INTRANETบริการ

"กรมประมงเรียกบรรจุข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (คนพิการ) ลำดับที่ 1 - 10, "
สวัสดิการบุคลากรกรมประมง PDF Print
Written by thipwimon   
Thursday, 24 May 2012 09:25

การจัดสวัสดิการกรมประมง

 1. ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมประมง (รายละเอียด)
 2. โครงการการส่งเสริมสุขภาพด้วยเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง (รายละเอียด)
 3. โครงการส่งเสริมเสริมสุขภาพชมรมแอโรบิค (รายละเอียด)
 4. โครงการตรวจสุขภาพกรมประมง (รายละเอียด)
 5. โครงการสัปดาห์ส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม (รายละเอียด)
 6. โครงการสวัสดิการประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้แก่เจ้าหน้าที่กรมประมง
  ในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภายใต้ ตามประกาศกระทรวงการคลัง
  ที่กำหนดเป็รสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
     3.gif - 231 bytes  ข้อปฏิบัติขอผู้เอาประกันภัยกลุ่ม โครงการสว้สดิการประกันอุบัติเหตุ
          กลุ่มให้แก่เจ้าหน้าที่กรมประมงในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
          ตามประกาศกระทรวงการคลังที่กำหนดเป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ
          ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  (รายละเอียด)
     3.gif - 231 bytes  รายชื่อผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ทำประกันกลุ่ม โครงการสวัสดิการประกันอุบัติเหตุ
          กลุ่มให้แก่เจ้าหน้าที่ กรมประมง  (รายละเอียด)
     3.gif - 231 bytes  แบบฟอร์มแจ้งเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เอาประกันภัยกลุ่มฯ  (รายละเอียด)
 7. การจัดพวงหรีด (ดอกไม้เคารพศพ) (หนังสือเวียนที่ กษ 0503.6/ว186) (รายละเอียด)
Last Updated ( Thursday, 06 July 2017 12:00 )
 
Banner

แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ


 

Facebook Fanpage

https://www.facebook.com/DOF.Personnel/

แบบสำรวจออนไลน์

ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่โดยรวมเพียงใด
 Powered by Joomla!. Designed by: web hosting business best actors Valid XHTML and CSS.

"ค่านิยมร่วมของข้าราชการกรมประมง "We are FISHERIES" F = Friendly : มีความเป็นมิตร I = Integrity : มีคุณธรรม จริยธรรม S = Smart : มีความสง่างาม H = Happiness : มีความสุข E = Enthusiasm : มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน R = Responsibility : มีความรับผิดชอบ I = Intelligence : มีความฉลาด E = Energy : มีพลัง และกำลังความสามาร S = Simplicity : มีความเรียบง่าย "