INTRANETบริการ

"กรมประมงเรียกบรรจุข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการผลิตภัณฑ์ฺอาหารปฏิบัติการ ลำดับที่ 22, ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ลำดับที่ 1, ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ลำดับที่ 2, ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ลำดับที่ 5, ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ลำดับที่ 5, ตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ ลำดับที่ 130, ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ ลำดับที่ 1, ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ลำดับที่ 2, ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ลำดับที่ 2, นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ ลำดับที่ 2, ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ ลำดับที่ 1, "
วิสัยทัศน์กรม

                                         กรมประมง

วิสัยทัศน์

     มุ่งพัฒนาและบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นผู้นำและสร้างความมั่นคง

              ด้านอาหารของประเทศภายใต้การพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

พันธกิจ

     1. ส่งเสริมและผลักดันให้มีการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

ในการผลิตทุกระดับ

     2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการผลิตสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

ตลอดห่วงโซ่การผลิตให้ได้รับมาตรฐานของไทยและสากล

     3. กำกับและควบคุมการจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำเพื่อให้มีผลผลิต

ใช้อย่างยั่งยืนและคงความหลากหลายทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของชาวประมง

และประชาชนในภาคการจัดการทรัพยากรในชุมชน

     4. ส่งเสริมและผลักดันให้ศึกษาวิจัยทางวิชาการทุกสาขาการประมง รวมทั้ง

การพัฒนาและถ่ายทอด เทคโนโลยีใหม่ที่ต่อยอดจากงานวิจัยเพื่อให้เกิดนวัตกรรม

เชิงสร้างสรรค์และเพิ่มมูลค่า

     5. ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในภารกิจที่รับผิดชอบ

รวมทั้งปรับปรุงโครงสร้างให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของภารกิจ

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

     1. ประเด็นยุทธศาสตร์เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ

     2. ประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการผลิตสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์

     3. ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำให้ยั่งยืน

และคงความหลากหลาย

     4. ประเด็นยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนาวิชาการและเทคโนโลยีการประมง

     5. ประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากรและองค์กร

 
Banner

แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ


 

แบบสำรวจออนไลน์

ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่โดยรวมเพียงใด
 Powered by Joomla!. Designed by: web hosting business best actors Valid XHTML and CSS.

"ค่านิยมร่วมของข้าราชการกรมประมง "We are FISHERIES" F = Friendly : มีความเป็นมิตร I = Integrity : มีคุณธรรม จริยธรรม S = Smart : มีความสง่างาม H = Happiness : มีความสุข E = Enthusiasm : มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน R = Responsibility : มีความรับผิดชอบ I = Intelligence : มีความฉลาด E = Energy : มีพลัง และกำลังความสามาร S = Simplicity : มีความเรียบง่าย "