INTRANETบริการ

"กรมประมงเรียกบรรจุข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (คนพิการ) ลำดับที่ 1 - 10, "
หนังสือเวียน ปี 2557 PDF Print
Thursday, 09 January 2014 15:59

 

เลขที่หนังสือ

 เรื่อง

  
ที่ กษ 0502.2/ว 489 ลว.26 ธ.ค. 57ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ 
(นวก.ชพ.ตำแหน่งเลขที่ 376)

ที่ กษ 0502.2/ว 461 ลว.3 ธ.ค. 57

ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ 
(เศรษฐการ ชก.ตำแหน่งเลขที่ 229) (เศรษฐการ ชก.ตำแหน่งเลขที่ 717)
ที่ กษ 0502.4
ว1360 ลว 11 ธ.ค. 57

รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2558
(ดาวน์โหลด)

ที่ กษ 0502.5
ว460 ลว 3 ธ.ค. 57

ใบประกาศนียบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และใบประกาศเหรียญจักรพรรดิมาลา(ร.จ.พ.)
ประจำปี 2549 -2551
(ดาวน์โหลดไฟล์รายชื่อ)
ที่ กษ 0502.2/ว 450 ลว. 26 พ.ย. 57

ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ .
(นวก.ชพ.ตำแหน่งเลขที่ 1682)

ที่ กษ 0502.2/ว 436 ลว. 21 พ.ย. 57ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ 
(นวก.ชพ.ตำแหน่งเลขที่ 1663)
(นวก.ชพ.ตำแหน่งเลขที่ 776)
(นวก.ชก.ตำแหน่งเลขที่ 1622)
กษ 0502.5/ว430
ลว 18 พ.ย. 2557
 
ตรวจสอบรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะพ้นจากราชการ
เพราะเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2560

Download
ที่ กษ 0502.2/ว 422 ลว. 11 พ.ย. 57ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ 
(นวก.ชพ.ตำแหน่งเลขที่ 863)
ที่ กษ 0502.2/ว 418 ลว. 10 พ.ย. 57ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ 
(นวก.ชพ.ตำแหน่งเลขที่ 986)   (นวก.ชพ.ตำแหน่งเลขที่ 1542) (นวก.ชพ.ตำแหน่งเลขที่ 1543)   
ที่ กษ 0502.2/ว 414 ลว. 7 พ.ย. 57ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ 
(นวก.ชพ.ตำแหน่งเลขที่ 854)   (นวก.ชพ.ตำแหน่งเลขที่ 1506)  
ที่ กษ 0502.4/ว 396 ลว 27 ต.ค. 57
ซักซ้อมกำหนดการปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจำ
ที่ กษ 0502.2/ว 394 ลว. 24 ต.ค. 57ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ 
(นวก.ชก.ตำแหน่งเลขที่ 1521)  
กษ 0502.5/ว385
ลว 17 ต.ค. 2557

การปรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถ
ส่งคืนได้ตามกฏหมาย
Download

ที่ กษ 0502.2/ว 384 ลว. 16 ต.ค. 57

ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
(
นวก.ชก.ตำแหน่งเลขที่ 888)

ที่ กษ 0502.2/ว 379 ลว. 13 ต.ค. 57

ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
(
นวก.ชก.ตำแหน่งเลขที่ 2958)

ที่ กษ 0502.6/ว 362
ลว. 30 ก.ย. 57

แผนุยทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมประมง ปี 2557 - 2559
(เอกสารแนบ 1)(แผนยุทธศาสตร์ฯ ปี 2557 - 2559)

ที่ กษ 0502.2/ว 354 ลว. 24 ก.ย. 57

 ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
(นวก.ชก.ตำแหน่งเลขที่ 351)
(นวก.ชก.ตำแหน่งเลขที่ 1664)
(นวก.ชพ.ตำแหน่งเลขที่ 375)

ที่ กษ 0502.2/ว 340
ลว. 18 ก.ย. 57
 ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
(นวก.ชพ.ตำแหน่งเลขที่ 1654) (นวก.ชพ.ตำแหน่งเลขที่ 1655)
ที่ กษ 0502.2/ว 337
ลว. 11 ก.ย. 57
ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
(นวก.ชพ.ตำแหน่งเลขที่ 1537)
ที่ กษ 0502.2/ว 332
ลว. 9 ก.ย. 57
ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
(นวก.ชพ.ตำแหน่งเลขที่ 1721) (นวก.ช.ตำแหน่งเลขที่ 1161)
(นวก.ช.ตำแหน่งเลขที่ 1662)
ที่ กษ 0502.2/ว 310
ลว. 27 ส.ค. 57
ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ นวก.ชก.ตำแหน่งเลขที่ 1065
ที่ กษ 0502.2/ว 296
ลว. 18 ส.ค. 57
ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ (นวก.ชพ.ตำแหน่งเลขที่ 1369) (นวก.ชพ.ตำแหน่งเลขที่ 1370) (นวก.ช.ตำแหน่งเลขที่ 1233) (นวก.ชพ.ตำแหน่งเลขที่ 1684)
กษ 0502.2/ว 289
ลว. 15 ส.ค. 57
กรอกแบบสำรวจความพึงพอใจของบุคลากร เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนระดับและการโยกย้ายบุคลากร (แบบสอบถามความพึงพอใจ ปี 57) (คำอธิบายการกรอกข้อมูลแบบสำรวจ ปี 57) (แบบสรุปจำนวนข้าราชการที่กรอกแบบสำรวจ ปี 57
กษ 0502.2/ว 883
ลว. 13 ส.ค. 57
การปรับปรุงโครงสร้างภายใน
ที่ กษ 0502.2/ว 280
ลว. 6 ส.ค. 57
ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ (1500)
ที่ กษ 0502.2/ว 264
ลว. 28 ก.ค. 57
ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ (1704)
ที่ กษ 0502.2/ว 257
ลว. 23 ก.ค. 57

ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ (1254)
ที่ กษ 0502.2/ว 233
ลว. 21 ก.ค. 57
ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ (1622, 851, 1181, 1545, 894, 984, 311, 776)
ที่ กษ 0502.2/ว 233
ลว. 27 มิ.ย. 57
ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ (2663, 1458)
ที่ กษ 0502.2/ว 220
ลว. 13 มิ.ย. 57
ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ (228, 232)
ที่ กษ 0502.5/ว219
ลว. 12 มิ.ย. 57
ขอส่งประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ชั้นต่ำกว่าสายสะพายประจำปี 2556 (รายละเอียด)
(ข้าราชการ) (ลูกจ้างประจำ) (พนักงานราชการ) (เหรียญจักรพรรดิมาลา)
(การกำหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชฯที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย)
ที่ กษ 0502.4/ว509
ลว. 19 พ.ค. 57

 แนวทางปฏิบัติการยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญและลูกจ้างประจำสังกัดกรมประมง (ส่วนกลาง)

ที่ กษ 0502.4/ว507
ลว. 19 พ.ค. 57
การดำเนินการตามตัวชีวัดที่ 6 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสมรรถนะองค์การ
(ทุนมนุษย์ ทุนสารสนเทศ ทุนองค์การ)
 ที่ กษ 0502.4/ว506
ลว. 19 พ.ค. 57

แนวทางปฏิบัติการยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญและลูกจ้างประจำสังกัีดกรมประมง (ส่วนภูมิภาค) 

ที่ กษ 0502.2/ว 160
ลว. 7 พ.ค. 57

ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ (1471, 1719)

ที่ กษ 0502.5/ว 159
ลว. 7 พ.ค. 57
ด่วนที่สุด การเข้าเฝ้ารับพระราชทานเครื่องราชฯชั้นสายสะพาย
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย(ป.ม.)(สตรี) ประจำปี 2556
ที่ กษ 0502.5/ว 158
ลว. 7 พ.ค. 57

ด่วนที่สุด การเข้าเฝ้ารับพระราชทานเครื่องราชฯชั้นสายสะพาย
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย(ป.ม.)(บุรุษ) ประจำปี 2556
ที่ กษ 0502.5/ว 147
ลว. 30 เม.ย. 57
ด่วนที่สุด การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย
และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2553 - 2555
ที่ กษ 0502.2/ว 138 ลว. 23 เม.ย.57ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ (471)
ที่ กษ 0502.2/ว 125 ลว. 17 เม.ย.57รายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินฯ ตำแหน่งที่ไม่ได้เริ่มต้นจากระดับปฏิบัติการ
ที่ กษ 0502.2/ว 124 ลว. 17 เม.ย.57รายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินฯ ตำแหน่งที่เริ่มต้นจากระดับปฏิบัติการ
ที่ กษ 0502.2/ว 126 ลว. 17 เม.ย.57ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ (1311)
ที่ กษ 0502.2/ว 117 ลว. 8 เม.ย.57ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ (398, 590)
ที่ กษ 0502.5/ว 113 ลว. 4 เม.ย.57การเข้าเฝ้าฯรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายประจำปี 2556
ที่ กษ 0502.2/ว 96 ลว. 25 มี.ค.57ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ (115, 149)
ที่ กษ 0502.2/ว 95 ลว. 24 มี.ค.57ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ (1403)
ที่ กษ 0502.2/ว 91 ลว. 14 มี.ค.57ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ (1398, 1444)
ที่ กษ 0502.2/ว 85 ลว. 11 มี.ค.57ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ (1177, 1388)
ที่ กษ 0502.2/ว 79 ลว. 6 มี.ค.57ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ (1629)
ที่ กษ 0502.2/ว 53 ลว. 21 ก.พ.57ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ (871)
ที่ กษ 0502.2/ว 46 ลว. 13 ก.พ.57ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ (2859)
ที่ กษ 0502.2/ว 37 ลว. 14 ม.ค.57

การเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง)/กลุ่มงานและการตัดโอนอัตรากำลังลูกจ้างประจำ

ที่ กษ 0502.2/ว 8 ลว. 8 ม.ค.57ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ (279)

 

 

Last Updated ( Monday, 04 January 2016 15:03 )
 
Banner

แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ


 

แบบสำรวจออนไลน์

ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่โดยรวมเพียงใด
 Powered by Joomla!. Designed by: web hosting business best actors Valid XHTML and CSS.

"ค่านิยมร่วมของข้าราชการกรมประมง "We are FISHERIES" F = Friendly : มีความเป็นมิตร I = Integrity : มีคุณธรรม จริยธรรม S = Smart : มีความสง่างาม H = Happiness : มีความสุข E = Enthusiasm : มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน R = Responsibility : มีความรับผิดชอบ I = Intelligence : มีความฉลาด E = Energy : มีพลัง และกำลังความสามาร S = Simplicity : มีความเรียบง่าย "