INTRANETบริการ

"กรมประมงเรียกบรรจุข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการผลิตภัณฑ์ฺอาหารปฏิบัติการ ลำดับที่ 22, ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ลำดับที่ 1, ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ลำดับที่ 2, ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ลำดับที่ 5, ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ลำดับที่ 5, ตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ ลำดับที่ 130, ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ ลำดับที่ 1, ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ลำดับที่ 2, ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ลำดับที่ 2, นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ ลำดับที่ 2, ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ ลำดับที่ 1, "
การประเมินบุคคลและผลงาน PDF Print
Written by atthasit   
Wednesday, 16 March 2011 15:19


 การประเมินระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ
    Laughing ระเบียบ
ก.พ.   
    Laughing แบบฟอร์มการประเมิน

    Laughing ประกาศ อ.ก.พ. กรมประมง ลงวันที่ 12 เมษายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการะดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ สังกัดกรมประมง


  รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการ ประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ สำหรับตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนดกรอบตำแหน่งที่เริ่มต้นจากระดับปฏิบัติการ 
    Laughing ที่ กษ 0503.2/ว 702 ลว.16  ก.ค. 2561

รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการ ประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ สำหรับตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนดกรอบตำแหน่งที่ไม่ได้เริ่มต้นจากระดับปฏิบัติการ 
  
Laughing ที่ กษ 0503.2/ว 703 ลว.16  ก.ค. 2561

   การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานดพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นในตำแหน่งว่าง ตำแหน่งประเภทวิชาการ สำหรับตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนดกรอบตำแหน่งที่ไม่ได้เริ่มต้นจากระดับปฏิบัติการ   

 Laughing ที่ กษ 0503.2/ว 951 ลว. 20  ก.ค. 2561  
 

 Laughing ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ ก.พ.กำหนดกรอบตำแหน่งที่เริ่มต้นจากระดับปฏิบัติการ

         Sealed ปีงบประมาณ 2561

         Sealed ปีงบประมาณ 2560

         Sealed ปีงบประมาณ 2559

         Sealed ปีงบประมาณ 2558

         Sealed ปีงบประมาณ 2557

         Sealed ปีงบประมาณ 2556
  Laughing ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ก.พ.กำหนดกรอบตำแหน่งที่ไม่ได้เริ่มต้นจากระดับปฏิบัติการ Laughing

         Sealed ปีงบประมาณ 2560

         Sealed  ปีงบประมาณ 2559

         Sealed  ปีงบประมาณ 2558

         Sealed ปีงบประมาณ 2557

         Sealed ปีงบประมาณ 2556


   Laughingการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป
ประกาศ อ.ก.พ. กรมประมง เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป

   Laughingเอกสารประกอบการประเมิน
แบบประเมินบุคคลและผลงาน (ตอนที่ 1 - 3)

แบบประเมินบุคคลและผลงาน (ตอนที่ 4)
    - ตัวอย่างผลงาน 1
    - ตัวอย่างผลงาน 2
    - ตัวอย่างผลงาน 3
    - ตัวอย่างผลงาน 4


ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง (สายช่วยวิชาการ)


ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง (สายช่วยงานบริหาร)
     รูปแบบและองค์ประกอบในการเขียนผลงาน 
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และเจ้าพนักงานห้องสมุด
ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานเดินเรือ นายช่างโลหะ นายช่างออกแบบเรือนายช่างเครื่องกล
(นายช่าง/ช่างเครื่องเรือเดิม)
ตำแหน่งนายช่างศิลป์ นายช่ายภาพ
ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล นายช่างโยธา
ตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสาร นายช่างไฟฟ้า
  Laughing
การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ

  ประกาศ อ.ก.พ. กรมประมง เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และคำอธิบาย 
ประกาศ อ.ก.พ. กรมประมง เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
เอกสารประกอบการคัดเลือก

 ตัวอย่างปกเอกสารประกอบการคัดเลือกฯ

ตัวอย่างปกข้อเสนอแนวคิดฯ
เอกสารหมายเลข 1
เอกสารหมายเลข 2
เอกสารหมายเลข 3 
  (ที่ได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงแล้ว)

เอกสารหมายเลข 3   

เอกสารหมายเลข 4

   คำอธิบายเอกสารประกอบการคัดเลือกบุุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น  

หลักฐานการเผยแพร่ผลงาน
หนังสือรับรองผลงานวิชาการจากคณะกรรมการวิชาการของหน่วยงาน (ฉบับจริง)
หลักเกณฑ์การประเมินผลงานแบ่งตามสาขา
สาขาผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำและตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

สาขานิเวศวิทยาการจัดการประมงและแหล่งน้ำ
สาขาการประมงต่างประเทศ

สาขาการประมงทะเล
สาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
สาขาโรคสัตว์น้ำ
สาขาสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ
สาขาพันธุกรรมสัตว์น้ำ
สาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
สาขาอาหารสัตว์น้ำ
สาขาเศรษฐกิจการประมง
สาขาการเดินเรือและช่างกลเรือ
สาขาบริหารงานทั่วไป
สาขาวิเคราะห์นโยบายและแผน
สาขาพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาสาสนเทศและสารสนเทศภูมิศาสตร์ประมง
สาขาสถิติ
สาขานิติการ 
สาขางานคลัง 

สาขาพัฒนาระบบบริหาร งานบุคคล และวิเทศสัมพันธ์

สาขาบริหารจัดการด้านการประมง
สาขาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

   Laughingการบริหารงานบุคคลในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประกาศ อ.ก.พ. กรมประมง เรื่อง การบริหารงานบุคคลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 

แนวทางปฏิบัติการใช้รูปแบบตัวพิมพ์ในเอกสารวิชาการ 

แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการของหน่วยงาน 

การเผยแพร่ผลงานวิชาการและการติดตามผลข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางาน 

   Laughingการให้ข้าราชการที่ได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายใน

         สามารถนำผลงานในสังกัดเดิมไปใช้ในการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับให้สูงขึ้นได้ภายในระยะเวลาที่กำหน

   Laughing อนุมัติผ่อนผันให้ข้าราชการที่ได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายใน สามารถนำผลงานในสังกัดเดิมไปใช้ในการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับให้สูงขึ้นในหน่วยงานสังกัดใหม่ได้

  Laughing  การจัดทำและพิจารณาประเมินผลงานวิชาการเพื่อขอประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น


Last Updated ( Monday, 29 October 2018 07:55 )
 
Banner

แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ


 

Facebook Fanpage

MV เพลงจำขึ้นใจ

แบบสำรวจออนไลน์

ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่โดยรวมเพียงใด
 Powered by Joomla!. Designed by: web hosting business best actors Valid XHTML and CSS.

"ค่านิยมร่วมของข้าราชการกรมประมง "We are FISHERIES" F = Friendly : มีความเป็นมิตร I = Integrity : มีคุณธรรม จริยธรรม S = Smart : มีความสง่างาม H = Happiness : มีความสุข E = Enthusiasm : มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน R = Responsibility : มีความรับผิดชอบ I = Intelligence : มีความฉลาด E = Energy : มีพลัง และกำลังความสามาร S = Simplicity : มีความเรียบง่าย "