INTRANETบริการ

"กรมประมงเรียกบรรจุข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการผลิตภัณฑ์ฺอาหารปฏิบัติการ ลำดับที่ 22, ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ลำดับที่ 1, ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ลำดับที่ 2, ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ลำดับที่ 5, ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ลำดับที่ 5, ตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ ลำดับที่ 130, ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ ลำดับที่ 1, ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ลำดับที่ 2, ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ลำดับที่ 2, นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ ลำดับที่ 2, ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ ลำดับที่ 1, "
กลุ่มสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ PDF Print
Written by atthasit   
Tuesday, 01 March 2011 14:16


 

กลุ่มสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

(1)    ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาเกี่ยวกับระบบการจัดสวัสดิการ
            สำหรับบุคลากรตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
            จัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ  พ.ศ. 2547 และกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(2)    ดำเนินกิจกรรมเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างความรู้
            เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ   พลเรือน พ.ศ. 2551
            หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และการบริหารภาครัฐแนวใหม่

(3)    ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร
            และเสริมสร้างความเสมอภาคหญิงชายของกรม

(4)    ดำเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

(5)    ดำเนินการเกี่ยวกับขั้นตอนการเกษียณอายุราชการ

      (6)    ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
            ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 

 

                                                         
                                       

 

 

 

 

 

 

Last Updated ( Tuesday, 24 April 2018 11:40 )
 
Banner

แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ


 

Facebook Fanpage

MV เพลงจำขึ้นใจ

แบบสำรวจออนไลน์

ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่โดยรวมเพียงใด
 Powered by Joomla!. Designed by: web hosting business best actors Valid XHTML and CSS.

"ค่านิยมร่วมของข้าราชการกรมประมง "We are FISHERIES" F = Friendly : มีความเป็นมิตร I = Integrity : มีคุณธรรม จริยธรรม S = Smart : มีความสง่างาม H = Happiness : มีความสุข E = Enthusiasm : มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน R = Responsibility : มีความรับผิดชอบ I = Intelligence : มีความฉลาด E = Energy : มีพลัง และกำลังความสามาร S = Simplicity : มีความเรียบง่าย "