INTRANETบริการ

"กรมประมงเรียกบรรจุข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (คนพิการ) ลำดับที่ 1 - 10, "
การประเมินบุคคลและผลงาน PDF Print
Written by atthasit   
Wednesday, 16 March 2011 15:19


 การประเมินระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ
    Laughing ระเบียบ
ก.พ.   
    Laughing แบบฟอร์มการประเมิน

    Laughing ประกาศ อ.ก.พ. กรมประมง ลงวันที่ 12 เมษายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการะดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ สังกัดกรมประมง


  รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการ ประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ สำหรับตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนดกรอบตำแหน่งที่เริ่มต้นจากระดับปฏิบัติการ 
    Laughing ที่ กษ 0503.2/ว 702 ลว.16  ก.ค. 2561

รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการ ประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ สำหรับตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนดกรอบตำแหน่งที่ไม่ได้เริ่มต้นจากระดับปฏิบัติการ 
  
Laughing ที่ กษ 0503.2/ว 703 ลว.16  ก.ค. 2561

   การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานดพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นในตำแหน่งว่าง ตำแหน่งประเภทวิชาการ สำหรับตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนดกรอบตำแหน่งที่ไม่ได้เริ่มต้นจากระดับปฏิบัติการ   

 Laughing ที่ กษ 0503.2/ว 951 ลว. 20  ก.ค. 2561  
 

 Laughing ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ ก.พ.กำหนดกรอบตำแหน่งที่เริ่มต้นจากระดับปฏิบัติการ

         Sealed ปีงบประมาณ 2562

         Sealed ปีงบประมาณ 2561

         Sealed ปีงบประมาณ 2560

         Sealed ปีงบประมาณ 2559

         Sealed ปีงบประมาณ 2558

         Sealed ปีงบประมาณ 2557

         Sealed ปีงบประมาณ 2556
  Laughing ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ก.พ.กำหนดกรอบตำแหน่งที่ไม่ได้เริ่มต้นจากระดับปฏิบัติการ Laughing

         Sealed ปีงบประมาณ 256

         Sealed ปีงบประมาณ 2560

         Sealed  ปีงบประมาณ 2559

         Sealed  ปีงบประมาณ 2558

         Sealed ปีงบประมาณ 2557

         Sealed ปีงบประมาณ 2556


   Laughingการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป
ประกาศ อ.ก.พ. กรมประมง เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป

   Laughingเอกสารประกอบการประเมิน
แบบประเมินบุคคลและผลงาน (ตอนที่ 1 - 3)

แบบประเมินบุคคลและผลงาน (ตอนที่ 4)
    - ตัวอย่างผลงาน 1
    - ตัวอย่างผลงาน 2
    - ตัวอย่างผลงาน 3
    - ตัวอย่างผลงาน 4


ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง (สายช่วยวิชาการ)


ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง (สายช่วยงานบริหาร)
     รูปแบบและองค์ประกอบในการเขียนผลงาน 
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และเจ้าพนักงานห้องสมุด
ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานเดินเรือ นายช่างโลหะ นายช่างออกแบบเรือนายช่างเครื่องกล
(นายช่าง/ช่างเครื่องเรือเดิม)
ตำแหน่งนายช่างศิลป์ นายช่ายภาพ
ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล นายช่างโยธา
ตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสาร นายช่างไฟฟ้า
  Laughing
การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ

  ประกาศ อ.ก.พ. กรมประมง เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และคำอธิบาย 
ประกาศ อ.ก.พ. กรมประมง เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
เอกสารประกอบการคัดเลือก

 ตัวอย่างปกเอกสารประกอบการคัดเลือกฯ

ตัวอย่างปกข้อเสนอแนวคิดฯ
เอกสารหมายเลข 1
เอกสารหมายเลข 2
เอกสารหมายเลข 3 
  (ที่ได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงแล้ว)

เอกสารหมายเลข 3   

เอกสารหมายเลข 4

   คำอธิบายเอกสารประกอบการคัดเลือกบุุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น  

หลักฐานการเผยแพร่ผลงาน
หนังสือรับรองผลงานวิชาการจากคณะกรรมการวิชาการของหน่วยงาน (ฉบับจริง)
หลักเกณฑ์การประเมินผลงานแบ่งตามสาขา
สาขาผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำและตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

สาขานิเวศวิทยาการจัดการประมงและแหล่งน้ำ
สาขาการประมงต่างประเทศ

สาขาการประมงทะเล
สาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
สาขาโรคสัตว์น้ำ
สาขาสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ
สาขาพันธุกรรมสัตว์น้ำ
สาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
สาขาอาหารสัตว์น้ำ
สาขาเศรษฐกิจการประมง
สาขาการเดินเรือและช่างกลเรือ
สาขาบริหารงานทั่วไป
สาขาวิเคราะห์นโยบายและแผน
สาขาพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาสาสนเทศและสารสนเทศภูมิศาสตร์ประมง
สาขาสถิติ
สาขานิติการ 
สาขางานคลัง 

สาขาพัฒนาระบบบริหาร  และวิเทศสัมพันธ์                                                                        สาขาการบริหารงานบุคคล  

สาขาบริหารจัดการด้านการประมง
สาขาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

   Laughing การคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) 

   Laughingการบริหารงานบุคคลในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประกาศ อ.ก.พ. กรมประมง เรื่อง การบริหารงานบุคคลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 

แนวทางปฏิบัติการใช้รูปแบบตัวพิมพ์ในเอกสารวิชาการ 

แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการของหน่วยงาน 

การเผยแพร่ผลงานวิชาการและการติดตามผลข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางาน 

   Laughingการให้ข้าราชการที่ได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายใน

         สามารถนำผลงานในสังกัดเดิมไปใช้ในการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับให้สูงขึ้นได้ภายในระยะเวลาที่กำหน

   Laughing อนุมัติผ่อนผันให้ข้าราชการที่ได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายใน สามารถนำผลงานในสังกัดเดิมไปใช้ในการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับให้สูงขึ้นในหน่วยงานสังกัดใหม่ได้

  Laughing  การจัดทำและพิจารณาประเมินผลงานวิชาการเพื่อขอประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น


Last Updated ( Wednesday, 22 May 2019 09:30 )
 
Banner

แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ


 

แบบสำรวจออนไลน์

ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่โดยรวมเพียงใด
 Powered by Joomla!. Designed by: web hosting business best actors Valid XHTML and CSS.

"ค่านิยมร่วมของข้าราชการกรมประมง "We are FISHERIES" F = Friendly : มีความเป็นมิตร I = Integrity : มีคุณธรรม จริยธรรม S = Smart : มีความสง่างาม H = Happiness : มีความสุข E = Enthusiasm : มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน R = Responsibility : มีความรับผิดชอบ I = Intelligence : มีความฉลาด E = Energy : มีพลัง และกำลังความสามาร S = Simplicity : มีความเรียบง่าย "