INTRANETบริการ

"กรมประมงเรียกบรรจุข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการผลิตภัณฑ์ฺอาหารปฏิบัติการ ลำดับที่ 22, ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ลำดับที่ 1, ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ลำดับที่ 2, ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ลำดับที่ 5, ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ลำดับที่ 5, ตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ ลำดับที่ 130, ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ ลำดับที่ 1, ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ลำดับที่ 2, ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ลำดับที่ 2, นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ ลำดับที่ 2, ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ ลำดับที่ 1, "
หนังสือเวียน ปี 2557 PDF Print
Thursday, 09 January 2014 15:59

 

เลขที่หนังสือ

 เรื่อง

  
ที่ กษ 0502.2/ว 489 ลว.26 ธ.ค. 57ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ 
(นวก.ชพ.ตำแหน่งเลขที่ 376)

ที่ กษ 0502.2/ว 461 ลว.3 ธ.ค. 57

ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ 
(เศรษฐการ ชก.ตำแหน่งเลขที่ 229) (เศรษฐการ ชก.ตำแหน่งเลขที่ 717)
ที่ กษ 0502.4
ว1360 ลว 11 ธ.ค. 57

รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2558
(ดาวน์โหลด)

ที่ กษ 0502.5
ว460 ลว 3 ธ.ค. 57

ใบประกาศนียบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และใบประกาศเหรียญจักรพรรดิมาลา(ร.จ.พ.)
ประจำปี 2549 -2551
(ดาวน์โหลดไฟล์รายชื่อ)
ที่ กษ 0502.2/ว 450 ลว. 26 พ.ย. 57

ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ .
(นวก.ชพ.ตำแหน่งเลขที่ 1682)

ที่ กษ 0502.2/ว 436 ลว. 21 พ.ย. 57ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ 
(นวก.ชพ.ตำแหน่งเลขที่ 1663)
(นวก.ชพ.ตำแหน่งเลขที่ 776)
(นวก.ชก.ตำแหน่งเลขที่ 1622)
กษ 0502.5/ว430
ลว 18 พ.ย. 2557
 
ตรวจสอบรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะพ้นจากราชการ
เพราะเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2560

Download
ที่ กษ 0502.2/ว 422 ลว. 11 พ.ย. 57ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ 
(นวก.ชพ.ตำแหน่งเลขที่ 863)
ที่ กษ 0502.2/ว 418 ลว. 10 พ.ย. 57ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ 
(นวก.ชพ.ตำแหน่งเลขที่ 986)   (นวก.ชพ.ตำแหน่งเลขที่ 1542) (นวก.ชพ.ตำแหน่งเลขที่ 1543)   
ที่ กษ 0502.2/ว 414 ลว. 7 พ.ย. 57ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ 
(นวก.ชพ.ตำแหน่งเลขที่ 854)   (นวก.ชพ.ตำแหน่งเลขที่ 1506)  
ที่ กษ 0502.4/ว 396 ลว 27 ต.ค. 57
ซักซ้อมกำหนดการปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจำ
ที่ กษ 0502.2/ว 394 ลว. 24 ต.ค. 57ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ 
(นวก.ชก.ตำแหน่งเลขที่ 1521)  
กษ 0502.5/ว385
ลว 17 ต.ค. 2557

การปรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถ
ส่งคืนได้ตามกฏหมาย
Download

ที่ กษ 0502.2/ว 384 ลว. 16 ต.ค. 57

ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
(
นวก.ชก.ตำแหน่งเลขที่ 888)

ที่ กษ 0502.2/ว 379 ลว. 13 ต.ค. 57

ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
(
นวก.ชก.ตำแหน่งเลขที่ 2958)

ที่ กษ 0502.6/ว 362
ลว. 30 ก.ย. 57

แผนุยทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมประมง ปี 2557 - 2559
(เอกสารแนบ 1)(แผนยุทธศาสตร์ฯ ปี 2557 - 2559)

ที่ กษ 0502.2/ว 354 ลว. 24 ก.ย. 57

 ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
(นวก.ชก.ตำแหน่งเลขที่ 351)
(นวก.ชก.ตำแหน่งเลขที่ 1664)
(นวก.ชพ.ตำแหน่งเลขที่ 375)

ที่ กษ 0502.2/ว 340
ลว. 18 ก.ย. 57
 ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
(นวก.ชพ.ตำแหน่งเลขที่ 1654) (นวก.ชพ.ตำแหน่งเลขที่ 1655)
ที่ กษ 0502.2/ว 337
ลว. 11 ก.ย. 57
ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
(นวก.ชพ.ตำแหน่งเลขที่ 1537)
ที่ กษ 0502.2/ว 332
ลว. 9 ก.ย. 57
ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
(นวก.ชพ.ตำแหน่งเลขที่ 1721) (นวก.ช.ตำแหน่งเลขที่ 1161)
(นวก.ช.ตำแหน่งเลขที่ 1662)
ที่ กษ 0502.2/ว 310
ลว. 27 ส.ค. 57
ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ นวก.ชก.ตำแหน่งเลขที่ 1065
ที่ กษ 0502.2/ว 296
ลว. 18 ส.ค. 57
ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ (นวก.ชพ.ตำแหน่งเลขที่ 1369) (นวก.ชพ.ตำแหน่งเลขที่ 1370) (นวก.ช.ตำแหน่งเลขที่ 1233) (นวก.ชพ.ตำแหน่งเลขที่ 1684)
กษ 0502.2/ว 289
ลว. 15 ส.ค. 57
กรอกแบบสำรวจความพึงพอใจของบุคลากร เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนระดับและการโยกย้ายบุคลากร (แบบสอบถามความพึงพอใจ ปี 57) (คำอธิบายการกรอกข้อมูลแบบสำรวจ ปี 57) (แบบสรุปจำนวนข้าราชการที่กรอกแบบสำรวจ ปี 57
กษ 0502.2/ว 883
ลว. 13 ส.ค. 57
การปรับปรุงโครงสร้างภายใน
ที่ กษ 0502.2/ว 280
ลว. 6 ส.ค. 57
ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ (1500)
ที่ กษ 0502.2/ว 264
ลว. 28 ก.ค. 57
ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ (1704)
ที่ กษ 0502.2/ว 257
ลว. 23 ก.ค. 57

ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ (1254)
ที่ กษ 0502.2/ว 233
ลว. 21 ก.ค. 57
ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ (1622, 851, 1181, 1545, 894, 984, 311, 776)
ที่ กษ 0502.2/ว 233
ลว. 27 มิ.ย. 57
ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ (2663, 1458)
ที่ กษ 0502.2/ว 220
ลว. 13 มิ.ย. 57
ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ (228, 232)
ที่ กษ 0502.5/ว219
ลว. 12 มิ.ย. 57
ขอส่งประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ชั้นต่ำกว่าสายสะพายประจำปี 2556 (รายละเอียด)
(ข้าราชการ) (ลูกจ้างประจำ) (พนักงานราชการ) (เหรียญจักรพรรดิมาลา)
(การกำหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชฯที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย)
ที่ กษ 0502.4/ว509
ลว. 19 พ.ค. 57

 แนวทางปฏิบัติการยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญและลูกจ้างประจำสังกัดกรมประมง (ส่วนกลาง)

ที่ กษ 0502.4/ว507
ลว. 19 พ.ค. 57
การดำเนินการตามตัวชีวัดที่ 6 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสมรรถนะองค์การ
(ทุนมนุษย์ ทุนสารสนเทศ ทุนองค์การ)
 ที่ กษ 0502.4/ว506
ลว. 19 พ.ค. 57

แนวทางปฏิบัติการยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญและลูกจ้างประจำสังกัีดกรมประมง (ส่วนภูมิภาค) 

ที่ กษ 0502.2/ว 160
ลว. 7 พ.ค. 57

ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ (1471, 1719)

ที่ กษ 0502.5/ว 159
ลว. 7 พ.ค. 57
ด่วนที่สุด การเข้าเฝ้ารับพระราชทานเครื่องราชฯชั้นสายสะพาย
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย(ป.ม.)(สตรี) ประจำปี 2556
ที่ กษ 0502.5/ว 158
ลว. 7 พ.ค. 57

ด่วนที่สุด การเข้าเฝ้ารับพระราชทานเครื่องราชฯชั้นสายสะพาย
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย(ป.ม.)(บุรุษ) ประจำปี 2556
ที่ กษ 0502.5/ว 147
ลว. 30 เม.ย. 57
ด่วนที่สุด การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย
และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2553 - 2555
ที่ กษ 0502.2/ว 138 ลว. 23 เม.ย.57ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ (471)
ที่ กษ 0502.2/ว 125 ลว. 17 เม.ย.57รายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินฯ ตำแหน่งที่ไม่ได้เริ่มต้นจากระดับปฏิบัติการ
ที่ กษ 0502.2/ว 124 ลว. 17 เม.ย.57รายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินฯ ตำแหน่งที่เริ่มต้นจากระดับปฏิบัติการ
ที่ กษ 0502.2/ว 126 ลว. 17 เม.ย.57ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ (1311)
ที่ กษ 0502.2/ว 117 ลว. 8 เม.ย.57ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ (398, 590)
ที่ กษ 0502.5/ว 113 ลว. 4 เม.ย.57การเข้าเฝ้าฯรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายประจำปี 2556
ที่ กษ 0502.2/ว 96 ลว. 25 มี.ค.57ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ (115, 149)
ที่ กษ 0502.2/ว 95 ลว. 24 มี.ค.57ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ (1403)
ที่ กษ 0502.2/ว 91 ลว. 14 มี.ค.57ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ (1398, 1444)
ที่ กษ 0502.2/ว 85 ลว. 11 มี.ค.57ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ (1177, 1388)
ที่ กษ 0502.2/ว 79 ลว. 6 มี.ค.57ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ (1629)
ที่ กษ 0502.2/ว 53 ลว. 21 ก.พ.57ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ (871)
ที่ กษ 0502.2/ว 46 ลว. 13 ก.พ.57ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ (2859)
ที่ กษ 0502.2/ว 37 ลว. 14 ม.ค.57

การเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง)/กลุ่มงานและการตัดโอนอัตรากำลังลูกจ้างประจำ

ที่ กษ 0502.2/ว 8 ลว. 8 ม.ค.57ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ (279)

 

 

Last Updated ( Monday, 04 January 2016 15:03 )
 
Banner

แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ


 

แบบสำรวจออนไลน์

ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่โดยรวมเพียงใด
 Powered by Joomla!. Designed by: web hosting business best actors Valid XHTML and CSS.

"ค่านิยมร่วมของข้าราชการกรมประมง "We are FISHERIES" F = Friendly : มีความเป็นมิตร I = Integrity : มีคุณธรรม จริยธรรม S = Smart : มีความสง่างาม H = Happiness : มีความสุข E = Enthusiasm : มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน R = Responsibility : มีความรับผิดชอบ I = Intelligence : มีความฉลาด E = Energy : มีพลัง และกำลังความสามาร S = Simplicity : มีความเรียบง่าย "