INTRANETบริการ

"กรมประมงเรียกบรรจุข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (คนพิการ) ลำดับที่ 1 - 10, "
Download แบบฟอร์ม PDF Print
Written by atthasit   
Friday, 22 April 2011 14:26
 
 
  Smile แบบฟอร์มการขอใช้สิทธิตามมาตรา 35  (คนพิการ) กกจ.พก1 กกจ.กพ2 กกจ.พก2-3
 
 แบบฟอร์มการทำบัตรประจำตัว
          ข้าราชการ
          ลูกจ้างประจำ
          พนักงานราชการ
          ข้าราชการบำนาญ
         พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.ก. การประมง ปี 2558
          ครอบครัวของผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน
  รวมแบบฟอร์มเกี่ยวกับข้าราชการ
          แบบรายงานการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น 

ตัวอย่างคำสั่ง
           ตัวอย่างคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำส่วนภูมิภาค  
              ตัวอย่างคำสั่งย้ายข้าราชการ
          แบบฟอร์มแนบท้ายคำสั่งย้าย ข้าราชการ

Smileจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล

            แบบฟอร์มคำขอมีบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
            แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

           
เอกสารอ้างอิงประกอบการบันทึกข้อมูลในระบบจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล


Smileแบบฟอร์มบำเหน็จบำนาญ
            แบบการนับทวีคูณของข้าราชการทหาร
            หนังสือแสดงเจตนาผู้รับเงินช่วยเหลือพิเศษ
            หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด

Smileการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมประมง
         
 
แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม
           แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม (สำหรับแทนผู้เยาว์)
          แบบหนังสือขอลาออกจากการเป็นสมาชิก

          แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มจำนวนผู้รับเงินสงเคราะห์   

          หนังสือมอบอำนาจ
           หนังสือยินยอมให้หักเงินค่าฌาปนกิจสงเคราะห์กมประมง
           แบบคำขอรับเงินช่วยเหลือจัดการงานศพกองทุนสวัสดิการกรมประมง (กรณีบุคลากรกรมประมงเสียชีวิต)
          การขอรับเงินพวงหรีด (ดอกไม้เคารพศพ) (แบบ 10)

Smileการย้าย การโอน การลาออกจากราชการ
          แบบคำร้องขอย้ายสำหรับข้าราชการภายในสังกัดกรมประมง
          แบบคำยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน (ใช้คู่กับแบบคำร้องขอย้าย)
          หนังสือแสดงความจำนงขอโอนมารับราชการในสังกัดกรมประมง 
          แบบฟอร์มรับโอน สำหรับพนักงานท้องถิ่น และข้าราชการที่ไม่ใช่ข้าราชการพลเรือนสามัญ
          ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการ
           หนังสือขอลาออกจากราชการ
          บัญชีงบเดือนเวลาทำงานของข้าราชการ (กรณีให้โอน)
               แบบฟอร์ม Excel
               ตัวอย่างแบบฟอร์ม PDF


Smile แบบขอกลับเข้ารับราขการ
          กรณีผู้ที่ออกจากราชการไปที่มิใช่เป็นการออกจากราชการ
              ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
          กรณีผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหาร
         กรณีผู้ไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี
  แบบฟอร์มการลา
          ลาป่วย/ลาคลอดบุตร/ลากิจส่วนตัว
          ลาพักผ่อน
          ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
          ลาอุปสมบท และหนังสือขอถวายพระราชกุศล
           แบบหนังสือขอถวายเป็นพระราชกุศล
             จัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจพิจารณาหรืออนุญาต
             ก่อนวันอุปสมบทไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน
          ลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกะ
             จัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจพิจารณาหรืออนุญาต
             ก่อนวันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน
          ลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล
          ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือ ดูงาน
          ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศและรายงานผล
          ลาติดตามคู่สมรส
          ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
          ยกเลิกวันลา
แบบรายงานเวรเฝ้าฯ พระราชพิธีต่าง ๆ
                     
รวมแบบฟอร์มเกี่ยวกับลูกจ้างประจำ
    Smileแบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติราชการลูกจ้างประจำ
          แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติราชการลูกจ้างประจำ (รายละเอียด)    
          แบบฟอร์มขอลาออกจากราชการ (รายละเอียด)
       
    Smileบำเหน็จตกทอด
          หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด (แบบ 1),(แบบ 2)                   
                  
    Smileแบบฟอร์มการปรับระดับชั้นลูกจ้างประจำ
    •     
        หน้าที่โดยย่อและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งลูกจ้างประจำ (เอกสารแนบ 1)
        สำเนาคำสั่งกรมประมงที่ 299/2554 
             เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ (เอกสารแนบ 2)
        ตัวอย่างคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ (เอกสารแนบ 3)
        ตัวอย่างประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ (เอกสารแนบ 4)
        แนวทางปฏิบัติในการทดสอบความสามารถในการพิมพ์ดีด (เอกสาีรแนบ 5)
        แบบ ลปจ.1 ตำแหน่งเดิม (แบบฟอร์มที่ 1)
        แบบ ลปจ.1 ตำแหน่งใหม่ (แบบฟอร์มที่ 2)              
       
แบบประเมินผลงานและประเมินบุคคลฯ (แบบฟอร์มที่ 3)
       
บัญชีรายละเอียดการแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ (แบบฟอร์มที่ 4)
        บัญชีรายละเอียดตำแหน่งที่จะคัดเลือกและประเมินบุคคลฯ (แบบฟอร์มที่ 5)
        ใบสมัครคัดเลือกและประเมินบุคคลฯ (แบบฟอร์มที่ 6)                     
       
แบบประเมินผลงานและประเมินบุคคลฯ (แบบฟอร์มที่ 7)              
       
ใบเซ็นชื่อผู้เข้าคัดเลือกและประเมินบุคคลฯ (แบบฟอร์มที่ 8)
       
บัญชีกรอกคะแนนคัดเลือกปละประเมินบุคคลฯ (แบบฟอร์มที่ 9)
       
บัญชีกรอกสรุปนคัดเลือกและประเมินบุคคลฯ (แบบฟอร์มที่ 10)
       
แบบประเมินผลงานและประเมินบุคคลฯ (แบบฟอร์มที่ 11)
       
ใบเซ็นชื่อผู้เข้าคัดเลือกและประเมินบุคคลฯ (แบบฟอร์มที่ 12)
       
บัญชีกรอกคะแนนคัดเลือกและประเมินบุคคล ระดับ 2 (แบบฟอร์มที่ 13,14 ก)
       
บัญชีกรอกคะแนนคัดเลือกและประเมินบุคคล ระดับ 3 (แบบฟอร์มที่ 13,14 ข)
       
บัญชีกรอกคะแนนคัดเลือกและประเมินบุคคล ระดับ 4 (แบบฟอร์มที่ 13,14 ค)
       
บัญชีอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ - ขั้นสูง ของลูกจ้างประจำกรมประมง (รายละเอียด)
       
หนังสือยินยอมปรับระดับชั้นงานสูงขึ้น (กรณีมีเงินดาวน์) (รายละเอียด)

Smileแบบฟอร์มการเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ
        
ตัวอย่างหนังสือรับรอง เอกสารแนบ 1
         คำสั่งที่ 614/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลฯ
            ลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนสายงาน
เอกสารแนบ 2
         ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ เอกสารแนบ 3
        
ตัวอย่างประกาศคณะกรรมการดำเนินการ 
เอกสารแนบ 4
        
แนวทางปฏิบัติในการทดสอบความสามารถในการพิมพ์ดีด เอกสารแนบ 5
         แบบบรรยายลักษณะงานของตำแหน่งลูกจ้างประจำ (แบบ ลปจ.ตำแหน่งเดิม) แบบฟอร์มที่ 1
         แบบบรรยายลักษณะงานของตำแหน่งลูกจ้างประจำ (แบบ ลปจ.ตำแหน่งใหม่) แบบฟอร์มที่ 2
        
แบบประเมินผลงานและประเมินบุคคลเพื่อความเหมาะสมกับตำแหน่งลูกจ้างประจำ 
แบบฟอร์มที่ 3
       
 
ใบสมัครประเมินบุคคลเพื่อความเหมาะสมกับตำแหน่งลูกจ้างประจำ 
แบบฟอร์มที่ 4
       
 
แบบประเมินผลงานและประเมินบุคคลเพื่อความเหมาะสมฯ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ 
แบบฟอร์มที่ 5
        
ใบเซ็นชื่อผู้เข้าประเมินบุคคลเพื่อความเหมาะสมกับตำแหน่งลูกจ้างประจำ แบบฟอร์มที่ 6
         บัญชีกรอกคะแนนประเมินบุคคลฯ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ระดับ 2 แบบฟอร์มที่ 7(ก)
        
บัญชีกรอกคะแนนประเมินบุคคลฯ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ระดับ 3 แบบฟอร์มที่ 7(ข)
        
บัญชีกรอกคะแนนประเมินบุคคลฯ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ระดับ 4 แบบฟอร์มที่ 7(ค)
        
บัญชีกรอกสรุปคะแนนประเมินบุคคลฯ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ระดับ 2 แบบฟอร์มที่ 8(ก)
        
บัญชีกรอกสรุปคะแนนประเมินบุคคลฯ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ระดับ 3 แบบฟอร์มที่ 8(ข)
        
บัญชีกรอกสรุปคะแนนประเมินบุคคลฯ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ระดับ 4 แบบฟอร์มที่ 8(ค)
        
ตารางรายละเอียดการปรับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้งประจำ ดาวน์โหลด
         เอกสารบรรยาย ซักซ้อมความเข้าใจ หลักเกณฑ์การเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างรปะจำ ดาวน์โหลด
         หนังสือยินยอมเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงาน (กรณีมีเงินดาวน์) (รายละเอียด)

 

รวมแบบฟอร์มเกี่ยวกับพนักงานราชการ 
           
         บบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมประมง (รายละเอียด)
         แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการพิเศษ สังกัดกรมประมง (รายละเอียด)
          แบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ (ฉบับใหม่) ใช้ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน เป็นต้นไป (รายละเอียด)
          แบบฟอร์มหนังสือขอลาออกจากการเป็นพนักงานราชการ (รายละเอียด)
          แบบฟอร์มรายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
             ของหน่วยงานอื่น
(รายละเอียด)
          หนังสือแจ้งความจำนงเพื่อขอสละสิทธิรับการจัดจ้างและขอขึ้นบัญชี
             (กรณีเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรจากบัญชีของหน่วยงานอื่น)
(รายละเอียด)  
        
 หนังสือให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปของหน่วยงานอื่น 
              (แบบฟอร์มหมายเลข 1)
          หนังสือแจ้งความจำนงเพื่อขอรับการจัดจ้างและขอสละสิทธิการขึ้นบัญชี
             (กรณีเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรร
จากบัญชีของหน่วยงานอื่น)
(แบบฟอร์มหมายเลข 2)
          หนังสือแจ้งความจำนงเพื่อขอสละสิทธิรับการจัดจ้างและขอขึ้นบัญชี
             (กรณีเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรจากบัญชีของหน่วยงานอื่น)
(แบบฟอร์มหมายเลข 3)
          บัญชีรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป (แบบฟอร์ม 1)
          บัญชีกรอกคะแนนในการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป (แบบฟอร์ม 2)
          บัญชีสรุปคะแนนการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไปโดยวิธีสอบสัมภาษณ์ 
              (แบบฟอร์มหมายเลข 3)
          บัญชีกรอกคะแนนและรวมคะแนนในการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป
             
(แบบฟอร์มหมายเลข 4)
          เอกสารแนบท้ายประกาศกรมประมง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน
             ราชการทั่วไป
(แบบฟอร์มหมายเลข 5)
          แบบประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไปโดยวิธีสอบสัมภาษณ์ (แบบฟอร์มหมายเลข 6)
          
ให้ไปรายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (แบบฟอร์มหมายเลข 7)
          บัญชีแนบท้ายประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป (ให้ส่งพร้อมหนังสือขอเปิดสอบ)

 
 
 การรายงานผลการพัฒนาบุคลากรประจำปี 2562
          หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มแผนและติดตามประเมินผล ที่ กษ 0503.7/ว 901
          เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) และรายงานผลการพัฒนาบุคลากรประจำปี 2562


          แบบฟอร์มรายงาน
กกจ.1/62, กกจ.2/62, กกจ.3/62,
                                      
กกจ.3/62 ใบลงทะเบียนโครงการอบรมเกษตรกร

              
Last Updated ( Tuesday, 03 March 2020 10:10 )
 
Banner

แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ


 

Facebook Fanpage

https://www.facebook.com/DOF.Personnel/

แบบสำรวจออนไลน์

ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่โดยรวมเพียงใด
 Powered by Joomla!. Designed by: web hosting business best actors Valid XHTML and CSS.

"ค่านิยมร่วมของข้าราชการกรมประมง "We are FISHERIES" F = Friendly : มีความเป็นมิตร I = Integrity : มีคุณธรรม จริยธรรม S = Smart : มีความสง่างาม H = Happiness : มีความสุข E = Enthusiasm : มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน R = Responsibility : มีความรับผิดชอบ I = Intelligence : มีความฉลาด E = Energy : มีพลัง และกำลังความสามาร S = Simplicity : มีความเรียบง่าย "