INTRANETบริการ

"กรมประมงเรียกบรรจุข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (คนพิการ) ลำดับที่ 1 - 10, "
ประกาศผลการสอบแข่งขัน(ข้าราชการ) PDF Print
Written by phaderm   
Friday, 22 July 2011 22:28

 

ประกาศผลสอบแข่งขัน

 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 เรื่อง การยกเลิกการขึ้นบัญชีและ
  การยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
  ข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน (เฉพาะราย)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 20 เมษายน 2560 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี
  ผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง
  เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2559 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี
  ผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง
  นักวิชาการประมงปฏิบัติการและตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2559 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี
  ผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง
  นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการ (รายละเอียด)

ประกาศผลการคัดเลือก

 

 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 26 เมษายน 2562 เรื่อง การขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
  ในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานของกรมประมง (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 26 เมษายน 2562 เรื่อง การขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
  ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของกรมประมง (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2561 เรื่อง การขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
  ในตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงานของกรมประมง (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 25 กันยายน 2561 เรื่อง การขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
  ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของกรมประมง (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 25 กันยายน 2561 เรื่อง การขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
  ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการของกรมประมง (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 25 กันยายน 2561 เรื่อง การขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
  ในตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการของกรมประมง (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2561 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี
  ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงาน
  ธุรการปฏิบัติงาน (คนพิการ) และตำแหน่งเจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน (คนพิการ)
  (รายละเอียด)
   
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง การขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
  ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติงานของกรมประมง (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 15 มกราคม 2561 เรื่อง การขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
  ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการของกรมประมง (รายละเอียด) 
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 8 มกราคม 2561 เรื่อง การขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
  ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการของกรมประมง (รายละเอียด)
   
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560 เรื่อง การขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
  ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานของกรมประมง
  (รายละเอียด) 
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 29 กันยายน 2560 เรื่อง การขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
  ในตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการของกรมประมง (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2560 เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก
  ในตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการของกรมประมง (รายละเอียด) 
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2560 เรื่อง การขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกใน
  ตำแหน่ง
  นิติกรปฏิบัติการของกรมประมง (รายละเอียด) 
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 10 มีนาคม 2560 เรื่อง การขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
  ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการของกรมประมง (รายละเอียด) 
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง การขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
  ในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการของกรมประมง
  (รายละเอียด) 

ประกาศผลสอบวุฒิคัดเลือก

 • หนังสือกรมประมง ที่ กษ 0503.4/ว 532 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2559 เรื่อง การขึ้นบัญชี
  และการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง
  เจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงานและตำแหน่งนักเดินเรือปฏิบัติการ (รายละเอียด)

 

Last Updated ( Friday, 26 April 2019 16:24 )
 
Banner

แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ


 

Facebook Fanpage

https://www.facebook.com/DOF.Personnel/

แบบสำรวจออนไลน์

ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่โดยรวมเพียงใด
 Powered by Joomla!. Designed by: web hosting business best actors Valid XHTML and CSS.

"ค่านิยมร่วมของข้าราชการกรมประมง "We are FISHERIES" F = Friendly : มีความเป็นมิตร I = Integrity : มีคุณธรรม จริยธรรม S = Smart : มีความสง่างาม H = Happiness : มีความสุข E = Enthusiasm : มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน R = Responsibility : มีความรับผิดชอบ I = Intelligence : มีความฉลาด E = Energy : มีพลัง และกำลังความสามาร S = Simplicity : มีความเรียบง่าย "