INTRANETบริการ

"กรมประมงเรียกบรรจุข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการผลิตภัณฑ์ฺอาหารปฏิบัติการ ลำดับที่ 22, ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ลำดับที่ 1, ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ลำดับที่ 2, ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ลำดับที่ 5, ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ลำดับที่ 5, ตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ ลำดับที่ 130, ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ ลำดับที่ 1, ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ลำดับที่ 2, ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ลำดับที่ 2, นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ ลำดับที่ 2, ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ ลำดับที่ 1, "
กลุ่มทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ PDF Print
Tuesday, 01 March 2011 14:15
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดำเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนประวัติในการจัดทำ ตรวจสอบ แก้ไข เปลี่ยนแปลง เก็บรักษาทะเบียนประวัติ การจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐและลูกจ้างประจำ การเกษียณอายุราชการ การลา กรณีต่างๆ การออกหนังสือรับรอง งานสารสนเทศในการจัดเก็บ วิเคราะห์และปรับปรุงฐานข้อมูลบุคคลของข้าราชการและลูกจ้างประจำ หรือบุคลากรของกรม ศึกษา วิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลบุคคลเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล รวมทั้งให้บริการเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล เป็นศูนย์กลางเครือข่ายข้อมูลบุคคลของกรม และดำเนินการเกี่ยวกับงานบำเหน็จความชอบ การเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การจัดทำบัตรเหรียญพิทักษ์เสรีชนและเหรียญราชการชายแดน และให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนประวัติบำเหน็จความชอบ
Last Updated ( Wednesday, 29 August 2012 14:16 )
 
Banner

แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ


 

Facebook Fanpage

MV เพลงจำขึ้นใจ

แบบสำรวจออนไลน์

ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่โดยรวมเพียงใด
 Powered by Joomla!. Designed by: web hosting business best actors Valid XHTML and CSS.

"ค่านิยมร่วมของข้าราชการกรมประมง "We are FISHERIES" F = Friendly : มีความเป็นมิตร I = Integrity : มีคุณธรรม จริยธรรม S = Smart : มีความสง่างาม H = Happiness : มีความสุข E = Enthusiasm : มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน R = Responsibility : มีความรับผิดชอบ I = Intelligence : มีความฉลาด E = Energy : มีพลัง และกำลังความสามาร S = Simplicity : มีความเรียบง่าย "