INTRANETบริการ

"กรมประมงเรียกบรรจุข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (คนพิการ) ลำดับที่ 1 - 10, "
ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลฯ ปี 2556 PDF Print
Thursday, 06 June 2013 10:30

 Laughing ประกาศกรม ประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนด เป็นตำแหน่งที่ปรับระดับสูงขึ้นได้ตามกรอบตำแหน่งที่เริ่มต้นจากระดับปฏิบัติการ และมีผู้ดำรงตำแหน่งอยู่แล้ว

                Sealed นางสาวอัญชิรา  มะณีวงศ์ นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 176
                Sealed นายคูณชัย  อนันต์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 1535
                Sealed นาย ปัถฐพล  ประพฤติ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 678 นายไกสฤษดิ์  พูนพาณิชย์ นักวิชาการประมงชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 782 นายเฉลิมพล  เพ็ชรรัตน์ นักวิชาการประมงชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1493
                Sealed นายก้องเกียรติ  ปานพรหมมินทร์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 993
                Sealed นายธวัชชัย  อาจวิชัย นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 1984
                Sealed นาย สุชาติ  ผึ่งฉิมพลี  นักวิชาการประมงชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1508 และนางสาวนงค์เยาว์  มณี นักวิชาการประมงชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1633
                Sealed นายชัยวุฒิ สุดทองคง  นักวิชาการประมงชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 872
                Sealed นายนันทชัย  บุญจร  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 1118
                Sealed นางสาวธุมาวดี  ใจเย็น นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 1159
                Sealed นายประชุม  ดวนใหญ่ นักวิชาการประมงชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 370
                Sealed นางทิวารัตน์  สินอนันต์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 1082
                Sealed นางสาวสัมพันธ์ ปานจรัตน์ นักวิชาการประมงชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1164
            Sealed นาง อรัญญา อัศวอารีย์  นักวิชาการประมงชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 754 นางเสาวคนธ์  รุ่งเรือง นักวิชาการประมงชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1669      
                Sealed นางสาวเพ็ญศรี  เมืองเยาว์ นักวิชาการประมงชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 749

            Sealed นางสาวสุภาพ  สังขไพฑูรย์  นักวิชาการประมงชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1719  นายปกป้อง  อุ่มอยู่ นักวิชาการประมงชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 857
            Sealed นายสมพร  โกศล นักวิชาการประมงชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1562
            Sealed นางสาวสุรังษี  ทัพพะรังสี นักวิชาการประมงชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1469
            Sealed นายองอาจ  คำประเสริฐ นักวิชาการประมงชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1542
            Sealed นายสุชาติ ผึ่งฉิมพลี นักวิชาการประมงชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1508
            Sealed นาง สาวปริศนา  คลิ้งสุขคล้าย นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 1013 นางสาวผ่องใส  จันทร์ศรี นักวิชาการประมงชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1565
            Sealed นายนิพนธ์  แสนอินทร์ นักวิชาการประมงชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 846
            Sealed นายเกรียงไกร จิรปีติกุล นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 392 นายปรีชา  พาชื่นใจ นักวิชาการประมงชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 587 นายนิพนธ์  อุปการัตน์ นักวิชาการประมงชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1545
            Sealed นางสาวสิริรัตน์  จงฤทธิพร นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 289
            Sealed นายธงชัย  เย็นเปิง นักวิชาการประมงชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1585
            Sealed นางฉันทนา  แก้วตาปี นักวิชาการประมงชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1015 นายวรวิทย์  พรหมปากดี นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 1604 นางดวงแข  อังศุภานิช นักวิชาการประมงชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 2886
            Sealed นายธเนศ  ศรีถกล นักวิชาการประมงชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1141 นางธิดารัตน์  คงชัย นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 1143 นางวิระวรรณ  ระยัน นักวิชาการประมงชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1643
            Sealed นางสาวฐิติพร  ศุภนิรันดร์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 1123
            Sealed นายพิเชต พลายเพชร นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 781และนายปวโรจน์  นรนาถตระกูล นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 1059
            Sealed น.ส.พุทธรัตน์  เบ้าประเสริฐกุล นักวิชาการประมงชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1280
            Sealed น.ส.สุภาพร  มหันต์กิจ  นักวิชาการประมงชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1553
            Sealed น.ส.เพ็ญแข คุณาวงค์เดช  นักวิชาการประมงชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 804 และนางพิชญา ชัยนาค นักวิชาการประมงชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1003

Last Updated ( Friday, 17 July 2015 15:23 )
 
Banner

แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ


 

Facebook Fanpage

https://www.facebook.com/DOF.Personnel/

แบบสำรวจออนไลน์

ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่โดยรวมเพียงใด
 Powered by Joomla!. Designed by: web hosting business best actors Valid XHTML and CSS.

"ค่านิยมร่วมของข้าราชการกรมประมง "We are FISHERIES" F = Friendly : มีความเป็นมิตร I = Integrity : มีคุณธรรม จริยธรรม S = Smart : มีความสง่างาม H = Happiness : มีความสุข E = Enthusiasm : มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน R = Responsibility : มีความรับผิดชอบ I = Intelligence : มีความฉลาด E = Energy : มีพลัง และกำลังความสามาร S = Simplicity : มีความเรียบง่าย "