รายงานการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ประจำปีงบประมาณ 2562
     - รายงาน
 
       การสอบเพื่อรับทุน

          ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อบุคลากรภาครัฐผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนรัฐบาล
          ไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2562
(รายละเอียด)
         
          ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล
          ไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2562
(รายละเอียด)
 
      ประชาสัมพันธ์ข่าวฝึกอบรมจัดโดยหน่วยงานภายนอก ปี 2562
 • หนังสือมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) ลงวันที่ 10 เมษายน 2562
  เรื่อง เรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าพัฒนาองค์ความรู้ (รายละเอียด)
 • หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ลงวันที่ 10 เมษายน 2562
  เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส
  ด้านทฤษฎี (รายละเอียด)
 • หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม
  หลักสูตร การเสริมสร้างพลังความเป็นผู้นำ (รายละเอียด)
 • หนังสือสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
  Chief People Officer Program : CPO รุ่นที่ 13 (รายละเอียด)
 • หนังสือสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
  เรื่องขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร International Essential Digital Learning (รายละเอียด)
     รายงานการพัฒนาบุคลากรกรมประมง ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบ 12 เดือน)
     (รายละเอียด)

     รายงานประเมินผลโครงการฝึกอบรมระดับ OUTPUT 2562

 • หลักสูตร การสร้างและพัฒนาวินัย คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
  และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
  รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 1 - 3 (รายละเอียด)
  รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 1 - 3 (รายละเอียด)
 • แนวทางการบริหารจัดการด้านการประมงตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558
  และที่แก้ไขเพิ่มเติม รุ่นที่ 1 (รายละเอียด)
 • แนวทางการบริหารจัดการด้านการประมงตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558
  และที่แก้ไขเพิ่มเติม รุ่นที่ 2 (รายละเอียด)
 • แนวทางการบริหารจัดการด้านการประมงตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558
  และที่แก้ไขเพิ่มเติม รุ่นที่ 3 (รายละเอียด)
 • โครงการปฐมนิเทศและการสัมมนาร่วมกัน หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี
  สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 (รายละเอียด)
 • โครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล กรณีศึกษากรมชลประทาน
  หน่วยงานแห่งการบริหารทรัพยากรบุคคลดีเด่น (รายละเอียด)
 • หลักสูตร “การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท : เศรษฐกิจพอเพียง ระยะที่ 2” (รายละเอียด)
 • หลักสูตร พื้นฐานการบริหารจัดการการทำประมงตามหลักการของ
  Marine Stewardship Council Fisheries Standard (รายละเอียด)
 • โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร
  ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2562 (รายละเอียด)
 
Last Updated ( Friday, 21 June 2019 17:57 )
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ 61 PDF Print
Written by atthasit   
Monday, 20 June 2016 15:58

 

 • หนังสือกรมประมง ที่ กษ 0503.4/ว 1572 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561
  เรื่อง ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
  (ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (คนพิการ) ลำดับที่ 1 - 10)
  (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2561 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับ
  คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
  (คนพิการ) (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ
  เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น (รายละเอียด)
 • กรมประมงเรียกรายงานตัวและบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างกลเรือปฏิบัติการ ลำดับที่ 1
  ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ลำดับที่ 1
  และตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ลำดับที่ 4
  (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2561 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับ
  คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างกลเรือปฏิบัติการ (รายละเอียด)
 • รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน
  เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ
  ตำแหน่งนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการ และตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2561 เรื่อง การขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
  ในตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงานของกรมประมง (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2561 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (คนพิการ)
  กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก
  (รายละเอียด)  
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
  ความเหมาะสมกับตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงานของกรมประมง
  (รายละเอียด)  
 • กำหนดการตรวจทันตกรรมครั้งที่ 2 วันที่ 13 - 18 กุมภาพันธ์ 2561 แบบแจ้งรายชื่อเข้ารับ
  การตรวจทันตกรรม (ดาวน์โหลด)
 • ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
  เข้ารับราชการนตำแหน่งนายช่างกลเรือปฏิบัติการ กำหนดวัน เวลาและสถานที่คัดเลือก
  (รายละเอียด)
 • ร่างคู่มือ ITA 2562 (รายละเอียด)  
 • กรมประมงเรียกรายงานตัวและบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ
  ลำดับที่ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน ลำดับที่ 1 - 3
  และตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ลำดับที่ 3  (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี
  ผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง
  วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน
  (รายละเอียด)
 • รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
  ประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในส่วนของกรมประมง
  (รายละเอียด)
 • กรมประมงเรียกรายงานตัวและบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน
  ลำดับที่ 5 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ลำดับที่ 2
  และตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ลำดับที่ 2 (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อ
  รับโอนมารับราชการ สังกัดกรมประมง
  (รายละเอียด)
 • หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/ว 1320 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561
  เรื่อง มาตรการเกี่ยวกับการรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
  ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (คนพิการ) (รายละเอียด)
 • หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/ว 1319 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561
  เรื่อง ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ
  ราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (คนพิการ) (รายละเอียด)
 • หนังสือกรมประมง ที่ กษ 0503.4/ว 1321 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ
  เข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ และตำแหน่ง
  เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน กำหนดวันเวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
  (รายละเอียด)
 • หนังสือกรมประมง ที่ กษ 0503.4/ว 1307 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561 เรื่อง มาตรการเกี่ยวกับ
  การรับสมัครสอบแข่งขันฯ และการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัด
  กรมประมง (รายละเอียด)
 • หนังสือกรมประมง ที่ กษ 0503.4/ว 1306 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561 เรื่อง ประชาสัมพันธ์
  ข่าวการรับสมัครสอบแข่งขันฯ และรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ
  ราชการในสังกัดกรมประมง (รายละเอียด)
 • หนังสือกรมประมง ที่ กษ 0503.4/ว 1295 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เรื่อง แผนการ
  ดำเนินการจ้างคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
  พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556ในสังกัดกรมประมง
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2561 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน และกำหนดวัน
  เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
  ในตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน
  (รายละเอียด) 
 • กรมประมงเรียกรายงานตัวและบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
  ลำดับที่ 1 ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ ลำดับที่ 1-2
  ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ลำดับที่ 1 - 4 
  และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (คนพิการ) ลำดับที่ 15 (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 25 กันยายน 2561 เรื่อง การขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
  ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของกรมประมง (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 25 กันยายน 2561 เรื่อง การขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
  ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการของกรมประมง (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 25 กันยายน 2561 เรื่อง การขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
  ในตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการของกรมประมง (รายละเอียด)

  หนังสือนำส่งแบบสำรวจข้อมูลการจ้างเหมาบริการตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
 • แบบสำรวจข้อมูลการจ้างเหมาบริการตามระเบียบกระทรวงการคลัง(ปีงบประมาณ 2561) 
 • กรมประมงเรียกรายงานตัวและบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน ลำดับที่ 2
  ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ลำดับที่ 4 ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ลำดับที่ 1
  และตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ลำดับที่ 1 (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 18 กันยายน 2561 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสม
  กับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการของกรมประมง (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 18 กันยายน 2561 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสม
  กับตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการของกรมประมง (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 18 กันยายน 2561 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสม
  กับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของกรมประมง (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 14 กันยายน 2561 เรื่อง การขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
  ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการของกรมประมง (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
  ความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการของกรมประมง
  (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2561 เรื่อง สมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์
  กรมประมงพ้นสภาพจากการเป็นสมาชิก (รายละเอียด)
 •  เอกสารการปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลังที่หน่วยงานต้องจัดทำตามมติที่ประชุม
  เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561

              คำอธิบายการจัดทำเอกสารการปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลัง

              เอกสารหมายเลข 1 ตารางแสดงการปรับปรุงหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎกระทรวง ปี 59

              เอกสารหมายเลข 2 แผนภูมิโครงสร้างและอัตรากำลังใหม่

             เอกสารหมายเลข 3 ตารางแสดงอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้าประจำ

            เอกสารหมายเลข 4 แผนภูมิโครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบใหม่

            ข้อมูลประกอบเอกสารหมายเลข 4 หน้าที่ความรับผิดชอบปัจจุบัน

 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2561 เรื่อง การขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
  ในตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงานของกรมประมง (รายละเอียด) 
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2561 เรื่อง การขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
  ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการของกรมประมง (รายละเอียด) 
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2561 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
  ความเหมาะสมกับตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงานของกรมประมง
  (รายละเอียด) 
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี
  ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างกลเรือ
  ปฏิบัติการ (รายละเอียด)
   
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี
  ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายสัตวแพทย์
  ปฏิบัติการ (รายละเอียด) 
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกใน
  ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานของกรมประมง (รายละเอียด) 
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
  ความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานของกรมประมง
  (รายละเอียด) 
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2561 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
  เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ กำหนดวัน
  เวลา และสถานที่คัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก
  (รายละเอียด) 
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561 เรื่อง ยกเลิกการพ้นสภาพจากการ
  เป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมประมง (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2561 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี
  ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงาน
  ธุรการปฏิบัติงาน (คนพิการ) และตำแหน่งเจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน (คนพิการ)
  (รายละเอียด)
   
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างกลเรือปฏิบัติการ
  กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับกับการคัดเลือก (รายละเอียด) 
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ กำหนดวัน
  เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับกับการคัดเลือก (รายละเอียด) 
 • การทบทวนกฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2559
  (รายละเอียด)
  คำอธิบายการทบทวนกฏกระทรวงฯ
  ตารางการทบทวนกฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2559
           ข้อมูลประกอบการจัดทำ (หน้าที่ความรับผิดชอบของกองและหน่วยงานย่อย)
 • ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการกรมประมง เรื่อง ขอยกเลิกบัญชีรายชื่อ
  ผู้ผ่านการคัดเลือกจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม โรงอาหารกรมประมง (รายละเอียด)
   
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เรื่อง สมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์
  กรมประมงพ้นสภาพการเป็นสมาชิก
  (รายชื่อแนบท้ายประกาศ)  
 • หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ กษ 0503.4/ว449 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ขอข้อมูลเรือ
  และอัตรากำลังผู้ปฏิบัติงานประจำเรือในสังกัดกรมประมง (รายละเอียด)

  แบบฟอร์มสรุปรายละเอียดข้อมูลเรือ
  และอัตรากำลังผู้ปฏิบัติงานประจำเรือ
  ในสังกัดกรมประมง (Excel)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 20 เมษายน 2561 เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือก
  เพื่อรับโอนมารับราชการ สังกัดกรมประมง (รายละเอียด)
   
 • หนังสือกรมประมง ที่ กษ 0503.4/ว402 - 403 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2561 เรื่อง การกำหนด
  กรอบเวลาและแนวทางปฏิบัติการย้ายและการให้โอนข้าราชการ สังกัดกรมประมง

  (รายละเอียด)
  แบบคำร้องขอย้ายสำหรับข้าราชการภายในสังกัดกรมประมง
  แบบคำยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน (ใช้คู่กับแบบคำร้องขอย้าย)
 • การใช้บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในสังกัดกรมประมง
  (รายละเอียด) 
 • กำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ตำแหน่งประมงจังหวัด
  (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน(วิชาการประมง/ปฏิบัติงาน)) ระดับต้น และระดับสูง

  (รายละเอียด) 
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหาร
  วงเงินที่กันไว้เพื่อการบริหาร ในกรมประมง รอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ 2561
  (รายละเอียด) 
 • ประกาศกรมประมง เรื่อง ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2560 (รายละเอียด)
 • คู่มือระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2561 (รายละเอียด) 
 • แบบฟอร์มข้อมูล Internal และ External  (รายละเอียด) 
 • ผลการเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ.กรมประมง   
 • ทดสอบการใช้เว็บไซต์ใหม่กองการเจ้าหน้าที่ กรมประมง (ทดลองใช้)  
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 เรื่อง การยกเลิกการขึ้นบัญชีและ
  การยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
  ข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน (เฉพาะราย)
  (รายละเอียด) 
 • หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/ว1612 ลงวันที่ 27 กันยายน 2560
  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการทั่วไปในสังกัดกรมประมง

  (รายละเอียด) 
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหาร
  วงเงินที่กันไว้เพื่อการบริหาร ในกรมประมง รอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ 2560

  (รายละเอียด) 
 • หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ด่วนมาก ที่ กษ 0503.4/742 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2560
  เรื่อง การดำเนินการรับคนพิการเข้าทำงานและแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงาน
  คนพิการในหน่วยงานของรัฐ (รายละเอียด)
  แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามกฎหมายในการจ้างงานคนพิการ ตามมาตรา 33 (Download)
  แบบรายงานผลการดำเนินการตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒคุณภาพชีวิตคนพิการฯ
     ตามมาตรา 35 (Download)
 • แบบวิเคราะห์บทบาทภารกิจของส่วนราชการระดับกรม (รายละเอียด) 
 • คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของกรมประมง 
 • ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของกรมประมง(รายละเอียด)
 • นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานของกรมประมง(รายละเอียด)
 • การจ่ายใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (รายชื่อผู้ได้รับใบประกาศนียบัตรฯ) 
 • การกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ตำแหน่งประมงจังหวัด
  ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการประมง/ปฏิบัติงานประมง) ระดับต้น
  และระดับสูง
  (รายละอียด)
   
 • คู่มือนายทะเบียนจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล (รายละเอียด) 
 • ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการดูแลและติดตามการใช้ประโยชน์นักเรียนทุนรัฐบาล ก.พ.
  ที่ นร 1003/75 (รายละเอียด)
 • ระเบียบววาระการประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินการต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการทั่วไป
  ในสังกัดกรมประมง ตามกรอบอัตรากำลังรอบที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563

  (รายละเอียด) 
 • เอกสารประกอบการประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินการต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการทั่วไป
  ในสังกัดกรมประมง ตามกรอบอัตรากำลังรอบที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563

  (รายละเอียด)
  - ตัวอย่างการกรอกสัญญาจ้างพนักงานราชการ (ส่วนกลาง)
  - ตัวอย่างการกรอกสัญญาจ้างพนักงานราชการ (ส่วนภูมิภาค)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2559 เรื่อง ผลการเลือกข้าราชการพลเรือน
  เพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมประมง
   (รายละเอียด) 
 • แบบฟอร์มแนวทางในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้อง
  กับผู้เสนองานจัดซื้อจัดจ้าง
  (รายละเอียด)

        
 
รายงานผลการพัฒนาบุคลากรประจำปี 2562
หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มแผนและติดตามประเมินผล ที่ กษ 0503.7/ว 901
เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) และรายงานผลการพัฒนาบุคลากรประจำปี 2562
 
ตัวอย่างแบบฟอร์มการรายงาน
แผน/ผลการพัฒนารายบุคคล (IDP) ประจำปีงบประมาณ 2562
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 (รายละเอียด)

คู่มือการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลกรมประมง ปี2561 (IDP)
(รายละเอียด)

แบบประเมินผลโครงการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Unit School
(รายละเอียด)

 
ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อบุคลากรภาครัฐผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา
ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2561 (รายละเอียด)

ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ
ประจำปี 2561 (รายละเอียด)

ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา
 ณ ต่างประเทศ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 - หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มแผนและติดตามประเมินผล ที่ กษ ๐๕๐๓.๗/๑๘๑๖
   ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
(รายละเอียด)
 - ประกาศกรมประมง ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ (รายละเอียด)
 - แบบฟอร์มใบสมัคร (รายละเอียด)

 ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร การใช้งานระบบสารสนเทศ
เพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมประมง 

รุ่นที่ 2 วันที่ 30 (รายละเอียด) 

รุ่นที่ 3 วันที่ 31 (รายละเอียด) 

 

 การประชาสัมพันธ์แผนการพัฒนาบุคลากรกรมประมงและแผนการพัฒนาบุคคลภายนอก
ประจำปีงบประมาณ 2561

แผนการพัฒนาบุคลากรกรมประมง 61 ยุทธ์ที่1
แผนการพัฒนาบุคลากรกรมประมง 61 ยุทธ์ที่2
แผนการพัฒนาบุคลากรกรมประมง 61 ยุทธ์ที่3
แผนการพัฒนาบุคลากรกรมประมง 61 ยุทธ์ที่4
แผนการพัฒนาบุคลากรกรมประมง 61 ยุทธ์ที่5
แผนการพัฒนาบุคคลภายนอก 61 ยุทธ์ที่1
แผนการพัฒนาบุคคลภายนอก 61 ยุทธ์ที่2
แผนการพัฒนาบุคคลภายนอก 61 ยุทธ์ที่3
แผนการพัฒนาบุคคลภายนอก 61 ยุทธ์ที่4

หมายเหตุ ขอให้หน่วยงานตรวจสอบแผน ฯ ที่ปรับล่าสุดในครั้งนี้ ถ้ามีข้อมูลที่ต้องการแก้ไข เช่น ชื่อหลักสูตร
จำนวนคน เงิน วัน / เดือน / ปี ที่จัดอบรม / สัมมนา
ให้แจ้งรายละเอียดมายัง E - mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 แบบฟอร์มแผนการพัฒนาบุคลากรกรมประมงและแผนพัฒนาบุคคลภายนอก 

 ประจำปีงบประมาณ 2561และ ประจำปีงบประมาณ 2561(รายละเอียด)

          ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมจัดโดยหน่วยงานภายนอก ปี 2562
 • หนังสือมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายฌศรษฐกิจการคลัง ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561
  เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม (รายละเอียด)
 • หนังสือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ ศธ 6902(17)/1103
  เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้าง
  ภาครัฐ (e-GP) ภายใต้ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 2
  (รายละเอียด)
 • หนังสือสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน) ที่ สวก 0600/ว2532
  เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อ
  บริหารจัดการประมงทะเลสำหรับนักวิจัย (รายละเอียด)
 • หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ ศธ 0513.10501/0238
  เรื่อง ขอความอนุเราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร (รายละเอียด)
 • หนังสือสถาบันพัฒนาสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์ ที่ สม 19/2561
  เรื่อง ขอเชิญส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการสัมมนาพิเศษเสริมทักษะด้านสื่อสารองค์กรยุคดิจิทัล
  (รายละเอียด)
 • หนังสือมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ที่ นต 013/2561 เรื่อง ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรม
  (รายละเอียด)
 • หนังสือสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ที่ วท 5401/ว.12492
  เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม (รายละเอียด)

          ดูรายละเอียดหลักฐานประกอบในการจัดทำตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพ
          การฝึกอบรมกรมประมง เพิ่มเติม

         รายงานประเมินผลโครงการฝึกอบรมระดับผลลัพธ์ Outcome

 •  รายงานการประเมินผล Outcome ในภาพรวมของหลักสูตร
  - หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติราชการ
  - หลักสูตรการบริหารงานให้ประสบผลสำเร็จอย่างมีความสุข
  - หลักสูตรการเจริญสติเพื่อปฏิบัติราชการอย่างมีความสุข
  (รายละเอียด)
 • รายงานการประเมินผลการจัดฝึกอบรมระดับผลลัพธ์ Outcome
  - หลักสูตรการบริหารงานให้ประสบผลสำเร็จอย่างมีความสุข ประจำปีงบประมาณ 2560
  (รายละเอียด)
  - หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

    ประจำปีงบประมาณ 2559 และ 2560
  (รายละเอียด)
  - หลักสูตรการเจริญสติเพื่อปฏิบัติราชการอย่างมีความสุข รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560
  (รายละเอียด)

        รายงานประเมินผลโครงการฝึกอบรมระดับ OUTPUT

 • หลักสูตร แนวทางการจัดการประมงแนวใหม่ ประจำปี 2561
  รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 23 - 25 มีนาคม 2561 และ
  รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 28 – 30 เมษายน 2561
  ณ โรงแรมทีเคพาเลซแอนด์ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
  (รายละเอียด)
 • หลักสูตร การเจริญสติเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ นที่ 3 ระหว่างวันที่ 14 - 16 มีนาคม 2561
  ณ สวนพุทธธรรม อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (รายละเอียด)
 • หลักสูตร การเจริญสติเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2561
  ณ สวนพุทธธรรม อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (รายละเอียด)
 • หลักสูตร เตรียมความพร้อมสู่การเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561
  ระหว่างวันที่ 14 - 18 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะเลกาซี่ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี
  (รายละเอียด)
 • โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมประมง
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 ครั้งที่ 4 วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง
  กรุงเทพมหานคร (รายละเอียด)
 • โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมประมง
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 16 – 18 พฤษภาคม 2561
  ณ โรงแรมชลจันทร์ พัทยา รีสอร์ท อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
  (รายละเอียด)
 • โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมประมง
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18 – 20 เมษายน 2561
  ณ โรงแรมดิไอเดิล เซอร์วิส เรสซิเด้น อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
  (รายละเอียด)
 • โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมประมง
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 ครั้งที่ 1 วันที่ 15 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง
  กรุงเทพมหานคร (รายละเอียด)
 • โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร
  ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2561
  ระหว่างวันที่ 8 - 12 มกราคม 2561 ณ จังหวัดเชียงราย (รายละเอียด)
 • หลักสูตร การเจริญสติเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
  ณ สวนพุทธธรรม อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  - รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 24 - 26 มกราคม 2561 (รายละเอียด)
 • หลักสูตร การเจริญสติเพื่อปฏิบัติราชการอย่างมีความสุข
  ณ สวนพุทธธรรม อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  - รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 - 22 พฤศจิกายน 2560 (รายละเอียด)
  - รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 - 22 ธันวาคม 2560
  (รายละเอียด)
 • โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
  เรื่อง “การให้ความรู้ ความเข้าใจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบย้อนกลับ
  ณ ท่าเทียบเรือประมง” ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 22 - 24 ธันวาคม 2560
  ณ โรงแรมบีพีแกรนด์ ทาวเวอร์ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  (รายละเอียด)
 • หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ
  พ.ศ. 2560
  ณ โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
  - สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2561 (รายละเอียด)

  - สำหรับผู้บริหาร ระหว่างวันที่ 18 - 19 พฤศจิกายน 2560 (รายละเอียด)
 • คะแนนผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
  จัดโดย กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  -
  ระหว่างวันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2561 สำหรับผู้ปฏิบัติงาน (รายละเอียด)
  - ระหว่างวันที่ 18 - 19 พฤศจิกายน 2560 สำหรับผู้บริหาร (รายละเอียด)
 • หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับผู้บริหาร ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
  ณ โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ (รายละเอียด)

 • หลักสูตร การปฐมนิเทศและการสัมมนาร่วมกันหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี
  สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
  ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (รายละเอียด)
 • หลักสูตร การให้ความรู้ ความเข้าใจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบย้อนกลับ
  ณ ท่าเทียบเรือประมง ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
  ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิติ้ จังหวัดชลบุรี (รายละเอียด)

 • หลักสูตร การให้ความรู้ ความเข้าใจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบย้อนกลับ
  ณ ท่าเทียบเรือประมง ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
  ณ โรงแรมโกลเด้น บีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี (รายละเอียด)
 
 แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
 
                                                                                      +ข้อมูลงานกลุ่มแผนฯ เพิ่มเติม
 

          กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 • กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวการฝึกอบรม
  จากเว็บไซต์เดิมเปลี่ยนเป็น 
  www4.fisheries.go.th/personnel
 • ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 สำหรับผู้บริหาร
   (รายละเอียด) 
  ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560
 • ขอเชิญข้าราชการบรรจุใหม่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การปฐมนิเทศและ
  การสัมมนาร่วมกันหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการบรรจุใหม่
  รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561
   
  หนังสือส่วนกลาง (รายละเอียด)
  หนังสือส่วนภมิภาค (รายละเอียด)
 • ขออนุมัติจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การปฐมนิเทศและการสัมมนาร่วมกันหลักสูตร
  การเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561
  (รายละเอียด)
 • ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 สำหรับผู้บริหาร
   
  หนังสือส่วนกลาง (รายละเอียด)
  หนังสือส่วนภมิภาค (รายละเอียด)
 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร
  ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2560
   (รายละเอียด) 
  ประชาสัมพันธ์วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559
 • รายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนาโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพชีวิตของบุคลากรในจังหวัด
  ชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 19 - 23 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรม
  ใบบุญแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดเลย และโรงแรม เชียงคานแกรนด์ อำเภอเชียงคาน 
  จังหวัดเลย
   (รายละเอียด) ประชาสัมพันธ์วันที่ 9 ธันวาคม 2559
 • ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาผู้บริหารกรมประมง ปีงบประมาณ 2560  (รายละเอียด)
  ประชาสัมพันธ์วันที่ 18 มกราคม 2560
 • รายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนา โครงการสัมมนาผู้บริหารกรมประมง ปีงบประมาณ 2560 ระหว่าง
  วันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง กรุงเทพมหานคร
   (รายละเอียด)
  ประชาสัมพันธ์วันที่ 27 มกราคม 2560
 • ไฟล์บรรยายของรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การขับเคลื่อนนโยบายการทำงาน
  ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในส่วนของภารกิจด้านประมง
   (รายละเอียด)
 • ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารงานให้ประสบผลสำเร็จอย่างมีความสุข
  (รายละเอียด) จัดโดยกลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประชาสัมพันธ์วันที่ 6 มีนาคม 2560
 • ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารงานให้ประสบผลสำเร็จอย่างมีความสุข
  ณ โรงแรมเคยู โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 
  ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 27 - 28 มีนาคม 2560
  ช่วงที่ 2 แบ่งเป็น 2 กลุ่ม
             กลุ่มที่ 1 ระหว่างวันที่ 25 - 26 เมษายน 2560
             กลุ่มที่ 2 ระหว่างวันที่ 27 - 28 เมษายน 2560
  (รายละเอียด) ประชาสัมพันธ์วันที่ 15 มีนาคม 2560
 • ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาผู้นำกรมประมง ประจำปีงบประมาณ 2560
  (รายละเอียด) ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2560
 • ขอเชิญข้าราชการบรรจุใหม่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่
  ระหว่าง
  ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560  ระหว่างวันที่ 18 - 23 
  มิถุนายน 2560 
  (รายละเอียด) 
  (แบบฟอร์ยืนยันการเข้ารับการฝึกอบรม)
  (แบบบันทึกข้อมูลการเจ็บป่วย) ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2560
 • ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาผู้นำกรมประมง ประจำปีงบประมาณ 2560
  ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง กรุงเทพมหานคร 
  (รายละเอียด) 
  ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2560
 • ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาผู้นำกรมประมง 
  ประจำปีงบประมาณ 2560 (รายละเอียด) ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2560
 • แจ้งผลการสมัครแข่งขันตอบปัญหาด้านการประมงและการแพทย์ ในงานวันประมงน้อมเกล้าฯ
  ครั้งที่ 29 
  (รายละเอียด) ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2560
 • ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาผู้นำกรมประมง ประจำปีงบประมาณ 2560
  ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง กรุงเทพมหานคร (เพิ่มเติม) 
  (รายละเอียด)
 • ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
  พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ (รายละเอียด)
  ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2560
 • รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
  บริหาร
  พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ 
  ระหว่างวันที่ 2 - 3 กันยายน 2560 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั้น หลักสี่ กรุงเทพฯ
  (รายละเอียด) ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2560
 • ไฟล์บรรยาย หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
  ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ 
  ระหว่างวันที่ 
  2 - 3 กันยายน 2560 
            1. 
  นายณัฐชนน ศิริพงษ์สุรภา 
  (เอกสารหน้า 1 - 130)  (เอกสารหน้า 131 - 240)  (เอกสารหน้า 241 - 350)
            2.  นางกิตติมา อังกินันทน์
  (เบี้ยประชุม)  (โอที)  (ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม)
  (ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ)  (ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ)

  ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ 4 กันยายน 2560

          กลุ่มส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การสร้างและพัฒนาวินัย คุณธรรมและ
  จริยธรรมเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ" ประจำปี 2562
  รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน 2561 ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 16 - 18 มกราคม 2562
  รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 19 - 21 ธันวาคม 2561 ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 13 - 15 กุมภาพันธ์ 2562

  ณ สวนพุทธธรรม อาเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  (รายละเอียด
 • ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตร “การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
  : เศรษฐกิจพอเพียง ระยะที่ 2”

  ระหว่างวันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2561
  ณ โรงแรม ดี วารี ดีว่า นาน่า แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
  (รายละเอียด
 • แบบติดตามประเมินผลหลังการฝึกอบรม แบบวัดความสุขทางใจ ประจำปี 2562
  หลักสูตร "การสร้างและพัฒนาวินัย คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
  และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ

  (รายละเอียด)
 • ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตร การสร้างและพัฒนาวินัย คุณธรรมและจริยธรรม
  เพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
  รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 4 - 6 กรกฎาคม 2561
  ณ สวนพุทธธรรม อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  (รายละเอียด)
 • ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตร การสร้างและพัฒนาวินัย คุณธรรมและจริยธรรม
  เพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
  รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 6 - 8 มิถุนายน 2561
  ณ สวนพุทธธรรม อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  (รายละเอียด)
 • ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตร การเจริญสติเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
  รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 14 - 16 มีนาคม 2561
  ณ สวนพุทธธรรม อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  (รายละเอียด)
 • ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตร การเจริญสติเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
  รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2561
  ณ สวนพุทธธรรม อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  (รายละเอียด)

 • ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตร การเจริญสติเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
  รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 24 - 26 มกราคม 2561
  ณ สวนพุทธธรรม อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  (รายละเอียด)


 • ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตร การเจริญสติเพื่อปฏิบัติราชการอย่างมีความสุข
  รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 - 22 ธันวาคม 2560 
  ณ สวนพุทธธรรม อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  (รายละเอียด) 
 • ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตร การเจริญสติเพื่อปฏิบัติราชการอย่างมีความสุข
  รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 - 22 พฤศจิกายน 2560
  ณ สวนพุทธธรรม อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  (รายละเอียด)
   
 • แบบฟอร์มใบสมัตรเข้าร่วมการฝึกอบรม หลักสูตร การเจริญสติเพื่อปฏิบัติราชการอย่างมีความสุข 
  รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 - 22 พฤศจิกายน 2560
  รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 - 22 ธันวาคม 2560
  ณ สวนพุทธธรรม อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 • (รายละเอียด) 
 • ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตร การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท : เศรษฐกิจพอเพียง 
  ระหว่างวันที่ 6 - 7 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ จังหวัดจันทบุรี
  (รายละเอียด)
 • รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเจริญสติเพื่อปฏิบัติราชการอย่างมีความสุข
  รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 26 - 28 กรกฎาคม 2560 สวนพุทธธรรม อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  (รายละเอียด)
Last Updated ( Wednesday, 26 December 2018 11:18 )
 
Banner

แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ


 

Facebook Fanpage

https://www.facebook.com/DOF.Personnel/

แบบสำรวจออนไลน์

ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่โดยรวมเพียงใด
 Powered by Joomla!. Designed by: web hosting business best actors Valid XHTML and CSS.

"ค่านิยมร่วมของข้าราชการกรมประมง "We are FISHERIES" F = Friendly : มีความเป็นมิตร I = Integrity : มีคุณธรรม จริยธรรม S = Smart : มีความสง่างาม H = Happiness : มีความสุข E = Enthusiasm : มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน R = Responsibility : มีความรับผิดชอบ I = Intelligence : มีความฉลาด E = Energy : มีพลัง และกำลังความสามาร S = Simplicity : มีความเรียบง่าย "