INTRANETบริการ

"กรมประมงเรียกบรรจุข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (คนพิการ) ลำดับที่ 1 - 10, "
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการ ปีงบประมาณ 2561 (ม.ค. - มิ.ย.) PDF Print
Written by supattra   
Wednesday, 28 March 2018 17:33

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมประมง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)

 

ชื่อหน่วยงาน

ชื่อ
ตำแหน่ง

วันที่ประกาศขึ้นบัญชี

วันที่บัญชีหมดอายุ

จำนวนผู้ที่ขึ้นบัญชี

เรียกทำสัญญาจ้างถึงลำดับที่ 

จำนวนคงเหลือ

Download ประกาศกรม

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 2 (สมุทรสาคร)

พนักงานผู้ช่วยประมง

14 ก.ย. 61

13 ก.ย. 63

19

 

0

 

19

 

 

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

 

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 

7 ก.ย. 61

 

6 ก.ย. 61

 

4

 

0

 

4

 

 

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงเขต 1 (สมุทรสาคร)

 

นักวิชาการประมง

 

7 ก.ย. 61

 

6 ก.ย. 61

 

67

 

0

 

67

 

 

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต)

 

นักวิชาการประมง

 

7 ก.ย. 61

 

6 ก.ย. 61

 

63

 

0

 

63

 

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 2 (นครสวรรค์)

 

เจ้าพนักงานประมง

 

7 ก.ย. 61

 

6 ก.ย. 61

 

4

 

0

 

4

 

 

สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร

 

เจ้าหน้าที่ประมง

 

7 ก.ย. 61

 

6 ก.ย. 61

 

5

 

0

 

5

 

 

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงเขต 2 (สงขลา)

 

นักวิชาการประมง

 

6 ก.ย. 61

 

5 ก.ย. 63

 

22

 

0

 

22

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 4 (อุดรธานี)


 

เจ้าหน้าที่ประมง

 

6 ก.ย. 61

 

5 ก.ย. 63

 

3

 

0

 

3

 

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)

 

พนักงานผู้ช่วยประมง

6 ก.ย. 61

 
 

5 ก.ย. 63

 

33

 

0

 

33

 

ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่ประมง

6 ก.ย. 61

-

-

-

-

 

สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย

เจ้าหน้าที่ประมง

31 ส.ค. 61

30 ส.ค. 63

1

0

 

1

ศูนย์วิจัยและพัมนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 7 (ชลบุรี)

เจ้าหน้าที่ธุรการ

31 ส.ค. 61

30 ส.ค. 63

 

3

0

3

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 1(ฉะเชิงเทรา)

นายช่างเครื่องยนต์

31 ส.ค. 61

30 ส.ค. 63

3

0

 

3

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 1(ฉะเชิงเทรา)

นายช่างไฟฟ้า

31 ส.ค. 61

30 ส.ค. 63


3

0

 

3

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 1(ฉะเชิงเทรา)

นักวิชาการประมง

31 ส.ค. 61

30 ส.ค. 63

7

0

7

 

สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี

เจ้าหน้าที่ธูรการ

27 ส.ค. 61

26 ส.ค. 63

 

4

 

0

 

4

 

สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เจ้าหน้าที่ธูรการ

27 ส.ค. 61

26 ส.ค. 63

 

3

 

0

 

3

 

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)

 

พนักงานผู้ช่วยประมง

 

23 ส.ค. 61

 

22 ส.ค. 61

 

4

 

0

 

4

 

 

ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสงขลา

 

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร

 

16 ส.ค. 61

 

15 ส.ค. 63

 

6

 

0

 

6

 

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 3 (สกลนคร)

 

พนักงานผู้ช่วยประมง

 

16 ส.ค. 61

 

15 ส.ค. 63

 

27

 

0

 

27

 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

เจ้าพนักงานประมง


15 ส.ค. 61

 

14 ส.ค. 63

3

0

 

3

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

15 ส.ค. 61

14 ส.ค. 63

22

0

22

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ)

พนักงานผู้ช่วยประมง

14 ส.ค. 61

13 ส.ค. 63

 

4

0

4

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)

ช่างไฟฟ้า

14 ส.ค. 61

13 ส.ค. 63

3

0

 

4

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 1 (ฉะเชิงเทรา)

เจ้าพนักงานประมง

14 ส.ค. 61

13 ส.ค. 63

9

 

0

 

9

สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

เจ้าพนักงานประมง

9 ส.ค. 61

8 ส.ค. 63

 

4

 

0

 

4

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ตรัง)

พนักงานผู้ช่วยประมง

9 ส.ค. 61

8 ส.ค. 63

 

7

 

0

 

7

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 1 (เชียงใหม่)

เจ้าหน้าที่ประมง

9 ส.ค. 61

8 ส.ค. 63

 

2

 

0

 

2

กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร

9 ส.ค. 61

8 ส.ค. 63

16

 

0

16

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 5 (สุราษฎร์ธานี)

พนักงานผู้ช่วยประมง

6 ส.ค. 61

 

5 ส.ค. 63

 

4

0

 

4

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนล่าง (สตูล)

 

กะลาสี

 

26 ก.ค. 61

 

25 ก.ค. 63

 

2

 

0

 

2

 

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)

 

เจ้าพนักงานประมง

 

26 ก.ค. 61

 

25 ก.ค. 63

 

1

 

0

 

1

 

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 3 (พิจิตร)

 

นักวิชาการประมง

 

26 ก.ค. 61

 

25 ก.ค. 63

 

10

 

0

 

10

 

กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

เจ้าพนักงานประมง

 

18 ก.ค. 61

17 ก.ค. 63

2

0

2

 

 

ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 1 (ระยอง)

 

กะลาสี

 

16 ก.ค. 61

 

15 ก.ค. 63

 

4

 

0

 

4

 

 

กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น

 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 

16 ก.ค. 61

 

15 ก.ค. 63

 

3

 

0

 

3

 

 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

พนักงานผู้ช่วยประมง

 

10 ก.ค. 61

 

9 ก.ค. 63

 

12

 

0

 

12

 

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 2 (นครสวรรค์)

 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 

10 ก.ค. 61

 

9 ก.ค. 63

 

12

 

0

 

12

 

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 1 (เชียงใหม่)

 

พนักงานผู้ช่วยประมง

 

10 ก.ค. 61

 

9 ก.ค. 63

 

22

 

0

 

22

 

 

กองคลัง

 

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

 

10 ก.ค. 61

 

9 ก.ค. 63

 

5

 

0

 

5

 

ศูนย์วิจััยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

29 มิ.ย. 61

28 มิ.ย. 63

-

-

-

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นักภูมิศาสตร์

 

22 มิ.ย. 61

21 มิ.ย. 63

10

0

10

 

กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ

 

นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์

 

14 มิ.ย. 61

 

13 มิ.ย. 63

 

3

 

0

 

3

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ตรัง)

นักวิชาการประมง

 

14 มิ.ย. 61

 

13 มิ.ย. 63

 

12

 

0

 

12

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 3 (สุราษฎร์ธานี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 

14 มิ.ย. 61

 

13 มิ.ย. 63

 

4

 

0

4

 
 

สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี

นักวิชาการประมง

8 มิ.ย. 61

7 มิ.ย. 63

9

0

9

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุยา)

 

เจ้าพนักงานประมง

 

8 มิ.ย. 61

 

7 มิ.ย. 63

 

1

 

0

 

1

 

 

กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด

 

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

 

8 มิ.ย. 61

 

7 มิ.ย. 63

 

5

 

0

 

5

 

สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช

นักวิชาการประมง

 

6 มิ.ย. 61

 

5 มิ.ย. 63

 

24

 

0

 

24

 

สำนักงานประมงจังหวัดตรัง

นักวิชาการประมง

 

6 มิ.ย. 61

 

5 มิ.ย. 63

 

61

 

0

 

61

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง)

กะลาสี

 

6 มิ.ย. 61

 

5 มิ.ย. 63

 

1

 

0

 

1

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง)

นายช่างไฟฟ้า

 

6 มิ.ย. 61

5 มิ.ย. 63

 

2

 

0

 

2

 

กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ

เจ้าหน้าที่ประมง

 

6 มิ.ย. 61

 

5 มิ.ย. 63

 

2

 

0

 

2

 

สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี

นักวิชาการประมง

31 พ.ค. 61

30 พ.ค. 63

13

0

13

 

สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี

เจ้าหน้าที่ประมง

31 พ.ค. 61

30 พ.ค. 63

1

 

0

1

 

สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจ้าหน้าที่ธุรการ

31 พ.ค. 61

30 พ.ค. 63

21

 

0

21

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต)

ช่างไม้

31 พ.ค. 61

30 พ.ค. 63

ไม่มีผู้สมัคร

 

0

0

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 2 (นครสวรรค์)

เจ้าหน้าที่ประมง

31 พ.ค. 61

30 พ.ค. 63

1

 

0

1

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 2 (นครสวรรค์)

นักวิชาการประมง

31 พ.ค. 61

30 พ.ค. 63

6

 

0

6

 

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

นักวิชาการประมง

31 พ.ค. 61

 

30 พ.ค. 63

51

 

0

51

 

ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 1 (เชียงราย)

เจ้าหน้าที่ประมง

28 พ.ค. 61

27 พ.ค. 63

 

3

 

0

 

3

สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี

นักวิชาการประมง

28 พ.ค. 61

27 พ.ค. 63

5

0

5

 

สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

นักวิชาการประมง

28 พ.ค. 61

27 พ.ค. 63


2

0

2

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)

นายช่างไฟฟ้า

23 พ.ค. 61

22 พ.ค. 63

 

6

0

 

6

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 1 (ฉะเชิงเทรา)

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

23 พ.ค. 61

 

22 พ.ค. 63

 

5

 

0

5

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำอุตรดิตถ์

นักวิชาการประมง

23 พ.ค. 61

22 พ.ค. 63

10

0

 

10

 

สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย

นักวิชาการประมง

23 พ.ค. 61

 

22 พ.ค. 63

4

0


4

สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ

นักวิชาการประมง

21 พ.ค. 61

20 พ.ค. 63

6

0

6

สำนักงานประมงจังหวัดตราด

นักวิชาการประมงและตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง

21 พ.ค. 61

-

ไม่มีผู้สอบผ่าน

-

-

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 4 (อุบลราชธานี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

21 พ.ค. 61

 

20 พ.ค. 63

 

17

 

0

17

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

21 พ.ค. 61

20 พ.ค. 63

 

14

0

 

14

 

ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันตก (กาญจนบุรี)

กะลาสี

21 พ.ค. 61

20 พ.ค. 63

 

1

 

0

 

1

 

สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ

นักวิชาการประมง

21 พ.ค. 61

20 พ.ค. 63

6

 

0

 

6

 

สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง

นักวิชาการประมง

21 พ.ค. 61

20 พ.ค. 63

3

0

 

3

 

กองประมงต่างประเทศ

นักวิชาการประมง

21 พ.ค. 61

20 พ.ค. 63

 

10

 

0

 

10

 

กองคลัง

นักวิชาการเงินและบัญี

17 พ.ค. 61

16 พ.ค. 63

2

0

2

สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน

นักวิชาการประมง

17 พ.ค. 61

16 พ.ค. 63

7


0

 

7

สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี

นักวิชาการประมง

17 พ.ค. 61

16 พ.ค. 63

9


0

 

9

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่

นักวิชาการประมง

17 พ.ค. 61

16 พ.ค. 63

 

14

0

 

14

สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด

นักวิชาการประมง

17 พ.ค. 61

16 พ.ค. 63

 

6

0

 

6

สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต

นักวิชาการประมง

17 พ.ค. 61

16 พ.ค. 63


4

0

 

4

ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคเหนือ (พิษณุโลก)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

17 พ.ค. 61

16 พ.ค. 63

10


0

10

 

Last Updated ( Friday, 14 September 2018 15:35 )
 
Banner

แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ


 

Facebook Fanpage

https://www.facebook.com/DOF.Personnel/

แบบสำรวจออนไลน์

ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่โดยรวมเพียงใด
 Powered by Joomla!. Designed by: web hosting business best actors Valid XHTML and CSS.

"ค่านิยมร่วมของข้าราชการกรมประมง "We are FISHERIES" F = Friendly : มีความเป็นมิตร I = Integrity : มีคุณธรรม จริยธรรม S = Smart : มีความสง่างาม H = Happiness : มีความสุข E = Enthusiasm : มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน R = Responsibility : มีความรับผิดชอบ I = Intelligence : มีความฉลาด E = Energy : มีพลัง และกำลังความสามาร S = Simplicity : มีความเรียบง่าย "