INTRANETบริการ

"กรมประมงเรียกบรรจุข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการผลิตภัณฑ์ฺอาหารปฏิบัติการ ลำดับที่ 22, ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ลำดับที่ 1, ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ลำดับที่ 2, ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ลำดับที่ 5, ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ลำดับที่ 5, ตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ ลำดับที่ 130, ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ ลำดับที่ 1, ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ลำดับที่ 2, ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ลำดับที่ 2, นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ ลำดับที่ 2, ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ ลำดับที่ 1, "
การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ PDF Print
Written by phaderm   
Thursday, 24 March 2016 11:13

การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

 • กรอบแผนการดำเนินการรับคนพิการเข้าทำงานตามกฏหมายจ้างงานคนพิการในสังกัดกรมประมง ภายในปี 2561 (รายละเอียด)
 • แนวปฏิบัติตามมาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550
  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556
   (Download) 
 • หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/ว 933 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560
  เรื่อง การดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจ้างงานคนพิการให้ครบอัตราส่วนตามที่กฎหมายกำหนด
  ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รายละเอียด)
  แผนปฏิบัติการจ้างงานคนพิการให้ครบอัตราส่วนตามที่กฎหมายกำหนด ตามมาตรา 33 (Download)
  แผนปฏิบัติการจ้างงานคนพิการให้ครบอัตราส่วนตามที่กฎหมายกำหนด ตามมาตรา 35 (Download)
 • หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ด่วนมาก ที่ กษ 0503.4/742 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2560
  เรื่อง การดำเนินการรับคนพิการเข้าทำงานและแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงาน
  คนพิการในหน่วยงานของรัฐ (รายละเอียด)
  แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามกฎหมายในการจ้างงานคนพิการ ตามมาตรา 33 (Download)
  แบบรายงานผลการดำเนินการตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒคุณภาพชีวิตคนพิการฯ
     ตามมาตรา 35 (Download)
 • หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ด่วนที่สุุด ที่ กษ 0502.4/ว 243 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2559
  เรื่อง การสำรวจคนพิการเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดกรมประมง
  (Download)
 • ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2555
  เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ (เอกสารแนบ 1) (Download)
 • ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์
  วิธีการ และเงื่อนไขการให้สัมปทาน จัดสถานที่จำหน่วยสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงาน
  หรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ ฝึกงาน หรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก
  ล่ามภาษามือ หรือให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ (เอกสารแนบ 2)

  (Download)
           แบบรายงานผลการปฏิบัติตามกฏหมายในการจ้างคนพิการ ตามมาตร 33
  (แบบฟอร์ม 1)
  (Download PDF)
           แบบรายงานผลการปฏิบัติตามกฏหมายในการจ้างคนพิการ ตามมาตร 33
  (แบบฟอร์ม 1)
  (Download Excel)

           แบบรายงานผลการดำเนินการตามระเบียบคณะกรรรมการส่งเสริมและพัฒนา
  คุณภาพชีวิตคนพิการฯ (แบบฟอร์ม 2)
  (Download PDF)
           แบบรายงานผลการดำเนินการตามระเบียบคณะกรรรมการส่งเสริมและพัฒนา
  คุณภาพชีวิตคนพิการฯ (แบบฟอร์ม 2)
  (Download Excel)

  ระเบียบและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง 
 • ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงวันที่ 30 เมษายน 2552
  เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ (รายละเอียด)
 • ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2555
  เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ (ฉบับที่ 2) (รายละเอียด)
 • กฏกระทรวง ว่าด้วยการกำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ
  และหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงาน และจำนวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของ
  สถานประกอบการจะต้องนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
  พ.ศ. 2554 (รายละเอียด)
 • พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 (รายละเอียด)
 • พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
  (รายละเอียด)
 • หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 21 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558
  เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรคนพิการเข้าทำงานในส่วนราชการ (รายละเอียด)
 • ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
  ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้สัมปทาน จัดสถานที่จำหน่วยสินค้า
  หรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงาน หรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ ฝึกงาน
  หรือจัดให้มีอุปกรณ์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวก ล่ามภาษามือ หรือให้ความช่วยเหลืออื่นใด
  แก่คนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการ พ.ศ. 2558 (รายละเอียด)
 • หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ 0202/ว 956
  ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง ขอทราบผลการดำเนินการรับคนพิการเข้าทำงานและ
  แนวทางการปฏิบัติตามกฏหมายจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐ (รายละเอียด)
 • หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ด่วนที่สุด ที่ กษ 0502.4/ว 669 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2559
  เรื่อง การดำเนินการรับคนพิการเข้าทำงานและแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงาน
  คนพิการในหน่วยงานของรัฐ (รายละเอียด)
 • แผนปฏิบัติการจ้างงานคนพิการให้ครบอัตราส่วนตามที่กฎหมายกำหนดภายใน
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รายละเอียด)
           รวมเอกสารประกอบการบรรยายเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 • แนวปฏิบัติตามมาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 
  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556
   (Download)
 • คู่มือการปฏิบัติตามมาตรา 35  กรมการจัดหางาน (Download) 
 • คู่มือสิทธิของคนพิการ (Download) 
 • คู่มือสิทธิของคนพิการ (Download) 
 
 
 
Last Updated ( Monday, 16 October 2017 09:53 )
 
Banner

แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ


 

แบบสำรวจออนไลน์

ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่โดยรวมเพียงใด
 Powered by Joomla!. Designed by: web hosting business best actors Valid XHTML and CSS.

"ค่านิยมร่วมของข้าราชการกรมประมง "We are FISHERIES" F = Friendly : มีความเป็นมิตร I = Integrity : มีคุณธรรม จริยธรรม S = Smart : มีความสง่างาม H = Happiness : มีความสุข E = Enthusiasm : มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน R = Responsibility : มีความรับผิดชอบ I = Intelligence : มีความฉลาด E = Energy : มีพลัง และกำลังความสามาร S = Simplicity : มีความเรียบง่าย "