INTRANETบริการ

"กรมประมงเรียกบรรจุข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (คนพิการ) ลำดับที่ 1 - 10, "
คำสั่งกรมประมง 58 PDF Print
Written by supattra   
Tuesday, 13 January 2015 09:41

คำสั่งกรมประมงประจำปี 2558


 • คำสั่งที่ 1120/2558 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 1122/2558 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 1121/2558 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ
  ซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป

  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 1112/2558 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2558 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 1111/2558 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2558 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 1110/2558 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2558 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 1109/2558 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2558 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 1108/2558 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2558 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 1107/2558 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2558 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ
  ซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป

  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 1105/2558 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2558 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษากรมประมง
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 1104/2558 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2558 เรื่อง ให้ข้าราชการช่วยปฏิบัติราชการ
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 1102/2558 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2558 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 1101/2558 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2558 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษากรมประมง
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 1098/2558 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2558 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 1093/2558 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2558 เรื่อง ย้ายข้าราชการซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 1082/2558 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่อง บรรจุผู้เคยเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
  กลับเข้ารับราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 1080/2558 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 1079/2558 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 1070/2558 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2558 เรื่อง ให้ข้าราชการช่วยปฏิบัติราชการ
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 1069/2558 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2558 เรื่อง แก้ไขคำสั่งอนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 1063/2558 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2558 เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้โอนข้าราชการ
  พลเรือนสามัญ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 1062/2558 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2558 เรื่อง แก้ไขคำสั่งย้ายข้าราชการ (เฉพาะราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 1061/2558 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2558 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 1060/2558 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2558 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 1059/2558 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2558 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 1036/2558 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 1030/2558 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 1025/2558 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 1021/2558 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 1020/2558 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง แก้ไขคำสั่งย้ายข้าราชการ
  (เฉพาะราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 1015/2558 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 1014/2558 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 1013/2558 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 1011/2558 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 1010/2558 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 1009/2558 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง บรรจุผู้เคยเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญกลับเข้ารับราชการ (รายละเอียด)
 • ตำสั่งที่ 1001/2558 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง ให้โอนข้าราชขการพลเรือนสามัญ
  (รายละเอียด)
 • ตำสั่งที่ 999/2558 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง ให้โอนข้าราชขการพลเรือนสามัญ
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 994/2558 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง ให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 993/2558 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 983/2558 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 979/2558 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 978/2558 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการ
  พลเรือนสามัญ
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 977/2558 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 975/2558 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 968/2558 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง แก้ไขคำสั่งย้ายข้าราชการ
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 967/2558 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง ให้ลูกจ้างประจำช่วยปฏิบัติราชการ
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 966/2558 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำ
  ช่วยปฏิบัติราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 959/2558 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง แก้ไคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออก
  จากราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 951/2558 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง แก้ไคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออก
  จากราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 944/2558 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2558 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 935/2558 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้โอนข้าราชการ
  พลเรือนสามัญ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 934/2558 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 931/2558 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 930/2558 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 929/2558 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 เรื่อง ให้ข้าราชการช่วยปฏิบัติราชการ
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 913/2558 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2558 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 912/2558 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2558 เรื่อง อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออก
  จากราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 896/2558 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2558 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 895/2558 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2558 เรื่อง เลื่อนค่าตอบแทนและ
  ให้พนักงานราชการได้รับเงินค่าครองชีพชั่วคราว
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 892/2558 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2558 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 891/2558 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2558 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน
  สำหรับคุณวุฒิ ที่ ก.พ. รับรอง เพื่อการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 890/2558 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2558 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 879/2558 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 877/2558 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2558 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 876/2558 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2558 เรื่อง อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออก
  จากราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 875/2558 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2558 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออก
  จากราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 872/2/2558 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2558 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน
  สำหรับคุณวุฒิ ที่ ก.พZ. รับรอง เพื่อการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 872/1/2558 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2558 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน
  สำหรับคุณวุฒิ ที่ ก.พ. รับรอง เพื่อการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 872/2558 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2558 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
  ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีปรมประมง (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 869/2558 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2558 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออก
  จากราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 868/2558 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2558 เรื่อง แก้ไขคำสั่งเลื่อนข้าราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 867/2558 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2558 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 866/2558 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2558 เรื่อง ให้โอนนข้าราชการพลเรือนสามัญ
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 865/2558 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2558 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 864/2558 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2558 เรื่อง ให้โอนนข้าราชการพลเรือนสามัญ
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 863/2558 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2558 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 862/2558 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2558 เรื่อง รับโอนนข้าราชการพลเรือนสามัญ
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 861/2558 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2558 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออก
  จากราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 860/2558 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2558 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 859/2558 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2558 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 858/2558 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2558 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 857/2558 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2558 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออก
  จากราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 853/2558 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2558 เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 842/2558 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2558 เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน
  สำหรับคุณวุฒิ ที่ ก.พ. รับรอง เพื่อการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
  (เฉพาะราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 840/2558 ลงวันที่ 30 กันยายน 2558 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 839/2558 ลงวันที่ 30 กันยายน 2558 เรื่อง ให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 838/2558 ลงวันที่ 30 กันยายน 2558 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 824/2558 ลงวันที่ 28 กันยายน 2558 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งลูกจ้่างประจำ
  ดำรงตำแหน่งใหม่ (การปรับระดับชั้นงาน) (เฉพาะราย)
 • คำสั่งที่ 823/2558 ลงวันที่ 28 กันยายน 2558 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 815/2558 ลงวันที่ 24 กันยายน 2558 เรื่อง แก้ไขคำสั่งอนุญาตให้ลูกจ้างประจำ
  ลาออกจากราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 814/2558 ลงวันที่ 24 กันยายน 2558 เรื่อง แก้ไขคำสั่งย้ายข้าราชการ (เฉพาะราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 813/2558 ลงวันที่ 24 กันยายน 2558 เรื่อง แก้ไขคำสั่งเลื่อนข้าราชการ (เฉพาะราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 812/2558 ลงวันที่ 24 กันายนย 2558 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 811/2558 ลงวันที่ 24 กันยายน 2558 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 810/2558 ลงวันที่ 24 กันยายน 2558 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 809/2558 ลงวันที่ 24 กันยายน 2558 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 808/2558 ลงวันที่ 24 กันยายน 2558 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออก
  จากราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 807/2558 ลงวันที่ 24 กันยายน 2558 เรื่อง อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออก
  จากราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 806/2558 ลงวันที่ 24 กันยายน 2558 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออก
  จากราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 805/2558 ลงวันที่ 24 กันยายน 2558 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งลูกจ้างประจำ
  ดำรงตำแหน่งใหม่ (การปรับระดับชั้นงาน) (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 801/2558 ลงวันที่ 23 กันยายน 2558 เรื่อง อนุญาตให้ลูกจ้างประจำ
  ลาออกจากราชการ
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 794/2558 ลงวันที่ 18 กันยายน 2558 เรื่อง แก้ไขคำสั่งอนุญาตให้
  ข้าราชการลาออกจากราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 793/2558 ลงวันที่ 18 กันยายน 2558 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 792/2558 ลงวันที่ 18 กันยายน 2558 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ
  ซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป

  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 791/2558 ลงวันที่ 18 กันยายน 2558 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งลูกจ้าง
  ประจำดำรงตำแหน่งใหม่ (การปรับระดับชั้นงาน) (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 787/2558 ลงวันที่ 17 กันยายน 2558 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน
  สำหรับคุณวุฒิ ที่ ก.พ. รับรอง เพื่อการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 777/2558 ลงวันที่ 15 กันยายน 2558 เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้โอนข้าราชการ
  พลเรือนสามัญ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 776/2558 ลงวันที่ 15 กันยายน 2558 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออก
  จากราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 775/2558 ลงวันที่ 15 กันยายน 2558 เรื่อง แต่งตั้งลูกจ้างประจำดำรง
  ตำแหน่งใหม่ (การปรับระดับชั้นงาน) (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 766/2558 ลงวันที่ 11 กันยายน 2558 เรื่อง แก้ไขคำสั่งเลื่อนข้าราชการ
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 765/2558 ลงวันที่ 11 กันยายน 2558 เรื่อง แก้ไขคำสั่งเลื่อนข้าราชการ
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 764/2558 ลงวันที่ 11 กันยายน 2558 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 763/2558 ลงวันที่ 11 กันยายน 2558 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ
  ซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 762/2558 ลงวันที่ 11 กันยายน 2558 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ
  ซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 760/2558 ลงวันที่ 11 กันยายน 2558 เรื่อง แก้ไขคำสั่งเลื่อนข้าราชการ
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 750/2558 ลงวันที่ 10 กันยายน 2558 เรื่อง แก้ไขคำสั่งย้ายข้าราชการ (เฉพาะราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 749/2558 ลงวันที่ 10 กันยายน 2558 เรื่อง เลื่อนข้าราขการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 747/2558 ลงวันที่ 10 กันยายน 2558 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 730/2558 ลงวันที่ 2 กันยายน 2558 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 720/2558 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2558 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ
  ซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 719/2558 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2558 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 717/2558 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2558 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ
  ซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 716/2558 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2558 เรื่อง อนุญาตให้ลูกจ้างประจำ
  ลาออกจากราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 715/2558 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2558 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการ
  ลาออกจากราชการ
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 714/2558 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2558 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
  (รายละเอียด)

 • คำสั่งที่ 703/2558 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2558 เรื่อง อนุญาตให้ลูกจ้างประจำ
  ลาออกจากราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 701/2558 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2558 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ
  ซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 695/2558 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2558 เรื่อง อนุญาตให้ลูกจ้างประจำ
  ลาออกจากราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 688/2558 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2558 เรื่อง บรรจุผู้เคยเป็นข้าราชการ
  พลเรือนสามัญกลับเข้ารับราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 680/2558 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2558 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ
  ซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 679/2558 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2558 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ
  ซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 678/2558 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2558 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ
  ซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 676/2558 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2558 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 675/2558 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2558 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 672/2558 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ
  ซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 655/2558 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2558 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
  (รายละเอียด)

 • คำสั่งที่ 654/2558 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2558 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ
  ซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 653/2558 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2558 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ
  ซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 652/2558 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2558 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 648/2558 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2558 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 647/2558 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2558 เรื่อง อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 644/2558 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 643/2558 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ
  ซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 642/2558 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ
  ซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 641/2558 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ
  ซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 637/2558 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 636/2558 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ
  ซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 631/2558 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 606/2558 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 617/2558 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 613/2558 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 612/2558 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 608/2558 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ
  ซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 607/2558 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 606/2558 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 605/2558 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 604/2558 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 เรื่อง แก้ไขคำสั่งอนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 603/2558 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 เรื่อง แก้ไขคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 581/2558 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 เรื่อง แก้ไขคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการ
  ลาออกจากราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 590/2558 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (รายละอียด)
 • คำสั่งที่ 589/2558 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 เรื่อง แต่งตั้งลูกจ้างประจำดำรงตำแหน่งใหม่ (การปรับระดับชั้นงาน) (รายละอียด)
 • คำสั่งที่ 580/2558 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ
  ซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 579/2558 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 578/2558 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 เรื่อง แก้ไขคำสั่งเลื่อนข้าราชการ
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 562/2558 ลงวันที่ 6 กรกฏาคม 2558 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 559/2558 ลงวันที่ 6 กรกฏาคม 2558 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 558/2558 ลงวันที่ 6 กรกฏาคม 2558 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 557/2558 ลงวันที่ 6 กรกฏาคม 2558 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษากรมประมง (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 556/2558 ลงวันที่ 6 กรกฏาคม 2558 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 555/2558 ลงวันที่ 6 กรกฏาคม 2558 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออก
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 554/2558 ลงวันที่ 6 กรกฏาคม 2558 เรื่อง แก้ไขคำสั่งย้ายข้าราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 553/2558 ลงวันที่ 6 กรกฏาคม 2558 เรื่อง แก้ไขคำสั่งปรับค่าตอบแทน
  พนักงานราชการเฉพาะราย (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 542/2558 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เรือง แก้ไขคำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
  ผู้ได้รับการคัดเลือก (เฉพาะราย)
 • คำสั่งที่ 541/2558 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น
  และเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นของรัฐ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 540/2558 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 533/2558 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2558 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 529/2558 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2558 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 528/2558 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2558 เรื่อ ง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 524/2558 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2558 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 523/2558 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2558 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 516/2558 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558 เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้โอนข้าราชการ
  พลเรือนสามัญ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 515/2558 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 513/2558 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งลูกจ้างประจำ
  ดำรงตำแหน่งใหม่ (การปรับระดับชั้นงาน) (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 510/2558 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 503/2558 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2558 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 502/2558 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2558 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 501/2558 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2558 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 498/2558 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 เรื่อง ปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ
  (เพิ่มเติม) (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 491/2558 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2558 เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้ข้าราชการได้รับ
  เงินเดือนสำหรับคุณวุฒิ ที่ ก.พ. รับรอง เพื่อการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
  (เฉพาะราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 484/2558 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 478/2558 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 เรื่อง ปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 476/2558 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 475/2558 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 472/2558 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2558 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 469/2558 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2558 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 453/2558 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 452/2558 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 449/2558 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
  (รายละเอียด)

 • คำสั่งที่ 448/2558 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 442/2558 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 441/2558 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 เรื่อง ให้ข้าราฃการช่วยราชการ
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 440/2558 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 เรื่อง อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 439/2558 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 434/2558 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 432/2558 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหนา้ที่
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 431/2558 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 430/2558 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 429/2558 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 เรื่อง  ให้ข้าราชการปฏิบัติหนา้ที่และลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 421/2558 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 410/2558 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 เรื่อง บรรจุผู้เคยเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญกลับเข้ารับราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 409/2558 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 404/2558 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 เรื่อง แก้ไขคำสั่งย้ายข้าราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 398/2558 ลงวันที่ 30 เมษายน 2558 เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้โอน
  ข้าราชการพลเรือนสามัญ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 397/2558 ลงวันที่ 30 เมษายน 2558 เรื่อง ปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 379/2558 ลงวันที่ 27 เมษายน 2558 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหนา้ที่ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 378/2558 ลงวันที่ 27 เมษายน 2558 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหนา้ที่ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 367/2558 ลงวันที่ 24 เมษายน 2558 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหนา้ที่ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 356/2558 ลงวันที่ 21 เมษายน 2558 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหนา้ที่ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 355/2558 ลงวันที่ 21 เมษายน 2558 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ
  ซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 354/2558 ลงวันที่ 21 เมษายน 2558 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 353/2558 ลงวันที่ 21 เมษายน 2558 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ
  ซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 352/2558 ลงวันที่ 21 เมษายน 2558 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 335/2558 ลงวันที่ 10 เมษายน 2558 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลอง
  ปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 327/2558 ลงวันที่ 10 เมษายน 2558 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 325/2558 ลงวันที่ 8 เมษายน 2558 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 321/2558 ลงวันที่ 7 เมษายน 2558 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ
  ซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 320/2558 ลงวันที่ 7 เมษายน 2558 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ
  ซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 319/2558 ลงวันที่ 7 เมษายน 2558 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 318/2558 ลงวันที่ 7 เมษายน 2558 เรื่อง แก้ไขคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 317/2558 ลงวันที่ 7 เมษายน 2558 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 312/2558 ลงวันที่ 3 เมษายน 2558 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก
  (รายละเอียด)

 • คำสั่งที่ 309/2558 ลงวันที่ 2 เมษายน 2558 เรื่อง ปรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
  ของพนักงานราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 308/2558 ลงวันที่ 2 เมษายน 2558 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหนา้ที่ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 307/2558 ลงวันที่ 2 เมษายน 2558 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 306/2558 ลงวันที่ 2 เมษายน 2558 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 298/2558 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2558 เรื่อง แต่งตั้งลูกจ้างประจำดำรงตำแหน่งใหม่
  (การปรับระดับชั้นงาน) (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 294/2558 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2558 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน
  สำหรับคุณวุฒิ ที่ ก.พ. รับรอง เพื่อการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 277/2558 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2558 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหนา้ที่ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 272/2558 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2558 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหนา้ที่ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 271/2558 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2558 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 270/2558 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2558 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 246/2558 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2558 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มสำหรับ
  ตำแหน่งที่มีเหตุพืเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 245/2558 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2558 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 244/2558 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2558 เรื่อง ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 243/2558 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2558 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 242/2558 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2558 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 220/2558 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2558 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 219/2558 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2558 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ
  ซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป 
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 218/2558 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2558 เรื่อง แต่งตั้งลูกจ้างประจำดำรงตำแหน่งใหม่ (การปรับระดับชั้นงาน)
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 217/2558 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2558 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 214/2558 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2558 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 207/2558 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2558 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ
  ซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป 
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 195/2558 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2558 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ
  ซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป 
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 193/2558 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2558 เรื่อง อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 192/2558 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2558 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 191/2558 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2558 เรื่อง แก้ไขคำสั่งย้ายข้าราชการ (เฉพาะราย)
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 190/2558 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2558 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 189/2558 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2558 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลอง
  ปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 188/2558 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2558 เรื่อง แก้ไขคำสั่งย้ายข้าราชการ (เฉพาะราย)
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 187/2558 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2558 เรื่อง แก้ไขคำสั่งย้ายข้าราชการซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น
  (เฉพาะราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 186/2558 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2558 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 185/2558 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2558 เรื่อง แก้ไขคำสั่งย้ายข้าราชการ (เฉพาะราย)
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 167/2558 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2558 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 166/2558 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2558 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 165/2558 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2558 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ
  ซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 164/2558 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2558 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 163/2558 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2558 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการแทน
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 151/2558 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 150/2558 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 149/2558 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 148/2558 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 142/2558 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ
  ซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทีกำหนดรับราชการต่อไป
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 141/2558 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 140/2558 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ
  ซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทีกำหนดรับราชการต่อไป
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 135/2558 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 134/2558 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 133/2558 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 127/2558 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ
  ซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทีกำหนดรับราชการต่อไป
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 126/2558 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ
  ซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทีกำหนดรับราชการต่อไป
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 125/2558 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 116/2558 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ให้ข้าราชการช่วยปฏิบัติราชการ
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 109/2558 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ
  ซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทีกำหนดรับราชการต่อไป
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 108/2558 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 107/2558 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 106/2558 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำ
  ปฏิบัติหน้าที่ (รายละเอียด
  )
 • คำสั่งที่ 105/2558 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ
  ซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทีกำหนดรับราชการต่อไป
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 104/2558 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 100/2558 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 98/2558 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 97/2558 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 96/2558 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง แก้ไขคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 95/2558 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 94/2558 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ
  ซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทีกำหนดรับราชการต่อไป 

  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 93/2558 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ
  ซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทีกำหนดรับราชการต่อไป
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 92/2558 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 91/2558 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ
  ซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทีกำหนดรับราชการต่อไป 

  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 90/2558 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ
  ซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทีกำหนดรับราชการต่อไป
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 74/2558 ลงวันที่ 30 มกราคม 2558  เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้ข้าราชการออกจากราชการเพื่อไปปฏิบัติงานตามคณะรัฐมนตรี (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 67/2558 ลงวันที่ 27 มกราคม 2558 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทีกำหนดรับราชการต่อไป (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 66/2558 ลงวันที่ 27 มกราคม 2558 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 65/2558 ลงวันที่ 27 มกราคม 2558 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทีกำหนดรับราชการต่อไป (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 64/2558 ลงวันที่ 27 มกราคม 2558 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 63/2558 ลงวันที่ 27 มกราคม 2558 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทีกำหนดรับราชการต่อไป (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 51/2558 ลงวันที่ 22 มกราคม 2558 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 48/2558 ลงวันที่ 21 มกราคม 2558 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 47/2558 ลงวันที่ 21 มกราคม 2558 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ
  ซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 46/2558 ลงวันที่ 21 มกราคม 2558 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 43/2558 ลงวันที่ 21 มกราคม 2558 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
  (รายละเอียด)
 • ำสั่งที่ 37/2558 ลงวันที่ 19 มกราคม 2558 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 35/2558 ลงวันที่ 19 มกราคม 2558 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 34/2558 ลงวันที่ 19 มกราคม 2558 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 32/2558 ลงวันที่ 16 มกราคม 2558 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 31/2558 ลงวันที่ 16 มกราคม 2558 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 30/2558 ลงวันที่ 16 มกราคม 2558 เรื่อง ย้ายข้าราชการซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 29/2558 ลงวันที่ 16 มกราคม 2558 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 28/2558 ลงวันที่ 16 มกราคม 2558 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 27/2558 ลงวันที่ 16 มกราคม 2558 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 23/2558 ลงวันที่ 14 มกราคม 2558 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 22/2558 ลงวันที่ 14 มกราคม 2558 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทีกำหนดรับราชการต่อไป (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 17/2558 ลงวันที่ 13 มกราคม 2558 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 16/2558 ลงวันที่ 13 มกราคม 2558 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 15/2558 ลงวันที่ 13 มกราคม 2558 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 5/2558 ลงวันที่ 9 มกราคม 2558 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 7/2558 ลงวันที่ 9 มกราคม 2558 เรื่อง ให้ข้าราชการช่วยปฏิบัติราชการ (รายละเอียด)
Last Updated ( Wednesday, 25 May 2016 08:22 )
 
Banner

แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ


 

Facebook Fanpage

https://www.facebook.com/DOF.Personnel/

แบบสำรวจออนไลน์

ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่โดยรวมเพียงใด
 Powered by Joomla!. Designed by: web hosting business best actors Valid XHTML and CSS.

"ค่านิยมร่วมของข้าราชการกรมประมง "We are FISHERIES" F = Friendly : มีความเป็นมิตร I = Integrity : มีคุณธรรม จริยธรรม S = Smart : มีความสง่างาม H = Happiness : มีความสุข E = Enthusiasm : มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน R = Responsibility : มีความรับผิดชอบ I = Intelligence : มีความฉลาด E = Energy : มีพลัง และกำลังความสามาร S = Simplicity : มีความเรียบง่าย "