INTRANETบริการ

"กรมประมงเรียกบรรจุข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการผลิตภัณฑ์ฺอาหารปฏิบัติการ ลำดับที่ 22, ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ลำดับที่ 1, ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ลำดับที่ 2, ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ลำดับที่ 5, ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ลำดับที่ 5, ตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ ลำดับที่ 130, ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ ลำดับที่ 1, ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ลำดับที่ 2, ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ลำดับที่ 2, นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ ลำดับที่ 2, ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ ลำดับที่ 1, "
การเรียกบรรจุ(ข้าราชการ) PDF Print
Written by chutima   
Friday, 22 July 2011 23:33

Laughingกรมประมงเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้บรรจุเป็นข้าราชการในตำแหน่งต่างๆ ตามที่ได้สอบขึ้นบัญชีไว้ ดังนี้

ที่

 ชื่อตำแหน่ง

 จำนวนผู้ขึ้นบัญชี

 เรียกบรรจุถึงลำดับที่

 วันหมดอายุบัญชี

 ๑ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ๒๖๑ ๑๕๓๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
 ๓ นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการ ๔๙ ๒๔ ๒o มิถุนายน ๒๕๖๑
 ๕ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ ๖ ๑ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑
 ๖ ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ

๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑
 ๗ เศรษฐกรปฏิบัติการ ๖ ๑ ๒0 มีนาคม ๒๕๖๒
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ๕ ๔ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒
 ๙นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
 ๒ ๑ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒
 ๑oนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
 ๔
 ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒
 ๑๑เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน ๒ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒
 ๑๒ นักเดินเรือปฏิบัติการ ๒o ๓ ๓o มีนาค ๒๕๖๒
 ๑๓ เจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน ๗ ๓ ๓o มีนาค ๒๕๖๒

Laughing หมายเหตุ : ข้อมูลจากกลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2561

Laughing หนังสือขอให้ไปรายงานตัว

1. หนังสือกรมประมง ที่ กษ 0503.4/6318 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2561
เรื่อง ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ)
(ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ลำดับที่ 1)

2. หนังสือกรมประมง ที่ กษ 0503.4/6319 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2561
เรื่อง ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ)
(ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ลำดับที่ 2)

 

Laughing ตัวอย่างใบรับรองแพทย์ของสำนักงาน ก.พ.

1. ใบรับรองแพทย์ ตามกฏ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 (รายละเอียด)


 

 

Last Updated ( Friday, 15 June 2018 08:37 )
 
Banner

แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ


 

Facebook Fanpage

MV เพลงจำขึ้นใจ

แบบสำรวจออนไลน์

ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่โดยรวมเพียงใด
 Powered by Joomla!. Designed by: web hosting business best actors Valid XHTML and CSS.

"ค่านิยมร่วมของข้าราชการกรมประมง "We are FISHERIES" F = Friendly : มีความเป็นมิตร I = Integrity : มีคุณธรรม จริยธรรม S = Smart : มีความสง่างาม H = Happiness : มีความสุข E = Enthusiasm : มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน R = Responsibility : มีความรับผิดชอบ I = Intelligence : มีความฉลาด E = Energy : มีพลัง และกำลังความสามาร S = Simplicity : มีความเรียบง่าย "