INTRANETบริการ

"กรมประมงเรียกบรรจุข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการผลิตภัณฑ์ฺอาหารปฏิบัติการ ลำดับที่ 22, ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ลำดับที่ 1, ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ลำดับที่ 2, ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ลำดับที่ 5, ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ลำดับที่ 5, ตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ ลำดับที่ 130, ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ ลำดับที่ 1, ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ลำดับที่ 2, ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ลำดับที่ 2, นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ ลำดับที่ 2, ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ ลำดับที่ 1, "
ข่าวประชาสัมพันธ์

         

 • หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/ว 1240 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2560
  เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อเสนอชื่อผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการและผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรม
  ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (รายละเอียด)
      แบบฟอร์มใบสมัครเข้ารับการสรรหาบุคคล
  เพื่อเสนอชื่อผู้ดำรงตำแหน่งฯ (Dowload)  
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2559 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
  ความเหมาะสมกับตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการของกรมประมง (รายละเอียด)
 • รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการ
  กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
  เข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
  (รายละเอียด)
 • หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0502.4/ว559 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559
  เรื่อง การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
  ประเภทอำนวยการ ระดับสูง (ส่วนราชการอื่น)
  (รายละเอียด)
 • หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด่วนที่สุด ที่ กษ 0202/ว 3469
  ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559
    เรื่อง การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ
  เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
  ประเภทอำนวยการ ระดับสูง
  (ส่วนราชการอื่น)

  (รายละเอียด)
 • กรมประมงเรียกรายงานตัวและบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
  ลำดับที่ 1 - 5 , ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ลำดับที่ 6 และ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและ
  บัญชีปฏิบัติงาน ลำดับที่ 4 (รายละเอียด)
 • แบบฟอร์มแนวทางในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้อง
  กับผู้เสนองานจัดซื้อจัดจ้าง (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เรื่อง การขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกใน
  ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการของกรมประมง (รายละเอียด)
 • หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ลงวันที่ กษ 0502.4/ว 503 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2559
  เรื่อง รับสมัครบุคลากรเข้าปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฏหมาย ขาดการรายงาน
  และไร้การควบคุมอย่างเป็นระบบ (IUU) เพิ่มเติม (รายละเอียด)
  แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ฯ 

 •    
 • กรมประมงเรียกรายงานตัวและบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบาย
  และแผนปฏิบัติการ ลำดับที่ 1 และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
  ลำดับที่ 1 - 3 (รายละเอียด)
 • รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการ
  ผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการของกรมประมง และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
  (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 เรื่อง การขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกใน
  ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานของกรมประมง
  (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 เรื่อง การขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกใน
  ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการของกรมประมง (รายละเอียด)
 • กรมประมงเรียกรายงานตัวและบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ
  ลำดับที่ 19 - 140 ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ลำดับที่ 31 - 54
  ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ลำดับที่ 1 - 5 และตำแหนงนิติกรปฏิบัติการ
  ลำดับที่ 2 - 4 (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เรื่อง การขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
  ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการของกรมประมง
  (รายละเอียด)
 • เอกสารประกอบการจัดทำโครงสร้างการแบ่งงานภายในตามร่างกฎกระทรวง
  การแบ่งส่วนราชการกรมประมง (รายละเอียด)

  - เอกสารที่ต้องจัดทำ 

          ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างการแบ่งงานภายในของหน่วยงาน 
          ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างการแบ่งงานภายในของหน่วยงาน (ตัวอย่าง)
          ตารางเปรียบเทียบอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน 
         ตารางเปรียบเทียบอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน (ตัวอย่าง)
  - ข้อมูลประกอบการจัดทำ

          กฎกระทรวง การแบ่งส่วนราชการกรมประมง พ.ศ. 2559  
          ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างการแบ่งงานภายในตามกฎกระทรวงฯ 2557 
          ตารางเปรียบเทียบอำนาจหน้าที่ตามกฎกระทรวงฯ 2557 
 • กำหนดกาารตรวจสุขภาพประจำปี 2559 (รายะเอียด)
 • หนังสือกรมประมง ที่ กษ 0502.4/ว 346 ลงวันที่ 12 เมษายน 2559 เรื่อง การสอบแข่งขัน
  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการ
  (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง เรื่อง การจัดสรรทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมประมง ประจำปี 2558
  (รายละเอียด)
 • การคัดเลือกบรรจุทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ารับราชการ
  เป็นกรณีพิเศษ (รายละเอียด)
 • การสำรวจคนพิการเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดกรมประมง (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงิน
  ที่กันไว้เพื่อการบริหารในกรมประมง รอบการประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ 2559
  (รายละเอียด)
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กำหนดจัดโครงการ "กบข. ฝึกอบรมอาชีพ กรุงเทพมหานคร"
  ให้แก่สมาชิก กบข.
  (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ
  เพื่อโอนมาดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการหรือชำนาญการ
  สังกัดกรมประมง (รายละเอียด)
   
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เรื่อง การให้ทุนการศึกษา
  แก่บุตรเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมประมง ประจำปี 2558 (รายละเอียด) (ใบสมัครขอรับทุน) 
 • ประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงินที่กันไว้เพื่อ
  การบริหารในกรมประมงรอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ 2558
  ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2558(รายละเอียด)
 • ตัวอย่างแบบฟอร์มการเพิ่มข้อมูลบุคคลในระบบ DPIS5.0
  (คลิกเพื่อดูตัวอย่าง) 
 • หนังสือเวียน ที่ กษ 0502.6/ว238 เรื่อง ขอข้อมูลสมาชิกกองทุนบำเหน็จ
  บำนาญข้าราชการ (กบข)
  (รายละเอียด) แบบฟอร์มข้อมูล กบข. 
 • หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ กษ 0502.4/ว229 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2558
  ขอส่งประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอขอพระราชทาน
  เครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษ(รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง เรื่อง การจัดสรรทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมประมง
  ประจำปี 2557 (รายละเอียดประกาศ)
  (ใบสำคัญรับเงิน ปม.แบบที่ 44)
 • ประกาศกรมประมง เรื่อง การจัดสรรทุนการศึกษา กองทุน "ผ้าป่าปาย แม่ฮ่องสอน" ประจำปี 2557
  (รายละเอียดประกาศ)
  (ใบสำคัญรับเงิน ปม.แบบที่ 44)
 • ส่งสำเนาประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  (บัญชีรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญเกษียณอายุราชการ)(รายละเอียด)
 • จำหน่ายเสื้อโปโลสีม่วงปักตรากรมประมง (ใบสั่งซื้อเสื้อ)(ภาพตัวอย่างเสื้อ
 • ร้านสวัสดิการกรมประมง (ร้านสำเภาทอง) จำหน่ายชุดแก้วกาแฟกรมประมง (รายละเอียด) 
 • เอกสารประกอบการสัมมนาหลักสูตร "การจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน(Job Description)
  รายตำแหน่ง" วันที่ 21 - 23 มกราคม 2558
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย
  ประจำปี 2557 (รายละเอียด)
 • กิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้ข้าราชารยึดมั่นคำถวายสัตย์ปฏิญาณฯ
  สำหรับเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  (ดูรูปกิจกรรม)
     
 • จำหน่ายเสื้อโปโลสีเหลืองปักตรากรมประมง (ใบสั่งซื้อเสื้อ)(ภาพตัวอย่างเสื้อ)
 • ประกาศกรมประมงเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงินที่กันไว้เพื่อการบริหาร
  ในกรมประมงรอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ 2557 (รายละเอียด)
 • การปรับปรุงโครงสร้างภายใน
  - ตัวอย่างตารางเปรียบเทียบโครงสร้างการแบ่งงานภายใน
  - ตัวอย่างตารางเปรียบเทียบอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
  - ตัวอย่างบัญชีเปรียบเทียบการกำหนดตำแหน่ง
  - ตัวอย่างแผนภูมิโครงสร้าง
 • หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ กษ 0502.6/ว276 ลว. 5 สิงหาคม 2557
  เรื่อง การสั่งซื้อเสื้อแจ็คเก็ตสูทตราสัญลักษณ์กรมประมง (แบบฟอร์มสั่งเสื้อ)
  (ภาพตัวอย่างเสื้อแจ็คเก็ต
        
 •  ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมประมงแต่งเครื่องแบบ(น้ำเงิน - ขาว)
  ทุกวันจันทร์
  โดยพร้อมเพรียงกัน
  (รายละเอียด)
 • การแต่งเครื่องแบบพิเศษของข้าราชการกรมประมง (รายละเอียด) (รูปเครื่องหมาย)
 • ประกาศกรมประมง เรื่อง การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ
  ในสังกัดกรมประมง (รายละเอียด)
 • ขออนุมัติแก้ไขรายละเอียดคุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
  (
  การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังการเป็นข้าราชการที่ดี) (รายละเอียด)
 • ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร "การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังการเป็นข้าราชการที่ดี
  วันที่ 17 - 19 ก.ค. 57 (ดูรูปผ่านแฟนเพจ กกจ.)
  ดาวน์โหลดรูปทั้งหมด(653 รูป, ขนาดไฟล์ 2.37GB)
 • โครงการการปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีของกรมประมง ครั้งที่ 2
  อบรมหลักสูตร "การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังการเป็นข้าราชการที่ดี
  วันที่ 17 - 19 ก.ค. 57 (รายละเอียด)

  (รายชื่อผู้เดินทางด้วยรถบัสกรมฯ)

  (รายชื่อผู้เดินทางด้วยตนเอง)
 • ผู้เข้าเฝ้าฯรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ป.ม. ปี 2556
  บุรุษ
  วันที่ 19 พ.ค. 2557 และ สตรี วันที่ 21 พ.ค. 2557 
      
 • การจ่ายเครื่องราชฯชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา
  ประจำปี 2553 - 2555
  (รายละเอียด)
 • การเข้าเฝ้ารับพระราชทานเครื่องราชฯชั้นสายสะพาย ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
  (ป.ม.)สตรี ประจำปี 2556 (รายละเอียด) 
 • การเข้าเฝ้ารับพระราชทานเครื่องราชฯชั้นสายสะพาย ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
  (ป.ม.)บุรุษ ประจำปี 2556 (รายละเอียด)
 • ผู้เข้าเฝ้าฯรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ม.ว.ม. และ ป.ช.
  วันที่ 14 เม.ย. 2557
   
                             

 • วันที่ 8 เมษายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง
  นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมประมง ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีเปิดการฝึกอบรม
  หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ 2"
  ระหว่างวันที่ 8 - 9 เมษายน 2557
   (รายละเอียด)
 • ด่วนที่สุด!!กำหนดรับสายสะพายสาย 2(ป.ช.) และสาย 3(ม.ว.ม.) วันที่ 14 เม.ย. 2557
  (รายละเอียด) 
 • การสรรหาข้าราชการไปปฏิบัติราชการที่สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ
  ประจำกรุงโรม (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง เรื่อง ผลการเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเป็นอนุกรรมการ
  ใน อ.ก.พ.กรมประมง แทนตำแหน่งที่ว่างลง
  (รายละเอียด)
 • ราคากลาง จ้างพิมพ์หนังสือแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อน
  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ สังกัดกรมประมง จำนวน 500 เล่ม(รายละเอียด) 
 • กรมประมงเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ/
  นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ/เจ้าพนักงานประมงปฎิบัติงาน/นายช่างโยธาปฏิบัติงาน/
  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (รายละเอียด) 
 • ขอเชิญชมกิจกรรมทำบุญหลวงพ่อน้อยปัญญาวฺโธเทศนา ณ กรมประมง
  วันที่ 5 มีนาคม 2557 (รับชมย้อนหลัง) 
 • ประกาศกรมประมง เรื่อง ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2556 (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง เรื่อง ข้าราชการพลเรือนดีเด่นกรมประมง ประจำปี 2556 (รายละเอียด)
 • กองการเจ้าหน้าที่ กรมประมง ขอเลื่อนการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด
  จำนวน 24 รายการ เดิม 30 ม.ค. 57 เป็น 6 มี.ค.57 (รายละเอียด)
 • หนังสือยินยอมตัดโอนตำแหน่ง
 • แบบฟอร์มตารางรายละเอียดการปรับเปลี่ยนและการตัดโอนตำแหน่งลูกจ้างประจำ
 • ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย
  ประจำปี 2556 (รายละเอียด)

  การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย (รายละเอียด)
 • ขอเชิญชมกิจกรรมทำบุญหลวงปู่สมศักดิ์ ปัณฑิโต เทศน์ ณ กรมประมง 4 ธ.ค. 2556
  (Part 1)
  (Part 2)
 • ประกาศราคากลาง เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีพิเศษ (รายละเอียด)
 • คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ 
 • ประกาศกรมประมง เรื่อง  การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมประมง
  ประจำปี 2556  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 868/2556 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2556 เรื่องเลื่อนค่าตอบแทนและให้พนักงานราชการ
  ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
  (รายละเอียด)
 • โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)
  ของกรมประมง
    โครงการสัมมนา (เอกสาร)
    เทปบันทึกภาพโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ(Career Path) กรมประมง ตอนที่1 ตอนที่2
       ตอนที่3
  ตอนที่4 
    ติดตามความก้าวหน้าการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพสายงานกรมประมง
       ได้ทาง INTRANET
 • ประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงินที่กันไว้เพือการบริหารในกรมประมง
  รอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ 2556 (รายละเอียด)
 • เครื่องแบบใหม่ของข้าราชการกรมประมง (รายละเอียด)(รูปเครื่องหมาย) 
 • ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการ เรื่อง รายชื่อข้าราชการผ่านการคัดเลือก
  เพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2556 (รายละเอียด)
 • การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2557
  (ทุนระดับมัธยมศึกษา) (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็น
  พนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งบุคลากร ของกองการเจ้าหน้าที่ (รายละเอียด)
 • การวิเคราะห์โครงสร้างองค์การและกำหนดแผนอัตรากำลังคนของกรมประมง
  เอกสารบรรยายการจัดทำโครงสร้างและอัตรากำลังของกรมประมง  (Download)
  แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลอัตรากำลัง (Download)
  แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (Download)
 • แผนพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศกรมประมง ประจำปีงบประมาณ 2556 (รายละเอียด)
 • ประกาศมูลนิธิเกษตรตราธิการ เรื่อง  การให้ทุนการศึกษา ประจำปี 2555 (รายละเอียด)
 • หนังสือเวียนสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองกลาง
  ที่ กษ 0201.06/ว 3517 ลงวันที่ 19 เม.ย. 2556 เรื่อง ขอความร่วมมือ
  ตรวจสอบการรับสิทธิรับเงินช่วยเหลือเยียวยาได้รับผลกระทบทางการเมือง
  (2548/2553) (รายละเอียด)
 • หนังสือเวียนกระทรวงการคลังที่ กค 0428/ว 31 เรื่องการปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ
  ของส่วนราชการ ลงวันที่ 22มี.ค. 56 (รายละเอียด) (เอกสารแนบ1) (เอกสารแนบ2)
 • เปลี่ยนแปลงกำหนดการเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
  ชั้นสายสะพายมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
  และประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) ประจำปี 2555 (รายละเอียด)
 • เครื่องแบบใหม่ของข้าราชการกรมประมง (รายละเอียด)(รูปเครื่องหมาย) 
 • ประกาศคณะกรรมการบริหารงานพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของ
  พนักงานราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2556 (รายละเอียด)
 • รายละเอียดเพิ่มเติม เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร
  รอบการประเมิน 1/2556 (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง เรื่อง ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2555 (รายละเอียด)
 • แก้ไขเพิ่มเติมรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ใช้โปรแกรม
  สารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม(DPIS 5.0)" (ดาวน์โหลดรายชื่อผู้เข้าอบรม)
 • รายนามผู้ที่ได้รับการพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์(ชั้นสายสะพาย)ประจำปี 2555
  กรมประมง (รายละเอียด)
 • ภาพบรรยากาศพิธีมอบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม (รายละเอียด)
 • ภาพบรรยากาศพิธีมอบอุปกรณ์กีฬา(รายละเอียด)
 • ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม DPIS ให้ข้าราชการบรรจุใหม่ (ดาวน์โหลด)
 • โครงการสวัสดิการประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้แก่เจ้าหน้าที่กรมประมงภาคใต้  (รายละเอียด)
  รายชื่อผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ทำประกันภัยกลุ่มภาคใต้ (รายละเอียด)
 • หนังสือเวียนสำนักงาน ก.พ. ว 20 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2555 เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือน
  สำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินในระดับดีเด่นและดีมาก
  (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อลูกจ้างประจำซึ่งครบเกษียณอายุ
  ผู้อยู่ในข่ายได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างเกินครึ่งขั้น (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อลูกจ้างประจำผู้อยู่ในข่ายได้รับการพิจารณา
  เงินตอบแทนพิเศษร้อยละ 4 และเงินตอบแทนพิเศษร้อยละ 6
  ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อลูกจ้างประจำผู้อยู่ในข่ายได้รับการพิจารณา
  เลื่อนขั้นค่าจ้างเกินครึ่งขั้น (รายละเอียด)
 • กรมบัญชีกลางได้แจ้งผลการพิจารณาปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อบรรเทาความเดือนร้อน
  ของผู้รับบำนาญตามโครงการฯ (รายละเอียด)
 • กำหนดการตรวจสุขภาพติดตามรอบ 3 เดือน (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม) 
 • กรมบัญชีกลางแจ้งอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามโครงการเงินกู้กับสถาบันการเงินโดยนำ
  สิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน (ระบบบำเหน็จค้ำประกัน)
  เพิ่มเติมครั้งที่ 1  (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)
 • การคัดเลือกข้าราชการดีเด่นประจำปี 2555 (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)
  ดาว์โหลดแบบฟอร์ม
 • หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงินที่กันไว้เพื่อการบริหารในกรมประมงรอบการประเมินที่ 2
  ปีงบประมาณ 2555 (รายละเอียด)
 • ด่วนที่สุด กษ 0502.4/ว 415 ลงวันที่ 2 ตุลาคม เรื่อง ให้ชะลอการจ้างพนักงานราชการ
  (รายละเอียด)
 • ด่วนที่สุด กษ 0502.4/ว 895 ลงวันที่ 28 กันยายน 2555
  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการสังกัดกรมประมง (รายละเอียด)
 • ตรวจสอบคุณวุฒิตามที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง สำหรับการสมัคสอบ
  (ข้าราชการและพนักงานราชการ)(ตรวจสอบคุณวุฒิ)
 • คู่มือการดำเนินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการ
  ที่อยุ่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในสังกัดกรมประมง (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง เรื่อง การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้าง
  ประจำในสังกัดกรมประมง ประจำปี 2555 (รายละเอียด)
 • หนังสือเวียน ที่ กษ 0502.4/ว 842 ลว. 12 กันยายน 2555 เรื่อง การเสนอผลงาน
  เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (รายละเอียด)
  - ตำแหน่งที่ต้องเสนอผลงานเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูง
     (เอกสารแนบ 1)
  - ประวัติข้อมูลบุคคลเพื่อพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง (เอกสารแนบ 2)
  - แบบแสดงผลงานประกอบการพิจารณา้เลื่อนตำแหน่ง (เอกสารแนบ 3)
  - มาตรฐานกำหนดตำแหน่งผู้ตรวจราชการกรม (รายละเอียด)
  - มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ (รายละเอียด)
  - มาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน (รายละเอียด)
  - มาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (รายละเอียด)
  - มาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (รายละเอียด)
  - มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน (รายละเอียด)
  - มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน (รายละเอียด)
  - มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง เรื่องผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเป็นอนุกรรมการ
  ใน อ.ก.พ. กรมประมง (รายละเอียด)
 • รายงานข่าว อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อนุมัติตำแหน่งประมงจังหวัดจาก
  ผู้อำนวยการ ระดับต้น เป็นผู้อำนวยการ ระดับสูง 25 ตำแหน่ง (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง เรื่องรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลัง
  ของกรมประมง(โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด)ปีงบประมาณ 2556
  เพิ่มเติมโควต้ากระทรวง(รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง เรื่องยกเลิกประกาศและประกาศรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมมาตรการ
  ปรับปรุงอัตรากำลังของกรมประมง(โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด)
  ปีงบประมาณ 2556 เพิ่มเติม (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง เรื่องรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลัง
  ของกรมประมง(โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด)ปีงบประมาณ 2556 (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินในระดับดีเด่นและดีมาก (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง เรื่อง อัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรื่อนสามัญ
  (รายละเอียด)
 • รายงานข่าว คณะกรรมการระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อนุมัติตำแหน่ง
  ประมงจังหวัดจากผู้อำนวยการระดับต้น เป็น ผู้อำนวยการระดับสูง (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา
  ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2555 (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการรับสมัคร และการพิจารณาให้ข้าราชการ
  เข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของกรมประมง(โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด)
  ปีงบประมาณ 2556 (รายละเอียด)
 • หนังสือด่วนที่สุด เรียนข้าราชการบำนาญ เรื่อง การจ่ายเครื่องราชฯชั้นสายสะพาย
  ประจำปี 2554 (รายละเอียด)
 • หนังสือด่วนที่สุด เรียนผู้ว่าราชการจังหวัด เรื่อง การจ่ายเครื่องราชฯชั้นสายสะพาย
  ประจำปี 2554 (รายละเอียด)
 • หนังสือด่วนที่สุด เรื่อง การจ่ายเครื่องราชฯชั้นสายสะพาย ประจำปี 2554 (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อลูกจ้างประจำที่อยู่ในข่ายได้รับการพิจารณา
  เงินตอบแทนพิเศษ (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อลูกจ้างประจำที่อยู่ในข่ายได้รับการพิจารณา
  เลื่อนขั้นค่าจ้างเกินครึ่งขั้น (รายละเอียด)
 • เครื่องแบบปฏิบัติราชการและบัตรประจำตัวพนักงานราชการ (รายละเอียด)
 • สำนักงาน ป.ป.ช. จัดโครงการประกวดบทความเพื่อการรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
  ประจำปี 2555(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)
 • หนังสือด่วนที่สุด เรื่อง ขอเชิญเข้าเฝ้าฯรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย
  ประถมาภรณ์มงกุฏไทย(ป.ม.) และ ปฐมดิเรกคุณาภรณ์(ป.ภ.)ประจำปี 2554 (รายละเอียด)
 • หนังสือ สำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1008.1/ว 3 เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือน
  สำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง (รายละเอียด)
 • ประกาศสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือก
  ผู้บริหารราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2553 - 2554 (รายละเอียด)
 • ตัวอย่างการประกาศผลการประเมินของพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 (รายละเอียด)
 • ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงประวัติลูกจ้างประจำ (รายละเอียด)
 • ขั้นตอนการลงทะเบียนส่งหนังสือ (รายละเอียด)
 • ขั้นตอนการลงทะเบียนรับหนังสือ (รายละเอียด)
 • ประชาสัมพันธ์เรื่องการส่งข้อมูลพนักงานราชการผ่านระบบ DPIS ตอนนี้เกิดความขัดข้อง
  ในการแนบไฟล์ผ่านระบบ DPISหากท่านใดกรอกข้อมูลพนักงานราชการครบแล้ว
  ให้รอส่งไฟล์อีกครั้ง ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
 • ขั้นตอนการดำเนินการเกษียณล่วงหน้า 3 ปี (รายละเอียด)
 • ขั้นตอนการดำเนินการเกษียณล่วงหน้า 1 ปี (รายละเอียด)
 • ขั้นตอนการดำเนินการเกษียณปีปัจจุบัน (รายละเอียด)
 • การเสนอผลงานเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป
  ระดับอาวุโส (รายละเอียด)
  - คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส (เอกสารแนบ 1)
  - แบบแสดงผลงาน (เอกสารแนบ 2)
  - ตัวอย่างการนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง (ตัวอย่างที่ 1 - 3)
 • ขั้นตอนการทำบัตรพิทักษ์เสรีชนและบัตรชายแดน (รายละเอียด)

 • ขั้นตอนการทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (รายละเอียด)

 • ขั้นตอนการทำใบรับรองวันทวีคูณ (รายละเอียด)

 • แนวทางการลงโทษทางวินัยข้าราชการ (รายละเอียด)
 • คู่มือการใช้งานเมนู K08 การประเมิน KPI รายบุคคล ในส่วนที่ 2 การเพิ่มสมรรถนะ
  (รายละเอียด)
 • ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงประวัติ (รายละเอียด)
 • ขั้นตอนการจัดทำฐานข้อมูลระบบจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล (รายละเอียด)
 • เชิญประชุมซักซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
  ของพนักงานราชการ
  (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุ
  ลงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2555 (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง เรื่อง ให้ลูกจ้างประจำรายเดือนพ้นจากราชการเนื่่องจากเกษียณอายุ
  ลงวันที่ 6 มีนาคม 2555 (รายละเอียด)
 • ตามหนังสือกรมประมง ที่ กษ 0502.5/ว 135 ลว 28 ก.พ. 55 และ
  ตามหนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ กษ 0502.5/ว 67 ลว 28 ก.พ. 55
  ให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อ 1-7 ได้ทีหัวข้อการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 • Download รูปผู้เข้าฝึกอบรมนายทะเบียนเครือข่ายระบบ DPIS เรียงตามรุ่นได้ที่นี่ครับ
  (รุ่น1)
  (รุ่น2) (รุ่น3) (รุ่น4) (รุ่น5) (รุ่น6) (รุ่น7) (รุ่น8)
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555(รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง เรื่อง ข้าราชการดีเด่น ประจำปี 2554 (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)
 • วิธีการใช้โปรแกรมสารสนเทศทรัพยากรบุคคล DPIS เพื่อทราบผลการเลื่อนเงินเดือน
  (รายละเอียด)
 • ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม DPIS (รายละเอียด)
 • เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำเกษียณอายุ (รายละเอียด)
 • ให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินตอบแทนพิเศษ (รายละเอียด)
 • เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ (รายละเอียด)
 • อัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ (รายละเอียด)
 • รายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินในระดับดีเด่นและดีมาก (รายละเอียด)
 • อัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ (รายละเอียด)
 • รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของกรมประมง
  (เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ 2555 เพิ่มเติม (รายละเอียด)
 • รายชื่อลูกจ้างประจำผู้อยู่ในข่ายได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างเกินครึ่งขั้น
  (รายละเอียด)
 • รายชื่อลูกจ้างประจำผู้อยู่ในข่ายได้รับการพิจารณาเงินตอบแทนพิเศษร้อยละ 4
  ครั้งที่ 2 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2554 (รายละเอียด)
 • สรุปผลสำรวจความคิดเห็นต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  (แบบฟอร์ม)
 • เฉลยแบบทดสอบข้อกำหนดวินัยสำหรับลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ  
  (รายละเอียด)
 • เผยแพร่ความรู้ด้านวินัยสำหรับลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ (รายละเอียด)
 • หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
  ของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (รายละเอียด)
 • การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ(ฐานในการคำนวณ)(รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการ (รายละเอียด)
 • ก.พ.รับรองหลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารระดับสูงและผู้ผ่านการฝึกอบรม
  หลักสูตรนักบริหารระดับสูงที่จัดโดยส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น(รายละเอียด)
 • บัญชีรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรกำลังของกรมประมง
  (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดประจำปี 2555)(รายละเอียด)
 • แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง (รายละเอียด)
 • การประเมินค่างานสำนักนักงานประมงจังหวัด
  - หนังสือประทับตรา
  - แบบประเมินค่างานกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมฯ
  - แบบประเมินค่างานกลุ่มบริหารจัดการฯ
 • การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ (รายละเอียด) 
 • ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อลูกจ้างประจำผู้อยู่ในข่ายได้รับการพิจารณา
  เงินตอบแนพิเศษร้อยละ 4 ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 1 เมษายน 2554
  (รายละเอียด) 
 • ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อลูกจ้างประจำผู้อยู่ในข่ายได้รับการพิจารณา
  เลื่อนขั้นค่าจ้างเกินครึ่งขั้น
  (รายละเอียด)
 • การอนุมัติให้ขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไว้ตามเดิม (รายละเอียด)
 • หลักเกณฑ์และเงื่อนไข การเลื่อน การย้าย ข้าราชการพลเรือนสามัญกรณีได้รับวุฒิเพิ่ม
  และสอบแข่งขันได้
  (รายละเอียด
 
Banner

แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ


 

Facebook Fanpage

MV เพลงจำขึ้นใจ

แบบสำรวจออนไลน์

ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่โดยรวมเพียงใด
 Powered by Joomla!. Designed by: web hosting business best actors Valid XHTML and CSS.

"ค่านิยมร่วมของข้าราชการกรมประมง "We are FISHERIES" F = Friendly : มีความเป็นมิตร I = Integrity : มีคุณธรรม จริยธรรม S = Smart : มีความสง่างาม H = Happiness : มีความสุข E = Enthusiasm : มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน R = Responsibility : มีความรับผิดชอบ I = Intelligence : มีความฉลาด E = Energy : มีพลัง และกำลังความสามาร S = Simplicity : มีความเรียบง่าย "