INTRANETบริการ

"กรมประมงเรียกบรรจุข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (คนพิการ) ลำดับที่ 1 - 10, "
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อประเมิน 60 PDF Print
Written by chutima   
Friday, 11 November 2016 14:04

ประกาศกรม ประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนด เป็นตำแหน่งที่ปรับระดับสูงขึ้นได้ตามกรอบตำแหน่งที่เริ่มต้นจากระดับ ปฏิบัติการ และมีผู้ดำรงตำแหน่งอยู่แล้ว

 • นางนฤชยา ไกรเนตร นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 69
 • นายปวโรจน์ นรนาถตระกูล นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 1488
 • นายชลิต สง่างาม นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 1543
 • นางสาวทิราภรณ์ โยธะคง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 1442
 • นายปราโมทย์ ฉิมหาด นักวิชาการประมงชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 330
 • นางสาวนันทิชา สุรัตน์ นักวิชาการประมงชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 890
 • นางสาวอรกัญญา เม่งหยู นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 1268
 • นางสุกัญญา ดำชู นักวิชาการประมงชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1747
 • นางสาวอัญชิรา มะณีวงศ์ นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารชำนาญการ ตำแหน่งเลขที 539
 • นางสาวสายรุ้ง เวียงสีมา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที1919
 • นายนภดล สุขพันธุ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ  ตำแหน่งเลขที่1918
 • นางภมรพรรณ ฉัตรภูมิ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ  ตำแหน่งเลขที่1496
 • นายอุทัย องอาจ นักวิชาการประมงชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 2801
 • นางสาวเสาวลักษณ์ ชูแดง นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 571
 • นางธันยาภรณ์ สุขช่วย นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 572
 • นายวิชยุตม์ แก้วฟองคำ นักวิชาการประมงชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 2200
 • นายคะเณ สุขเกื้อ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 301
 •     นางสาวนทีชา วิชัยดิษฐ นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 60
 • นางสมพร กันธิยะวงศ์ นักวิชาการประมงชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 911
 • นางสาวพรพรรณ พุ่มพวง นักวิชาการประมงชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่1647
 • นางสาวเบญจวรรณ เยาวรัตน์ นักวิชาการประมงชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่1692
 • นายธีรวัฒน์ จริตงาม  นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 316
 • นางสาวแพรวพรรณ คงประโคน นักวิชาการสถิติชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 609
 • นางสาววิลัยวัลย์ คณะพรม นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 181
 • นายวิบูลย์ บุตตะพรม นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 3037
 • นายจิระยุทธ  รื่นศิริกุล นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 1302
 • นายเอกรัฐ  วงษ์เขียว นักวิชาการประมงชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1441
 • นางชมพูนุท สามห้วย นักวิชาการประมงชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1212
 • นางสาวพรรณติยา ใจอ่อน นักวิชาการประมงชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1151
 • นางสาวเบญจมาศ มุสิแก้ว นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 1004
 •  นางนพมาศ เจียวตั้ง นักวิชาการประมงชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 965
 • นางสาวปริศนา  คลิ้งสุขคล้าย นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 1272
 • นางชัชวาลี  ชัยศรี นักวิชาการประมงชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1217
 • นายทวีศักดิ์  สกุณา นักวิชาการประมงชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 969
 • นายวิชยุตม์  แก้วฟองคำ นักวิชาการประมงชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 2200
 • นายไชยพร  ลู่สวัสดิกุล นักวิชาการประมงชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1585
 • นายประสิทธิ์  นิยมไทย นักวิชาการประมงชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1075
 • นางสาวยุพเยาว์ สายจันทร์ นักวิชาการประมงชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 2785
 • นางสาวจรรยวัลลภ์ จุ้ยหนองเมือง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 172
 • นางจำเริญศรี  ถาวรสุวรรณ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 1857
 • นางสาวอัมพุชนี นวลแสง นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 891
 • นางสาวแสงเดือน  นาคสุวรรณ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 1029
 • นางสาวศิริเนตร  ขุนทอง นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 548
 • นางศิริวัลยา  วงษ์อู่ทอง นักวิชาการประมงชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1093 
 • เรือเอก อภิชาต  สมฤทธิ์ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 244 
 • นายนิวัติ  อนุรักษ์ชนะชัย นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 299  
 • นายประเสริฐ  ปานปารมี นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 282 
 • นางกาญจนา  จ้ายเกิด นักวิชาการประมงชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่1954
 • นายปรเมษฐ์  มุสิการุณ นักวิชาการประมงชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่1127
 • นายธีระชัย  ทิพย์ดวง นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 310
 • ว่าทีร้อยตรี สมนึก  พรหมศร นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 301
 • นางวิระวรรณ ระยัน นักวิชาการประมงชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1714
 • นายสมบัติ สิงห์สี นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 1727
 • นายหฤษฎ์  บินโต๊ะหีม นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 1128
 • นายอนุสรณ์  แสนอาษา นักวิชาการประมงชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 910
 • นางสาวทิวารัตน์  เถลิงเกียรติลีลา นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 961
 • นายวชิระ  กว้างขวาง นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 1728
 • นายประพัฒน์  กอสวัสดิ์พัฒน์ นักวิชาการประมงชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1219
 • นางสาวนวนิตย์  คล่องแคล่ว นักวิชาการประมงชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1218
 • นายประดิษฐ์  เพ็ชรจรูญ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 1752
 • นางธีรภัทร์  ตงวัฒนากร นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 1748
 • นางณัฐวดี  เบี้ยขาว นักวิชาการประมงชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1110
 • นายธีรวัฒน์  สัมภวมานะ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 824
 • นางกาญจนา จ้ายเกิด นักวิชาการประมงชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1954
 • นายวีร์  กี่จนา นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 1054
 • นายอำนาจ  ศิริเพชร นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 1565
 • เรือโทนพดล  จันทรมณี นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 2747
 • นางสาวสุวดี  พิมพขันธ์ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 3068
 • นายสำราญ  รื่นนาค นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 2236
 • นายณัฐชพงศ์  เพชรฤทธิ์ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 1113
 • นางสาวเสาวมล  ภูตีกา นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 893
 • นางสาวจารุรินทร์  กุลทนันท์ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 2082
 • นายชัยวัต  ศรีบาลแจ่ม นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 1985
 • นางสาวนิตยา  วุฒิเจริญมงคล นักวิชาการประมงชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 345
 • นายสุริยัญ  แสงหงษ์ นักวิชาการประมงชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1694
 • นางสาววิสาขา  ปุณยกนก นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 890
 • นายวรมิตร  ศิลปชัย นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 1030
 • นางพรชนก  ชุมคง นักวิชาการประมงชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1547
 • Last Updated ( Monday, 26 November 2018 14:34 )
   
  Banner

  แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ


   

  Facebook Fanpage

  https://www.facebook.com/DOF.Personnel/

  แบบสำรวจออนไลน์

  ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่โดยรวมเพียงใด
     Powered by Joomla!. Designed by: web hosting business best actors Valid XHTML and CSS.

  "ค่านิยมร่วมของข้าราชการกรมประมง "We are FISHERIES" F = Friendly : มีความเป็นมิตร I = Integrity : มีคุณธรรม จริยธรรม S = Smart : มีความสง่างาม H = Happiness : มีความสุข E = Enthusiasm : มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน R = Responsibility : มีความรับผิดชอบ I = Intelligence : มีความฉลาด E = Energy : มีพลัง และกำลังความสามาร S = Simplicity : มีความเรียบง่าย "