INTRANETบริการ

"กรมประมงเรียกบรรจุข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (คนพิการ) ลำดับที่ 1 - 10, "
กลุ่มแผนและติดตามประเมินผล PDF Print
Written by atthasit   
Thursday, 20 April 2017 15:23

 

 
        การสอบเพื่อรับทุน
          ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อบุคลากรภาครัฐผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนรัฐบาล
          ไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2562
         
(รายละเอียด)
         
          ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล
          ไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2562
(รายละเอียด)

 

        การรายงานผลการพัฒนาบุคลากรประจำปี 2562
          หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มแผนและติดตามประเมินผล ที่ กษ 0503.7/ว 901
          เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) และรายงานผลการพัฒนาบุคลากรประจำปี 2562


          แบบฟอร์มรายงาน
กกจ.1/62, กกจ.2/62, กกจ.3/62,
                                      
กกจ.3/62 ใบลงทะเบียนโครงการอบรมเกษตรกร
 
*ตัวอย่างแบบฟอร์มการรายงาน*
แผน/ผลการพัฒนารายบุคคล (IDP) ประจำปีงบประมาณ 2562
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 (รายละเอียด)

คู่มือการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลกรมประมง ปี 2561 (IDP)
(รายละเอียด)

 รายงานการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ประจำปีงบประมาณ 2562
 - รายงาน

 แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ปีงบประมาณ 2561

 • รายงานผลการพัฒนารายบุคคล (IDP) กรมประมง ปี่งบประมาณ 2561
  - รายงาน
     รายงานการพัฒนาบุคลากรกรมประมง ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบ 12 เดือน)
     (รายละเอียด)

     รายงานประเมินผลโครงการฝึกอบรมระดับ OUTPUT 2562

 • หลักสูตร การสร้างและพัฒนาวินัย คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
  และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
  รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 1 - 3 (รายละเอียด)

  รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 1 - 3 (รายละเอียด)
 • แนวทางการบริหารจัดการด้านการประมงตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558
  และที่แก้ไขเพิ่มเติม รุ่นที่ 1 (รายละเอียด)
 • แนวทางการบริหารจัดการด้านการประมงตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558
  และที่แก้ไขเพิ่มเติม รุ่นที่ 2 (รายละเอียด)
 • แนวทางการบริหารจัดการด้านการประมงตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558
  และที่แก้ไขเพิ่มเติม รุ่นที่ 3 (รายละเอียด)
 • โครงการปฐมนิเทศและการสัมมนาร่วมกัน หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี
  สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 (รายละเอียด)
 • โครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล กรณีศึกษากรมชลประทาน
  หน่วยงานแห่งการบริหารทรัพยากรบุคคลดีเด่น (รายละเอียด)
 • หลักสูตร “การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท : เศรษฐกิจพอเพียง ระยะที่ 2” (รายละเอียด)
 • หลักสูตร พื้นฐานการบริหารจัดการการทำประมงตามหลักการของ
  Marine Stewardship Council Fisheries Standard (รายละเอียด)
 • โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร
  ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2562 (รายละเอียด)

แบบประเมินผลโครงการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Unit School
(รายละเอียด)


 แบบฟอร์มแผนการพัฒนาบุคลากรกรมประมงและแผนพัฒนาบุคคลภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2561และ ประจำปีงบประมาณ 2561(รายละเอียด)

            ประชาสัมพันธ์ข่าวฝึกอบรมจัดโดยหน่วยงานภายนอก ปี2562

 • หนังสือมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) เรื่อง เรียนเชิญส่งบุคลากร
  เข้าพัฒนาองค์ความรู้ (รายละเอียด)
 • หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
  หลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสด้านทฤษฎี (รายละเอียด)
 • หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม
  (รายละเอียด)
 • หนังสือสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
  Chief People Officer Program : CPO รุ่นที่ 13 (รายละเอียด)
 • หนังสือสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
  เรื่องขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร International Essential Digital Learning (รายละเอียด)
 • หนังสือมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายฌศรษฐกิจการคลัง ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561
  เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม (รายละเอียด)
 • หนังสือมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (รายละเอียด)
 • หนังสือมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง เชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
  จำนวน 8 หลักสูตร (รายละเอียด)
 • หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตร
  การปฏิบัติงานสารบรรณภาครัฐ และการเขียนหนังสือราชการเชิงบูรณาการ รุ่นที่ 3
  (รายละเอียด)
 • หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม
  หลักสูตร การวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อการออกแบบการบริหารจัดการ รุ่นที่ 11
  (รายละเอียด)
 • หนังสือศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม เรื่อง ขอเสนอโครงการฝึกอบรม UPGRADE
  องค์กรคุณธรรมสู่ความเป็นเลิศ (รายละเอียด)
 • หนังสือมูลนิธิพัฒนาข้าราชการ ที่ ว.6/2561 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2561
  เรื่อง โครงการอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ รุ่น 6 (รายละเอียด)
 • หนังสือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ ศธ 6902(17)/1103
  เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบ
  จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ภายใต้ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
  พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 2 (รายละเอียด)
 • หนังสือสถาบันพัฒนาสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์ ที่ สม 19/2561
  เรื่อง ขอเชิญส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการสัมมนาพิเศษเสริมทักษะด้านสื่อสารองค์กรยุคดิจิทัล
  (รายละเอียด)
 • หนังสือมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ที่ นต 013/2561 เรื่อง ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรม
  (รายละเอียด)
 • หนังสือสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ที่ วท 5401/ว.12492
  เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม (รายละเอียด)
 • หนังสือมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ ศธ 6803.13/ว134 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการ 4 หลักสูตร
  (รายละเอียด)
                   รายงานประเมินผลโครงการฝึกอบรมระดับผลลัพธ์ Outcome
 •  รายงานการประเมินผล Outcome ในภาพรวมของหลักสูตร
  - หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติราชการ
  - หลักสูตรการบริหารงานให้ประสบผลสำเร็จอย่างมีความสุข
  - หลักสูตรการเจริญสติเพื่อปฏิบัติราชการอย่างมีความสุข
  (รายละเอียด)

          รายงานประเมินผลโครงการฝึกอบรมระดับ OUTPUT

 • โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร
  ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2561
  ระหว่างวันที่ 8 - 12 มกราคม 2561 ณ จังหวัดเชียงราย (รายละเอียด)
 • หลักสูตร การเจริญสติเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
  ณ สวนพุทธธรรม อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  - รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 24 - 26 มกราคม 2561 (รายละเอียด)
 • หลักสูตร การเจริญสติเพื่อปฏิบัติราชการอย่างมีความสุข
  ณ สวนพุทธธรรม อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  - รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 - 22 พฤศจิกายน 2560 (รายละเอียด)
  - รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 - 22 ธันวาคม 2560
  (รายละเอียด)
 • โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
  เรื่อง “การให้ความรู้ ความเข้าใจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบย้อนกลับ
  ณ ท่าเทียบเรือประมง” ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 22 - 24 ธันวาคม 2560
  ณ โรงแรมบีพีแกรนด์ ทาวเวอร์ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  (รายละเอียด)
 • หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ
  พ.ศ. 2560
  ณ โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
  - สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2561 (รายละเอียด)
  - สำหรับผู้บริหาร ระหว่างวันที่ 18 - 19 พฤศจิกายน 2560 (รายละเอียด)

 • หลักสูตร การปฐมนิเทศและการสัมมนาร่วมกันหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี
  สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
  ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (รายละเอียด)
 • หลักสูตร การให้ความรู้ ความเข้าใจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบย้อนกลับ
  ณ ท่าเทียบเรือประมง ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
  ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิติ้ จังหวัดชลบุรี (รายละเอียด)

 • หลักสูตร การให้ความรู้ ความเข้าใจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบย้อนกลับ
  ณ ท่าเทียบเรือประมง ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
  ณ โรงแรมโกลเด้น บีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี (รายละเอียด)

           กำหนดหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมกรมประมง

           ข้าราชการลาศึกษา

   แบบฟอร์ม Unit School

- แผนการเรียนการสอนภายในหน่วยงานรูปแบบ Unit School
- แผน/ผล โครงการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Unit School
- รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Unit School
 
 ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 - หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มแผนและติดตามประเมินผล ที่ กษ ๐๕๐๓.๗/๑๘๑๖
   ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
(รายละเอียด)
 - ประกาศกรมประมง ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ (รายละเอียด)
 - แบบฟอร์มใบสมัคร (รายละเอียด)
       
Last Updated ( Thursday, 25 April 2019 11:06 )
 
Banner

แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ


 

Facebook Fanpage

https://www.facebook.com/DOF.Personnel/

แบบสำรวจออนไลน์

ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่โดยรวมเพียงใด
 Powered by Joomla!. Designed by: web hosting business best actors Valid XHTML and CSS.

"ค่านิยมร่วมของข้าราชการกรมประมง "We are FISHERIES" F = Friendly : มีความเป็นมิตร I = Integrity : มีคุณธรรม จริยธรรม S = Smart : มีความสง่างาม H = Happiness : มีความสุข E = Enthusiasm : มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน R = Responsibility : มีความรับผิดชอบ I = Intelligence : มีความฉลาด E = Energy : มีพลัง และกำลังความสามาร S = Simplicity : มีความเรียบง่าย "