INTRANETบริการ

"กรมประมงเรียกบรรจุข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการผลิตภัณฑ์ฺอาหารปฏิบัติการ ลำดับที่ 22, ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ลำดับที่ 1, ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ลำดับที่ 2, ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ลำดับที่ 5, ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ลำดับที่ 5, ตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ ลำดับที่ 130, ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ ลำดับที่ 1, ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ลำดับที่ 2, ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ลำดับที่ 2, นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ ลำดับที่ 2, ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ ลำดับที่ 1, "
รวมหนังสือ/คำสั่งมอบอำนาจ PDF Print
Written by phaderm   
Tuesday, 27 December 2011 23:27

 

คำสั่งมอบอำนาจ ปี 2559

 • คำสั่งที่ 1095/2559 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง มอบหมายให้ผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในสังกัด
  กรมประมงมีอำนาจดำเนินการและปฏิบัติหน้าที่ราชการแทนอธิบดีกรมประมง เกี่ยวกับ
  การบริหารพนักงานราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 942/2559 ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในสังกัดกรมประมงปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมง (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 252/2559 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2559 เรื่อง มอบอำนาจให้เป็นผู้อนุมัติการเบิกจ่ายเงิน (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 251/2559 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2559 เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมประมงในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมง และกำหนดให้รองอธิบดีกรมประมง
  ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ และผู้อำนวยการกองผู้เชี่ยวชาญ มีหน้าที่รับผิดชอบตามกิจกรรมการดำเนินงานของกรมประมง
  (รายละเอียด)

คำสั่งมอบอำนาจ ปี 2558

 • คำสั่งที่ 872/2558 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2558 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมง (รายละเอียด)
  หนังสือกรมประมง ที่ กษ 0502.4/ว1447 ลว 22 ต.ค. 58 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมง (รายละเอียด)
     ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (Download)
     ตัวอย่างคำสั่งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (Download)

คำสั่งมอบอำนาจ ปี 2557

 • คำสั่งที่ 119/2/2557 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2557 เรื่อง มอบหมายให้ประมงจังหวัดมีอำนาจอนุมัติ
  ให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ (รายละเอียด)

 คำสั่งมอบอำนาจ ปี 2556

 • คำสั่งที่ 889/2556 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งและปฏิบัติราชการ
  แทนอธิบดีกรมประมง
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 888/2556 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง การมอบอำนาจให้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
  ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 887/2556 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง มอบอำนาจให้เป็นผู้อนุมัติการเบิกจ่ายเงิน (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 886/2556 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้รองอธิบดีกรมประมง
  ในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมง (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 180/2556 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ
  ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมงเพิ่มเติม (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 113/4/2556 ลงวันที่ 31 มกราคม 2556 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจราชการกรม
  ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมง (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 113/2/2556 ลงวันที่ 31 มกราคม 2556 เรื่อง มอบอำนาจให้หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม
  สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมง (รายละเอียด)

 คำสั่งมอบอำนาจ ปี 2555

 • คำสั่งที่ 215/2555 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2555 เรื่อง มอบอำนาจการลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์ รวมทั้งรับทราบข้าราชการไปต่างประเทศในระหว่างการลา ตลอดจนลงนามในหนังสือขอออกหนังสือเดินทางและหนังสือนำตรวจลงตรา (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 7/2555 ลงวันที่ 10 มกราคม 2555 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมง (รายละเอียด)

 คำสั่งมอบอำนาจ ปี 2554

 • คำสั่งที่ 7/1/2554 ลงวันที่ 7 มกราคม 2554 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมง (รายละเอียด)

 คำสั่งมอบอำนาจ ปี 2553

 • คำสั่งที่ 817/2553 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมง (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 515/2553 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2553 เรื่อง มอบอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 373/2553 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนแธิบดีกรมประมง (รายละเอียด)

 คำสั่งมอบอำนาจ ปี 2551

 • คำสั่งที่ 617/2551 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2551 เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจราชการกรม
  ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมง (รายละเอียด)

 คำสั่งมอบอำนาจ ปี 2548

 • คำสั่งที่ 1242/2548 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2548 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
  ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมง (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 634/2548 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2548 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
  ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมง (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 317/2548 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2548 เรื่อง แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
  ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมง (รายละเอียด)

 คำสั่งมอบอำนาจ ปี 2546

 • คำสั่งที่ 1539/2546 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2546 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
  ปฏิบัติราชกานแทนอธิบดีกรมประมง (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 1411/2546 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2546 เรื่อง มอบอำนาจในการสั่งการและ
  ปฏิบัติราชกานแทนอธิบดีกรมประมง
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 1358/2546 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2546 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
  ปฏิบัติราชกานแทนอธิบดีกรมประมง (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 338/2546 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2546 เรื่อง การมอบอำนาจให้ดำเนินการ
  ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (รายละเอียด)

 คำสั่งมอบอำนาจ ปี 2535

 • คำสั่งที่ 683/2535 ลงวันที่ 22 กรกฏาคม 2535 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
  ปฏิบัติราชการแทนในการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน (รายละเอียด)

หนังสือสำนักงาน ก.พ.

 • ที่ นร 1009.5/986-1195 ลงวันทีี่ 10 กันยายน 2546
  เรื่อง การมอบอำนาจด้านการบริหารงานบุคคลให้ผู้ว่าราชการจังหวัด (รายละเอียด)
Last Updated ( Wednesday, 24 May 2017 08:55 )
 
Banner

แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ


 

Facebook Fanpage

MV เพลงจำขึ้นใจ

แบบสำรวจออนไลน์

ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่โดยรวมเพียงใด
 Powered by Joomla!. Designed by: web hosting business best actors Valid XHTML and CSS.

"ค่านิยมร่วมของข้าราชการกรมประมง "We are FISHERIES" F = Friendly : มีความเป็นมิตร I = Integrity : มีคุณธรรม จริยธรรม S = Smart : มีความสง่างาม H = Happiness : มีความสุข E = Enthusiasm : มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน R = Responsibility : มีความรับผิดชอบ I = Intelligence : มีความฉลาด E = Energy : มีพลัง และกำลังความสามาร S = Simplicity : มีความเรียบง่าย "