INTRANETบริการ

"กรมประมงเรียกบรรจุข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการผลิตภัณฑ์ฺอาหารปฏิบัติการ ลำดับที่ 22, ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ลำดับที่ 1, ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ลำดับที่ 2, ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ลำดับที่ 5, ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ลำดับที่ 5, ตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ ลำดับที่ 130, ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ ลำดับที่ 1, ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ลำดับที่ 2, ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ลำดับที่ 2, นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ ลำดับที่ 2, ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ ลำดับที่ 1, "
กลุ่มแผนและติดตามประเมินผล PDF Print
Written by atthasit   
Thursday, 20 April 2017 15:23

 

 

        การรายงานผลการพัฒนาบุคลากรประจำปี 2562
          หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มแผนและติดตามประเมินผล ที่ กษ 0503.7/ว 901
          เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) และรายงานผลการพัฒนาบุคลากรประจำปี 2562


          แบบฟอร์มรายงาน
กกจ.1/62, กกจ.2/62, กกจ.3/62,
                                      
กกจ.3/62 ใบลงทะเบียนโครงการอบรมเกษตรกร
 
*ตัวอย่างแบบฟอร์มการรายงาน*
แผน/ผลการพัฒนารายบุคคล (IDP) ประจำปีงบประมาณ 2562
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 (รายละเอียด)

คู่มือการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลกรมประมง ปี2561 (IDP)
(รายละเอียด)

แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ปีงบประมาณ2561

 • รายงานผลการพัฒนารายบุคคล (IDP) กรมประมง ปี่งบประมาณ 2561
  - รายงาน

แบบประเมินผลโครงการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Unit School
(รายละเอียด)


 แบบฟอร์มแผนการพัฒนาบุคลากรกรมประมงและแผนพัฒนาบุคคลภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2561และ ประจำปีงบประมาณ 2561(รายละเอียด)

  ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 - หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มแผนและติดตามประเมินผล ที่ กษ ๐๕๐๓.๗/๑๘๑๖
   ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
(รายละเอียด)
 - ประกาศกรมประมง ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ (รายละเอียด)
 - แบบฟอร์มใบสมัคร (รายละเอียด)
 

           ประชาสัมพันธ์ข่าวฝึกอบรมจัดโดยหน่วยงานภายนอก ปี2562

 • หนังสือมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายฌศรษฐกิจการคลัง ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561
  เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม (รายละเอียด)
 • หนังสือมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (รายละเอียด)
 • หนังสือมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง เชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
  จำนวน 8 หลักสูตร (รายละเอียด)
 • หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตร
  การปฏิบัติงานสารบรรณภาครัฐ และการเขียนหนังสือราชการเชิงบูรณาการ รุ่นที่ 3
  (รายละเอียด)
 • หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม
  หลักสูตร การวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อการออกแบบการบริหารจัดการ รุ่นที่ 11
  (รายละเอียด)
 • หนังสือศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม เรื่อง ขอเสนอโครงการฝึกอบรม UPGRADE
  องค์กรคุณธรรมสู่ความเป็นเลิศ (รายละเอียด)
 • หนังสือมูลนิธิพัฒนาข้าราชการ ที่ ว.6/2561 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2561
  เรื่อง โครงการอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ รุ่น 6 (รายละเอียด)
 • หนังสือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ ศธ 6902(17)/1103
  เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบ
  จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ภายใต้ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
  พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 2 (รายละเอียด)
 • หนังสือสถาบันพัฒนาสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์ ที่ สม 19/2561
  เรื่อง ขอเชิญส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการสัมมนาพิเศษเสริมทักษะด้านสื่อสารองค์กรยุคดิจิทัล
  (รายละเอียด)
 • หนังสือมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ที่ นต 013/2561 เรื่อง ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรม
  (รายละเอียด)
 • หนังสือสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ที่ วท 5401/ว.12492
  เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม (รายละเอียด)
 • หนังสือมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ ศธ 6803.13/ว134 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการ 4 หลักสูตร
  (รายละเอียด)
 • หนังสือมูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง ที่ มวพ2561/00065
  เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา (รายละเอียด)
 • หนังสือมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ที่ สวค.1193/61
  เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม (รายละเอียด)
                   รายงานประเมินผลโครงการฝึกอบรมระดับผลลัพธ์ Outcome
 •  รายงานการประเมินผล Outcome ในภาพรวมของหลักสูตร
  - หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติราชการ
  - หลักสูตรการบริหารงานให้ประสบผลสำเร็จอย่างมีความสุข
  - หลักสูตรการเจริญสติเพื่อปฏิบัติราชการอย่างมีความสุข
  (รายละเอียด)

          รายงานประเมินผลโครงการฝึกอบรมระดับ OUTPUT

 • โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร
  ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2561
  ระหว่างวันที่ 8 - 12 มกราคม 2561 ณ จังหวัดเชียงราย (รายละเอียด)
 • หลักสูตร การเจริญสติเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
  ณ สวนพุทธธรรม อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  - รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 24 - 26 มกราคม 2561 (รายละเอียด)
 • หลักสูตร การเจริญสติเพื่อปฏิบัติราชการอย่างมีความสุข
  ณ สวนพุทธธรรม อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  - รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 - 22 พฤศจิกายน 2560 (รายละเอียด)
  - รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 - 22 ธันวาคม 2560
  (รายละเอียด)
 • โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
  เรื่อง “การให้ความรู้ ความเข้าใจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบย้อนกลับ
  ณ ท่าเทียบเรือประมง” ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 22 - 24 ธันวาคม 2560
  ณ โรงแรมบีพีแกรนด์ ทาวเวอร์ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  (รายละเอียด)
 • หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ
  พ.ศ. 2560
  ณ โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
  - สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2561 (รายละเอียด)
  - สำหรับผู้บริหาร ระหว่างวันที่ 18 - 19 พฤศจิกายน 2560 (รายละเอียด)

 • หลักสูตร การปฐมนิเทศและการสัมมนาร่วมกันหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี
  สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
  ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (รายละเอียด)
 • หลักสูตร การให้ความรู้ ความเข้าใจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบย้อนกลับ
  ณ ท่าเทียบเรือประมง ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
  ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิติ้ จังหวัดชลบุรี (รายละเอียด)

 • หลักสูตร การให้ความรู้ ความเข้าใจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบย้อนกลับ
  ณ ท่าเทียบเรือประมง ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
  ณ โรงแรมโกลเด้น บีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี (รายละเอียด)

           กำหนดหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมกรมประมง

           ข้าราชการลาศึกษา

   แบบฟอร์ม Unit School

- แผนการเรียนการสอนภายในหน่วยงานรูปแบบ Unit School
- แผน/ผล โครงการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Unit School
- รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Unit School
 
 
       
Last Updated ( Monday, 03 December 2018 15:45 )
 
Banner

แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ


 

แบบสำรวจออนไลน์

ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่โดยรวมเพียงใด
 Powered by Joomla!. Designed by: web hosting business best actors Valid XHTML and CSS.

"ค่านิยมร่วมของข้าราชการกรมประมง "We are FISHERIES" F = Friendly : มีความเป็นมิตร I = Integrity : มีคุณธรรม จริยธรรม S = Smart : มีความสง่างาม H = Happiness : มีความสุข E = Enthusiasm : มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน R = Responsibility : มีความรับผิดชอบ I = Intelligence : มีความฉลาด E = Energy : มีพลัง และกำลังความสามาร S = Simplicity : มีความเรียบง่าย "