INTRANETบริการ

"กรมประมงเรียกบรรจุข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (คนพิการ) ลำดับที่ 1 - 10, "
กลุ่มสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ PDF Print
Written by atthasit   
Tuesday, 01 March 2011 14:16


 

กลุ่มสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

(1)    ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาเกี่ยวกับระบบการจัดสวัสดิการ
            สำหรับบุคลากรตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
            จัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ  พ.ศ. 2547 และกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(2)    ดำเนินกิจกรรมเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างความรู้
            เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ   พลเรือน พ.ศ. 2551
            หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และการบริหารภาครัฐแนวใหม่

(3)    ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร
            และเสริมสร้างความเสมอภาคหญิงชายของกรม

(4)    ดำเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

(5)    ดำเนินการเกี่ยวกับขั้นตอนการเกษียณอายุราชการ

      (6)    ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
            ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 

 

                                                         
                                       

 

 

 

 

 

 

Last Updated ( Tuesday, 24 April 2018 11:40 )
 
Banner

แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ


 

Facebook Fanpage

https://www.facebook.com/DOF.Personnel/

แบบสำรวจออนไลน์

ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่โดยรวมเพียงใด
 Powered by Joomla!. Designed by: web hosting business best actors Valid XHTML and CSS.

"ค่านิยมร่วมของข้าราชการกรมประมง "We are FISHERIES" F = Friendly : มีความเป็นมิตร I = Integrity : มีคุณธรรม จริยธรรม S = Smart : มีความสง่างาม H = Happiness : มีความสุข E = Enthusiasm : มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน R = Responsibility : มีความรับผิดชอบ I = Intelligence : มีความฉลาด E = Energy : มีพลัง และกำลังความสามาร S = Simplicity : มีความเรียบง่าย "