INTRANETบริการ

"กรมประมงเรียกบรรจุข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (คนพิการ) ลำดับที่ 1 - 10, "
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อประเมิน 62 PDF Print
Written by chutima   
Thursday, 22 November 2018 10:02

ประกาศกรม ประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนด เป็นตำแหน่งที่ปรับระดับสูงขึ้นได้ตามกรอบตำแหน่งที่เริ่มต้นจากระดับ ปฏิบัติการ และมีผู้ดำรงตำแหน่งอยู่แล้ว 

   

 • นายพิชิต พรหมประศรี                  นักวิชาการประมงชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 253 
 • นางธนิกานต์  บัวทอง                   นักวิชาการประมงชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1896
 • นางสาวกมลรัตน์ ยงเจริญ              นักวิชาการประมงชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1895
 • นางวิลาสินี คงเล่ง                       นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 2800
 • นางวรรณเพ็ญ เกตุกล่ำ                 นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 1817 
 • นางวิรงรอง เลิศประเสริฐ               นักวิชาการประมงชำนาญการ  ตำแหน่งเลขที่ 1186 
 • นายปัถฐพล ประพฤติ                   นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 226 
 • นางสาวธัญยธรณ์ พรหมประเสริฐ    นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 2515 
 •  นางสาววรรณไล ภู่แย้ม               นักวิชาการประมงชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1401
 • นางอำไพ ล่องลอย                     นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 1267 
 • นายวิศรุต ศิริพรกิตติ                    นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1339
 • นายอนุรักษ์ สุขโข                       นักวิชาการประมงชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1097 
 • นายเอกพล รัตนพันธ์                      นักวิชาการประมงชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่  2946
 •  นางสาวณัฐกานต์ สาลีติด                นักวิชาการประมงชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่  1843
 • นายณรงค์ เลี่ยนยงค์                       นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่  3013 
 • นางสาวโสภิต แก้วชนะ         นักวิชาการประมงชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่  1730
 • นายยุทธภูมิ สุวรรอาชา        นักวิชาการประมงชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1796
 • นางสาวรจวรรณ จดชัยภูมิ       นักวิชาการประมงชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1077
 • นายไกรสร ระศรี       นักวิชาการประมงชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1058 
 • นางสาวเพ็ญแข คุณาวงค์เดช            นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 1171
 • นางสาวจริญญา สุวรรณนาคะ            นักวิชาการประมงชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1788 
 • นางนวพร ดุลยสิริวิทย์                     นักวิชาการประมงชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1028  
 • นางสาวเพ็ญประภา  แพวิเศษ           นักวิชาการประมงชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1750 
 • นางสาวณัชชาพัชร์ ศศิโชควัชรสกุล   นักวิชาการประมงชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1751
 • นางสาวรุ่งนภา ว่องไวไพโรจน์ นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 1344
 • นางสาวนิศานาถ ตัณฑัยย์       นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 531
 • นายวิศรุต ชัยเลิศฤทธิ์               นักวิชาการประมงชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1792 
 • นางสาวสุรีย์พร เย็นสุวรรณ             นักวิชาการประมงชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1787 
 • นายอนงค์ นิ่มละมัย                  นักวิชาการประมงชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1779 
 • นายศุภกานต์ ชัยโชติรานันท์       นักวิชาการประมงชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1220
 • นายโอภาส ชามะสนธิ์               นักวิชาการประมงชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1489 
 • นางปราณี อ่อนแก้ว                  นักวิชาการประมงชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 757
 • นางสาววันทนา เจนกิจโกศล นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 1399
 • นางสาวอัญญานี แย้มรุ่งเรื่อง       นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 1382
 • นางภัสราภา แก้วเนิน               นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 538
 • นายภาสวรรษ ทัศนครองสินธุ์     นักวิชาการประมงชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1912
 • นายพิเชต พลายเพชร          นักวิชาการประมงชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1897
 • นายนเรศ กิจจาพัฒนพันธ์           เศรษฐกรชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 596
 • นางสาววัฒนา หนูนิล                  นักวิชาการประมงชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1745
 • นางสาวสุพัสตรา เหล็กจาน          นักวิชาการประมงชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 2014
 • นางปทุมวัลย์ เจริญพร                 นักวิชาผลิตภัณฑ์อาหารชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 561 
 • นางสาวศนิกานต์  ตันสุตะพานิช    นักวิชาการประมงชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1188
 • นางกฤษณา       จันทร์แก้ว        นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 1168
 • นายธีรพงศ์         ไกรนรา       นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 2274
 • นางสาวเพ็ญศรี  เมืองเยาว์    นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 1305
 • นางสาวสุมลมาลย์ สุวรรณภูมิ        นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 151 
 •  

   

  Last Updated ( Wednesday, 12 February 2020 11:20 )
   
  Banner

  แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ


   

  Facebook Fanpage

  https://www.facebook.com/DOF.Personnel/

  แบบสำรวจออนไลน์

  ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่โดยรวมเพียงใด
     Powered by Joomla!. Designed by: web hosting business best actors Valid XHTML and CSS.

  "ค่านิยมร่วมของข้าราชการกรมประมง "We are FISHERIES" F = Friendly : มีความเป็นมิตร I = Integrity : มีคุณธรรม จริยธรรม S = Smart : มีความสง่างาม H = Happiness : มีความสุข E = Enthusiasm : มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน R = Responsibility : มีความรับผิดชอบ I = Intelligence : มีความฉลาด E = Energy : มีพลัง และกำลังความสามาร S = Simplicity : มีความเรียบง่าย "