INTRANETบริการ

"กรมประมงเรียกบรรจุข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการผลิตภัณฑ์ฺอาหารปฏิบัติการ ลำดับที่ 22, ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ลำดับที่ 1, ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ลำดับที่ 2, ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ลำดับที่ 5, ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ลำดับที่ 5, ตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ ลำดับที่ 130, ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ ลำดับที่ 1, ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ลำดับที่ 2, ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ลำดับที่ 2, นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ ลำดับที่ 2, ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ ลำดับที่ 1, "
กลุ่มแผนและติดตามประเมินผล PDF Print
Written by atthasit   
Thursday, 20 April 2017 15:23

 

 
- แผนการเรียนการสอนภายในหน่วยงานรูปแบบ Unit School
- แผน/ผล โครงการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Unit School
- รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Unit School
 
รายงานผลการพัฒนาบุคลากรประจำปี ๒๕๖๑
 
     แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ปีงบประมาณ2561

 แบบฟอร์มแผนการพัฒนาบุคลากรกรมประมงและแผนพัฒนาบุคคลภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2561และ ประจำปีงบประมาณ 2561(รายละเอียด)

  ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 - หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มแผนและติดตามประเมินผล ที่ กษ ๐๕๐๓.๗/๑๘๑๖
   ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
(รายละเอียด)
 - ประกาศกรมประมง ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ (รายละเอียด)
 - แบบฟอร์มใบสมัคร (รายละเอียด)

           ประชาสัมพันธ์ข่าวฝึกอบรมจัดโดยหน่วยงานภายนอก ปี ๒๕๖๑

 • หนังสือมูลนิธิพัฒนาข้าราชการ ที่ ว.3/2561 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561 เรื่อง โครงการอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ รุ่นที่ 5
  (รายละเอียด)
 • หนังสือบริษัท แพคริม ลีดเดอร์ชิป เซ็นเตอร์ จำกัด ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2561 เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
  (รายละเอียด)
 • หนังสือสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ที่ สพช 20128/2561
  เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร 9 อุปนิสัยพอเพียงสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน
  (รายละเอียด)
 • หนังสือสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ที่ สพช 60079/2561 เรื่อง เรียนเชิญเข้าร่วมอบรม หัวข้อ รู้ รุก รับ
  จับทิศทางลูกค้า เพื่อชัยชนะในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 6 (รายละเอียด)
 • หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ ศธ 0513.10501/0238
  เรื่อง ขอความอนุเราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร (รายละเอียด)
 • หนังสือมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ ที่ IRDP 2018/02/0007 เรื่อง เรียนเชิญส่งบุคลากร
  เข้าพัฒนาองค์ความรู้ (รายละเอียด)
 • หนังสือสำนักงานคลังสมอง วปอ.เพื่อสังคม ที่ วปอ. 005/61 เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร
  ผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคง (รายละเอียด)
 • หนังสือสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. ที่ 1251/6584.75
  เรื่อง การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาอบรมหลักสูตรนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์การและสังคม
  อย่างยั่งยืน รุ่นที่ 2
  (รายละเอียด)

หน้าข่าวประชาสัมพันธ์ฯ

                   รายงานประเมินผลโครงการฝึกอบรมระดับผลลัพธ์ Outcome

 •  รายงานการประเมินผล Outcome ในภาพรวมของหลักสูตร
  - หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติราชการ
  - หลักสูตรการบริหารงานให้ประสบผลสำเร็จอย่างมีความสุข
  - หลักสูตรการเจริญสติเพื่อปฏิบัติราชการอย่างมีความสุข
  (รายละเอียด)
 • รายงานการประเมินผลการจัดฝึกอบรมระดับผลลัพธ์ Outcome
  - หลักสูตรการบริหารงานให้ประสบผลสำเร็จอย่างมีความสุข ประจำปีงบประมาณ 2560
  (รายละเอียด)
  - หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

    ประจำปีงบประมาณ 2559 และ 2560
  (รายละเอียด)
  - หลักสูตรการเจริญสติเพื่อปฏิบัติราชการอย่างมีความสุข รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560
  (รายละเอียด)

          รายงานประเมินผลโครงการฝึกอบรมระดับ OUTPUT

 • โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร
  ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2561
  ระหว่างวันที่ 8 - 12 มกราคม 2561 ณ จังหวัดเชียงราย (รายละเอียด)
 • หลักสูตร การเจริญสติเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
  ณ สวนพุทธธรรม อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  - รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 24 - 26 มกราคม 2561 (รายละเอียด)
 • หลักสูตร การเจริญสติเพื่อปฏิบัติราชการอย่างมีความสุข
  ณ สวนพุทธธรรม อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  - รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 - 22 พฤศจิกายน 2560 (รายละเอียด)
  - รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 - 22 ธันวาคม 2560
  (รายละเอียด)
 • โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
  เรื่อง “การให้ความรู้ ความเข้าใจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบย้อนกลับ
  ณ ท่าเทียบเรือประมง” ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 22 - 24 ธันวาคม 2560
  ณ โรงแรมบีพีแกรนด์ ทาวเวอร์ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  (รายละเอียด)
 • หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ
  พ.ศ. 2560
  ณ โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
  - สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2561 (รายละเอียด)
  - สำหรับผู้บริหาร ระหว่างวันที่ 18 - 19 พฤศจิกายน 2560 (รายละเอียด)

 • หลักสูตร การปฐมนิเทศและการสัมมนาร่วมกันหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี
  สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
  ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (รายละเอียด)
 • หลักสูตร การให้ความรู้ ความเข้าใจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบย้อนกลับ
  ณ ท่าเทียบเรือประมง ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
  ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิติ้ จังหวัดชลบุรี (รายละเอียด)

 • หลักสูตร การให้ความรู้ ความเข้าใจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบย้อนกลับ
  ณ ท่าเทียบเรือประมง ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
  ณ โรงแรมโกลเด้น บีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี (รายละเอียด)

 • หลักสูตร การพัฒนาผู้นำกรมประมง ประจำปี 2560
  ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 – 2 กรกฎาคม 2560
  ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 15 – 16 กรกฎาคม 2560
  ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2560
  ครั้งที่ 4 ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2560 และ
  ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2560
  ณ ห้องประชุมกรมประมง กรุงเทพมหานคร
  (รายละเอียด)
 • รายงานการประเมินผลโครงการการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2560
  ระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน 2560
  ณ โรงแรมมารวยการ์เด้นท์ กรุงเทพมหานคร
  (รายละเอียด)
 • การเจริญสติเพื่อปฏิบัติราชการอย่างมีความสุข
  รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ (รายละเอียด)
  รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ (รายละเอียด)
  รุ่นที่ ๓ ระหว่าววันที่ ๒๖ - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (รายละเอียด)
 • หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
  และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ ระหว่างวันที่ ๒ - ๓ กันยายน ๒๕๖๐
  (รายละเอียด)
 • หลักสูตร การบริหารงานให้ประสบผลสำเร็จอย่างมีความสุข
  ช่วงที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐
  ช่วงที่ ๒ กลุ่มที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐
             กลุ่มที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐
  (รายละเอียด)
 • หลักสูตร การพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ช่วงที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
  (รายละเอียด)

 • หลักสูตร การพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ช่วงที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๓ - ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐
  (รายละเอียด)

 • โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
  ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ จังหวัดเลย
  (รายละเอียด)

           กำหนดหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมกรมประมง

           ข้าราชการลาศึกษา

  

      แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

        รายงานการพัฒนาบุคลากรกรมประมง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (รายละเอียด)
Last Updated ( Tuesday, 12 June 2018 15:22 )
 
Banner

แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ


 

Facebook Fanpage

MV เพลงจำขึ้นใจ

แบบสำรวจออนไลน์

ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่โดยรวมเพียงใด
 Powered by Joomla!. Designed by: web hosting business best actors Valid XHTML and CSS.

"ค่านิยมร่วมของข้าราชการกรมประมง "We are FISHERIES" F = Friendly : มีความเป็นมิตร I = Integrity : มีคุณธรรม จริยธรรม S = Smart : มีความสง่างาม H = Happiness : มีความสุข E = Enthusiasm : มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน R = Responsibility : มีความรับผิดชอบ I = Intelligence : มีความฉลาด E = Energy : มีพลัง และกำลังความสามาร S = Simplicity : มีความเรียบง่าย "