INTRANETบริการ

"กรมประมงเรียกบรรจุข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (คนพิการ) ลำดับที่ 1 - 10, "
อำนาจหน้าที่

 

1. จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของกรม
2. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

1. ฝ่ายบริหารทั่วไป
     มีหน้าที่รับผิดชอบ งานสารบรรณ งานธุรการ งานแผนงาน งานงบประมาณ  งานการเงิน
และบัญชี งานพัสดุ งานบุคลากร  งานการประชุม งานบริหารทั่วไป งานรวบรวมข้อมูล สถิติ
และให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป

2. กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง
    
มีหน้าที่รับผิดชอบ ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล วางแผน
อัตรากำลัง พัฒนาปรับปรุงระบบงาน การแบ่งงานภายใน และอัตรากำลัง กำหนดและปรับปรุง
ตำแหน่ง จัดทำมาตรฐานงานประเมินบุคคลและผลงาน และให้คำปรึกษา ข้อ เสนอแนะที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาระบบงานและบริหารอัตรากำลัง

 3. กลุ่มวินัย
    
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดำเนินการให้ความรู้ เสริมสร้าง พัฒนา และกำหนดมาตรการเพื่อป้องกัน
มิให้บุคลากรกระทำผิดวินัย ดำเนินการทางวินัยแก่บุคลากรที่กระทำผิดวินัย พิจารณาตรวจสอบ
เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และอุทธรณ์ ดำเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์ การร้องทุกข์ และการเสริม
สร้าง การรักษาและการคุ้มครองระบบคุณธรรม ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนเพื่อการรักษาวินัยและ
ระบบคุณธรรม ดำเนินการในการแต่งตั้ง อ.ก.พ. กรมประมง และการขอเงินทดแทนบำเหน็จ
ความชอบกรณีพิเศษ (กรณีเจ้าหน้าที่สูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียชีวิต เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่
หรือในขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการ) ให้ความเห็น คำปรึกษา คำแนะนำ และเสนอแนะทางด้าน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4. กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
    
มีหน้าที่รับผิดชอบ สรรหา จัดสอบ บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย ลาออกจากราชการ ปรับวุฒิเลื่อน
ตำแหน่ง บันทึกคำสั่งในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้าง ศึกษา วิเคราะห์และประมวลผล
งบประมาณในการบริหารงานบุคคล ดำเนินขั้นตอนต่างๆ และจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการบริหาร
งานบุคคลเพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่ง วินิจฉัย และแก้ปัญหาข้อขัดข้อง
ต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี มติ ก.พ. กฎและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้คำปรึกษา
ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล

5. กลุ่มทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ
     
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดำเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนประวัติในการจัดทำ ตรวจสอบ แก้ไข
เปลี่ยนแปลง เก็บรักษาทะเบียนประวัติ การจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐและลูกจ้าง
ประจำ การเกษียณอายุราชการ การลา กรณีต่างๆ การออกหนังสือรับรอง งานสารสนเทศ
ในการจัดเก็บ วิเคราะห์และปรับปรุงฐานข้อมูลบุคคลของข้าราชการและลูกจ้างประจำ หรือ
บุคลากรของกรม ศึกษา วิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลบุคคลเพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน
บุคคล รวมทั้งให้บริการเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล เป็นศูนย์กลางเครือข่ายข้อมูล
บุคคลของกรม และดำเนินการเกี่ยวกับงานบำเหน็จความชอบ การเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าจ้าง
ประจำ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การจัดทำบัตรเหรียญพิทักษ์เสรีชนและเหรียญ
ราชการชายแดน และให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนประวัติบำเหน็จความชอบ

6. กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์
    
มีหน้าที่รับผิดชอบ ศึกษา วิจัย วิเคราะห์ อำนวยการ และประเมินผลเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ
สำหรับบุคลากรตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ
พ.ศ. 2547 และกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดำเนินกิจกรรมเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หลักการบริหารกิจการบ้างเมืองที่ดี
การบริหารภาครัฐแนวใหม่ การสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน ส่งเสริมสุขภาพ
กีฬา สันทนาการ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับบุคลากร ส่งเสริมเผยแพร่
และดำเนินกิจกรรมในการเสริมสร้างความเสมอภาคหญิงชายของกรมประมง
 
 
Banner

แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ


 

Facebook Fanpage

https://www.facebook.com/DOF.Personnel/

แบบสำรวจออนไลน์

ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่โดยรวมเพียงใด
 Powered by Joomla!. Designed by: web hosting business best actors Valid XHTML and CSS.

"ค่านิยมร่วมของข้าราชการกรมประมง "We are FISHERIES" F = Friendly : มีความเป็นมิตร I = Integrity : มีคุณธรรม จริยธรรม S = Smart : มีความสง่างาม H = Happiness : มีความสุข E = Enthusiasm : มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน R = Responsibility : มีความรับผิดชอบ I = Intelligence : มีความฉลาด E = Energy : มีพลัง และกำลังความสามาร S = Simplicity : มีความเรียบง่าย "