INTRANETบริการ

"กรมประมงเรียกบรรจุข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการผลิตภัณฑ์ฺอาหารปฏิบัติการ ลำดับที่ 22, ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ลำดับที่ 1, ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ลำดับที่ 2, ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ลำดับที่ 5, ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ลำดับที่ 5, ตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ ลำดับที่ 130, ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ ลำดับที่ 1, ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ลำดับที่ 2, ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ลำดับที่ 2, นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ ลำดับที่ 2, ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ ลำดับที่ 1, "
Download แบบฟอร์ม PDF Print
Written by atthasit   
Friday, 22 April 2011 14:26
แบบฟอร์มการทำบัตรประจำตัว
          ข้าราชการ
          ลูกจ้างประจำ
          พนักงานราชการ
          ข้าราชการบำนาญ
         พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.ก. การประมง ปี 2558
          ครอบครัวของผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน
  รวมแบบฟอร์มเกี่ยวกับข้าราชการ
          แบบรายงานการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น 

ตัวอย่างคำสั่ง
           ตัวอย่างคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำส่วนภูมิภาค  
              ตัวอย่างคำสั่งย้ายข้าราชการ
          แบบฟอร์มแนบท้ายคำสั่งย้าย ข้าราชการ

Smileจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล

            แบบฟอร์มคำขอมีบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
            แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

           
เอกสารอ้างอิงประกอบการบันทึกข้อมูลในระบบจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล


Smileแบบฟอร์มบำเหน็จบำนาญ
            แบบการนับทวีคูณของข้าราชการทหาร
            หนังสือแสดงเจตนาผู้รับเงินช่วยเหลือพิเศษ
            หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด

Smileการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมประมง
         
 
แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม
           แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม (สำหรับแทนผู้เยาว์)
          แบบหนังสือขอลาออกจากการเป็นสมาชิก

          แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มจำนวนผู้รับเงินสงเคราะห์   

          หนังสือมอบอำนาจ
           หนังสือยินยอมให้หักเงินค่าฌาปนกิจสงเคราะห์กมประมง
           แบบคำขอรับเงินช่วยเหลือจัดการงานศพกองทุนสวัสดิการกรมประมง (กรณีบุคลากรกรมประมงเสียชีวิต)
          การขอรับเงินพวงหรีด (ดอกไม้เคารพศพ) (แบบ 10)

Smileการย้าย การโอน การลาออกจากราชการ
          แบบคำร้องขอย้ายสำหรับข้าราชการภายในสังกัดกรมประมง
          แบบคำยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน (ใช้คู่กับแบบคำร้องขอย้าย)
          หนังสือแสดงความจำนงขอโอนมารับราชการในสังกัดกรมประมง 
          แบบฟอร์มรับโอน สำหรับพนักงานท้องถิ่น และข้าราชการที่ไม่ใช่ข้าราชการพลเรือนสามัญ
          ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการ
           หนังสือขอลาออกจากราชการ
          บัญชีงบเดือนเวลาทำงานของข้าราชการ (กรณีให้โอน)
               แบบฟอร์ม Excel
               ตัวอย่างแบบฟอร์ม PDF


Smile แบบขอกลับเข้ารับราขการ
          กรณีผู้ที่ออกจากราชการไปที่มิใช่เป็นการออกจากราชการ
              ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
          กรณีผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหาร
         กรณีผู้ไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี
  แบบฟอร์มการลา
          ลาป่วย/ลาคลอดบุตร/ลากิจส่วนตัว
          ลาพักผ่อน
          ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
          ลาอุปสมบท และหนังสือขอถวายพระราชกุศล
           แบบหนังสือขอถวายเป็นพระราชกุศล
             จัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจพิจารณาหรืออนุญาต
             ก่อนวันอุปสมบทไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน
          ลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกะ
             จัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจพิจารณาหรืออนุญาต
             ก่อนวันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน
          ลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล
          ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือ ดูงาน
          ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศและรายงานผล
          ลาติดตามคู่สมรส
          ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
          ยกเลิกวันลา
แบบรายงานเวรเฝ้าฯ พระราชพิธีต่าง ๆ
                     
รวมแบบฟอร์มเกี่ยวกับลูกจ้างประจำ
    Smileแบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติราชการลูกจ้างประจำ
          แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติราชการลูกจ้างประจำ (รายละเอียด)    
          แบบฟอร์มขอลาออกจากราชการ (รายละเอียด)
       
    Smileบำเหน็จตกทอด
          หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด (แบบ 1),(แบบ 2)                   
                  
    Smileแบบฟอร์มการปรับระดับชั้นลูกจ้างประจำ
    •     
        หน้าที่โดยย่อและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งลูกจ้างประจำ (เอกสารแนบ 1)
        สำเนาคำสั่งกรมประมงที่ 299/2554 
             เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ (เอกสารแนบ 2)
        ตัวอย่างคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ (เอกสารแนบ 3)
        ตัวอย่างประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ (เอกสารแนบ 4)
        แนวทางปฏิบัติในการทดสอบความสามารถในการพิมพ์ดีด (เอกสาีรแนบ 5)
        แบบ ลปจ.1 ตำแหน่งเดิม (แบบฟอร์มที่ 1)
        แบบ ลปจ.1 ตำแหน่งใหม่ (แบบฟอร์มที่ 2)              
       
แบบประเมินผลงานและประเมินบุคคลฯ (แบบฟอร์มที่ 3)
       
บัญชีรายละเอียดการแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ (แบบฟอร์มที่ 4)
        บัญชีรายละเอียดตำแหน่งที่จะคัดเลือกและประเมินบุคคลฯ (แบบฟอร์มที่ 5)
        ใบสมัครคัดเลือกและประเมินบุคคลฯ (แบบฟอร์มที่ 6)                     
       
แบบประเมินผลงานและประเมินบุคคลฯ (แบบฟอร์มที่ 7)              
       
ใบเซ็นชื่อผู้เข้าคัดเลือกและประเมินบุคคลฯ (แบบฟอร์มที่ 8)
       
บัญชีกรอกคะแนนคัดเลือกปละประเมินบุคคลฯ (แบบฟอร์มที่ 9)
       
บัญชีกรอกสรุปนคัดเลือกและประเมินบุคคลฯ (แบบฟอร์มที่ 10)
       
แบบประเมินผลงานและประเมินบุคคลฯ (แบบฟอร์มที่ 11)
       
ใบเซ็นชื่อผู้เข้าคัดเลือกและประเมินบุคคลฯ (แบบฟอร์มที่ 12)
       
บัญชีกรอกคะแนนคัดเลือกและประเมินบุคคล ระดับ 2 (แบบฟอร์มที่ 13,14 ก)
       
บัญชีกรอกคะแนนคัดเลือกและประเมินบุคคล ระดับ 3 (แบบฟอร์มที่ 13,14 ข)
       
บัญชีกรอกคะแนนคัดเลือกและประเมินบุคคล ระดับ 4 (แบบฟอร์มที่ 13,14 ค)
       
บัญชีอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ - ขั้นสูง ของลูกจ้างประจำกรมประมง (รายละเอียด)
       
หนังสือยินยอมปรับระดับชั้นงานสูงขึ้น (กรณีมีเงินดาวน์) (รายละเอียด)

Smileแบบฟอร์มการเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ
        
ตัวอย่างหนังสือรับรอง เอกสารแนบ 1
         คำสั่งที่ 614/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลฯ
            ลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนสายงาน
เอกสารแนบ 2
         ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ เอกสารแนบ 3
        
ตัวอย่างประกาศคณะกรรมการดำเนินการ 
เอกสารแนบ 4
        
แนวทางปฏิบัติในการทดสอบความสามารถในการพิมพ์ดีด เอกสารแนบ 5
         แบบบรรยายลักษณะงานของตำแหน่งลูกจ้างประจำ (แบบ ลปจ.ตำแหน่งเดิม) แบบฟอร์มที่ 1
         แบบบรรยายลักษณะงานของตำแหน่งลูกจ้างประจำ (แบบ ลปจ.ตำแหน่งใหม่) แบบฟอร์มที่ 2
        
แบบประเมินผลงานและประเมินบุคคลเพื่อความเหมาะสมกับตำแหน่งลูกจ้างประจำ 
แบบฟอร์มที่ 3
       
 
ใบสมัครประเมินบุคคลเพื่อความเหมาะสมกับตำแหน่งลูกจ้างประจำ 
แบบฟอร์มที่ 4
       
 
แบบประเมินผลงานและประเมินบุคคลเพื่อความเหมาะสมฯ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ 
แบบฟอร์มที่ 5
        
ใบเซ็นชื่อผู้เข้าประเมินบุคคลเพื่อความเหมาะสมกับตำแหน่งลูกจ้างประจำ แบบฟอร์มที่ 6
         บัญชีกรอกคะแนนประเมินบุคคลฯ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ระดับ 2 แบบฟอร์มที่ 7(ก)
        
บัญชีกรอกคะแนนประเมินบุคคลฯ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ระดับ 3 แบบฟอร์มที่ 7(ข)
        
บัญชีกรอกคะแนนประเมินบุคคลฯ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ระดับ 4 แบบฟอร์มที่ 7(ค)
        
บัญชีกรอกสรุปคะแนนประเมินบุคคลฯ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ระดับ 2 แบบฟอร์มที่ 8(ก)
        
บัญชีกรอกสรุปคะแนนประเมินบุคคลฯ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ระดับ 3 แบบฟอร์มที่ 8(ข)
        
บัญชีกรอกสรุปคะแนนประเมินบุคคลฯ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ระดับ 4 แบบฟอร์มที่ 8(ค)
        
ตารางรายละเอียดการปรับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้งประจำ ดาวน์โหลด
         เอกสารบรรยาย ซักซ้อมความเข้าใจ หลักเกณฑ์การเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างรปะจำ ดาวน์โหลด
         หนังสือยินยอมเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงาน (กรณีมีเงินดาวน์) (รายละเอียด)

 

รวมแบบฟอร์มเกี่ยวกับพนักงานราชการ 
   
        ตัวอย่างหนังสือขอความร่วมมือในการตรวจสอบใบรับรองผลการตรวจเลือก
           ทหารกองเกินเข้าัรบราชการทหารกองประจำการ (แบบ สด.43) (รายละเอียด)
  
        ตัวอย่างหนังสือขอความร่วมมือในการตรวจสอบหนังสือสำคัญที่ใช้ประกอบกับ
           
สมุดประจำตัวทหารกองหนุนประเภทที่ 1 (แบบ สด.8) (รายละเอียด)   
        ตัวอย่างหนังสือขอความร่วมมือในการตรวจสอบคุณวุฒิ (รายละเอียด)          
         บบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมประมง (รายละเอียด)
         แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการพิเศษ สังกัดกรมประมง (รายละเอียด)
          แบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ (ฉบับใหม่) ใช้ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน เป็นต้นไป (รายละเอียด)
          แบบฟอร์มหนังสือขอลาออกจากการเป็นพนักงานราชการ (รายละเอียด)
          แบบฟอร์มรายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
             ของหน่วยงานอื่น
(รายละเอียด)
          หนังสือแจ้งความจำนงเพื่อขอสละสิทธิรับการจัดจ้างและขอขึ้นบัญชี
             (กรณีเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรจากบัญชีของหน่วยงานอื่น)
(รายละเอียด)  
        
 หนังสือให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปของหน่วยงานอื่น 
              (แบบฟอร์มหมายเลข 1)
          หนังสือแจ้งความจำนงเพื่อขอรับการจัดจ้างและขอสละสิทธิการขึ้นบัญชี
             (กรณีเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรร
จากบัญชีของหน่วยงานอื่น)
(แบบฟอร์มหมายเลข 2)
          หนังสือแจ้งความจำนงเพื่อขอสละสิทธิรับการจัดจ้างและขอขึ้นบัญชี
             (กรณีเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรจากบัญชีของหน่วยงานอื่น)
(แบบฟอร์มหมายเลข 3)
          บัญชีรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป (แบบฟอร์ม 1)
          บัญชีกรอกคะแนนในการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป (แบบฟอร์ม 2)
          บัญชีสรุปคะแนนการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไปโดยวิธีสอบสัมภาษณ์ 
              (แบบฟอร์มหมายเลข 3)
          บัญชีกรอกคะแนนและรวมคะแนนในการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป
             
(แบบฟอร์มหมายเลข 4)
          เอกสารแนบท้ายประกาศกรมประมง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน
             ราชการทั่วไป
(แบบฟอร์มหมายเลข 5)
          แบบประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไปโดยวิธีสอบสัมภาษณ์ (แบบฟอร์มหมายเลข 6)
          
ให้ไปรายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (แบบฟอร์มหมายเลข 7)
          บัญชีแนบท้ายประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป (ให้ส่งพร้อมหนังสือขอเปิดสอบ)

 
 
 รายงานผลการพัฒนาบุคลากรประจำปี ๒๕๖๑
              
Last Updated ( Thursday, 08 November 2018 15:38 )
 
Banner

แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ


 

Facebook Fanpage

MV เพลงจำขึ้นใจ

แบบสำรวจออนไลน์

ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่โดยรวมเพียงใด
 Powered by Joomla!. Designed by: web hosting business best actors Valid XHTML and CSS.

"ค่านิยมร่วมของข้าราชการกรมประมง "We are FISHERIES" F = Friendly : มีความเป็นมิตร I = Integrity : มีคุณธรรม จริยธรรม S = Smart : มีความสง่างาม H = Happiness : มีความสุข E = Enthusiasm : มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน R = Responsibility : มีความรับผิดชอบ I = Intelligence : มีความฉลาด E = Energy : มีพลัง และกำลังความสามาร S = Simplicity : มีความเรียบง่าย "