INTRANETบริการ

"กรมประมงเรียกบรรจุข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (คนพิการ) ลำดับที่ 1 - 10, "
การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ PDF Print
Written by phaderm   
Thursday, 24 March 2016 11:13

การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

 • กรอบแผนการดำเนินการรับคนพิการเข้าทำงานตามกฏหมายจ้างงานคนพิการในสังกัดกรมประมง ภายในปี 2561 (รายละเอียด)
 • แนวปฏิบัติตามมาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550
  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556
   (Download) 
 • หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/ว 933 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560
  เรื่อง การดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจ้างงานคนพิการให้ครบอัตราส่วนตามที่กฎหมายกำหนด
  ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รายละเอียด)
  แผนปฏิบัติการจ้างงานคนพิการให้ครบอัตราส่วนตามที่กฎหมายกำหนด ตามมาตรา 33 (Download)
  แผนปฏิบัติการจ้างงานคนพิการให้ครบอัตราส่วนตามที่กฎหมายกำหนด ตามมาตรา 35 (Download)
 • หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ด่วนมาก ที่ กษ 0503.4/742 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2560
  เรื่อง การดำเนินการรับคนพิการเข้าทำงานและแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงาน
  คนพิการในหน่วยงานของรัฐ (รายละเอียด)
  แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามกฎหมายในการจ้างงานคนพิการ ตามมาตรา 33 (Download)
  แบบรายงานผลการดำเนินการตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒคุณภาพชีวิตคนพิการฯ
     ตามมาตรา 35 (Download)
 • หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ด่วนที่สุุด ที่ กษ 0502.4/ว 243 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2559
  เรื่อง การสำรวจคนพิการเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดกรมประมง
  (Download)
 • ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2555
  เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ (เอกสารแนบ 1) (Download)
 • ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์
  วิธีการ และเงื่อนไขการให้สัมปทาน จัดสถานที่จำหน่วยสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงาน
  หรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ ฝึกงาน หรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก
  ล่ามภาษามือ หรือให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ (เอกสารแนบ 2)

  (Download)
           แบบรายงานผลการปฏิบัติตามกฏหมายในการจ้างคนพิการ ตามมาตร 33
  (แบบฟอร์ม 1)
  (Download PDF)
           แบบรายงานผลการปฏิบัติตามกฏหมายในการจ้างคนพิการ ตามมาตร 33
  (แบบฟอร์ม 1)
  (Download Excel)

           แบบรายงานผลการดำเนินการตามระเบียบคณะกรรรมการส่งเสริมและพัฒนา
  คุณภาพชีวิตคนพิการฯ (แบบฟอร์ม 2)
  (Download PDF)
           แบบรายงานผลการดำเนินการตามระเบียบคณะกรรรมการส่งเสริมและพัฒนา
  คุณภาพชีวิตคนพิการฯ (แบบฟอร์ม 2)
  (Download Excel)

  ระเบียบและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง 
 • ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงวันที่ 30 เมษายน 2552
  เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ (รายละเอียด)
 • ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2555
  เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ (ฉบับที่ 2) (รายละเอียด)
 • กฏกระทรวง ว่าด้วยการกำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ
  และหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงาน และจำนวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของ
  สถานประกอบการจะต้องนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
  พ.ศ. 2554 (รายละเอียด)
 • พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 (รายละเอียด)
 • พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
  (รายละเอียด)
 • หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 21 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558
  เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรคนพิการเข้าทำงานในส่วนราชการ (รายละเอียด)
 • ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
  ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้สัมปทาน จัดสถานที่จำหน่วยสินค้า
  หรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงาน หรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ ฝึกงาน
  หรือจัดให้มีอุปกรณ์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวก ล่ามภาษามือ หรือให้ความช่วยเหลืออื่นใด
  แก่คนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการ พ.ศ. 2558 (รายละเอียด)
 • หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ 0202/ว 956
  ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง ขอทราบผลการดำเนินการรับคนพิการเข้าทำงานและ
  แนวทางการปฏิบัติตามกฏหมายจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐ (รายละเอียด)
 • หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ด่วนที่สุด ที่ กษ 0502.4/ว 669 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2559
  เรื่อง การดำเนินการรับคนพิการเข้าทำงานและแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงาน
  คนพิการในหน่วยงานของรัฐ (รายละเอียด)
 • แผนปฏิบัติการจ้างงานคนพิการให้ครบอัตราส่วนตามที่กฎหมายกำหนดภายใน
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รายละเอียด)
           รวมเอกสารประกอบการบรรยายเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 • แนวปฏิบัติตามมาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 
  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556
   (Download)
 • คู่มือการปฏิบัติตามมาตรา 35  กรมการจัดหางาน (Download) 
 • คู่มือสิทธิของคนพิการ (Download) 
 • คู่มือสิทธิของคนพิการ (Download) 
 
 
 
Last Updated ( Monday, 16 October 2017 09:53 )
 
Banner

แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ


 

Facebook Fanpage

https://www.facebook.com/DOF.Personnel/

แบบสำรวจออนไลน์

ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่โดยรวมเพียงใด
 Powered by Joomla!. Designed by: web hosting business best actors Valid XHTML and CSS.

"ค่านิยมร่วมของข้าราชการกรมประมง "We are FISHERIES" F = Friendly : มีความเป็นมิตร I = Integrity : มีคุณธรรม จริยธรรม S = Smart : มีความสง่างาม H = Happiness : มีความสุข E = Enthusiasm : มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน R = Responsibility : มีความรับผิดชอบ I = Intelligence : มีความฉลาด E = Energy : มีพลัง และกำลังความสามาร S = Simplicity : มีความเรียบง่าย "