INTRANETบริการ

"กรมประมงเรียกบรรจุข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (คนพิการ) ลำดับที่ 1 - 10, "
ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลฯ ปี 2557 PDF Print
Thursday, 09 January 2014 16:14

 Laughing ประกาศก รม ประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนด เป็นตำแหน่งที่ปรับระดับสูงขึ้นได้ตามกรอบตำแหน่งที่เริ่มต้นจากระดับปฏิบัติการ และมีผู้ดำรงตำแหน่งอยู่แล้ว

                 Sealed นายสุชาติ  จุลอดุง  นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 375

                Sealed  นางชไมพร  แก้วศรีทอง  นักวิชาการประมงชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1664
                Sealed  นางศรีจรรยา  เข็มกลัด  นักวิชาการประมงชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 351              

                Sealed นางแสงอรุณ  เนื่องสิทธิ์  นักวิชาการประมงชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1655

                Sealed นายพงศ์เทพ จันทรชิต นักวิชาการประมงชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1654   
                Sealed นางฉวีรรณ สุขมงคลรัตน์ นักวิชาการประมงชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1537   
                Sealed
นางณิชารินทร์ แก้วฤทธิ์  นักวิชาการประมงชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1721
                Sealed นายพรอนันต์ คีรีรัตน์  นักวิชาการประมงปฎิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 1161 
               
Sealed
นางอำไพพรรณ ไกรสุรสีห์ นักวิชาการประมงชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1662
               
Sealed นายจักรพัณน์  ปิ่นพุทธศิลป์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 1065   
                Sealed
นายรัฐภัทร์  ประดิษฐ์สรรพ์  นักวิชาการประมงชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1369
                Sealed นางสาววรรณดา  พิพัฒน์เจริญชัย  นักวิชาการประมชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1370 
               
Sealed
นายบุญฤทธิ์  เจริญสมบัติ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 1233      
               
Sealed
นายการุณ  อุไรประสิทธิ์  นักวิชาการประมงชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1684   
               
Sealed
นางชุติมา  โพธิแสง  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 1500   
               
Sealed
นายอำพร  ศักดิ์ เศรษฐ นักวิชาการประมงชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1704      
                Sealed นางสาวอัญชลี โค้วนฤมิต นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 1254
 
               Sealed นาย ตะวัน  คงสี นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 1622 นางสาววรรเพ็ญ  คำมี นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 851 นางอรสา  เพชรสลับศรี 1181 นักวิชาการประมงชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1545 ว่าที่ร้อยตรีสมนึก  พรหมศร นักวิชาการประมงชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 894 นายกอบศักดิ์  เกตุเหมือน นักวิชาการประมงชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 984 นางกมลลักษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 311 และเรือเอกธัญญะ  ฉุยโรจน์ธรรม นักวิชาการประมงชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 776     
               Sealed นาย สุชาติ  ไกรสุรสีห์  นักวิชาการประมงชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1663 และนายอัครเดช  นาคประดิษฐ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 1485 
               Sealed นาย วัฒนา  ริ้วทอง  นักวิชาการประมงชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1471 และนางสาวสุภาพ  สังขไพฑุูรย์ นักวิชาการประมงชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1719 
                Sealed นายเรวัตร  ยอดสุรางค์  นักวิชาการประมงชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 471
                Sealed นายจามินวัศญ์  พิลาศเอมอร  นักวิชาการประมงชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1311
                Sealed นางวีระพร  สุขสมจิตร  นักวิชาการประมงชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 590
                Sealed นางยู่อี้  เกตเพชร นักวิชาการประมงชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 398
                Sealed นายพนมเทียน  นาควิจิตร  นักวิชาการประมงชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1403
                Sealed นางสาวสุูธิดา  โส๊ะบีน  นักวิชาการประมงชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1398 และนางสาวปาริฉัตร  มูสิกธรรม นักวิชาการประมงชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1444
                Sealed นายประพัตร์ แก้วมณี  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 1177 และนายสมชาติ  ธรรมขันทา นักวิชาการประมงชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1388
               
Sealed นายอนุพงษ์  สนิทชน  นักวิชาการประมงชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1629
                Sealed นายวัฒนา  ฉิมแก้ว  นักวิชาการประมงชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 871
                Sealed นายสุพรม  พวงอินทร์ นักวิชาการประมงชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 2859               
               
Sealed นางสาววัชรี  คงรัตน์ นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 279 

Last Updated ( Tuesday, 30 September 2014 17:22 )
 
Banner

แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ


 

Facebook Fanpage

https://www.facebook.com/DOF.Personnel/

แบบสำรวจออนไลน์

ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่โดยรวมเพียงใด
 Powered by Joomla!. Designed by: web hosting business best actors Valid XHTML and CSS.

"ค่านิยมร่วมของข้าราชการกรมประมง "We are FISHERIES" F = Friendly : มีความเป็นมิตร I = Integrity : มีคุณธรรม จริยธรรม S = Smart : มีความสง่างาม H = Happiness : มีความสุข E = Enthusiasm : มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน R = Responsibility : มีความรับผิดชอบ I = Intelligence : มีความฉลาด E = Energy : มีพลัง และกำลังความสามาร S = Simplicity : มีความเรียบง่าย "