INTRANETบริการ

"กรมประมงเรียกบรรจุข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (คนพิการ) ลำดับที่ 1 - 10, "
หนังสือเวียน ปี 2560 PDF Print
Written by supattra   
Monday, 06 February 2017 15:48

 เลขที่หนังสือ

เรื่อง

 กษ0503.2/ว 1220 ลว 25 ธ.ค.60 ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
(นักวิชาการประมง ชก.ตำแหน่งเลขที่ 1585)
 กษ0503.2/ว 1171 ลว 13 ธ.ค.60 ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
(นักวิชาการประมง ชก.ตำแหน่งเลขที่ 1075)
 กษ0503.2/ว 1122 ลว 29 พ.ย.60 ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
(นักทรัพยากรบุคคล  ชก. ตำแหน่งเลขที่ 172)
(นักวิชาการประมง  ชก. ตำแหน่ 2785)
กษ 0503.6/ว 2263
ลว. 26 ธ.ค. 60
ประชาสัมพันธ์ข่าวประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักเดินเรือปฏิบัติการ ตำแหน่งนายช่างกลเรือปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน (รายละเอียด)

กษ 0503.6/ว 987
ลว. 25 ต.ค. 60

ขอส่งประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ชั้นต่ำกว่าสายสะพายประจำปี 2560 (รายละเอียด)
  กษ0503.2/ว 995 ลว 27 ต.ค.60ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
(นักวิชาการประมง  ชพ. ตำแหน่งเลขที่ 891)
(นักวิชาการประมง  ชพ. ตำแหน่ 1857)
  กษ0503.2/ว 963 ลว 19 ต.ค.60 ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
(นักวิชาการประมง ชพ.ตำแหน่งเลขที่ 1029)
 กษ0503.2/ว 852 ลว 18 ก.ย.60  ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
(นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร ชพ.ตำแหน่งเลขที่ 548)
 กษ0503.2/ว 881ลว 26 ก.ย.60 ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
(นักวิชาการประมง  ชพ. ตำแหน่งเลขที่ 244)
(นักวิชาการประมง  ชก. ตำแหน่ 1093)
 กษ 0503.4/ว1612 ลว27 ก.ย. 60

ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการทั่วไปในสังกัดกรมประมง
(รายละเอียด)

 กษ0503.2/ว 852ลว 18 ก.ย.60 ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
(นักวิชาการประมง ชพ.ตำแหน่งเลขที่ 299)
 กษ0503.2/ว 814
ลว 8 ก.ย.60
 ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
(นักวิชาการประมง ชพ.ตำแหน่งเลขที่ 282)

กษ 0503.4/ว1457
ลว 31 สิงหาคม 2560

การนำระบบสารสนเทศพนักงานราชการระดับกรม (DGEIS) มาใช้ในการจัดทำสัญญาจ้างและการต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการในสังกัดกรมประมง (รายละเอียด)

กษ 0503.6/ว 774
ลว. 22 ส.ค. 60

 จ่ายใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา
(กษ 0503.6/ว744) (บัญชีรายชื่อผู้รับใบประกาศนียบัตรฯ)

กษ0503.2/ว 718
ลว 15 ส.ค.60

  ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
(นักวิชาการประมง ชก.ตำแหน่งเลขที่ 1954)
กษ0503.2/ว 707
ลว 10 ส.ค.60

  ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
(นักวิชาการประมง  ชพ. ตำแหน่งเลขที่ 310)
(นักวิชาการประมง  ชก. ตำแหน่ 1127)

 กษ0503.2/ว 637
ลว 26 ก.ค.60

 ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
(นักวิชาการประมง  ชพ. ตำแหน่งเลขที่ 301)
กษ 0503.6/ว476
ลว. 6 มิ.ย. 60

จัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2558
- บัญชีรายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ที่ได้รับการจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2558 (รายละเอียด)
- แบบฟอร์มบัญชีรายชื่อผู้ที่รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (รายละเอียด)
- ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการกำหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย (รายละเอียด)
กษ0503.2/ว 422
ลว 19 พ.ค.60

 ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
(นักวิชาการประมง ชก.ตำแหน่งเลขที่ 1714)
  กษ 0503.2/ว 420ลว 18 พ.ค. 60 ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
((นักวิชาการประมง  ชพ. ตำแหน่งเลขที่ 1727)
  กษ 0503.2/ว 357 ลว 21 เม.ย. 60  ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
((นักวิชาการประมง  ชก. ตำแหน่งเลขที่ 910)
(นักวิชาการประมง  ชพ. ตำแหน่ 1128)
 กษ 0503.2/ว 335 ลว 12 เม.ย. 60  ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
(นักวิชาการประมง  ชพ. ตำแหน่งเลขที่ 961)
 กษ 0503.4/ว 645 ลว 12 เม.ย. 60

 หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการะดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ สังกัดกรมประมง (รายละเอียด)

  กษ 0503.2/ว 292 ลว 24 มี.ค. 60 ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
(นักวิชาการประมง  ชพ. ตำแหน่งเลขที่ 1728)
 กษ 0503.2/ว 276 ลว 22 มี.ค. 60

  ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
((นักวิชาการประมง  ชก. ตำแหน่งเลขที่ 1218)
(นักวิชาการประมง  ชก. ตำแหน่ 1219)

 กษ 0503.2/ว 273 ลว 22 มี.ค. 60   ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
(นักวิชาการประมง  ชพ. ตำแหน่งเลขที่ 1752)
 กษ 0503.4/ว 275
 แนวทางปฏิบัติการยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการสังกัดกรมประมง (รายละเอียด)

ด่วนที่สุด   

กษ  0503.2/ว 217 ลว 6 มี.ค. 60        

   ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
(นักวิชาการประมง  ชพ. ตำแหน่งเลขที่ 1748)
 กษ 0503.2/ว 199 ลว 2 มี.ค. 60  ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
(นักวิชาการประมง  ชก. ตำแหน่งเลขที่ 1110)
 กษ 0503.2/ว 160 ลว 17 ก.พ. 60 ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
(นักวิชาการประมง  ชพ. ตำแหน่งเลขที่ 824)
 กษ 0503.2/ว 142ลว 14 ก.พ. 60

  ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
(นักวิชาการประมง  ชพ. ตำแหน่งเลขที่ 1565)
(นักวิชาการประมง  ชพ. ตำแหน่ 1054)
(นักวิชาการประมง  ชก. ตำแหน่งเลขที่ 1954)

 กษ 0503.4/ว 187ลว 31 ม.ค. 60 มาตรการเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน และการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างกลเรือปฏิบัติการ (รายละเอียด) 
 ษ 0503.2/ว 87
ลว 26 ม.ค. 60
  ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
(นักวิชาการประมง  ชพ. ตำแหน่งเลขที่ 2747)
กษ 0503.2/ว 74
ลว 24 ม.ค. 60
 ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
(นักวิชาการประมง  ชพ. ตำแหน่งเลขที่ 3068)
 กษ 0503.2/ว 47
ลว 17 ม.ค. 60
 ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ชพ. ตำแหน่งเลขที่ 840)
  กษ 0503.2/ว 28
ลว 12 ม.ค. 60
 ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
(นักวิชาการประมง  ชพ. ตำแหน่งเลขที่ 2236)
 กษ 0503.2/ว 16
ลว 10 ม.ค. 60
  ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
(นักวิชาการประมง  ชพ. ตำแหน่งเลขที่ 1113)
Last Updated ( Thursday, 26 July 2018 10:51 )
 
Banner

แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ


 

แบบสำรวจออนไลน์

ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่โดยรวมเพียงใด
 Powered by Joomla!. Designed by: web hosting business best actors Valid XHTML and CSS.

"ค่านิยมร่วมของข้าราชการกรมประมง "We are FISHERIES" F = Friendly : มีความเป็นมิตร I = Integrity : มีคุณธรรม จริยธรรม S = Smart : มีความสง่างาม H = Happiness : มีความสุข E = Enthusiasm : มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน R = Responsibility : มีความรับผิดชอบ I = Intelligence : มีความฉลาด E = Energy : มีพลัง และกำลังความสามาร S = Simplicity : มีความเรียบง่าย "