INTRANETบริการ

"กรมประมงเรียกบรรจุข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (คนพิการ) ลำดับที่ 1 - 10, "
หนังสือเวียนปี 2558 PDF Print
Written by phaderm   
Friday, 12 September 2014 11:07

เลขที่หนังสือ

เรื่อง

 กษ 0502.2/ว835
ลว 18 ธ.ค. 58
 ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
(นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร ชพ. ตำแหน่งเลขที่  290) 
กษ 0502.2/ว835
ลว 18 ธ.ค. 58
 ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
(นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร ชก. ตำแหน่งเลขที่  284) 
กษ 0502.2/ว822
ลว 8 ธ.ค. 58
การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นในตำแหน่งว่าง ตำแหน่งประเภทวิชาการ สำหรับตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนดกรอบตำแหน่งที่ไม่ได้เริ่มต้นจากระดับปฏิบัติการ
กษ 0502.2/ว800
ลว 8 ธ.ค. 58
  ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
(นักวิชาการประมง ชก. ตำแหน่งเลขที่  2562) 
กษ 0502.5/ว798
ลว 11 ธ.ค. 58
 การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา
ประจำปี 2557 (รายละเอียด)
กษ 0502.2/ว757
ลว 30 พ.ย. 58
 ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
(นักวิชาการประมง ชก. ตำแหน่งเลขที่  1197) 
กษ 0502.2/ว749
ลว 27 พ.ย. 58
 ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
(นักวิชาการประมง ชพ. ตำแหน่งเลขที่  988) 
กษ 0502.2/ว730
ลว 24 พ.ย. 58
 ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
(นักวิชาการประมง ชพ. ตำแหน่งเลขที่  1584) 
กษ 0502.4/ว728
ลว 24 พ.ย. 58

 รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ
ประจำปี 2558
(รายละเอียด)
ใบสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลและหนังสืออนุญาตและรับรอง
ความเหมาะสมในการสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ
(Download)

กษ 0502.2/ว 705
ลว 19 พ.ย. 58

 ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
(นวก.ประมง  ชก. ตำแหน่งเลขที่  622) 
(นักจัดการงานทั่วไป ชก. ตำแหน่งเลขที่  2810) 

กษ 0502.2/ว671
ลว 13 พ.ย. 58
ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
(นักจัดการงานทั่วไป ชก. ตำแหน่งเลขที่  2842) 
 กษ 0502.2/ว617
ลว 30 ต.ค. 58
 ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
 (นักจัดการงานทั่วไป ชก. ตำแหน่งเลขที่  2116) 
กษ 0502.4/ว1447
ลว 22 ต.ค. 58

มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมง
(รายละเอียด)
ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (Download)
ตัวอย่างคำสั่งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (Download)

กษ 0502.4/ว1396
ลว 12 ต.ค. 58

การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทบริหาร ระดับสูง
(รายละเอียด)
กษ 0502.2/ว530
ลว 6 ต.ค. 58
 ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
 (นวก.ประมง ชพ. ตำแหน่งเลขที่  2970) 
กษ 0502.2/ว509
ลว 1 ต.ค. 58
 ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
 (นวก.ประมง ชก. ตำแหน่งเลขที่ 2977) 
 (นวก.ผลิตภัณฑ์อาหาร ชพ. ตำแหน่งเลขที่ 285)
 

กษ 0502.4/ว497
ลว. 29 ก.ย. 58

การคัดเลือกบรรจทายาทุของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้
เข้ารับราชการเป้นกรณีพิเศษ
(รายละเอียด)
เอกสารแนบ 1 (Download)
เอกสารแนบ 2 (Download)
เอกสารแนบ 3 (Download)
เอกสารแนบ 4 (Download)
 กษ 0502.2/ว475
ลว 23 ก.ย. 58

 ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
 (
นวก.ประมง ชพ. ตำแหน่งเลขที่  2967) 
 กษ 0502.2/ว456
ลว 17 ก.ย. 58

 ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
 
(นวก.ประมง ชพ. ตำแหน่งเลขที่ 1720
 กษ 0502.2/ว455
ลว 17 ก.ย. 58

 ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
 
(นวก.ประมง ชก. ตำแหน่งเลขที่ 1464
 กษ 0502.2/ว441
ลว 14 ก.ย. 58

 ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
 (นวก.ประมง ชก. ตำแหน่งเลขที่ 1171) 
 กษ 0502.5/ว438
ลว 11 ก.ย. 58
 การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี 2556
 กษ 0502.2/ว400
ลว 3 ก.ย. 58

 ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
 (นวก.ประมง ชพ. ตำแหน่งเลขที่ 1790) 
 (นวก.ประมง ชพ. ตำแหน่งเลขที่ 589) 
 (นวก.ประมง ชพ. ตำแหน่งเลขที่ 755) 
 (นวก.ประมง ชพ. ตำแหน่งเลขที่ 873) 
 (นวก.ประมง ชพ. ตำแหน่งเลขที่ 2722) 
 
  กษ 0502.5/ว384
ลว 1 ก.ย. 58
 ขอส่งประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ
ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2557
(รายละเอียด)
(ข้าราชการ) (ลูกจ้างประจำ) (พนักงานราชการ) (รจพ.)
 กษ 0502.2/ว364
ลว 27 ส.ค. 58

 ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
 (นวก.ประมง ชก. ตำแหน่งเลขที่ 399) 
 กษ 0502.2/ว350
ลว 21 ส.ค. 58

 ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
 (นวก.ประมง ชพ. ตำแหน่งเลขที่ 638
 (นวก.ประมง ชก. ตำแหน่งเลขที่ 1322
 (นวก.ประมง ชพ. ตำแหน่งเลขที่ 1565)
กษ 0502.2/ว347
ลว 20 ส.ค. 58

ขอข้อมูลทางเรือและอัตรากำลังผู้ปฏิบัติงานประจำเรือในสังกัดกรมประมง
(รายละเอียด)

แบบฟอร์มสรุปรายละเอียดข้อมูลทางเรือ (Download)

 กษ 0502.2/ว329
ลว 14 ส.ค. 58

 ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
 (นวก.ประมง ชพ. ตำแหน่งเลขที่ 775) 
 (นักทรัพยากรบุคคล ชก. ตำแหน่งเลขที่ 654) 
 (นวก.ประมง ชพ. ตำแหน่งเลขที่ 1278)
 กษ 0502.4/ว945
ลว 11 ส.ค. 58

การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น
 กษ 0502.2/ว 313

ลว. 10  ส.ค. 58

  ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
 (นวก.ประมง ชพ. ตำแหน่งเลขที่ 225)
 กษ 0502.2/ว 301

ลว. 4  ส.ค. 58

 ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
 (นวก.ประมง ชพ. ตำแหน่งเลขที่ 301)
กษ 0502.4/ว 290

ลว. 23 ก.ค. 58

ขอข้อมูลเรือและอัตรากำลังผู้ปฏิบัติงานประจำเรือในสังกัดกีรปมระมง
(รายละเอียด)

  -  สรุปรายละเอียดข้อมูลเรือและอัตรากำลังผู้ปฏิบัติงานประจำเรือในสังกัดกีรปมระมง(EXcel)
 กษ 0502.2/ว 289

ลว. 21 ก.ค. 58

  ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ 

(นวก.ผลิตภัณฑ์อาหาร ชก.ตำแหน่งเลขที่ 2904)

 กษ 0502.4/ว816
ลว 14 ก.ค. 58
 การแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน
กษ 0502.2/ว 284

ลว. 16 ก.ค. 58

  ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ 

(นวก.ประมง ชพ.ตำแหน่งเลขที่ 2308)

 กษ 0502.2/ว 273

ลว. 10 ก.ค. 58

 


กษ 0502.2/ว 266

ลว. 7 ก.ค. 58

 


กษ 0502.2/ว 257

ลว. 29 มิ.ย. 58

ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ 

(นวก.ประมง ชก.ตำแหน่งเลขที่  392)

 (นวก.ประมง ชก.ตำแหน่งเลขที่  405)


 ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ 

(นวก.ผลิตภัณฑ์อาหาร ชพ.ตำแหน่งเลขที่  177)

 (นวก.ประมง ชพ.ตำแหน่งเลขที่  782)


ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ 

(นวก.ประมง.ชก.ตำแหน่งเลขที่  679)

 กษ 0502.2/ว 245

ลว. 24 มิ.ย. 58

 ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ 

(นวก.ประมง ชพ.ตำแหน่งเลขที่ 2954)

 กษ 0502.2/ว 239

ลว. 22 มิ.ย. 58

 ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ 

(นิติกร ชพ.ตำแหน่งเลขที่ 232)

(นวก.ประมงชพ.ตำแหน่งเลขที่ 1126)

 กษ 0502.2/ว 234

ลว. 17 มิ.ย. 58

 ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ 

(นวก.ผลิตภัณฑ์อาหาร ชพ.ตำแหน่งเลขที่ 274)

  กษ 0502.2/ว 225

ลว. 15 มิ.ย. 58

 ขอส่งประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษ(รายละเอียด)
 กษ 0502.2/ว 210

ลว. 8 มิ.ย. 58

 ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ 

(นวก.ประมง.ชพ.ตำแหน่งเลขที่ 932 )

 กษ 0502.2/ว 166

ลว. 30 เม.ย. 58

 ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ 

(นวก.ประมง.ชพ.ตำแหน่งเลขที่ 2578)

 กษ 0502.2/ว 160

ลว. 22 เม.ย. 58

  ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ 

(นวก.ประมง.ชพ.ตำแหน่งเลขที่ 1384)

(นวก.ประมง.ชพ.ตำแหน่งเลขที่ 1399)

(นวก.ประมง.ชพ.ตำแหน่งเลขที่  1709)

กษ 0502.2/ว 153

ลว. 20 เม.ย. 58

 ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ 

(นวก.ประมง.ชพ.ตำแหน่งเลขที่ 338)

กษ 0502.2/ว 126

ลว. 27 มี.ค. 58

 ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ 

(นวก.ประมง.ชพ.ตำแหน่งเลขที่ 1447)

(นวก.ประมง.ชพ.ตำแหน่งเลขที่ 1704)

กษ 0502.2/ว 108

ลว. 17 มี.ค. 58

 ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ 

(นวก.ประมง.ชพ.ตำแหน่งเลขที่ 1415)

(นวก.ประมง.ชก.ตำแหน่งเลขที่ 1708)

 

กษ.0502.4/ว

ลว. 17 มี.ค. 58

 แนวทางปฏิบัติการย้ายข้าราชการในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค

กษ.0502.2/ว100

ลว. 12 มี.ค. 58

 ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ 

(นวก.ประมง.ชก.ตำแหน่งเลขที่ 2956)

(นวก.ประมง.ชพ.ตำแหน่งเลขที่ 1324)

(นวก.ประมง.ชพ.ตำแหน่งเลขที่ 358)

(นวก.ประมง.ชพ.ตำแหน่งเลขที่ 2925)

กษ 0502.2/ว 85

ลว. 3 มี.ค 58

ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ 

(นวก.ประมง.ชพ.ตำแหน่งเลขที่ 746)

(นวก.ประมง.ชก.ตำแหน่งเลขที่ 1743)

กษ 0502.2/ว 73

ลว. 20 ก.พ. 58


กษ 0502.2/ว 60

ลว. 6 ก.พ. 58

 

ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ 

(นวก.ผลิตภัณฑ์อาหาร ชพ.ตำแหน่งเลขที่ 275)

 


 ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ 

(นวก.ชพ.ตำแหน่งเลขที่ 225)

(นวก.ผลิตภัณฑ์อาหาร ชพ.ตำแหน่งเลขที่ 273)

(นวก.ชก.ตำแหน่งเลขที่ 351)

กษ 0502.2/ว 50

ลว. 2 ก.พ. 58

ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ 
(นวก.ผลิตภัณฑ์อาหาร ชพ.ตำแหน่งเลขที่ 169) 

(นักทรัพยากรบุคคล ชพ.ตำแหน่งเลขที่ 646)

(นวก.ชพ.ตำแหน่งเลขที่ 743) 

(นวก.ชพ.ตำแหน่งเลขที่ 1116)

 กษ 0502.2/ว 37

ลว. 27 ม.ค. 58

 ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ 
(นวก.ชพ.ตำแหน่งเลขที่ 2924)
Last Updated ( Thursday, 28 January 2016 15:53 )
 
Banner

แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ


 

แบบสำรวจออนไลน์

ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่โดยรวมเพียงใด
 Powered by Joomla!. Designed by: web hosting business best actors Valid XHTML and CSS.

"ค่านิยมร่วมของข้าราชการกรมประมง "We are FISHERIES" F = Friendly : มีความเป็นมิตร I = Integrity : มีคุณธรรม จริยธรรม S = Smart : มีความสง่างาม H = Happiness : มีความสุข E = Enthusiasm : มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน R = Responsibility : มีความรับผิดชอบ I = Intelligence : มีความฉลาด E = Energy : มีพลัง และกำลังความสามาร S = Simplicity : มีความเรียบง่าย "