INTRANETบริการ

"กรมประมงเรียกบรรจุข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (คนพิการ) ลำดับที่ 1 - 10, "
จรรยาบรรณวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคล PDF Print
Written by phaderm   
Saturday, 04 August 2012 13:09

จรรยาบรรณวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคล ๕ ประการ อันประกอบด้วย

   ๑. สุจริต เป็นธรรม ปราศจากอคติ และไม่เลือกปฏิบัติ

   ๒. พัฒนาความรู้ ความสามารถไปสู่ความเป็นเลิศในวิชาชีพ

   ๓. รักษาความลับและเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสม เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล

   ๔. ดำรงตนเป็นแบบอย่างด้านจรรยาบรรณวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคล

   ๕. บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล โดยปราศจากผลประโยชน์แอบแฝง

            ความหมายและพฤติกรรมของจรรยาบรรณวิชาชีพนักทรัพยากรบุคคล

      ๑. สุจริต เป็นธรรม ปราศจากอคติ และไม่เลือกปฏิบัติ ( Integrity , Legality and Non-Discrimination )ความหมาย ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โดยนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมเหนือประโยชน์ส่วนตน และปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมาย กฎระเบียบอย่างตรงไปตรงมา โดยยึดมั่นในหลักวิชาการและหลักคุณธรรม เพื่อผลสัมฤทธิ์ของงาน หรือประโยชน์ที่ดีต่อองค์กรและส่วนรวมรวมทั้งปฏิบัติงาน หรือให้การส่งเสริมการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยปราศจากอคติหรือการเลือกปฏิบัติใดๆ โดยไม่คำนึงถึง เพศ ฐานะ เชื้อชาติ ศาสนา สังคมและการเมือง

     ๒. พัฒนาความรู้ ความสามารถไปสูค่ วามเป็นเลิศในวิชาชีพ ( Self-Development and Proficiency )ความหมาย รอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีหรือการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการใหม่ ๆ ในวิชาชีพ เพื่อรักษามาตรฐานความสามารถทางวิชาชีพและพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการประกอบวิชาชีพ รวมถึงการเพิ่มผลิตภาพของงาน(Productivity) ตลอดจนการสร้าง ผลักดันและกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

     ๓. รักษาความลับและเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสม เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล( C onf identiality and Information Sharing )ความหมาย ตระหนักและมีวิจารณญาณในการจัดลำดับความสำคัญของข้อมูลรักษาความลับ และแลกเปลี่ยนหรือเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้ที่จำเป็นต้องได้รับรู้ข้อมูลนั้น เพื่อประโยชน์ในการทำงานและการตัดสินใจ

     ๔. ดำรงตนเป็นแบบอย่างด้านจรรยาบรรณวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคล ( Ethics Role Model )ความหมาย ประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างต่อผู้อื่น รวมทั้งมีบทบาทในการสร้างเสริมและผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมหรือค่านิยมจริยธรรมขึ้นในองค์กร

     ๕. บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล โดยปราศจากผลประโยชน์แอบแฝง( Conf lict of Interests and Opportunistic Benefits )ความหมาย การตัดสินใจหรือการปฏิบัติงานในหน้าที่ในด้านของการบริหารทรัพยากรบุคคลจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กรเท่านั้น การบรรลุผลจากการตัดสินใจดังกล่าวจะต้องปลอดจากอิทธิพลของความต้องการส่วนตัว ของครอบครัว หรือของพวกพ้อง    ไฟล์ pdf.

Last Updated ( Saturday, 04 August 2012 13:13 )
 
Banner

แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ


 

Facebook Fanpage

https://www.facebook.com/DOF.Personnel/

แบบสำรวจออนไลน์

ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่โดยรวมเพียงใด
 Powered by Joomla!. Designed by: web hosting business best actors Valid XHTML and CSS.

"ค่านิยมร่วมของข้าราชการกรมประมง "We are FISHERIES" F = Friendly : มีความเป็นมิตร I = Integrity : มีคุณธรรม จริยธรรม S = Smart : มีความสง่างาม H = Happiness : มีความสุข E = Enthusiasm : มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน R = Responsibility : มีความรับผิดชอบ I = Intelligence : มีความฉลาด E = Energy : มีพลัง และกำลังความสามาร S = Simplicity : มีความเรียบง่าย "