INTRANETบริการ

"กรมประมงเรียกบรรจุข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (คนพิการ) ลำดับที่ 1 - 10, "
วิสัยทัศน์กรม

                                         กรมประมง

วิสัยทัศน์

     มุ่งพัฒนาและบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นผู้นำและสร้างความมั่นคง

              ด้านอาหารของประเทศภายใต้การพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

พันธกิจ

     1. ส่งเสริมและผลักดันให้มีการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

ในการผลิตทุกระดับ

     2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการผลิตสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

ตลอดห่วงโซ่การผลิตให้ได้รับมาตรฐานของไทยและสากล

     3. กำกับและควบคุมการจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำเพื่อให้มีผลผลิต

ใช้อย่างยั่งยืนและคงความหลากหลายทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของชาวประมง

และประชาชนในภาคการจัดการทรัพยากรในชุมชน

     4. ส่งเสริมและผลักดันให้ศึกษาวิจัยทางวิชาการทุกสาขาการประมง รวมทั้ง

การพัฒนาและถ่ายทอด เทคโนโลยีใหม่ที่ต่อยอดจากงานวิจัยเพื่อให้เกิดนวัตกรรม

เชิงสร้างสรรค์และเพิ่มมูลค่า

     5. ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในภารกิจที่รับผิดชอบ

รวมทั้งปรับปรุงโครงสร้างให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของภารกิจ

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

     1. ประเด็นยุทธศาสตร์เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ

     2. ประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการผลิตสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์

     3. ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำให้ยั่งยืน

และคงความหลากหลาย

     4. ประเด็นยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนาวิชาการและเทคโนโลยีการประมง

     5. ประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากรและองค์กร

 
Banner

แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ


 

แบบสำรวจออนไลน์

ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่โดยรวมเพียงใด
 Powered by Joomla!. Designed by: web hosting business best actors Valid XHTML and CSS.

"ค่านิยมร่วมของข้าราชการกรมประมง "We are FISHERIES" F = Friendly : มีความเป็นมิตร I = Integrity : มีคุณธรรม จริยธรรม S = Smart : มีความสง่างาม H = Happiness : มีความสุข E = Enthusiasm : มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน R = Responsibility : มีความรับผิดชอบ I = Intelligence : มีความฉลาด E = Energy : มีพลัง และกำลังความสามาร S = Simplicity : มีความเรียบง่าย "