การตรวจสุขภาพ Print
Written by thipwimon   
Friday, 17 June 2011 15:08

 

กำำหนดการตรวจสุขภาพประจำปี 2562

ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง

เจาะเลือด วัดความดันโลหิต

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 07.00 – 10.30 น.

ฟังผลตรวจ พบแพทย์ รับยา

วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 – 15.30 น.

 หมายเหตุ       
1. ก่อนเจาะเลือด งดน้ำ - อาหาร 10 - 12 ชั่วโมง
  2. นำสมุดบันทึกการตรวจสุขภาพและบัตรเบิกจ่ายตรงมาด้วยทุกครั้ง
3. จะต้องสำรองจ่ายแล้วนำใบเสร็จไปเบิก

กลุ่มสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ กองการเจ้าหน้าที่ 

โทร. 0 2579 5594 ภายใน 3420

 

 

Last Updated ( Thursday, 13 June 2019 10:49 )