INTRANETบริการ

"กรมประมงเรียกบรรจุข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (คนพิการ) ลำดับที่ 1 - 10, "
ระเบียบ/ประกาศ/หนังสือเวียน(พนักงานราชการ) PDF Print
Written by chutima   
Friday, 22 July 2011 13:16

ประกาศกรมประมง

 • การกำหนดเวลาราชการและวันหยุดราชการเป็นพิเศษสำหรับหน่วยงานกรมประมง
  (ฉบับที่2) พ.ศ. 2561 (รายละเอียด)
 • แนวทางปฏิบัติในการจัดทำสัญญาจ้างและการต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการทั่วไป
  ในสังกัดกรมประมง
  (รายละเอียด)
 • หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ สังกัดกรมประมง
  (รายละเอียด)
 • หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการทั่วไป
  สังกัดกรมประมง
  (รายละเอียด)

หนังสือเวียนกรมประมง

 • หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ กษ 0503.4/ว 473 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2562
  เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ) (รายละเอียด)
 • หนังสือกรมประมง ที่ กษ 0503.4/ว 335 ลงวันที่ 17 เมษายน 2562 เรื่อง การกำหนด
  ขอบข่ายงานที่ปฏิบัติและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของพนักงานราชการทั่วไป
  สังกัดกรมประมง (แก้ไขเพิ่มเติม) (รายละเอียด) 
 • หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ กษ 0503.4/ว 971 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เรื่อง
  ปฏิทินการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินการสรรหาเลือกเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รายละเอียด)
 • หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ กษ 0503.4/ว 879 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง
  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการอสัญญาจ้างพนักงานราชการทั่วไปในสังกัดกรมประมง
  (รายละเอียด)
  เอกสารแนบ 1 (Download)
  เอกสารแนบ 2 (Download)
 • หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ กษ 0503.4/ว 738 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2561
  เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (รายละเอียด)
 • หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/ว744 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561
  เรื่อง ปฏิทินการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน
  ราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  (รายละเอียด) 
 • หนังสือกรมประมง ที่ กษ 0503.4/ว 406 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง
  การตรวจสอบเอกสารทางทหารก่อนเข้ารับราชการหรือรับเข้าทำงาน
  (รายละเอียด)
 • หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/ว664 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560
  เรื่อง ปฏิทินการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน
  ราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
    (รายละเอียด)
 • หนังสือกรมประมง ที่ กษ 0503.4/ว821 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ระเบียบ
  สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) และแบบฟอร์มหนังสือรับรอง
  ความประพฤติ
  (รายละเอียด)
 • หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/ว 310 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
  เรื่อง แนวทางปฏิบัติการยื่นหนังสือขอลาออกของพนักงานราชการในสังกัดกรมประมง

  (รายละเอียด)
 • หนังสือกรมประมง ที่ กษ 0503.4/ว 293 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง ซักซ้อม
  ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของระบบพนักงานราชการ
  (รายละเอียด)
 • หนังสือกรมประมง ที่ กษ 0503.4/ว 276 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง การแก้ไข
  วันสิ้นสุดสัญญาจ้างพนักงานราชการ
  (รายละเอียด)
 • หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/ว 309 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 
  เรื่อง มอบหมายให้ผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆ สังกัดกรมประมงมีอำนาจดำเนินการและฏิบัติ
  ราชการแทนอธิบดีกรมประมง เกี่ยวกับการบริหารพนักงานราชการ
  (รายละเอียด)
 • หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/ว49 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2559
  เรื่อง การรายงานสรุปการจัดทำสัญญาจ้างพนักงานราชการทั่วไป
    (รายละเอียด)
 • หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/ว157 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2559 เรื่อง
  การสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างพนักงานราชการในสังกัดกรมประมง
  (รายละเอียด)
 • กษ 0502.4/ว1234 ลงวันที่ 16 กันยายน 2558 เรื่อง การตรวจสอบเอกสารทางทหาร
  ก่อนเข้ารับราชการหรือรับเข้าทำงาน
  (รายละเอียด)
  ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง การตรวจสอบเอกสารทางทหารก่อนเข้ารับราชการ
  หรือเข้าทำงาน
  (รายละเอียด)
 • กษ 0502.4/ว1230 ลงวันที่ 16 กันยายน 2558 เรื่อง การตรวจสอบเอกสารคุณวุฒิ
  การศึกษาใบอนุญาตขับรถ ใบประกาศนียบัตรทางเรือ ตามที่ผู้สมัครใช้เป็นหลักฐาน
  ในการสมัครเป็นพนักงานราชการ
  (รายละเอียด)
 • กษ 0502.4/ว432 ลงวันที่ 11 กันยายน 2558 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ
  แนวทางปฏิบัติของระบบพนักงานราชการ
  (รายละเอียด)
 • กษ 0502.4/ว744 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณี
  การเลิกจ้างและการไม่ต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการทั่วไปเนื่องจากผลการประเมิน
  การปฏิบัติงาน 2 ครั้งติดต่อกันต่ำกว่าระดับดี
  (รายละเอียด)
 • กษ 0502.4/ว329 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2558 เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ
  ตำแหน่งของพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมประมง เพิ่มเติม
  (รายละเอียด)
 • กษ 0502.4/ว1448 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2556 เรื่อง การกำหนดขอบข่ายงานที่ปฏิบัติ
  และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของพนักงานราชการทั่วไปสังกัดกรมประมง

  (รายละเอียด)

 • กษ 0502.4/ว 415 ลงวันที่ 2 ตุลาคม เรื่อง ให้ชะลอการจ้างพนักงานราชการ
  (รายละเอียด)

 • กษ 0502.4/ว895 ลว. 28 ก.ย. 55 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการต่อสัญญาจ้างพนักงาน
  ราชการสังกัดกรมประมง
  (รายละเอียด)
 • ว 82 ลว.6 มี.ค.49 เรื่อง การตรวจสอบวุฒิการศึกษา (รายละเอียด)
 • หนังสือกรมประมง ที่ กษ 0502.4/ว 734 ลงวันที่ 19 เมษายน 2556 เรื่อง แนวทาง
  การขอใช้บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ของหน่วยงานอื่น เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน
  ราชการทั่วไป (เฉพาะสังกัดกรมประมง) เพิ่มเติม
  (รายละเอียด)
 • ว 309 ลว.15 ส.ค.49 บันทึกเรื่อง แนวทางการขอใช้บัญชีรายชื่อพนักงาน
  ราชการทั่วไป
  (รายละเอียด)
 • ว 309 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2549 เรื่อง แนวทางการขอใช้บัญชีรายชื่อพนักงาน
  ราชการทั่วไป
  (รายละเอียด)
 • ว 42 ลงวันที่ 27 มกราคม 2549 บันทึกเรื่อง มอบอำนาจการดำเนินการสรรหา
  และเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

  (รายละเอียด)
 • ซักซ้อมความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน
  ราชการทั่วไป
  (รายละเอียด)
 • การคำนวนอัตราค่าตอบแทนใหม่ของพนักงานราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่ง 1258/2/2548 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน
  ของพนักงานราชการ ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2548
  (รายละเอียด)

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2560 (รายละเอียด)
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 (รายละเอียด)

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ

         เรื่อง สิทธิประโยชน์พนักงานราชการ

 • เรื่อง สิทธิประโยชน์พนักงานราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 (รายละเอียด)
 • เรื่อง สิทธิประโยชน์พนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 (รายละเอียด)
 • เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 (รายละเอียด)

         เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

 • เรื่อง ค่าตอบแทนของตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ พ.ศ. 2561
  (รายละเอียด)
 • เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2561 (รายละเอียด)
 • เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2558 (รายละเอียด)
 • เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2558 (รายละเอียด)
 • เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2556 (รายละเอียด)
 • เรื่อง ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 6)
  พ.ศ.2555
  (รายละเอียด)
 • เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 (รายละเอียด)
 • เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555 (รายละเอียด)
 • เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 (รายละเอียด)
 • เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 (รายละเอียด)
 • เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 (รายละเอียด)
         เรื่องการกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำ
         กรอบอัตรากำลังของพนักงานราชการ
 • เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบ
  อัตรากำลังของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
  (รายละเอียด)
 • เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบ
  อัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554
  (รายละเอียด)
 
        เรื่องแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
    
       เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลืิอกสรรพนักงานราชการ
 • เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
  และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552
  (รายละเอียด)

หนังสือสำนักงาน ก.พ.

 • หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.5/236 ลว. 28 ก.ย. 55 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
  เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของระบบพนักงานราชการ
  (รายละเอียด)
 • หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.5/23 ลว. 25 มี.ค.54 เรื่อง แนวทางการดำเนินการ
  ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
  (รายละเอียด)
  (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

คู่มือเกี่ยวกับพนักงานราชการ
 • คู่มือการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ (รายละเอียด)
รวมคำถาม - คำตอบเกี่ยวกับระบบพนักงานราชการ 
 • คําถาม-คําตอบ เกียวกับระบบพนักงานราชการจากการประชุมชีแจงสาระสําคัญ
  ของประกาศ คพร. วันที 17 - 18 ก.ย. 2552
  108 คำถามเกี่ยวกับพนักงานราชการ

  (รายละเอียด)

Last Updated ( Friday, 31 May 2019 14:55 )
 
Banner

แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ


 

Facebook Fanpage

https://www.facebook.com/DOF.Personnel/

แบบสำรวจออนไลน์

ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่โดยรวมเพียงใด
 Powered by Joomla!. Designed by: web hosting business best actors Valid XHTML and CSS.

"ค่านิยมร่วมของข้าราชการกรมประมง "We are FISHERIES" F = Friendly : มีความเป็นมิตร I = Integrity : มีคุณธรรม จริยธรรม S = Smart : มีความสง่างาม H = Happiness : มีความสุข E = Enthusiasm : มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน R = Responsibility : มีความรับผิดชอบ I = Intelligence : มีความฉลาด E = Energy : มีพลัง และกำลังความสามาร S = Simplicity : มีความเรียบง่าย "