INTRANETบริการ

"กรมประมงเรียกบรรจุข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (คนพิการ) ลำดับที่ 1 - 10, "
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ปีงบประมาณ 2562 PDF Print
Written by jiraporn   
Thursday, 13 December 2018 15:19

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ดังนี้

 • บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร สังกัด ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา) ตำแหน่งกะลาสี (รายละเอียด)
 • บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร สังกัด กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ตำแหน่งพนักงานห้องทดลอง (รายละเอียด)
 • บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร สังกัด กรมประมง (คนพิการ) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง (รายละเอียด)
 • บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร สังกัด ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 1 (ระยอง) ตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสาร (รายละเอียด)
 • บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอน (สมุทรปราการ) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (รายละเอียด)
 • บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร สังกัด สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (รายละเอียด)
 • บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร สังกัด สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตำแหน่งนักวิชาการประมง (รายละเอียด)
 • บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร สังกัด กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ตำแหน่งกะลาสี ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง และตำแหน่งช่างเครื่องเรือจักรกล (รายละเอียด)
 • บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 2 (สมุทรสาคร) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (รายละเอียด)
 • บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร สังกัด ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตำแน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (รายละเอียด)
 • บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร สังกัด กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ตำแหน่งนายช่างเครื่องยนต์ และตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง (รายละเอียด)
 • บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 2 (สมุทรสาคร) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (คนพิการ) (รายละเอียด)
 • บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง (รายละเอียด)
 • บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 2 (นครสวรรค์) ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง (รายละเอียด)
 • บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร สังกัด ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 1 (เชียงราย) ตำแหน่งนักวิชาการประมง (รายละเอียด)
 • บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 10 (กาญจนบุรี) ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง (รายละเอียด)
 • บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 5 (ยโสธร) ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง (รายละเอียด)
 • บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร สังกัด กองควบคุมการประมงนอกน่านน้ำและการขนถ่ายสัตว์น้ำ ตำแหน่งนักวิชาการประมง (รายละเอียด)
 • บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 7 (ชลบุรี) ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง และตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง (รายละเอียด)
 • บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร สังกัด กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืำ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (รายละเอียด)
 • บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร สังกัด ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่) ตำแหน่งช่างเครื่องเรือจักรยนต์ชั้น 1 (รายละเอียด)
 • บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร สังกัด สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง (รายละเอียด)
 • บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร สังกัด กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ (รายละเอียด)
 • บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 6 (ขอนแก่น) ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง (รายละเอียด)
 • บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 5 (ภูเก็ต) ตำแหน่งนักวิชาการประมง และตำแหน่งพนักงานห้องทดลอง (รายละเอียด)
 • บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร สังกัด ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 4 (อุบลราชธานี) ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง (รายละเอียด)
 • บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร สังกัด สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (รายละเอียด)
 • บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร สังกัด กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง และตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก (รายละเอียด)
 • บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร สังกัด ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสมุทรสาคร
  ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (รายละเอียด)
 • บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร สังกัด ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา)
  ตำแหน่งนายท้ายเรือกลลำน้ำชั้น 1 (รายละเอียด)
 • บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร สังกัด ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่) ตำแหน่งกะลาสี (รายละเอียด)
 • บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร สังกัด สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ ตำแหน่งนักวิชาการประมง (รายละเอียด)
 • บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร) ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง (รายละเอียด)
 • บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร สังกัด สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (รายละเอียด)
 • บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร สังกัด กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (รายละเอียด)
 • บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) ตำแหน่งนักวิชาการประมง (รายละเอียด)
 • บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร สังกัด สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (รายละเอียด)
 • บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมง (รายละเอียด)
 
 
Last Updated ( Tuesday, 25 June 2019 08:56 )
 
Banner

แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ


 

Facebook Fanpage

https://www.facebook.com/DOF.Personnel/

แบบสำรวจออนไลน์

ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่โดยรวมเพียงใด
 Powered by Joomla!. Designed by: web hosting business best actors Valid XHTML and CSS.

"ค่านิยมร่วมของข้าราชการกรมประมง "We are FISHERIES" F = Friendly : มีความเป็นมิตร I = Integrity : มีคุณธรรม จริยธรรม S = Smart : มีความสง่างาม H = Happiness : มีความสุข E = Enthusiasm : มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน R = Responsibility : มีความรับผิดชอบ I = Intelligence : มีความฉลาด E = Energy : มีพลัง และกำลังความสามาร S = Simplicity : มีความเรียบง่าย "