INTRANETบริการ

"กรมประมงเรียกบรรจุข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการผลิตภัณฑ์ฺอาหารปฏิบัติการ ลำดับที่ 22, ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ลำดับที่ 1, ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ลำดับที่ 2, ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ลำดับที่ 5, ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ลำดับที่ 5, ตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ ลำดับที่ 130, ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ ลำดับที่ 1, ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ลำดับที่ 2, ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ลำดับที่ 2, นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ ลำดับที่ 2, ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ ลำดับที่ 1, "
หนังสือเวียนปี 2558 PDF Print
Written by phaderm   
Friday, 12 September 2014 11:07

เลขที่หนังสือ

เรื่อง

 กษ 0502.2/ว835
ลว 18 ธ.ค. 58
 ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
(นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร ชพ. ตำแหน่งเลขที่  290) 
กษ 0502.2/ว835
ลว 18 ธ.ค. 58
 ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
(นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร ชก. ตำแหน่งเลขที่  284) 
กษ 0502.2/ว822
ลว 8 ธ.ค. 58
การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นในตำแหน่งว่าง ตำแหน่งประเภทวิชาการ สำหรับตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนดกรอบตำแหน่งที่ไม่ได้เริ่มต้นจากระดับปฏิบัติการ
กษ 0502.2/ว800
ลว 8 ธ.ค. 58
  ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
(นักวิชาการประมง ชก. ตำแหน่งเลขที่  2562) 
กษ 0502.5/ว798
ลว 11 ธ.ค. 58
 การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา
ประจำปี 2557 (รายละเอียด)
กษ 0502.2/ว757
ลว 30 พ.ย. 58
 ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
(นักวิชาการประมง ชก. ตำแหน่งเลขที่  1197) 
กษ 0502.2/ว749
ลว 27 พ.ย. 58
 ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
(นักวิชาการประมง ชพ. ตำแหน่งเลขที่  988) 
กษ 0502.2/ว730
ลว 24 พ.ย. 58
 ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
(นักวิชาการประมง ชพ. ตำแหน่งเลขที่  1584) 
กษ 0502.4/ว728
ลว 24 พ.ย. 58

 รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ
ประจำปี 2558
(รายละเอียด)
ใบสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลและหนังสืออนุญาตและรับรอง
ความเหมาะสมในการสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ
(Download)

กษ 0502.2/ว 705
ลว 19 พ.ย. 58

 ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
(นวก.ประมง  ชก. ตำแหน่งเลขที่  622) 
(นักจัดการงานทั่วไป ชก. ตำแหน่งเลขที่  2810) 

กษ 0502.2/ว671
ลว 13 พ.ย. 58
ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
(นักจัดการงานทั่วไป ชก. ตำแหน่งเลขที่  2842) 
 กษ 0502.2/ว617
ลว 30 ต.ค. 58
 ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
 (นักจัดการงานทั่วไป ชก. ตำแหน่งเลขที่  2116) 
กษ 0502.4/ว1447
ลว 22 ต.ค. 58

มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมง
(รายละเอียด)
ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (Download)
ตัวอย่างคำสั่งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (Download)

กษ 0502.4/ว1396
ลว 12 ต.ค. 58

การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทบริหาร ระดับสูง
(รายละเอียด)
กษ 0502.2/ว530
ลว 6 ต.ค. 58
 ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
 (นวก.ประมง ชพ. ตำแหน่งเลขที่  2970) 
กษ 0502.2/ว509
ลว 1 ต.ค. 58
 ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
 (นวก.ประมง ชก. ตำแหน่งเลขที่ 2977) 
 (นวก.ผลิตภัณฑ์อาหาร ชพ. ตำแหน่งเลขที่ 285)
 

กษ 0502.4/ว497
ลว. 29 ก.ย. 58

การคัดเลือกบรรจทายาทุของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้
เข้ารับราชการเป้นกรณีพิเศษ
(รายละเอียด)
เอกสารแนบ 1 (Download)
เอกสารแนบ 2 (Download)
เอกสารแนบ 3 (Download)
เอกสารแนบ 4 (Download)
 กษ 0502.2/ว475
ลว 23 ก.ย. 58

 ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
 (
นวก.ประมง ชพ. ตำแหน่งเลขที่  2967) 
 กษ 0502.2/ว456
ลว 17 ก.ย. 58

 ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
 
(นวก.ประมง ชพ. ตำแหน่งเลขที่ 1720
 กษ 0502.2/ว455
ลว 17 ก.ย. 58

 ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
 
(นวก.ประมง ชก. ตำแหน่งเลขที่ 1464
 กษ 0502.2/ว441
ลว 14 ก.ย. 58

 ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
 (นวก.ประมง ชก. ตำแหน่งเลขที่ 1171) 
 กษ 0502.5/ว438
ลว 11 ก.ย. 58
 การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี 2556
 กษ 0502.2/ว400
ลว 3 ก.ย. 58

 ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
 (นวก.ประมง ชพ. ตำแหน่งเลขที่ 1790) 
 (นวก.ประมง ชพ. ตำแหน่งเลขที่ 589) 
 (นวก.ประมง ชพ. ตำแหน่งเลขที่ 755) 
 (นวก.ประมง ชพ. ตำแหน่งเลขที่ 873) 
 (นวก.ประมง ชพ. ตำแหน่งเลขที่ 2722) 
 
  กษ 0502.5/ว384
ลว 1 ก.ย. 58
 ขอส่งประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ
ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2557
(รายละเอียด)
(ข้าราชการ) (ลูกจ้างประจำ) (พนักงานราชการ) (รจพ.)
 กษ 0502.2/ว364
ลว 27 ส.ค. 58

 ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
 (นวก.ประมง ชก. ตำแหน่งเลขที่ 399) 
 กษ 0502.2/ว350
ลว 21 ส.ค. 58

 ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
 (นวก.ประมง ชพ. ตำแหน่งเลขที่ 638
 (นวก.ประมง ชก. ตำแหน่งเลขที่ 1322
 (นวก.ประมง ชพ. ตำแหน่งเลขที่ 1565)
กษ 0502.2/ว347
ลว 20 ส.ค. 58

ขอข้อมูลทางเรือและอัตรากำลังผู้ปฏิบัติงานประจำเรือในสังกัดกรมประมง
(รายละเอียด)

แบบฟอร์มสรุปรายละเอียดข้อมูลทางเรือ (Download)

 กษ 0502.2/ว329
ลว 14 ส.ค. 58

 ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
 (นวก.ประมง ชพ. ตำแหน่งเลขที่ 775) 
 (นักทรัพยากรบุคคล ชก. ตำแหน่งเลขที่ 654) 
 (นวก.ประมง ชพ. ตำแหน่งเลขที่ 1278)
 กษ 0502.4/ว945
ลว 11 ส.ค. 58

การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น
 กษ 0502.2/ว 313

ลว. 10  ส.ค. 58

  ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
 (นวก.ประมง ชพ. ตำแหน่งเลขที่ 225)
 กษ 0502.2/ว 301

ลว. 4  ส.ค. 58

 ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
 (นวก.ประมง ชพ. ตำแหน่งเลขที่ 301)
กษ 0502.4/ว 290

ลว. 23 ก.ค. 58

ขอข้อมูลเรือและอัตรากำลังผู้ปฏิบัติงานประจำเรือในสังกัดกีรปมระมง
(รายละเอียด)

  -  สรุปรายละเอียดข้อมูลเรือและอัตรากำลังผู้ปฏิบัติงานประจำเรือในสังกัดกีรปมระมง(EXcel)
 กษ 0502.2/ว 289

ลว. 21 ก.ค. 58

  ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ 

(นวก.ผลิตภัณฑ์อาหาร ชก.ตำแหน่งเลขที่ 2904)

 กษ 0502.4/ว816
ลว 14 ก.ค. 58
 การแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน
กษ 0502.2/ว 284

ลว. 16 ก.ค. 58

  ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ 

(นวก.ประมง ชพ.ตำแหน่งเลขที่ 2308)

 กษ 0502.2/ว 273

ลว. 10 ก.ค. 58

 


กษ 0502.2/ว 266

ลว. 7 ก.ค. 58

 


กษ 0502.2/ว 257

ลว. 29 มิ.ย. 58

ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ 

(นวก.ประมง ชก.ตำแหน่งเลขที่  392)

 (นวก.ประมง ชก.ตำแหน่งเลขที่  405)


 ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ 

(นวก.ผลิตภัณฑ์อาหาร ชพ.ตำแหน่งเลขที่  177)

 (นวก.ประมง ชพ.ตำแหน่งเลขที่  782)


ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ 

(นวก.ประมง.ชก.ตำแหน่งเลขที่  679)

 กษ 0502.2/ว 245

ลว. 24 มิ.ย. 58

 ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ 

(นวก.ประมง ชพ.ตำแหน่งเลขที่ 2954)

 กษ 0502.2/ว 239

ลว. 22 มิ.ย. 58

 ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ 

(นิติกร ชพ.ตำแหน่งเลขที่ 232)

(นวก.ประมงชพ.ตำแหน่งเลขที่ 1126)

 กษ 0502.2/ว 234

ลว. 17 มิ.ย. 58

 ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ 

(นวก.ผลิตภัณฑ์อาหาร ชพ.ตำแหน่งเลขที่ 274)

  กษ 0502.2/ว 225

ลว. 15 มิ.ย. 58

 ขอส่งประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษ(รายละเอียด)
 กษ 0502.2/ว 210

ลว. 8 มิ.ย. 58

 ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ 

(นวก.ประมง.ชพ.ตำแหน่งเลขที่ 932 )

 กษ 0502.2/ว 166

ลว. 30 เม.ย. 58

 ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ 

(นวก.ประมง.ชพ.ตำแหน่งเลขที่ 2578)

 กษ 0502.2/ว 160

ลว. 22 เม.ย. 58

  ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ 

(นวก.ประมง.ชพ.ตำแหน่งเลขที่ 1384)

(นวก.ประมง.ชพ.ตำแหน่งเลขที่ 1399)

(นวก.ประมง.ชพ.ตำแหน่งเลขที่  1709)

กษ 0502.2/ว 153

ลว. 20 เม.ย. 58

 ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ 

(นวก.ประมง.ชพ.ตำแหน่งเลขที่ 338)

กษ 0502.2/ว 126

ลว. 27 มี.ค. 58

 ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ 

(นวก.ประมง.ชพ.ตำแหน่งเลขที่ 1447)

(นวก.ประมง.ชพ.ตำแหน่งเลขที่ 1704)

กษ 0502.2/ว 108

ลว. 17 มี.ค. 58

 ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ 

(นวก.ประมง.ชพ.ตำแหน่งเลขที่ 1415)

(นวก.ประมง.ชก.ตำแหน่งเลขที่ 1708)

 

กษ.0502.4/ว

ลว. 17 มี.ค. 58

 แนวทางปฏิบัติการย้ายข้าราชการในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค

กษ.0502.2/ว100

ลว. 12 มี.ค. 58

 ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ 

(นวก.ประมง.ชก.ตำแหน่งเลขที่ 2956)

(นวก.ประมง.ชพ.ตำแหน่งเลขที่ 1324)

(นวก.ประมง.ชพ.ตำแหน่งเลขที่ 358)

(นวก.ประมง.ชพ.ตำแหน่งเลขที่ 2925)

กษ 0502.2/ว 85

ลว. 3 มี.ค 58

ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ 

(นวก.ประมง.ชพ.ตำแหน่งเลขที่ 746)

(นวก.ประมง.ชก.ตำแหน่งเลขที่ 1743)

กษ 0502.2/ว 73

ลว. 20 ก.พ. 58


กษ 0502.2/ว 60

ลว. 6 ก.พ. 58

 

ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ 

(นวก.ผลิตภัณฑ์อาหาร ชพ.ตำแหน่งเลขที่ 275)

 


 ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ 

(นวก.ชพ.ตำแหน่งเลขที่ 225)

(นวก.ผลิตภัณฑ์อาหาร ชพ.ตำแหน่งเลขที่ 273)

(นวก.ชก.ตำแหน่งเลขที่ 351)

กษ 0502.2/ว 50

ลว. 2 ก.พ. 58

ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ 
(นวก.ผลิตภัณฑ์อาหาร ชพ.ตำแหน่งเลขที่ 169) 

(นักทรัพยากรบุคคล ชพ.ตำแหน่งเลขที่ 646)

(นวก.ชพ.ตำแหน่งเลขที่ 743) 

(นวก.ชพ.ตำแหน่งเลขที่ 1116)

 กษ 0502.2/ว 37

ลว. 27 ม.ค. 58

 ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ 
(นวก.ชพ.ตำแหน่งเลขที่ 2924)
Last Updated ( Thursday, 28 January 2016 15:53 )
 
Banner

แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ


 

แบบสำรวจออนไลน์

ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่โดยรวมเพียงใด
 Powered by Joomla!. Designed by: web hosting business best actors Valid XHTML and CSS.

"ค่านิยมร่วมของข้าราชการกรมประมง "We are FISHERIES" F = Friendly : มีความเป็นมิตร I = Integrity : มีคุณธรรม จริยธรรม S = Smart : มีความสง่างาม H = Happiness : มีความสุข E = Enthusiasm : มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน R = Responsibility : มีความรับผิดชอบ I = Intelligence : มีความฉลาด E = Energy : มีพลัง และกำลังความสามาร S = Simplicity : มีความเรียบง่าย "