INTRANETบริการ

"กรมประมงเรียกบรรจุข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการผลิตภัณฑ์ฺอาหารปฏิบัติการ ลำดับที่ 22, ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ลำดับที่ 1, ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ลำดับที่ 2, ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ลำดับที่ 5, ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ลำดับที่ 5, ตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ ลำดับที่ 130, ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ ลำดับที่ 1, ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ลำดับที่ 2, ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ลำดับที่ 2, นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ ลำดับที่ 2, ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ ลำดับที่ 1, "
หนังสือเวียน ปี 2560 PDF Print
Written by supattra   
Monday, 06 February 2017 15:48

 เลขที่หนังสือ

เรื่อง

 กษ0503.2/ว 1220 ลว 25 ธ.ค.60 ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
(นักวิชาการประมง ชก.ตำแหน่งเลขที่ 1585)
 กษ0503.2/ว 1171 ลว 13 ธ.ค.60 ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
(นักวิชาการประมง ชก.ตำแหน่งเลขที่ 1075)
 กษ0503.2/ว 1122 ลว 29 พ.ย.60 ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
(นักทรัพยากรบุคคล  ชก. ตำแหน่งเลขที่ 172)
(นักวิชาการประมง  ชก. ตำแหน่ 2785)
กษ 0503.6/ว 2263
ลว. 26 ธ.ค. 60
ประชาสัมพันธ์ข่าวประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักเดินเรือปฏิบัติการ ตำแหน่งนายช่างกลเรือปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน (รายละเอียด)

กษ 0503.6/ว 987
ลว. 25 ต.ค. 60

ขอส่งประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ชั้นต่ำกว่าสายสะพายประจำปี 2560 (รายละเอียด)
  กษ0503.2/ว 995 ลว 27 ต.ค.60ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
(นักวิชาการประมง  ชพ. ตำแหน่งเลขที่ 891)
(นักวิชาการประมง  ชพ. ตำแหน่ 1857)
  กษ0503.2/ว 963 ลว 19 ต.ค.60 ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
(นักวิชาการประมง ชพ.ตำแหน่งเลขที่ 1029)
 กษ0503.2/ว 852 ลว 18 ก.ย.60  ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
(นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร ชพ.ตำแหน่งเลขที่ 548)
 กษ0503.2/ว 881ลว 26 ก.ย.60 ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
(นักวิชาการประมง  ชพ. ตำแหน่งเลขที่ 244)
(นักวิชาการประมง  ชก. ตำแหน่ 1093)
 กษ 0503.4/ว1612 ลว27 ก.ย. 60

ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการทั่วไปในสังกัดกรมประมง
(รายละเอียด)

 กษ0503.2/ว 852ลว 18 ก.ย.60 ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
(นักวิชาการประมง ชพ.ตำแหน่งเลขที่ 299)
 กษ0503.2/ว 814
ลว 8 ก.ย.60
 ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
(นักวิชาการประมง ชพ.ตำแหน่งเลขที่ 282)

กษ 0503.4/ว1457
ลว 31 สิงหาคม 2560

การนำระบบสารสนเทศพนักงานราชการระดับกรม (DGEIS) มาใช้ในการจัดทำสัญญาจ้างและการต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการในสังกัดกรมประมง (รายละเอียด)

กษ 0503.6/ว 774
ลว. 22 ส.ค. 60

 จ่ายใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา
(กษ 0503.6/ว744) (บัญชีรายชื่อผู้รับใบประกาศนียบัตรฯ)

กษ0503.2/ว 718
ลว 15 ส.ค.60

  ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
(นักวิชาการประมง ชก.ตำแหน่งเลขที่ 1954)
กษ0503.2/ว 707
ลว 10 ส.ค.60

  ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
(นักวิชาการประมง  ชพ. ตำแหน่งเลขที่ 310)
(นักวิชาการประมง  ชก. ตำแหน่ 1127)

 กษ0503.2/ว 637
ลว 26 ก.ค.60

 ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
(นักวิชาการประมง  ชพ. ตำแหน่งเลขที่ 301)
กษ 0503.6/ว476
ลว. 6 มิ.ย. 60

จัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2558
- บัญชีรายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ที่ได้รับการจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2558 (รายละเอียด)
- แบบฟอร์มบัญชีรายชื่อผู้ที่รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (รายละเอียด)
- ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการกำหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย (รายละเอียด)
กษ0503.2/ว 422
ลว 19 พ.ค.60

 ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
(นักวิชาการประมง ชก.ตำแหน่งเลขที่ 1714)
  กษ 0503.2/ว 420ลว 18 พ.ค. 60 ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
((นักวิชาการประมง  ชพ. ตำแหน่งเลขที่ 1727)
  กษ 0503.2/ว 357 ลว 21 เม.ย. 60  ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
((นักวิชาการประมง  ชก. ตำแหน่งเลขที่ 910)
(นักวิชาการประมง  ชพ. ตำแหน่ 1128)
 กษ 0503.2/ว 335 ลว 12 เม.ย. 60  ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
(นักวิชาการประมง  ชพ. ตำแหน่งเลขที่ 961)
 กษ 0503.4/ว 645 ลว 12 เม.ย. 60

 หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการะดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ สังกัดกรมประมง (รายละเอียด)

  กษ 0503.2/ว 292 ลว 24 มี.ค. 60 ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
(นักวิชาการประมง  ชพ. ตำแหน่งเลขที่ 1728)
 กษ 0503.2/ว 276 ลว 22 มี.ค. 60

  ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
((นักวิชาการประมง  ชก. ตำแหน่งเลขที่ 1218)
(นักวิชาการประมง  ชก. ตำแหน่ 1219)

 กษ 0503.2/ว 273 ลว 22 มี.ค. 60   ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
(นักวิชาการประมง  ชพ. ตำแหน่งเลขที่ 1752)
 กษ 0503.4/ว 275
 แนวทางปฏิบัติการยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการสังกัดกรมประมง (รายละเอียด)

ด่วนที่สุด   

กษ  0503.2/ว 217 ลว 6 มี.ค. 60        

   ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
(นักวิชาการประมง  ชพ. ตำแหน่งเลขที่ 1748)
 กษ 0503.2/ว 199 ลว 2 มี.ค. 60  ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
(นักวิชาการประมง  ชก. ตำแหน่งเลขที่ 1110)
 กษ 0503.2/ว 160 ลว 17 ก.พ. 60 ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
(นักวิชาการประมง  ชพ. ตำแหน่งเลขที่ 824)
 กษ 0503.2/ว 142ลว 14 ก.พ. 60

  ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
(นักวิชาการประมง  ชพ. ตำแหน่งเลขที่ 1565)
(นักวิชาการประมง  ชพ. ตำแหน่ 1054)
(นักวิชาการประมง  ชก. ตำแหน่งเลขที่ 1954)

 กษ 0503.4/ว 187ลว 31 ม.ค. 60 มาตรการเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน และการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างกลเรือปฏิบัติการ (รายละเอียด) 
 ษ 0503.2/ว 87
ลว 26 ม.ค. 60
  ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
(นักวิชาการประมง  ชพ. ตำแหน่งเลขที่ 2747)
กษ 0503.2/ว 74
ลว 24 ม.ค. 60
 ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
(นักวิชาการประมง  ชพ. ตำแหน่งเลขที่ 3068)
 กษ 0503.2/ว 47
ลว 17 ม.ค. 60
 ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ชพ. ตำแหน่งเลขที่ 840)
  กษ 0503.2/ว 28
ลว 12 ม.ค. 60
 ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
(นักวิชาการประมง  ชพ. ตำแหน่งเลขที่ 2236)
 กษ 0503.2/ว 16
ลว 10 ม.ค. 60
  ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
(นักวิชาการประมง  ชพ. ตำแหน่งเลขที่ 1113)
Last Updated ( Thursday, 26 July 2018 10:51 )
 
Banner

แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ


 

แบบสำรวจออนไลน์

ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่โดยรวมเพียงใด
 Powered by Joomla!. Designed by: web hosting business best actors Valid XHTML and CSS.

"ค่านิยมร่วมของข้าราชการกรมประมง "We are FISHERIES" F = Friendly : มีความเป็นมิตร I = Integrity : มีคุณธรรม จริยธรรม S = Smart : มีความสง่างาม H = Happiness : มีความสุข E = Enthusiasm : มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน R = Responsibility : มีความรับผิดชอบ I = Intelligence : มีความฉลาด E = Energy : มีพลัง และกำลังความสามาร S = Simplicity : มีความเรียบง่าย "