INTRANETบริการ

"กรมประมงเรียกบรรจุข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการผลิตภัณฑ์ฺอาหารปฏิบัติการ ลำดับที่ 22, ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ลำดับที่ 1, ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ลำดับที่ 2, ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ลำดับที่ 5, ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ลำดับที่ 5, ตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ ลำดับที่ 130, ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ ลำดับที่ 1, ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ลำดับที่ 2, ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ลำดับที่ 2, นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ ลำดับที่ 2, ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ ลำดับที่ 1, "
กลุ่มแผนและติดตามประเมินผล PDF Print
Written by atthasit   
Thursday, 20 April 2017 15:23

 

 

        การรายงานผลการพัฒนาบุคลากรประจำปี 2562
          หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มแผนและติดตามประเมินผล ที่ กษ 0503.7/ว 901
          เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) และรายงานผลการพัฒนาบุคลากรประจำปี 2562


          แบบฟอร์มรายงาน
กกจ.1/62, กกจ.2/62, กกจ.3/62,
                                      
กกจ.3/62 ใบลงทะเบียนโครงการอบรมเกษตรกร
 
ตัวอย่างแบบฟอร์มการรายงาน
แผน/ผลการพัฒนารายบุคคล (IDP) ประจำปีงบประมาณ 2562
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 (รายละเอียด)

คู่มือการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลกรมประมง ปี2561 (IDP)
(รายละเอียด)

แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ปีงบประมาณ2561

 • รายงานผลการพัฒนารายบุคคล (IDP) กรมประมง ปี่งบประมาณ 2561
  - รายงาน

แบบประเมินผลโครงการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Unit School
(รายละเอียด)


 แบบฟอร์มแผนการพัฒนาบุคลากรกรมประมงและแผนพัฒนาบุคคลภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2561และ ประจำปีงบประมาณ 2561(รายละเอียด)

  ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 - หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มแผนและติดตามประเมินผล ที่ กษ ๐๕๐๓.๗/๑๘๑๖
   ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
(รายละเอียด)
 - ประกาศกรมประมง ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ (รายละเอียด)
 - แบบฟอร์มใบสมัคร (รายละเอียด)

           ประชาสัมพันธ์ข่าวฝึกอบรมจัดโดยหน่วยงานภายนอก ปี2562

 • หนังสือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ ศธ 6902(17)/1103
  เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้าง
  ภาครัฐ (e-GP) ภายใต้ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 2
  (รายละเอียด)

 

           ประชาสัมพันธ์ข่าวฝึกอบรมจัดโดยหน่วยงานภายนอก ปี ๒๕๖๑

 • หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ 0210/ว 1259
  เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมหลักสูตร การสร้างงานกราฟฟิกส์ด้วยโปรแกรม Photoshop
  (รายละเอียด)
 • หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ 0201.06/ว 6378
  เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร The Big Data Ecosystem (รายละเอียด)
 • หนังสือสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน) ที่ สวก 0600/ว2532
  เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
  เพื่อบริหารจัดการประมงทะเลสำหรับนักวิจัย (รายละเอียด)
 • หนังสือมูลนิธิพัฒนาข้าราชการ ที่ ว.3/2561 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561 เรื่อง โครงการอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ รุ่นที่ 5
  (รายละเอียด)
 • หนังสือบริษัท แพคริม ลีดเดอร์ชิป เซ็นเตอร์ จำกัด ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2561 เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
  (รายละเอียด)
 • หนังสือสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ที่ สพช 20128/2561
  เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร 9 อุปนิสัยพอเพียงสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน
  (รายละเอียด)
 • หนังสือสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ที่ สพช 60079/2561 เรื่อง เรียนเชิญเข้าร่วมอบรม หัวข้อ รู้ รุก รับ
  จับทิศทางลูกค้า เพื่อชัยชนะในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 6 (รายละเอียด)
 • หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ ศธ 0513.10501/0238
  เรื่อง ขอความอนุเราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร (รายละเอียด)
 • หนังสือมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ ที่ IRDP 2018/02/0007 เรื่อง เรียนเชิญส่งบุคลากร
  เข้าพัฒนาองค์ความรู้ (รายละเอียด)
 • หนังสือสำนักงานคลังสมอง วปอ.เพื่อสังคม ที่ วปอ. 005/61 เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร
  ผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคง (รายละเอียด)
 • หนังสือสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. ที่ 1251/6584.75
  เรื่อง การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาอบรมหลักสูตรนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์การและสังคม
  อย่างยั่งยืน รุ่นที่ 2
  (รายละเอียด)

หน้าข่าวประชาสัมพันธ์ฯ

                   รายงานประเมินผลโครงการฝึกอบรมระดับผลลัพธ์ Outcome

 •  รายงานการประเมินผล Outcome ในภาพรวมของหลักสูตร
  - หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติราชการ
  - หลักสูตรการบริหารงานให้ประสบผลสำเร็จอย่างมีความสุข
  - หลักสูตรการเจริญสติเพื่อปฏิบัติราชการอย่างมีความสุข
  (รายละเอียด)

          รายงานประเมินผลโครงการฝึกอบรมระดับ OUTPUT

 • โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร
  ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2561
  ระหว่างวันที่ 8 - 12 มกราคม 2561 ณ จังหวัดเชียงราย (รายละเอียด)
 • หลักสูตร การเจริญสติเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
  ณ สวนพุทธธรรม อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  - รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 24 - 26 มกราคม 2561 (รายละเอียด)
 • หลักสูตร การเจริญสติเพื่อปฏิบัติราชการอย่างมีความสุข
  ณ สวนพุทธธรรม อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  - รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 - 22 พฤศจิกายน 2560 (รายละเอียด)
  - รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 - 22 ธันวาคม 2560
  (รายละเอียด)
 • โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
  เรื่อง “การให้ความรู้ ความเข้าใจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบย้อนกลับ
  ณ ท่าเทียบเรือประมง” ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 22 - 24 ธันวาคม 2560
  ณ โรงแรมบีพีแกรนด์ ทาวเวอร์ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  (รายละเอียด)
 • หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ
  พ.ศ. 2560
  ณ โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
  - สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2561 (รายละเอียด)
  - สำหรับผู้บริหาร ระหว่างวันที่ 18 - 19 พฤศจิกายน 2560 (รายละเอียด)

 • หลักสูตร การปฐมนิเทศและการสัมมนาร่วมกันหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี
  สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
  ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (รายละเอียด)
 • หลักสูตร การให้ความรู้ ความเข้าใจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบย้อนกลับ
  ณ ท่าเทียบเรือประมง ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
  ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิติ้ จังหวัดชลบุรี (รายละเอียด)

 • หลักสูตร การให้ความรู้ ความเข้าใจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบย้อนกลับ
  ณ ท่าเทียบเรือประมง ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
  ณ โรงแรมโกลเด้น บีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี (รายละเอียด)

           กำหนดหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมกรมประมง

           ข้าราชการลาศึกษา

   แบบฟอร์ม Unit School

- แผนการเรียนการสอนภายในหน่วยงานรูปแบบ Unit School
- แผน/ผล โครงการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Unit School
- รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Unit School
 
รายงานผลการพัฒนาบุคลากรประจำปี ๒๕๖๑
 
         แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
        รายงานการพัฒนาบุคลากรกรมประมง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (รายละเอียด)
Last Updated ( Tuesday, 16 October 2018 11:17 )
 
Banner

แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ


 

Facebook Fanpage

MV เพลงจำขึ้นใจ

แบบสำรวจออนไลน์

ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่โดยรวมเพียงใด
 Powered by Joomla!. Designed by: web hosting business best actors Valid XHTML and CSS.

"ค่านิยมร่วมของข้าราชการกรมประมง "We are FISHERIES" F = Friendly : มีความเป็นมิตร I = Integrity : มีคุณธรรม จริยธรรม S = Smart : มีความสง่างาม H = Happiness : มีความสุข E = Enthusiasm : มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน R = Responsibility : มีความรับผิดชอบ I = Intelligence : มีความฉลาด E = Energy : มีพลัง และกำลังความสามาร S = Simplicity : มีความเรียบง่าย "